Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
808927
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Poznajcie Prawdę, a Prawda Was wyswobodziJana 8,32

Szanowny Panie, Otto Heit po zapoznaniu się z naukami Pana, polegającymi wyłącznie na głoszeniu nieprawdy o innych, chciałbym się odnieść do wszystkich Pana wywodów i wykazać, że Pan się myli. Nieprawdy mogą być oparte na nieznajomości tych, o których Pan pisze, brakiem wiedzy biblijnych lub złośliwością. Według mego rozeznania nauki Pana w konfrontacji z naukami Adwentystów D.S. są w 90 % nie prawdziwe, lub kłamliwe. Proponuję swoją stronę internetową, w której może Pan znaleźć większość zagadnień poruszonych w swych naukach i po zapoznaniu się z nimi, może pan zmieni swój stosunek do Adwentystów, pilnego studium Biblii i analizy faktów a nie plotek.  Moje strony to:
 www.korzenie.cp.win.pl  i   www.konfrontacje.com.pl

W swych wywodach twierdzi Pan, że:

1. Adwentyści lubują się w malowidłach postaci biblijnych, sugerując, że jest to niezgodne z nauką Pisma Świętego.

2. Adwentyści oczekują na drugie przyjście Jezusa Chrystusa i przyjmując nazwę „Adwentyści” uczynili coś, co nie jest zgodne z Biblią.

3. Kobiety adwentystki nie nakrywają głowy w czasie nabożeństwa, nie przestrzegają nauk Pisma Świętego.

4.Adwentyści nie jedzą mięsa, nie palą papierosów, nie piją alkoholu, sugerując jakby to było ujmą dla społeczności.

5. Adwentyści mają nauki, które nie dają się pogodzić z Biblią, a niektóre nawet jej zaprzeczają.

6. Adwentyści Dania Siódmego ustalili datę powtórnego przyjścia Jezusa na wiosnę 1843r zarzucając niezgodność z naukami Pisma Świętego w świetle tekstów z Mat.24,36; 25,13

7.Ellen White, pionierka Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego pisząc książki wypowiada myśli niezgodne z nauką Pisma Świętego, a nawet myśli te są bluźnierstwem, podając teksty z Gal.1, 7.8.; Ob.22.18-19

8. Twierdzi Pan, że widzenia, które później opisywała, były wymazywane, poprawiane przez jej męża, co świadczy, że widzenia jej są nie prawdziwe.

9. Nauki Pana twierdzą, że wyjaśnienia proroctwa z Ks. Daniela o sądzie ostatecznym i rola, jaką przyjął Chrystus w 1844 r. są niezgodne z Pismem Świętym, gdyż Chrystus dzieło zbawcze dokonał na ziemi.

10. Twierdzi Pan, że Adwentyści nauczają, że szatan bierze udział w udziela zbawienia.

11. Naucza Pan, że Adwentyści odrzucając naukę o piekle, naruszają naukę Pisma Świętego – podając teksty, które mają potwierdzić Pana rozumowanie. Mat.11, 23; Łuk, 10, 15; 16, 19-31; Dz.2, 27; 2 Piotr 2,4

12. Twierdzi, Pan, że Adwentyści nauczają, że dusza śpi po odłączeniu się od ciała, co jest niezgodne z nauką Pisma Świętego, a podane teksty przez Pana mają potwierdzić o słuszności tych wywodów. Mat, 27,52; Dz.8,2; Fil. 1,23 ; Jana 11; Łuk.23,43.

13. Twierdzi Pan, że Adwentyści Dnia Siódmego głoszą inną ewangelię (Gal.1,6; Jak. 2,10)

Aby wdać się z Panem w dyskusję, pragnę przedstawić swój pogląd na niektóre zagadnienia, zgodnie z tekstem: Kol. 2, 8-10 „ Baczcie, żeby was, kto nie uwiódł przez filozofię i czczy podstęp, oparty na podaniu ludzkim, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w nim mieszka cała pełność bóstwa cieleśnie i jesteście napełnieni w nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy.”( B.Ks.Wójka)

Osobiście kontakt z Pismem Świętym mam od 7 roku mego życia. Na podstawie czytania Biblii, przed którą zawsze się modliłem o zrozumienie jej, przyjąłem chrzest biblijny przez zanurzenie w 17 roku. W tym czasie nie przeczytałem ani jednej pozycji E.G.White, a podstawą mojej wiary była tylko Biblia. Uważam, więc, że tym bardziej, łatwiej mi będzie wyjaśnić wszystkie zasady E.G.White, które głosiła w swych książkach. Dziełami jej zacząłem interesować się, gdy miałem 22 lat. Tak, jak Berejczycy w stosunku do Pawła, tak ja stosunku do E.G.White, badałem czy ta nauka jest z Boga czy z ludzi Dz.17, 11 i na podstawie kilkuletnich badań nie stwierdziłem, aby jej nauki były sprzeczne z naukami Pisma Świętego. Wręcz przeciwnie nawołuje Ona do jej badania, czytania i proszenie Boga o Ducha Świętego o zrozumienie prawd zawartych w Biblii.

