Reklama

Jan Cichocki

E-mail:
konfrontacje.jancichocki
@gmail.com

Skype:
cichocki.jan

Statystyki

Odsłon : 304154

WYZNANIE MOJEJ WIARY CZ.3

Artykuły - Kontrowersyjne
piątek, 27 listopada 2015

Wyznanie mojej wiary cz.3

 7. ŻYCIE

Bóg stwarzając wszystkie istoty żywe, stworzył je by żyli wiecznie, ale wieczność tą ograniczył warunkiem:1Mojż.2:17> Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz < Bóg powierzył Adamowi opiekować się zwierzętami i całą przyrodą - był on gospodarzem i ambasadorem nowo powstałej planety przed obliczem Boga. Ponieważ Adam nie potrafił sam siebie upilnować przed zwodzicielem, dlatego nie mógł w dalszym ciągu opiekować się zwierzętami i przyrodą, gdyż po przestępstwie Prawa Bożego, władzę nad planetą – ziemia, objął zwodziciel - zwany księciem świata tego.
Jan w 12:31 o nim pisze:Teraz jest sąd świata, teraz książe świata tego precz wyrzucony będzie.
Od od momentu powstania grzechu wszystkie istoty żywe umierają i obracają się w proch. Ale dzięki Jezusowi, który był posłuszny woli swego Ojca w przestrzeganiu Prawa Bożego, przezwyciężył grzech, płacąc za niego swoja śmiercią, zgodnie z  wyceną  wykupu grzesznika od śmierci wiecznej. Dzięki temu każdy grzesznik otrzymał dar łaski Ef.4:7 i dzięki tej łasce możemy otrzymać życie wieczne Ef.1:7. W Rzym.6:23. Napisano: Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. Ap. Paweł w Rzym 5:19 mówi: >Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznymi, tak też przez posłusznego jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia.<  Każdy człowiek otrzymał łaskę, bo na ziemi niema ani jednego sprawiedliwego zgodnie z tym, co mówi Ap. Paweł w Rzym. 3:10.12; Ps. 14:1-3.  Dlatego dzięki łasce, każdy może na nowo się narodzić i żyć wiecznie. Jan w 6:40 tak to widzi: A to jest wola Ojca mego, aby każdy kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Wierzę więc, że życie każdego ma swój czas w łasce. Biblia o tym mówi w  Ps. 90:10 tak: > Życie nasze trwa lat 70, a gdy sił stanie lat 80, a to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój. Gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy<
  Życie nasze jest czasem łaski darowanej nam przez Boga, abyśmy żyli w bojaźni Bożej. Izajasz w 49:6 mówi do narodu powołanego: >.…ustanowiłem was światłością poganom, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi; Izaj.42:6-7; Dz. 13:47-48 < A Ap. Paweł w 1Kor. 15:34 upomina: > Opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie; albowiem niektórzy nie znają Boga; dla zawstydzenia waszego to mówię.< Łaska jeśli nie zostanie wykorzystana na wyzbycie się grzechu nie gwarantuje nam życia wiecznego. Nawoływanie proroków Starego jak i Nowego Testamentu są w dalszym ciągu aktualne i bardzo ważne w naszym życiu. Prorok Ezechiel w 18:31-32 > zachęca tymi słowy: Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko Mnie, i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha! Dlaczego macie umierać..? Gdyż nie mam umiłowania w śmierci umierającego, mówi Wszechmogący Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie.< Żyd.10:19-22; Jak. 4:8; 5:8; 1Piotr 3:14; Gal. 4:6; Ef. 3:17; Kol. 3:15

Więcej…

WYZNANIE MEJ WIARY .CZ 2

Artykuły - Kontrowersyjne
piątek, 30 października 2015

WYZNANIE MEJ WIARY CZ.2

2. NIEBO
Wierzę, że istnieją  trzy nieba
a tekst z 1Mojż.1:1 >odnoszący się do Stwórcy, Który  występuje pod imieniem Elohim ma odniesienie do Nieba pierwszego i naszej planety ziemia. Tekst ten tak to oddaje > Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię<  Pierwsze niebo stanowi krąg atmosfery, wokół naszej planety, z której możemy oglądać niebo drugie ze świecącymi gwiazdami i planetami.  O tym, że pierwsze niebo i ziemia zostanie spalone ogniem pisze Ap. Piotr w 2 Liście i Rozdziele 3 wiersz 10.12 BG a Jan potwierdza w Ob. 21:1, że po spaleniu ogniem pierwszego nieba i ziemi zostanie stworzone nowa ziemia i nowe niebo. Jeden z artystów w swej wyobraźni te trzy nieba przedstawił tak:Więcej…

WYZNANIE MEJ WIARY - CZĘŚĆ 1

Artykuły - Kontrowersyjne
czwartek, 08 października 2015

Monika M mówi:
Bądźmy świadomi naszej wiary! Pytanie moje; Jakiej wiary??

