Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
810390
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Wiktorbardadyn do Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dniu 06.08.2012 Napisał: Witam Serdecznie!
Kościół ADS wierzy, że istnieje w niebie realnie świątynia-przybytek. Jak pogodzić państwa naukę o świątyni z poniższymi zarzutami proszę o pomoc w zrozumieniu tego tematu?·
Zarzut 1. Jeżeli przyjąć, że Mojżesz uczynił przybytek wg wzoru, który widział to musimy przyjąć, że świątynia niebiańska wygląda tak samo. Jak to pogodzić ze świątynią Salomona( np..Salomon uczynił 10 świeczników 1Krl? 7,48-49, a w przybytku Mojżesza był tylko jeden, była zbudowana z innego materiału)?
Zarzut 2. Jeżeli świątynia niebiańska istnieje realnie w niebie to znaczy, że istnieją w niej przedmioty.  Jak to pogodzić? Niebo to inna rzeczywistość?
Zarzut 3. Wizja ukazana Mojżeszowi na Synaju nie dowodzi istnienia w niebie oglądanego modelu(wzoru). Danielowi ukazano w widzeniu barana mającego dwa rogi. To nie znaczy, że w niebie jest to zwierzę. Mojżesz ma Synaju otrzymał Zakon i wzór (plan) świątyni·,
Czym jest świątynia?
Ciało Jezusa jest świątynią J 2, 19-22, Mat. 12, 6
Bóg jest świątynią Ez. 11,16, Ap. 21,22
Lud Boży jest świątynią Ef 5,23.30.
Lud Boży, czyli świątynia potrzebował oczyszczenia. Czytamy: Bóg zesłał swego Syna, aby doskonałą oczyszczającą świątynią Hbr.9,11-12. - oczyścił świątynię swego ciała- swój wierzący lud. Dokonało się to zgodnie ze Starotestamentowym wzorem ziemskiej świątyni. Dokonało się to na krzyżu Golgoty. W niebieskiej świątyni dokonana została i przez nią objawiona prawda o Zbawieniu człowieka i grzechu. W tej świątyni dokonuje się doskonałe usprawiedliwienie pokutującego grzesznika. Ktokolwiek pragnie uwolnienie, od swoich grzechów przychodzi do Niebieskiej świątyni-Boga Ojca, Jezusa Chrystusa.


Do wiktorbardadyn  z dnia 18,08,2012
Wiktorze! Witam cię Serdecznie
i dziękuję, za następny list, w którym zadajesz pytanie: Czy istnieje w niebie świątynia? Według mej wiedzy opartej wyłącznie na przekazach Biblijnych, wierzę, że tak! W niebie jest świątynia.
Aby zrozumieć służbę Chrystusa w świątyni niebieskiej, jako Najwyższego Kapłana, konieczne jest, zapoznanie się ze służbą w świątyni starotestamentowej. Po wyjściu Izraela z czterystuletniej niewoli egipskiej, Bóg polecił Mojżeszowi, aby ten wystawił święty przybytek dla Boga, w którym zamieszka wśród swego ludu. (2 Mojż,25,8;  29,43-45.) Przybytek zbudowany na wzór świątyni niebieskiej (2Mojż. 25, 8-9; Żyd.8,5) Był symbolem „ prawdziwego przybytku, który Bóg zbudował, a nie człowiek(Żyd.8,2; 2Mojż. 15, 7) Bez studiowania, i bez zapoznania się ze świątynią, chrześcijanie nie poznają Chrystusa, jako Najwyższego Kapłana, mimo, że służba ta stanowi istotę chrześcijaństwa i jest ośrodkiem pokuty i pojednania. Gdy w liście do Żydów 8, 2 Apostoł pisze list, to pragnie im wyjaśnić, że w niebie jest realna świątynia. W tekście tym występuje słowo „ świątynia”, które jest przekładem greckiego „ta hagia „, jest to liczba mnoga od świętego miejsca „rzeczy”. Dodatkowe użycie tej nazwy występuje w Żyd. 9,8.12.24.25; 10,19; 13,11. Różne tłumaczenia sprawiają wrażenie, że Chrystus służy tylko w miejscu najświętszym lub w miejscu świętym, a nie w świątyni. Dzieje się tak, dlatego, że tłumacze uważają „ ta hagia”, jako formę mnogą wzmocnioną (intensyve plural), odpowiadającą liczby pojedynczej. Jednak studium Septuaginty i pism Józefa Flawiusza dostarczają dowody, na to, że określenie „ta hagia „ nie zawsze odnosi się do świętych miejsc, czy „świętych rzeczy” – np. świątyni. Jest to ogólne słowo w odniesieniu do całej świątyni, włączając miejsce święte i najświętsze. To, że w liście do Hebrajczyków „ ta hagia „ odnosi się do całej świątyni, ma mocne uzasadnienie egzegetyczne w samym liście, w którym wyrażenie „ta hagia” w Hebr.8,2 występuje w połączeniu z przydawką „ prawdziwy przybytek”. Skoro nazwy „ świątynia i przybytek” z Hebr. 8,5 (skene) odnoszą się do całej świątyni, to również „ ta hagia „ z Hebr.8,2 musi oznaczać całą niebieską świątynię. Nie ma, powodu, by formę mnogą „ ta hagia” tłumaczyć, jako, „miejsce najświętsze” w liczbie pojedynczej, gdyż odnosi się ono do całej świątyni – miejsca świętego i najświętszego. Bynajmniej tak przemawia kontekst wypowiedzi Pawła w pisanych listach.
