Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
810582
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Monika M mówi:
Bądźmy świadomi naszej wiary! Pytanie moje; Jakiej wiary??

Na podstawie wypowiedzi niektórych adwentystów śmiem twierdzić, że nie wszyscy adwentyści są ugruntowani w naukach głoszonych przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, mimo tego, że nauki te wypływają z Pisma Świętego. Nie będę zatem wypowiadał się jaka jest świadomość wiary ogółu członków, gdyż tego nie jestem świadom i nie wiem! Natomiast o swojej wierze mogę się wypowiedzieć, i wierze w to, że jest ona oparta na Biblii i naukach głoszonych przez Kościół do którego należę. Czynię to zgodnie z zachętą Ap. Piotra z 1Piotr 3:15 >Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei, (i wiary-moja uwaga) waszej<

A zatem chętnie, odpowiem jaka jest nadzieja wypływająca z wiary mojej, która jest ugruntowana na Biblii i wypływa z czytania jej od mej młodości do dnia dzisiejszego.

I. Wierzę, że Biblia zawiera słowa przekazane przez samego Boga dla swych wybranych ludzi, którzy pod natchnieniem Ducha Świętego spisali je, ku naszej nauce, do wykrywania błędów, do poprawy i wychowywania w sprawiedliwości- 2Tym.3:16 Jedyną lekturą do spełnienia wyżej wymienionych wskazań jest Biblia i tylko Biblia składająca się z 66 ksiąg, tworząc jednolity kanon całej Biblii.

II. Wierzę w nauki wypływające z przekazów Biblijnych, a ona naucza o:
1) Bogu Jedynym 5Mojż.6:4
> Słuchaj, Izraelu! Pan (Jehowa) jest Bogiem naszym – Panem Jedynym (BT) Bóg Jedyny występuje w całej swej pełni ukrytej w swoim Synu. Kol.2:9 > Gdyż w Nim (Jezusie – moja uwaga) mieszka cieleśnie cała pełnia boskościWszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca jak tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić< Poznanie Jahwe przez objawienie możliwe jest tylko wtedy, gdy nauki Pisma Świętego przyjmować się będzie zmysłem Ducha, a nie nauki ludzkiej. Ap. Paweł w tej sprawie tak się wypowiada w 1Kor.2:14 >Człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dla niego głupstwem, i nie może ich poznać (i zrozumieć- moja uwaga), gdyż należy je duchowo rozsądzać>

W filozofii ludzkiej jest, nie do przyjęcia wypowiedź przeciwstawna w spawie Boga. I tak na przykład - Izajasz w 44:6 mówi: Tak mówi Pan (Jehowa), Król Izraela i Odkupiciel jego, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja ostatni i niema poza Mną Boga.( BW) Jeżeli Bóg jest jeden, to dlaczego, ten Jedyny Bóg wypowiada się w innych okolicznościach w liczbie mnogiej? Na przykład:1 Mojż.1:26 Potem rzekł Bóg uczyńmy człowieka na obraz nasz; 1Mojż.3:22;> I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my< ; 1Mojż.11:7 Stąpmy tam i pomieszajmy ich język. Aby przybliżyć znajomość istoty Boga, przestudiujmy więcej tekstów na ten temat.

 A) Pan (Jehowa) - Występuje jako Ojciec zgodnie z Jego wypowiedzią w Ps.2,7 BG Pan rzekł do mnie: Syn mój jesteś Ty, Jam ciebie dziś spłodził. Owe spłodzenie jest niczym innym jak ucieleśnieniem Boga – Ducha 2Kor.3:17;  w syna człowieczego, który zgodnie z polecenia Jahwe przyjmuje imię Jezus. Na temat ten Biblia tak się wypowiada w Łuk.1: 30-31 BW> I rzekł do niej anioł: Nie bój się Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. I wiersz 35 >I odpowiedział anioł: Duch Święty zstąpi na ciebie i Moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym< O narodzinach Jezusa Izajasz przepowiada w Starym   Testamencie w Rozdz. 7:14 >Oto panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie go imieniem Immanuel – co się wykłada Bóg z nami Mat:1:23,21< Od tej pory Duch będzie występował jako Syn Boży i człowieczy - Jezus, w którym ukryta będzie cała pełnia Boga zgodnie z wypowiedziami Ap. Pawła do Kol. 1:19. Gdyż tak sobie upodobał Bóg Ojciec, By w Nim Jezusie zamieszkała cieleśnie cała pełnia Boga Kol.2:9 – Duch, Dusza i ciało drugiego Adama – moja uwaga.