Na podstawie wypowiedzi niektórych adwentystów śmiem twierdzić, że nie wszyscy adwentyści są ugruntowani w naukach głoszonych przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, mimo tego, że nauki te wypływają z Pisma Świętego. Nie będę zatem wypowiadał się jaka jest świadomość wiary ogółu członków, gdyż tego nie jestem świadom i nie wiem! Natomiast o swojej wierze mogę się wypowiedzieć, i wierze w to, że jest ona oparta na Biblii i naukach głoszonych przez Kościół do którego należę. Czynię to zgodnie z zachętą Ap. Piotra z 1Piotr 3:15 >Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei, (i wiary-moja uwaga) waszej<

A zatem chętnie, odpowiem jaka jest nadzieja wypływająca z wiary mojej, która jest ugruntowana na Biblii i wypływa z czytania jej od mej młodości do dnia dzisiejszego.

I. Wierzę, że Biblia zawiera słowa przekazane przez samego Boga dla swych wybranych ludzi, którzy pod natchnieniem Ducha Świętego spisali je, ku naszej nauce, do wykrywania błędów, do poprawy i wychowywania w sprawiedliwości- 2Tym.3:16 Jedyną lekturą do spełnienia wyżej wymienionych wskazań jest Biblia i tylko Biblia składająca się z 66 ksiąg, tworząc jednolity kanon całej Biblii.

Więcej…

Od autora

 

Nazywam się Jan Cichocki, mam 83 lat. Pochodzę z rodziny katolickiej. Z Biblią zetknąłem się w 7 roku mego życia, gdy moja matka zaczęła ją czytać. Mając czternaście lat wziąłem Biblię do szkoły i zapytałem księdza na lekcji religii, czy mogę ją czytać i prowadzić życie zgodnie z jej nakazami?

 


 

 

 

Ponieważ odpowiedź była twierdząca, Biblia stała się częścią mego życia. Czytałem ją, co dnia po kilka rozdziałów, a odkryte w niej prawdy zacząłem praktykować w mym młodym jeszcze życiu. Pierwszym odkryciem moim było to, że dziesięć przykazań Bożych jest inne niż ksiądz nauczał na lekcji. Zacząłem, więc święcić dzień zgodnie z czwartym przykazaniem Bożym. Przestałem też modlić się przed figurkami i obrazami. W dniu 18 czerwca 1949 roku, przyjąłem chrzest Biblijny, przez zanurzenie w wodzie. Miałem wtedy 17 lat. Wraz z wiekiem, pogłębiałem wiedzę Biblijną i dzisiaj, gdy zbliżam się w szybkim tempie do kresu mego życia, postanowiłem podzielić się z innymi ludźmi, moimi wrażeniami i przemyśleniami o religijności, świętości i o chrześcijaństwie w szerszym znaczeniu.

 

Do otwarcia własnej strony internetowej zainspirowało mnie kazanie kardynała księdza Glempa, wygłoszone na jednej z mszy, transmitowanej w telewizji. Mówiąc o słabej religijności swych owieczek powiedział mniej więcej tak: „Czyż trudno jest, być dobrym chrześcijaninem, żyć uczciwie i bogobojnie?”

 

Jak wynika z badań a opisanych w książce „ Kościół i religijność Polaków w latach 1945-1999”, opublikowanej przez Instytut Kościoła Katolickiego. To:
„92,9 % Polaków uważa się za katolików, a Polska może być uważana za najbardziej religijny kraj Europy. Z tych 92,9% to 10% Polaków głęboko wierzących, 2,3% Polaków przyznaje się do ateizmu. W zmartwychwstanie Jezusa wierzy 65 % a tylko 26% ma poprawną wiedzę o Chrystusie.
Na pytanie, czym powinien kierować się katolik w swych decyzjach?, 22 % odpowiedziało, że wskazaniami kościoła. 76% Katolików uważa, że Kościół nie powinien wypowiadać się na temat polityki rządu. 32 % Katolików uważa, że Kościół zbyt nocno interesuje się władzą doczesną a 60% uważa, że do bycia religijnym nie jest potrzebny Kościół.”
Szkoda, że podobnymi badaniami nie objęto Polaków w zakładach karnych i domach poprawczych . Wtedy wiedza o religijności w naszym kraju byłaby bardziej przejrzysta. Kim są ci co tam się znaleźli? Czyż nie są to chrześcijanie?