Zanim jednak przystąpię do przedstawienia swej wiary w to, że Świątynia w niebie istnieje, chciałbym się odnieść do tekstów, które podajesz pod pytaniem:, Czym jest Świątynia?
1) Jana 2,19-22. „Odpowiadając Jezus, rzekł im: Zburzcie tę świątynie a ja w trzy dni ją zbuduję. Na to rzekli Żydzi: Czterdzieści lat budowano tą świątynię a Ty w trzy dni chcesz ją odbudować? Ale on mówił o świątyni ciała swego. Gdy, więc wzbudzony został z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus
Tak, to prawda! Ale nie tylko ciało Jezusa było świątynią, ale może ją być, każde ciało grzesznika, jeśli wyzna swe grzechy i przyjmie Jezusa, i otworzy swe serce, aby On zamieszkał w nim. Ob.3, 20; 1Kor. 3, 16-17. Bo gdy przyjmie się Jezusa to i ciało człowieka jest świątynią.
2) Ob.21, 22 „Lecz świątyni w nim nie widziałem: albowiem Pan Bóg, Wszechmogący jest jego świątynią, oraz Baranek!.”
Tak, to prawda! Bóg Ojciec i Jezus jest sam w sobie świątynią. Dlatego zawsze gdzie On przebywa jest miejsce święte. Może to być miejsce naszej osobistej modlitwy, czy też zgromadzeń w nabożeństwach. Ez.11,16
3) Ef. 5,23.30 Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus Głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Gdyż członkami ciała Jego jesteśmy”
Tak, to prawda! Odrodzone małżeństwo, stanowią świątynię w rodzinie. A zbór składa się przecież z rodzin i poszczególnych członków tworząc ciało chrystusowe. A ponieważ każdy odrodzony człowiek wchodząc w skład Zboru stanowi świątynię, zgodnie z tekstem 1Kor.3,16-15, To, całość ludu Bożego, jako ciało chrystusowe, stanowi też Świątynię.
Wszystkie wyżej wymienione teksty przedstawiają nam jedyną prawdę Pisma Świętego, że świątynią jest to miejsce, w którym przebywa, mieszka i działa Bóg. Może to być ciało człowieka, miejsce, w którym klękam do modlitwy, miejsce zgromadzeń na nabożeństwo ( kaplica, mieszkanie, łąka, namiot, itp.) ·Teksty, te, nie wykluczają jednak tego, że Świątynią jest też Przybytek, w którym przebywa nie tylko Bóg, ale też przedmioty i narzędzia potrzebne do przeprowadzenia pewnych czynności kultowych przed obliczem Boga. W Starym testamencie będą to przedmioty w pomieszczeniu świętym: Ołtarz kadzidlany, stół, chleby, świecznik siedmioramienny, kadzidła, dzbany, kupki, misy, czasze. W pomieszczeniu najświętszym: Arka Przymiesza z dwoma cherubinami. 2Mojż.25,19-20; 5Mojż. 10, 4-5 2Mojż, rozdział 37-39
Codzienne obrzędy kultu religijnego odbywały się tylko w pierwszej części przybytku i mogli je wykonywać tylko kapłani wywodzący się z pokolenia Lewiego. Natomiast w części drugiej, do miejsca najświętszego, wchodził arcykapłan jeden raz w roku, w dniu pojednania, zwanym też dniem sądnym. Każdy przedmiot, który znajduje się w świątyni stanowi symbol, którym posłuży się Bóg przy opisie wydarzeń w przyszłości, podobnie jak i przy każdej czynności składania codziennych ofiar i w dniu pojednania. W tym miejscu chciałbym przedstawić te odniesienia z symbolu, do rzeczywistości wypełnionej, jak i do tych, które są w trakcie wypełniania, i do Tych, które jeszcze się nie wypełniły.