B) Ucieleśniony Bóg, Jezus, Syn Boży, Syn człowieczy, w Starym Testamencie występuje tylko jako Bóg. Wszystkie teksty: „Pan, Bóg” mają odniesienia do dwoistości Boga: Pan – Jahwe i Bóg - przyszły Jezus występujący pod imieniem Michała. O tym Książęciu - Michale napisane jest w proroctwie Daniela10:13 > Lecz Książę królestwa Persów sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni. W tedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt. To ten Książę wystąpił w niebie przeciwko bezprawiu  – Lucyfera, o którym wspomina Jan w Ob. 12:7-8>(BT) I wystąpił do walki Smok i aniołowie jego z Księżęciem, ale nie przemógł i już się miejsca dla nich w niebie, nie znalazło. O Smoku, diable, Bóg wypowiada się tak: Ezech.28:1-15.17 >Byłeś odbiciem doskonałości, pełen mądrości i niezrównanie piękny. Mieszkałeś w Edenie, w ogrodzie Bożym; okrywały cię wszelkie szlachetne kamienie (…) a ze złota wykonano okrętki i oprawy na tobie, przygotowane w dniu twego stworzenia. Jako wielkiego cheruba opiekunem ustanowiłem cię na świętej górze Bożej, chadzałeś pośród błyszczących kamieni? Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni twego stworzenia, aż znalazła się w tobie nieprawość. Serce twoje stało się wyniosłe z powodu twej piękności, zanikła twoja przezorność z powodu twego blasku. RZUCIŁEM CIĘ NA ZIEMIĘ, WYDAŁEM NA WIDOWISKO”. <

Od momentu upadku Adama i Ewy w grzech, cała ludzkość stała się niewolnikami grzechu, z którego wykupił nas Jezus swoją śmiercią na krzyżu Golgoty ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć Rzym.6:23. A zatem kim jest Bóg?
1. Bóg jest miłością. „Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością” 1 Jana?4,8.16; Jana 3,16> dlatego zesłał  Pan, Syna swego jednorodzonego, aby każdy, kto w niego wierzy nie zginął ale miał żywot wieczny<
2.Bóg jest wieczny „ Zanim góry narodziły się w bólach, nim ziemia i świat powstały, od wieków po wiek ty jesteś Bogiem.”Ps.90, 2; 1 Mojż? 21,33; 2.Mojż?15,18; Izaj.40,28; Rzym.1, 20;
3.Bóg jest Bogiem jedynym. „ Czyż nie Ja jestem Pan, a nie ma innego Boga oprócz Mnie? Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem. Izaj.45, 21-22. Mar. 12,29.
4.Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. „Jam Jest Bóg Wszechmogący.” 1 Mojż.17,1; Ezech. 10,5;  Ob.4, 8; ob.11, 17; Ob.16,7: 19,6.15
5. Bóg jest Bogiem miłosiernym. „ Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność” 2 Mojż.34,6; Ps.130, 7,: 145, 8. Iz. 63,7 Efez. 2.4; Jer.31,3
6. Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. „ Podstawą Twego tronu sprawiedliwość i prawo. Przed Tobą kroczą łaska i wierność.” Ps.89, 15: PS.119, 160: Ob.19, 11: Jana 5,30. Izaj.45,7. Bóg jest Zbawicielem. „ Ja, Pan, tylko Ja istnieję i poza Mną nie ma żadnego zbawcy.” Izaj 43, 11: Jan 3,16. Izaj.45,13: 1Jana 4.14. Juda 25
7. Bóg jest Stworzycielem. „ Tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie i Twórca twój o Izraelu. Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim! Izaj. 43,1-3.15: 1 Mojż.1,1:Ob.10, 6; 0b.5, 13; Mar.10, 6; Izaj 40, 26; Izaj. 42, 5; 0b.4, 11; Ps. 33,6.9.
8. Bóg jest naszym, jedynym Ojcem.  „ Myśmy się nie narodzili z nierządu, jednego mamy Ojca-Boga.” Jana 8.41; „ Nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym Ojcem; bowiem jeden jest OJCIEC wasz Ten w niebie” Mat.23,9