 

Dzisiejsze chrześcijaństwo i to nie tylko w Polsce potrzebuje powrotu do swych korzeni, a korzeń ten, sięga pnia Jessego Iz.11,1 z którego wywodzą się Booz, Rut, Izaj, Dawid i Jezus Chrystus.
Powrót może nastąpić, tylko wtedy, gdy Biblia i tylko Biblia będzie drogowskazem do nauczania: wiary, uczciwego postępowania w życiu i bogobojnego uświęcenia w Jezusie Chrystusie.

 

Zachęcam do własnych przemyśleń, studium i dyskusji w Księdze Gości i drogą mailową.

 

W pisaniu artykułów korzystałem z następujących materiałów:
Biblia Tysiąclecia – wydanie III poprawione z 1980r.
Konkordancja Biblijna –Przedruk z wydania 1939r przez „Straż”
Katechizm Kościoła Katolickiego Autor Jan Paweł II z 1994r.
Mała Encyklopedia Teologiczna. Autor Maksymilian Rode z 1988
Wielki Bój. Autor Ellen G. White. Wydanie VIII z 1998
Prorocy i Królowie. Autor E.G. White. Wydanie III z 1991r.
Patriarchowie i Prorocy. Autor E.G. White. Wydanie IV z 1999r.
Księga Daniela. Autor Konstanty Bulli z 1966r.
Apokalipsa. Autor Antoni Godek . Wydanie II z 1990r.
Ostatnie Wydarzenia na ziemi w Proroctwach Pisma Świętego. Autor Jonatan Dunkel Wydanie IV uzupełnione z 2002r.
Jezus I Jego Świątynia. Autor W.D. Frazee z 1987r.
Wizja Przyszłości w starożytnej Księdze. Autor Jacques B. Doukhan z roku 2001
Czterej Jeźdźcy Apokalipsy. Autor Władysław Polok. Wydanie 1 z 1990r.
Z opracowań Franka Bredena „ Szukajcie a Znajdziecie „ wydane przez Wydawnictwo Znaki Czasu w 2005r.

 

 

 

 

K O M U N I K A T !

niedziela, 05 października 2014 07:07

 

Uprzejmie informuję, że od dnia 15 sierpnia 2014r. utraciłem dostęp do maila:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  i wszystkie adresy znajdujące sie w nim, dlatego uprzejmie proszę o  wysyłanie wszelkiej  korespondencji  na nowe konto Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Jeśli po 15 sierpnia były kierowane  pytania i inne treści na poprzedni adres,  i oczekujecie na nie odpowiedzi, to  proszę o przekserowanie ich treści na nowy adres. Jednocześnie pragnę przeprosić wszystkich oczekujących odpowiedzi na zadane pytania do 15 sierpnia br. Na pytania, które skopiowałem i posiadam je w archiwach, starać się będę odpowiedzieć. Zwłoka w odpowiedziach wynikła z następujących przyczyn: Cały wrzesień źle się czułem i nie byłem w stanie trzeźwo myśleć, potem nastąpiły trudności z komputerem i ostatnia rzecz to remont mieszkania, który ukończyłem 3 października br. Obecnie jestem do Waszej dyspozycji oczekując dalszych pytań i wymiany poglądów w sprawach wiary, religii i tematy związane z Biblią.
Serdecznie pozdrawiam!