1. Świątynia - obraz, a rzeczywistość
Na podstawie tekstów Pisma Świętego dowiaduję się, że rzeczywista świątynia znajduje się w niebie, a ta, którą zbudował Mojżesz, była kopią i cieniem świątyni niebieskiej, która zbudował sam Bóg. Poświadczają to następujące teksty:
a) - 2Mojż.15, 17 „ Wprowadziłeś ich i zasadziłeś na górze dziedzictwa swego. Na miejscu, które uczyniłeś swoją siedzibą Panie, Świątynią, którą przygotowały ręce Twoje.”
b) -
2Mojż. 25, 8 „ I uczynią mi świątynię, abym zamieszkał wśród nich. Dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego sprzętów, które ci pokażę; tak wykonacie.” Jeśli nie było by świątyni w niebie, to nie było by i wzoru. A może należałoby się zastanowić, czy czasem nie jest to Nowe Miasto Jeruzalem, które stąpi z nieba i osiądzie na odnowionej ziemi po zakończeniu Wielkiego Boju Boga z Lucyferem? Ob 21, 2
c) - Żyd. 9,3.24 „Za drugą zaś zasłoną był przybytek, zwanym miejscem najświętszym. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękoma, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga”
d) -
Żyd. 6, 19-20 „Jej to trzymamy się, jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie, jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchisedeka na wieki.” Czy Apostoł Paweł się pomylił? Gdy pisze, że Jezus po zmartwychwstaniu wszedł, poza zasłonę?
e) -
Żyd.8, 1-6 Sedno zaś wywodów stanowi prawda: takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka. Każdy, bowiem arcykapłan ustanowiony jest do składania darów i ofiar, przeto potrzeba, aby Ten (Jezus- moja uwaga) miał coś, co by ofiarował. Gdy był na ziemi, to nie byłby kapłanem, gdyż są tu inni ( lewici- moja uwaga), którzy składają ofiary według postanowienia Prawa. Usługują oni obrazowi i cieniowi rzeczywistości niebieskich: Patrz zaś – mówi abyś uczynił wszystko według wzoru, jaki ci został ukazany na górze.( BT) ·
Czytamy u Mar.16, 19, że Jezus po zmartwychwstaniu usiadł po prawicy Ojca swego, co potwierdza też Apostoł Paweł, a zatem jaką czynność wykonuje Jezus, jako sługa Świątyni? Jeśli dzieło zbawcze zostało dokonane na krzyżu?  Do  czego w niebie jest potrzebny arcykapłan, ołtarz, kadzidło? Nasuwa mi się też następne pytanie: Czy Jezusowi w niebie potrzebne jest coś, aby mógł ofiarować? Jeśli ofiara została złożona na krzyżu?
f) Pozostałe teksty odnoszące się do świątyni w niebie: Ps. 11, 4; Mich. 1,2.3: Ob.15, 5; 11, 19·Ob.1, 12; 8, 3; 11, 19; 7, 15; 16;17; 9,13.
Symbole, cieni w świątyni Mojżeszowej wypełnione w nowym przymierzu
a) – Codzienne ofiary całopalne jak też palenie łagodnego kadzidła na złotym ołtarzu znajdującym się tuż przed zasłoną oddzielającą miejsce święte od najświętszego, było posługą indywidualną dla każdego grzesznika. Za przestępstwo każdego grzechu jest kara śmierci zgodnie z tym, co mówi prawo „ Zapłatą za grzech jest śmierć Rzym 6,23.
