Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
810585
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

 

Pan K. ... w dniu 02,01,2018 napisał:.

Witam. Jak uwolnić się od ducha katolicyzmu? Znajduje w Internecie wiele rzeczy świadczące o tym że jest to Babilon i jest szatańską nauką a w głowie ciągle natręctwo myśli że to dobry kościół. Czy mogę się modlić żeby to odeszło? Wiele osób mówi że czytając Biblie wątpliwości odejdą, ale przecież katolicy też ją czytają i nie odchodzą z tego kościoła. Pozdrawiam.

 Szanowny Panie K. ...  Witam Serdecznie.
                   
Treść listu pańskiego jest krótka, ale zawiera w sobie szereg znaków zapytania, które wymagają wyjaśnienia. Do nich zaliczam:
1) Czy można uwolnić się od ducha katolicyzmu?
2) Czy rzeczywiście duch katolicyzmu jest Babilonem?
3) Czy nauki babilońskie są naukami diabelskimi?
4) Czy modlitwy mogą nam pomóc w odejściu od ducha katolicyzmu?
5 ) Czy czytanie Biblii pomoże nam w pozbyciu się wszelkich wątpliwości?
 

 Zanim przystąpię do odpowiedzi na powyższe pytania chciałbym poinformować, że wszystkie korespondencje związane z zapytaniami i odpowiedziami, są publikowane na mej stronie internetowej: http://konfrontacje.com.pl/  w artykułach konfrontacyjnych lub pozostałych. Jeśli są jakieś zastrzeżenia lub uwagi proszę o ich sprecyzowanie. Dziękuję.

Odpowiedź na Ad1.
Pytasz czy można uwolnić się od ducha katolicyzmu, ależ tak! Można! Chodź jest to bardzo trudne, bo jest on bardzo mocno zakorzeniony w naszym społeczeństwie. Reformacja, która ma swój początek w naszym kraju od XIV wieku, nie przyniosła pożądanych zmian w uduchowieniu naszego społeczeństwa. Zmianę uduchowienia naszego społeczeństwa zahamowała inkwizycja nie tylko w Europie Zachodniej ale też i na terenach Europy Wschodniej.
            Nie pominęła też i Polskę za Jana XXII, który w 1327 roku polecił powołania Inkwizytora w Królestwie Polskim, czy też za sprawą biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego i jego zwolenników, którzy przyczynili się do wydania edyktu Wieluńskiego w 1434 roku nakazujący chwytać husytów i poddawać ich każe, do kary śmierci włącznie.

Pierwszymi pionierami, którzy starali się > zmienić oblicze ziemi tej< byli waldensi, wywodzący się od Valdes. Dotarli oni do Świdnicy i na tereny śląska pod koniec XIII wieku. Na skutek kontrreformacji w 1315 roku spalono ich na stosie ponad 50 osób.

            Niemal wszyscy królowie
polscy ściśle związani z duchem katolicyzmu, wydawali dekrety wspierające kontrreformację. Mimo, że Polska była w tym czasie krajem tolerancyjnym i wielowyznaniowym.

To dlatego Król Jan Kazimierz - kardynał i jezuita, chociaż był zwolennikiem kontrreformacji, to jednak nie wydał oficjalnego dekretu do masowych mordów innowierców, ale takie morderstwa były stosowane.

# Król Zygmunt Stary w roku 1523 wydaje dekret, który zezwala na zabieranie majątku i karanie śmiercią tych, którzy sprowadzają, sprzedają, kupują dzieła reformatorów i głoszą je.
# Książę Jan III w roku 1525 zakazuje w księstwie mazowieckim wyznania i rozpowszechniania luteranizmu pod karą utraty majątku i życia.
# Król Zygmunt Stary w roku 1526 Wystąpił przeciw luteranom w Gdańsku i Prusach Wschodnich.
…………Reformacja w Polsce zaczyna słabnąć od momentu wydania dekretu przez Króla Jana Kazimierza nakazującego wygnanie z Rzeczpospolitej wszystkich innowierców.
# W roku 1658 wydaleni są z Rzeczpospolitej Bracia Polscy
# W roku 1668 wprowadzono zakaz odstąpienia od katolicyzmu pod karą śmierci
# W roku 1717 Sejm zakazuje wybierania protestantów na posłów.
# W roku 1718 Sejm wyklucz posła – kalwina z sejmu.