 

 

ŻYCZENIA URODZINOWE DLA PRZYJACIÓŁ

czwartek, 08 września 2011 04:39

 Z okazji świat, i osobistych uroczystości związanych z rocznicami urodzin, życzę najserdeczniejsze życzenia obfitych błogosławieństw Bożych dla wszystkich gości strony internetowej i facebooku. I z tej okazji dedykuję dwie krótkie pieśni śpiewane przez pastora Mirosława Karauda i mgr Dariusza Górskiego.  Niech Wszechpotężny Bóg towarzyszy Wan wszystkim w pielgrzymce ziemskiej do niebieskiego Hanaanu.
 Wybaczenie czas 2:10

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 Zbawienie i nadzieja w Jezusie Czas 2:29

 

 

 

 

PRZESŁANIE NOWOROCZNE

środa, 29 grudnia 2010 05:11

Drogi przyjacielu stary rok 2014 zbliżył się, do końca swego istnienia i przejdzie do historii. Czysz nie powinieneś przejrzeć go jeszcze raz w panoramie swych wspomnień i przeanalizować go? Czy przeżyłeś go w pomyślności i powodzeniu, czy też w samych niepowodzeniach? Pamiętaj, że życie nasze nie zależy tylko od okoliczności, lecz od wyborów, które dokonujemy sami.  Hipokrates w jednym ze swych aforyzmów pisze „ Życie jest krótkie, sztuka długa, sposobność przemijająca, doświadczenia niepewne, a sąd trudny”, Jeśli jesteś wierzącym człowiekiem to pomyśl ileż to ludzi dokonuje nie właściwego wyboru narażając siebie i swych bliźnich na niebezpieczeństwa, bul i niepowodzenia w życiu? Złe wybory mogą nas unieszczęśliwiać przez wiele lat a nawet i przez całe życie. Wybory nasze są ukierunkowane zawsze dwu kierunkowo, wyboru dobra lub zła, wyboru ukierunkowanego ku wieczności i doczesności w której zmierzamy do unicestwienia. Jeremiasz w 21, 8 tak mówi: Ja Pan stawiam przed wami drogę życia i drogę śmierci. Ponieważ mamy wolną wolę, wybór zależy tylko od nas, którą drogę wybierzemy i nią chodzić będziemy. Bóg zachęca nas abyśmy wybrali drogę życia i cieszyli się z niego. Przyjmijmy, więc radę: „ Jer.25,5-6 Niech każdy porzuci swoje przewrotne postępowanie, złe uczynki, a będziecie mogli pozostać w ziemi, jaką dal Pan wam i waszym przodkom od dawna i na zawsze. Nie chodźcie (obcymi drogami- moja myśl) i obcymi bogami, aby im służyć i cześć oddawać, ani nie pobudzajcie Pana do gniewu uczynkami waszych rąk, a nie sprowadzę na was nieszczęścia” Droga szeroka jest drogą wygodną, ale nie zawsze bezpieczną.  Mateusz na ten temat tak pisze w 7: 13 „Wchodźcie przez wąską bramę”, Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą” Życzę, więc wszystkim, wszystkiego najlepszego. Abyście wybierając drogę życia w Nowym 2014 roku mogli się czuć bezpiecznie, byli radośni, i cieszyli się z błogosławieństw Bożych, które oferuje Bóg wszystkim tym, którzy znajdą się na drodze swego życia wraz z Jezusem. Niech Wszechobecny Bóg towarzyszy wam w waszej pielgrzymce, ku wieczności.
W Nowym 215 roku wszystkim gościom przychylnym i tym, którzy się nie zgadzają z treścimi publikowanymi w stronie  " KONFRONATCJE" życzę wszelkich błogosławieństw Bożych i pomyślności w życiu osobistym i w społeczności kościelnej.

 

 

Życzenia

poniedziałek, 28 grudnia 2009 04:18

 

Nowy rok 2010 nadszedł w czasie wyznaczonym,
by obwieścić Psalm Dawidowy dla wszystkich tych,
którzy doświadczają: boleść smutek i utrapienia.

 Psalm ten niech wesprze ludzi dobrej woli tchnienia
A Bóg słowami ze świątyni niech udzieli uświęcenia
Wspominając wszystkie dary wasze i przyjmując poświęcenia.

Niech błogosławi i przyjmie pragnienia serc waszych
A wtedy będziemy się cieszyć ze zwycięstw naszych
Stoimy, więc i trwamy Panie nasz i Królu nasz!

Pomóż nam i wysłuchaj nas w dniu wołania naszego.
Wierzymy, że potężna moc prawicy Twojej.
Uczyni wszystko by ulżyć cierpieniom duszy mojej.

Chwała Panu! Alleluja ! Amen
Analogia do Psalmu 20

 

 

Więcej artykułów…

Strona 1 z 2