Grzesznik przyprowadza przed drzwi świątyni baranka bez skazy i kładzie swoje ręce na głowę baranka wyznając swoje grzechy. W ten sposób symbolicznie przenosi swoje grzechy na baranka. Potem własnoręcznie zabija go. Kapłan wnosi krew zabitego baranka do pierwszej części świątyni i kropi ją przed zasłoną, za którą znajdowała się arka. Przez ten obrządek, grzech wyznany na zwierzę, był za pośrednictwem krwi symbolicznie przenoszony do świątyni, zanieczyszczając ją. Grzesznik natomiast wychodził oczyszczony z grzechu. Obrządek ten jest cieniem rzeczy, które wypełniły się w Jezusie Chrystusie. Umiera on jak niewinny baranek za nasze grzechy. Teksty odnoszące się do cieni, które miały się wypełnić: 3 Mojż. Rozdz. 3-6. Teksty dotyczące wypełnienia się tychże cieni: Iz. 53,6; Symbol ofiary przebłagalnej krwi Baranka wypełnił się w rzeczywistej krwi Jezusa. Rzym.3, 24-25; 2Kor.5,21; Iz. 53,5; Żyd. 9,26-28; Żyd. 9,22.

b) – Tak jak kapłan był pośrednikiem pomiędzy grzesznikiem a Bogiem w świątyni Starotestamentowej, tak Chrystus urzeczywistnił ten „ cień „ swym pośrednictwem. 1 Tym 2,5.  Apostoł Paweł pisze: „ Żyd. 8,1-2 Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu Majestatu w niebie. Jako sługa Świątyni i prawdziwego Przybytku, którego zbudował Pan, a nie człowiek?·
c) - Tak jak kapłan w Starym Testamencie po przez składanie ofiary za grzesznika stawia się za nim, tak Jezus kapłan Boga Najwyższego, według porządku Melchisedeka, stawia się za, każdym pokutującym grzesznikiem. Żyd. 6,20.
d) – Tak jak Kapłan
po przez składanie ofiary za grzesznika jedna go z Bogiem, tak Jezus, jako kapłan nowego przymierza, jedna grzesznika z Bogiem. 2Kor. 5,19
e) – Tak jak kapłan pali wonne kadzidło (symbolizujące modlitwy pokutne grzesznika), przed zasłoną, za którą znajduje się „ arka” 2.Mojż.30, 1.7-8, Tak Jezus Chrystus przed obliczem swego ojca przedkłada swoją krew wraz z modlitwami pokutujących grzeszników, za których oddał swoje życie, aby mogli być zbawieni i zapisami w księdze żywota.  Jana 3, 16; 1Jana 3, 16·1Tym.3,5-6; Ef. 2,8.9; Dan. 12,1; 
f) Tak jak kapłan w pierwszej części świątyni ziemskiej, pełni posługę pojednania grzesznika z Bogiem i przebaczenia mu wszystkich grzechów, tak Jezus zaraz po udaniu się do Nieba po zmartwychwstaniu pełni taką samą służbę kapłańską w miejscu świętym, aż do dnia sądnego Hebr.7, 25; Ef.4,32; Rzym.3, 24; Łuk. 10,20  
3. W drugiej części Świątyni ziemskiej znajdowała się skrzynia (Arka Przymierza - Skrzynia Przymierza) z dwoma cherubinami 2.Mojż.25, 9.21-22.33 Symbolującą tron Boga, z którego będzie ukazywała się chwała Boga i z którego będzie rozmawiał Bóg z Mojżeszem.   Tron taki w widzeniu widział Ez.1,1 I Jan Ob.4, 1; 19, 14·4) W tym miejscu pragnę nadmienić, że starożytne pisma żydowskie dowodzą, że niektórzy rabini również wierzyli w istnienie rzeczywistej Niebiańskiej świątyni. Komentując tekst z 2Mojż. 15,17 Jeden z nich powiedział „(położenie ziemskiej świątyni) „ odpowiada położeniu świątyni niebieskiej, a położenie arki temu, jaki (zajmuje) niebieski tron. (Midrash Rabbah, Numbers, London 1961, tom1, r, 4 sekcja 13.S.110 Inny natomiast rabin cytując ten tekst w Talmudzie Babilońskim mówił o„ Niebiańskiej i ziemskiej świątyni” ( Sanhedrin, 99h red. I Wpstein, London 1967) Jeszcze inny komentując mówi „ Nie ma różnicy zdań, co do tego, że świątynia na dole jest odpowiednikiem świątyni w górze” (red. Leon Nemoy, The Midrash on Psalms, przekł. William G. Braude, New Haven 1959, Psalm 30, sekcja 1, S. 386)

4) Tak jak w świątyni ziemskiej służba orędownicza była prowadzona w dwóch okresach, codzienna - 3Mojż. Rozdz. 4 „ miejsce I cz. Świątyni” (wiesze 6.7.17.18) I jeden raz w roku, 3Mojż, 16 16-20 „ miejsce II cz. Świątyni” Tak Chrystus w świątyni Niebieskiej urzeczywistnia wypełnienie cieni w niebie obejmując dwa okresy. Pierwszy od wniebowstąpienia (Hebr. 8, 1; Ef. 2,18; Hebr. 4, 14-16; 7, 25; 9, 24; 10, 19-20) do rozpoczęcia sądu, ( ob.14, 7) przepowiedzianego przez proroctwa Ps. 7, 9; 82, 8, określające też czas jego rozpoczęcia.