            Z tych i z wielu innych przyczyn, takich jak uwiarygodnianie kłamstw w prawdę w naukach szkolnych i na uczelniach szkół wyższych, prowadzonych przez zakony jezuickie. Świadczy o tym wypowiedź założyciela tego zakonu Loyoli, który wypowiada się i naucza swoich uczni, aby rozumieli, nauczali i czynili tak, jak on sam czyni: > Jeśli coś wydaje mi się białe, będę twierdził, że to jest czarne skoro hierarchia kościoła tak sobie życzy.” „Widząc przed sobą jeden tylko cel, - interes Kościoła. Jezuici nauczali, że z jego wrogami, bez względu na to, kim są, osobami prywatnymi, całymi klasami czy rządami, walczyć należy, nie przebierając w środkach”( R.Wipper, Historia Kościoła Warszawa 1907 dz. cyt.s.70)<
            
 Więcej o zakonie tym dowiesz się z przysięgi jezuity w:
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/studyjne/245-rota-przysiegi-jezuity.html

Zatem?  Jak mamy uwolnić się od ducha katolicyzmu?. Miły przyjacielu, trudno mi jest dać radę bezpośrednią od siebie, co każdy człowiek powinien czynić aby uwolnić się od tego ducha, gdyż każdy z nas jest inny. Jedynie to, co każdy z nas posiada i jest samo w sobie równe i podobne, to jest > wolna wola>.

Dlatego też, każdy z nas, zgodnie z tą wolnością może czynić to, co mu się podoba. Dla mnie wzorem do naśladownictwa w mej młodości i inspiracją do uwolnienia się od ducha katolicyzmu był i jest obecnie tekst z 1Jana 3:24, który mówi BT: >Kto wypełnia Jego przykazania trwa w Bogu, a Bóg w nim: a to, że On trwa w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.<

  Uwolnienie się od ducha katolicyzmu nastąpić może tylko wtedy, gdy przyjmiemy Ducha Bożego. A poczym możemy poznać że posiadamy Go? W wypowiedziach Jana jak i wielu innych wypowiedziach autorów Pisma Świętego możemy odnaleźć, jedyną prawdę, że Ducha Bożego może otrzymać każdy, kto >wypełnia przykazania Boże. Jan potwierdza tą myśl w 1Jana 2:3-4 twierdząc:> Po tym poznajemy, że go znamy, jeśli zachowujemy Jego Przykazania. Kto mówi, że go zna (i posiada Jego Ducha –moja uwaga), a nie zachowuje Jego przykazań, kłamcą jest i nie ma w nim prawdy<
 
Na przykład, takimi osobami, którzy mieli Ducha Bożego byli:

1) Daniel, który mimo zniewolenia babilońskiego był w zgodzie z wolą Boga i nie uległ zakazowi króla babilońskiego aby nie modlić się do Boga Stworzyciela wszechświata. Dekret w tej sprawie brzmiał tak: >Kto w ciągu trzydziestu dni o cokolwiek będzie się modlił do jakiegokolwiek boga, albo człowieka, będzie wrzucony do lwiej jamy. Dan. 6:8. Daniel nie respektował  tego zakazu i co dziennie modlił się trzy razy do swego Boga, Stworzyciela i Wykupiciela od grzechów naszych. Dan.6:13-16
 