9. Pan – Jahwe jak i Bóg ucieleśniony w Syna Bożego i człowieczego, jest Bogiem wiecznym nie posiadającym początku ani końca, a oto teksty:
* Dotyczące Pana:Izaj.44:6 > Tak mówi Pan, Król Izraela i Odkupiciel jego, Pan Zastępów; Ja jestem pierwszy i Ja ostatni i nie ma poza mną Boga <
*
 Dotyczące Boga ucieleśnionego – Jezusa: Ob.1:17-18 > .. a On położył na mnie rękę mówiąc: Przestań się lękać! Jan jest pierwszy i Ostatni, i żyjący. Byłem martwy, a oto jestem żyjący na wieki wieków…> Niewątpliwie ten tekst odnosi się do Jezusa, który w piątek był zabity, a trzeciego dnia w niedziele z martwych powstał. O Jezusie Ap. Paweł do Filp.2:5-7 BNŚ tak się wypowiada> Zachowajcie to nastawienie umysłu, jakie było też u Chrystusa Jezusa, który chociaż istniał w postaci Bożej nie brał pod uwagę zagarnięcia tego, żeby być równym Bogu. Przeciwnie ogołocił samego siebie i przyjął postać niewolnika i stał się podobny do ludzi<  Przed ucieleśnieniem Ducha w Syna Bożego i człowieczego, Duch wszystkie atrybuty Boga wiecznego składa w ręce Boga Ojca i rodzi się jako człowiek. Dlatego Ap. Paweł w 1Kor.12:3 tak wyjaśnia to zagadnienie BW> Dlatego oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu Świętym nie powie: Niech Jezus będzie przeklęty! I nikt nie może rzec: Jezus Jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym< BNŚ –chyba, że za sprawą Ducha Świętego. BT –bez pomocy Ducha Świętego. Wszyscy ci, którzy odrzucają Jezusa jako Pana nie posiadają Ducha Świętego, którego zesłał Jahwe w imieniu Jezusa po zmartwychwstaniu na naszą ziemię Jan pisze w 14:26> Lecz , Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem< Jana 15:25
*Dotyczące Jahwe Ojca i Jahwe Syna
= Jahwe mówi do syna: Siądź po mojej prawicy, aż położę nieprzyjaciół twoich podnóżkiem pod nogi twoje. Psalm 110:1 (BG i BW i BNŚ)
= Jahwe -  siedzący po prawicy - Ojca,
zetrze -roztrzaska królów w dniu swego gniewu.  Psalm 110:5. (BNŚ) A kiedy to się stanie? Po zakończeniu sądu i w  czasie powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. A oto teksty: Psalm 110:6; Ob.14:7.14-20. Izajasz 26:20-21 mówi: >Wejdź ludu mój, do swych pokojów i zamknij swoje drzwi za sobą, skryj się na chwilę, aż przeminie gniew! Bo oto Pan wyjdzie ze swego miejsca, aby ukarać mieszkańców ziemi, za ich winę, wtedy ziemia odsłoni na  niej krew przelaną i już nie będzie ukrywała swoich zbitych<
Izaj.63:10> Lecz oni byli przekorni i zasmucili Ducha Jego Świętego, wtedy przemienił się w ich nieprzyjaciela i sam przeciwko im walczył<
Izaj.24:1.5>
Oto Pan spustoszy ziemię i zniszczy ją, sprawi zamieszanie na niej powierzchni i rozproszy jej mieszkańców, gdyż jest splugawiona pod swoimi mieszkańcami, ponieważ przestąpili prawa, wykroczyli przeciwko przykazaniom, i zerwali odwieczne przymierze<
Izaj.13:9> Oto nadchodzi dzień Pana, okrutny, pełen srogości i płonącego gniewu, aby obrócić ziemie w pustynię, a grzeszników z niej wytępić<
Jer.9:21> Mów, tak rzecze Pan: Trupy ludzkie leżą jak nawóz na polu i jak za żniwiarzem snopy, których nikt nie zbiera.<
Jer.4:23-27>Spojrzałem na ziemię – a oto pusta i próżnia, ku niebu – a nie było na nim jego światła. Spojrzałem na góry – a oto się trzęsły, na wszystkie pagórki, a one się chwiały. Spojrzałem – a oto pole urodzajne stało się pustynią, a wszystkie jego miasta zburzone przed Panem przez żar Jego gniewu. Gdyż tak mówi Pan: Cały kraj stanie się pustynią, jednakże całkiem go nie zniszczę< A dlaczego?
 Bo całkowite zniszczenie ziemi nastąpi przy trzecim przyjściu Jezusa wraz ze zbawionym w Nowym mieście Jeruzalem. Jan w Ob.21:2.10 tak to przedstawia:> Widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica dla męża swego. Wtedy też ziemia zostanie spalona ogniem zgodnie z tekstem z 2Piotr. 3:10> A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną<  I to jest zgodne z tekstem zapisanym w Ob.20:9-10>…I spadł z nieba ogień i pochłoną ich. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków < Po oczyszczeniu ziemi i całej atmosfery ogniem, zostanie stworzony nowy świat; nowa ziemia i nowe niebo. Jan w Ob. 21:1 mówi:> Widziałem nowe niebo i nową ziemie; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma< Izaj.65:17; 66:22