A) Czas wyznaczony dla narodu żydowskiego 70 tygodni Dan.9,24 Wypełnił się w roku 34 n.e.
B) Czas przywrócenia świątyni do łask Dan.8,14 Wypełnił się w roku 1844
C) Czas rozpoczęcia oczyszczenia świątyni przez Arcykapłana Niebieskiego i dnia sądnego rozpoczął się w 1844 i trwać będzie do czasu powtórnego przyjścia Jezusa – Jest w trakcie wypełniania proroctwa
D) Czas okresu
millenijnego sądu rozpoczyna się od powrotu Jezusa, zmartwychwstania zabrania sprawiedliwych do nieba i zakończenia służby Jezusa w Przybytku za zasłoną, jako Arcykapłana Świątyni Niebieskiej. Wypełnienie, wypełni się w przyszłości po zakończeniu sądu I i II fazy w niebie. Więcej na ten temat piszę w dyskusji z innym dyskutantem. Zachęcam cię do przeczytania treści mej wypowiedzi w linku
1. - http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/141-c-d-pytania-i-idpowiedzi-cz7.html
:

Odnośnie zarzutów odpowiem tak:
Ad.1. – Czy Świątynia w niebie wygląda tak samo jak Mojżesza?
Zawierzając prawdziwości Biblii, że zawiera w sobie treści pochodzące od Boga, stanowiące prawdę i tylko prawdę, twierdzę, że tak. Świątynia Mojżesza jest miniaturą świątyni niebieskiej. Lecz zbudowana nie rękoma człowieka, ale przez Boga i nie z tych samych materiałów, co świątynia ziemska. Nie wiemy, w jakim Przybytku mieszka Bóg, gdyż tego nie podaje nam Biblia. Możemy tylko sobie wiarą uzmysłowić jej wygląd. Izajasz w 64, 4, tak pisze„ Czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało, oprócz ciebie, Boga działającego dla tego, który go oczekuje” 1Kor. 2,9.
Ad1-2) Świątynia Salomona została zbudowana aczkolwiek z przyzwolenia Bożego, to jednak z całkiem innego materiału niż Świątynia Mojżesza. Dlaczego? Bo obie te budowle były budowane w innych okolicznościach. Mojżesz wędrował po pustyni 40 lat. Świątynia musiała być zbudowana tak, aby można ją było szybko rozebrać a następnie złożyć. Musiała być też lekka w czasie wędrowania. Dlatego też wygląd jej zewnętrzny jak i wewnętrzny różnił od wyglądu świątyni Salomona. Gdy czytamy opis przyborów i narzędzi w świątyni Salomona to zauważamy, że i tutaj liczna ich różni się od przyborów w świątyni Mojżeszowej. Nie świadczy to jednak o tym, że opisy dwóch świątyń miało inne, odmienne przeznaczenie. Różnica polega tylko na tym, że Świątynia Mojżesza była przenoszona z miejsce na miejsce, a Salomona była budowlą stałą.
Ad.3) Jak się rzecz ma - rzeczywistość ziemska do rzeczywistości niebieskiej?
a-
Tak samo jak rzeczywistość Boga do rzeczywistości materialnej. Czy rzeczywiście Bóg istnieje? Jeśli tak, to, dlaczego Go nie widzimy?
b-
Rzeczywistość naczyń i przedmiotów ziemskich do niebieskich.