2) Trzej młodzieńcy, którzy podobnie jak Daniel nie ulegli uduchowieniu babilońskiemu i nie oddali pokłonu posągowi złotemu, lecz byli wierni prawu Bożemu, które spisał Bóg własnoręcznie i przekazał przez Mojżesza nie tylko Hebrajczykom ale całej ludzkości 2Mojż.20:3-4. Dekret Króla zapisany jest w Dan.3 Rozdziale i wiersze: 1-2, a wiesz 5 głosi: > W chwili, gdy usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padnijcie i oddajcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król  Nabukadnesar. Kto nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie wrzucony do wnętrza pieca ognistego< Trzej młodzieńcy tego nie uczynili i nie upadli na oblicze swe, oddając pokłon posągowi.
          Wtedy król Nabukadnesar odezwał się i rzekł: Czy to prawda, że nie czcicie mojego boga i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? (wiersz 14). Na to młodzieńcy odpowiedzieli: My nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy; może nas wyrwać, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadomo, o królu, że twojego boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. (wiersze:16-18) Zatem? Gdy usłyszymy dzwonki przy podnoszeniu hostii, lub idącego księdza z hostią do chorego człowieka, lub innych uroczystości i nabożeństw w obecności figurek, obrazów przedstawiające bóstwa, to czy wtedy powinniśmy klękać, żegnać się i modlić? Nie! Bo takie czyny są bałwochwalstwem.

          Podałem tyko dwa przykłady, z których możemy brać wzorce, wskazujące na to, w jaki sposób możemy uwolnić się ducha babilońskiego, który głęboko rozwinął się w katolicyzmie, a w Biblii przykładów takich znaleźć można dużo więcej.
Dlatego współczesne chrześcijaństwo, które czyta Biblię a nie zachowuje, i nie uczy tego wszystkiego co w niej jest napisane, nie jest w oczach Boga prawdziwym chrześcijaństwem. Jan w Objawieniu – Apokalipsie 1:3 pisze: Błogosławieni są ci, którzy czytają, i ci, którzy, słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nich jest napisane; czas bowiem ( powrotu Jezusa Chrystusa – moja uwaga) bliski jest.

Średniowieczna reformacja nie zgłębiła dokładnie Biblii, zatrzymując się tylko na cząsteczkowych odkryciach, zaprzestając dalszych badań Słowa Bożego , które jest Słowem żywota Dz.7:38; Jest Słowem skutecznym i ostrzejszym niż wszelki miecz, który przenika aż do rozdzielenia duszy, ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary myśli serca. Hebr. 4:12. Śpiące chrześcijaństwo bez dalszego reformowania się, nie osiągnie zbawienia!
            Dlatego
Ap. Paweł do Hebr.12:17-18 mówi: >Opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. I prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało.<

Odpowiedź na Ad 2.
Czy rzeczywiście duch katolicyzmu jest Babilonem? Na pytanie to, nie będzie moja wypowiedź, ale Ducha Proroctwa spisana w Biblii Tysiąclecia, w której Jan na wyspie Patmos w Apokalipsie 13:18 napisał: > Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: Liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć> Kto posiada liczbę Bestii i nią się chełbi? Czyż nie papiestwo?

            Uczeni katoliccy, którzy księgi, Starego i Nowego Testamentu przetłumaczyli, wyraźnie wskazują na człowieka – papieża, który przyjął koronę małego i różniącego się królestwa od pozostałych dziesięciu królestw. Daniel, Bestę z dziesięcioma rogami, po między którymi wyrasta mały róg, przedstawia tak:

 I w Rozdz. 7 i wierszu 8, pisze: > Gdy przypatrywałem się rogom, oto inny mały róg wyrósł między nimi i trzy spośród pierwszych rogów zostały przed nim wyrwane. Miał on oczy podobne do ludzkich oczu i usta, które mówiły wielkie rzeczy. Dlaczego więc to małe królestwo przewyższające pozostałe dziewięć królestw, którym zarządza człowiek, nazwany Bestią?

Odpowiedź może być tylko jedna; bo człowiek ten przyjął metodę postępowania, przekonywania i nauczania taką samą, jaką czynił diabeł, gdy był Cherubinem nakrywającym w niebie. Diabeł zapragnął zrównać się z Bogiem i zająć miejsce - Jezusa, który w tym czasie w występował pod imieniem księcia – Syna Bożego.
           O diable Izajasz w 14:13-15 pisze tak:> A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. A oto strącony jesteś do krainy umarłych (wiersz 11-12).
         
Zrodzenie się w sercu Jutrzenki  pychy i ambicji zrównania się z Najwyższym i zajęcia miejsca Michała, Jezusa we wszystkich naradach trójcy, na górze narad, zrodził grzech, nie tylko u samego Lucyfera, byłej Jutrzenki, ale i u jego zwolenników - innych aniołów, którzy przyłączyli się do walki przy boku Lucyfera.