Wierzę więc
, że wraz z powtórnym przyjściem Jezusa Ob.1:7-8; 1Tes.4:15-16 rozpoczyna się tysiącletni okres sądu III fazy w niebie wraz z ludźmi porwanymi na obłogi i Jan w Ob.20:4, tak to przedstawia> I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu, ani posągowi jego, i nie przyjęli znamienia na czoło, i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem 1000 lat<
Wierzę też w to, że wraz w powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa;  rozpoczyna się - na bezludnej naszej ziemi - tysiącletni okres uwięzienia  zbuntowanych aniołów.
Wierze, że Jezus jest: Panem i Bogiem, Który był, jest i ma przyjść po raz drugi. O tym mówi sam Jezus > Ob.1:8.17.18> Jam jest  slfa i omega – początek i koniec, mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który ma przyjść, Wszechmogący<

C) Duch Święty występuje po raz pierwszy w 1Mojz. 1:2 Owy Duch jest osobą. O osobie w postaci Ducha dowiadujemy się dopiero w 1Król.22:21 i tam tak jest powiedziane: >Wtedy wystąpił Duch i stanął przed Panem i rzekł: Ja go zwiodę. A . A Pan rzekł do Niego w jaki sposób? Tym Duchem nie była siła ani żadna moc. Była to osoba – Duch, z którą rozmawia sam Pan – Jehowa. Duch Pana – Jehowy jak i Boga – przyszłego Syna Bożego i człowieczego jest Duchem Świętym, tak samo jak Pan, Bóg. Duch Święty Pana, Boga jest trzecią osoba Boską , która posiada: swoją wolę i moc. A wyrażenie w tym tekście:> A Pan rzekł do niego świadczy, że wypowiedź ta odnosi się do osoby. Duch jest osobą! Jest Kimś, a nie czymś. Poświadczają to, następujące teksty: Jan 4:24> Bóg jest Duchem… Różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. Różne są posługi, lecz Pan ten sam. Różne są posługi działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkim !Kor.12:4-6< Ap. Paweł wyraźnie wskazuje na równość Pana, Boga i Ducha Świętego. Są to te same osoby, które biorą udział w stworzeniu świata, wykupieniu i zbawieniu pokutującego grzesznika.

Dlatego wierzę też w istnienie w wielość osób Bóstwa, a wiarę swą opieram na następujących tekstach:

Wierzę też, że te trzy osoby Bóstwa: Ojciec, Syn i Duch Święty nie posiadają początku ani końca, gdyż są wieczni i sobie równi. Wiarę tą opieram na natępujących tekstach:
 

 Dalszy ciąg wyznania mej wiary w Linku: 


http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/351-wyznanie-mej-wiary-cz-2.html