W Świątyni Mojżesza była Skrzynia Przymierza, nad którą ukazywała się chwała Boga, o czym mówi nam werset z 2Mojż. 25, 9.22-23; 40, 34; 4Mojż. 9, 15-23; Tak też i w niebie Jan widzi Świątynię, która się otworzyła i w niej Skrzynię Przymierza Ob.11,19; 15, 5. Jak się ma Świątynia i Skrzynia Przymierza w Przybytku ziemskim do Świątyni i Skrzyni Przymierza w Niebie? Czy była identyczna i zbudowana z takich samych materiałów? Czy mogę sam smuć domysły? Biblia dokładnie tego nie precyzuje, więc i ja nie mogę więcej ci przekazać, ponad to, co przekazuje nam Biblia. Wiem tylko, że w Skrzyni Przymierza znajdowało się dziesięć przykazań z Góry Golgoty 2.Mojż,25, 10.16, co potwierdza też Ap. Paweł. Hebr.9,4, ale czy są to te same tablice kamienne, które wyciosał Mojżesz? Czy mogę na ten temat prowadzić dysputy czy też dyskusję? Jeśli Biblia tego nie wyjaśnia? Na podstawie tych tekstów można byłoby zadać pytanie, dlaczego Bóg przez Mojżesza kazał włożyć do Skrzyni przykazania, do czego one były potrzebne w kulcie ceremonialnym w Świątyni? Czyż nie dla tego, że przestępstwo przykazań rodzi grzech i śmierć, od której może uwolnić grzesznika śmierć niewinnego baranka? Czyż nie na podstawie Przykazań będą ludzie sądzeni w niebie? Cała ceremonia kultu religijnego w Świątyni ziemskiej była „cieniem” rzeczy przyszłych, które urzeczywistniły się w Jezusie Chrystusie i jego posługi w Świątyni Niebieskiej.
c – Biblia symbolicznie przedstawia potęgi światowe w postaci zwierząt Dan 7, 3; 8,3.5;,  Ob. 13, 1; rogów Dan.7.8; Kobiety wszetecznej Ob. 17, 1; ponadto Jan w niebie widzi w widzeniu, Jeźdźca na koniu z łukiem Ob. 6, 2, widzi też dusze pobite przed ołtarzem Ob.6, 9; Słyszy głos mówiący do aniołów, aby ci wyleli siedem czasz gniewu na ziemię, Czy te wszystkie opisy świadczą o tym, że w niebie są zwierzęta, rogi, wszeteczne kobiety, konie, czasze, łuki i dusze pobite? Nie! Wszystkie wyżej przedstawione symbole maja nam przybliżyć pewne wydarzenia, które wypełnią się w przyszłości. Podobnie tak, jak nauki Jezusa w przypowieściach nie możemy przyjmować literalnie, tak i opisy przedstawione w wyżej wymienionych wersetach nie możemy przyjąć literalnie. W żądnym też przypadku nie możemy je łączyć z opisami Świątyni Niebieskiej. Nauki Jezusa, Jego życie i czyny są realne, a nie wizualne, dlatego Jezus w wypowiedzi do Nikodema mówi: Jana 3, 11 „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy, co widzieliśmy, to świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie.” Jezus na pytanie uczniów Jana Chrzciciela czy Ty jesteś tym, kogo oczekujemy. Mat. 11, 3 odpowiedział ( w. 4) „Idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie.” Ewangelie spisane były na podstawie tego, co uczniowie widzieli i słyszeli z nauk Jezusa, a potem pod natchnieniem Ducha Świętego spisali. Apostoł Paweł mówi też, „że całe Pismo jest natchnione..” (2Tym.3,16), wraz z tekstami, które mówią o Świątyni Niebieskiej. Wierzę, że gdy Jan mówi, że w widzeniu widział w niebie Świątynię i Skrzynię Przymierza, to mówi prawdę. Dlatego wierzę w to, co on mówi! Jednocześnie informuję Cię, że niebawem ukaże się na mojej stronie internetowej skanowany ciekawy artykuł pod tytułem „Służba Chrystusa w niebiańskiej świątyni” Wysyłam ci też plik z wykładu na temat „ Symboli w świątyni Mojżeszowej  – na pewno zaciekawi cię. Czas  nagrania : 37:18


Serdecznie pozdrawiam
list 11 w:http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/253-wiktor-bardadyn-144000-11.html 
A o to link artykułu o służbue Jezusa w Świątyni Niebieskiej. Zachęcam do zapoznania się z nim!! 
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/studyjne/243-sluzba-jezusa-w-swiatyni-niebieskiej.html