          Taką samą taktykę postępowania, przekonywania, nauczania i nawracania przyjął człowiek –Besta z Ob. 13:8 jak i pozostali jego podwładni kapłani, biskupi i kardynałowie.
 A oto niektóre dowody na to, czy rzeczywiście duch katolicyzmu jest Bestią, zgodne z wypowiedziami autorów biblijnych.
 
1) Przywódca katolicyzmu zapragnął zrównać się z Najwyższym przyjmując tytuł: VICARIVS FILI DEI, który jest tytułem człowieka, zwanego w Biblii, Bestią.
#. Tytuł ten odsnosi się do papieża i  jest wpisany do Kanonu Prawa Kościoła Rzymskokatolickiego. 
Po łacinie brzmi on tak: „Beatus Petrus In terris VICARIUS FILII DEI videtur esse constitutus” (Decretum Gratiani)

#.
Teolog i wykładowca historii starożytnej i archeologii chrześcijańskiej w Szkole Świętej Teologii Uniwersytetu Katolickiego w Waszyngtonie 5.3.1943 Dr. J. Quaston tak się wypowiada na ten temat „ Tytuł, VICARIUS FILII DEI” jest bardzo powszechny jako tytuł mający zastosowanie do papieża”

#.
Według słów niejakiego Biniusa „ tytuł VICARIUS FILII DEI” został potwierdzony przez sobór. Patrz w Sacrosanta Concilia tom I s.1539-41

#. Gość Niedzielny (Our Sudany Visitor) ukazujący się w USA w dniu 15.XI.1914 Roku tak napisał „Tytuł papieża rzymskiego brzmi VICARIUS FILII DEI a jeśli litery tego tytułu w języku łacińskim zastąpimy odpowiednikami liczbowymi i dodamy razem otrzymamy liczbę 666”

2) Tak jak diabeł – Lucyfer z Izaj14:13-15 chciał zrównać się z Najwyższym, tak też i papież został przez sobory zrównany z Synem Najwyższego – Jezusem. A oto dowody:
#. W encyklice Leona XIII z dnia 10,06,1894 Spince s.149 mówi on: „Papieże na ziemi zajmują miejsce Boga”
#. Innocenty III stwierdza, że papież jest zastępcą nie człowieka, lecz samego Boga (Decretales Domini Gregorii Papae IX; Korpus Juris Canonici Lipsk 1881
#. Tytuł „Pan Bóg Papież” pojawia się w Gossie do Extravagantes papieża Jana XXII w wydaniu antwerpskim i paryskim z roku 1612
#. Wszystkie imiona, które w Piśmie Świętym odnoszą się do Chrystusa, wyrażając Jego zwierzchnią władzę nad kościołem, przysługują także papieżowi” Kardynał Bellarmin (1542-1621) Spicer s.147. Był on beatyfikowany w 1923 r. przez Piusa XI.
#. Najważniejszym nauczycielem w Kościele jest biskup Rzymu. Dlatego jedność umysłu wymaga, obok zgodności wiary, całkowitego poddania się i posłuszeństwo woli Kościoła. Natomiast Biblia mówi, że całkowite poddaństwo powinne być ukierunkowane na Jezusa, gdyż On jest naszym: pasterzem, wodzem, kapłanem, nauczycielem, stworzycielem, wykupicielem, i sędzią.
#.  Na ziemi zajmujemy miejsce Boga Wszechmogącego” Encyklika Leona XIII z 10.06.1894 (Spicer. S.149).

Zachęcam do zapoznania sie z wykładem na temat znamienia Bestii w Jou Tube:

https://www.youtube.com/watch?v=4BLe4SxSeRY

http://konfrontacje.com.pl/audycje/wyklady-biblijne/98-wykady-marka-findleya.html

            Wypowiedzi te, jak ulał mieszczą się w definicji o satanizmie, przedstawionej przez Giuseppe Ferrari. A dlaczego? Bo nie tylko papieże, ale całe kapłaństwo Kościoła katolickiego chce dorównać Jezusowi – Bogu, a nawet Go przewyższać, identycznie tak, jak chciał to uczynić Lucyfer.

 #. Kardynał Stefan  Wyszyński do nowo wyświęconych księży, a opublikowane w
Ateneum Kapłańskie T.61. Zeszyt 2/310 z roku 1952. Mówi: Otrzymaliście w tej chwili władzę. To jest władza nie tylko nad szatanami, nie tylko nad znakami sakramentalnymi, ale przede wszystkim nad samym Bogiem. Jesteście przecieżSpirytuales imperatores”, a jako tacy,macie władzę rozkazywać nawet samemu Bogu >  Czyż nie jest to bluźnierstwo?

 

 3) Tak jak Lucyfer wraz ze swoimi zwolennikami – aniołami rozpoczął walkę w niebie opisanej Apokalipsie w 12 Rozdz. i wierszu 3-4 przez Jana, który pisze: >Oto wielki Smok barwy ognia mający siedem głów i dziesięć rogów, a na głowie jego siedem diamentów – koron. I ogon jego zmiata trzecią część gwiazd – aniołów, z nieba: i zrzucił je na ziemię. Wiersze 7-9 >I nastąpiła walka w niebie. Michał – Jezus i Jego (dwie trzecie aniołów), mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego ( trzecia część aniołów), ale nie przemógł, i już się miejsca dla nich w niebie nie znalazło. Gdyż zostali strąceni na ziemię Smok i jego ( trzecia część) aniołów.

 Po strąceniu Smoka i jego aniołów na ziemię rozpoczął on walkę po raz drugi z Jezusem, który narodził się zgodnie z proroctwem Izajasza 7:14 na ziemi. Walka ta trwała od momentu Jego urodzenia, aż do samej śmierci. Ob.12:4> I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby, skoro porodzi pożreć jej dziecię<. Gdy po raz drugi Smok doznaje porażki, poprzez zmartwychwstanie Jezusa i porwanie Go do nieba ( wiersz 5.), wtedy- Smok, całą swą złość obraca przeciwko Niewieście – Jego Kościołowi, który pozostaje na ziemi.(wiersz 6). Smok do walki z tym Kościołem wykorzystuje Bestię, której przekazuje swą moc. W Apokalipsie.13:2 w ostatniej części, wyraźnie jest powiedziane, że Smok przekazuje Bestii, siłę swą, tron swój i wielką moc. Dlatego
(…Cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią i pokłon oddali Smokowi, bo władzę dał Bestii) - wiersz 4

                          Bestia, po otrzymaniu mocy Smoka zaczyna walczyć w identyczny sposób, tak, jak walczył on - Lucyfer w niebie a potem na ziemi w czasie pobytu Jezusa. Na skutek prześladowań Bestii, Kościół - Niewiasta, ucieka na pustynię – nowo odkryty ląd – Amerykę, gdzie przebywa 1260 lat. A wiersz 6 Rozdziału 12 Apokalipsy, przedstawia to tak: A niewiasta zbiegła na pustynię. Gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiona przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt lat.

Owe 1260 lat jest okresem, w którym biskupi a potem papieże w połączeniu z władzami państwowymi prześladowali wszystkich tych, którzy nie uznawali doktryny wiary ustalane przez biskupów, papieży i Sobory Kościoła Rzymsko Katolickiego. Moc tej Bestii trwała od momentu osiągnięcia pełnej władzy na pół wyspie apenińskim od 538 aż do roku 1798, w którym zostaje aresztowany
papież Pius VI; przez jednego z generałów farncuskich.

Jest to rana śmiertelna, która z czasem zostaje uleczona. (Apokalipsa 13:3) Wyżej wymienione teksty biblijne jak i wypowiedzi dostojników Kościoła Rzymskokatolickiego świadczą niezbicie, że to właśnie ten Kościół jest Babilonem, na czele którego stoi człowiek -papież.
PS. Dalsze odpowiedzi: na pytania od 3 do 5 znajdziesz w nieco puźniejszym czasie na serwerze: www.konfrontacje.com.pl
Pozdrawiam!!