A teraz odpowiedzi na stawiane zarzuty:

Zarzut 1

.Osobiście nie znam żadnego adwentysty, który byłby artystą malarzem czy rzeźbiarzem postaci z Biblii. Jeśli Pan takiego zna, proszę o adres, jeśli będzie mię stać finansowo, chętnie kupię takie dzieło sztuki, gdyż sam lubuję się w sztuce. W Biblii nigdzie nie znalazłem nauk, które zabraniałyby wykonywać sztukę malarską czy rzeźbiarską. Biblia w II Przykazaniu zabrania czynienia obrazu i rzeźby do celów kultu religijnego. Zabrania, aby nie oddawać im pokłonu ani czci. Nie będziesz im służy mówi to przykazanie. 2Mojz.20,4-6  Zarzut, więc jest nieprawdziwy. Jeżeli wypowiadana nieprawda jest z przyczyn nieznajomości nauk Adwentystów, wówczas wszystko jest w porządku, natomiast, jeśli jest wypowiadana w innym celu, to jest to grzech, o którym Biblia mówi „ I nic do niego nie wejdzie ( mowa jest o Nowym Jeruzalem), ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia Baraka” Ob.21, 27 przeczytaj też Przyp.17,4

Zarzut 2.

Nauka o powrocie Chrystusa jest jedną z podstawowych nauk Pisma Świętego Przewija się ona poprzez ewangelię, listy, proroctwa i wypowiedzi samego Chrystusa, aniołów i Apostołów. Jan księgę Objawienia rozpoczyna tą nauką i ją kończy a oto teksty: Dz.1, 10.11; 1Piotr1,5.13; 5,4; Mat.24, 27.37.39; Ob.1,7; 22,20-21 Za dużo w Biblii jest tekstów, aby tą naukę obalić. Adwentyści przyjmując, jako pierwszy człon nazwy swego kościoła „ Adwentyści” pragnęli zademonstrować i podkreślić bardzo ważną naukę BIBLIJBĄ o powtórnym przyjściu Chrystusa, którą zagubiło odpadłe chrześcijaństwo. Zamiast nauki Biblijnej wprowadzono naukę diabelską, o nieśmiertelności duszy, czyniąc podbudowę pod inne nauki niezgodne z Biblią o: piekle, czyśćcu i sądzie kwalifikującym, która dusza idzie do piekła, czyśćca, czy nieba, po śmierci. Ks.Rodz.3,1-4 Automatycznie nauka ta wyklucza, naukę, o powrocie Chrystusa. Jeśli po śmierci człowiek idzie do nieba czy piekła, po co powrót Chrystusa?  A zatem i ten zarzut jest chybiony, gdyż nie posiada oparcia Biblijnego. „Adwent” jest nauką Biblijną.!

Zarzut 3.

Zarzut ten jest prawdziwy, gdyż rzeczywiście kobiety uczestniczące w nabożeństwie i modlące się, są bez nakrycia głowy. Aby zarzut ten uzasadnić, czy jest on łamaniem prawa wynikłego z nauk Biblijnych musimy rozważyć, w jakich okolicznościach list do Koryntian był pisany. Zbór ten składa się wyłącznie z członków pochodzenia pogańskiego. W tym czasie kobiety lekkich obyczajów złapane na cudzołóstwie, nie były kamienowane jak to robiono w Starym Testamencie, ale obcinano im włosy. Kobiety takie przyjmując chrześcijaństwo przychodziły do Zboru i uczestniczyły w nabożeństwie i wówczas zaczęły powstawać różne waśnie, spory wewnątrz tegoż Zboru. Zbór ten często miał problemy z nie właściwym zrozumieniem ewangelii i zawsze Apostoł Paweł musiał interweniować w podobnych sytuacjach. Aby zażegnać wszelkie spory, Apostoł wykorzystuje tradycje starotestamentowe, gdzie nakrywanie głowy przez kobiety był obowiązkiem, gdyż jak mówi jest to znak poddaństwa mężowi swemu. 1Kor.11.10. Aby nie można było rozpoznać kobietę z ostrzyżoną głowa od pozostałych, zaleca, aby każda miała nakrycie głowy w czasie nabożeństwa. Wynikało to z logicznego rozumowania. Po pierwsze: Nakrycie głowy przez wszystkie kobiety chronią głowę kobiety ostrzyżonej a tym samym i osobę narażoną na obmowę i zgorszenia innych ludzi. Po drugie: w wierszu 11 i 12 Ap. Paweł zaznacza, że u Pana niema znaczenia wyższość mężczyzny i poddaństwo kobiety, bo to wszystko pochodzi od Boga. Słowo Boże tak mówi „Zresztą u Pana ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny. Tak, bowiem jak kobieta powstała z mężczyzny, tak mężczyzna rodzi się przez kobietę”  W w.13-15 Apostoł wyjaśnia, że nakryciem głowy niewiasty są długie włosy (w.15) a to znaczy, że ostrzyżona głowa niewiasty jest bez nakrycia i właśnie taka w nabożeństwie, bez nakrycia, nie powinna uczestniczyć, jeżeli z tego tytułu miałyby być swary i nieporozumienia. Dlatego Adwentyści nie przyjmują teksty Ap. Pawła z Koryntian o nakryciach głowy, jako doktrynę wiary. Do zbawienia to wcale nie jest potrzebne, ani też zbawienie nie jest zależne od tego, czy głowy są nakryte, czy nie.

Zarzut 4

Jeżeli nie jedzenie mięsa, nie palenie papierosów i nie picia alkoholu jest zarzutem. To i ten zarzut jest chybiony. Adwentyści rzeczywiście nie piją alkoholu, ani nie palą papierosów a czynią to dla tego, bo tak nakazuje Biblia i wypływające z niej ( Biblii) głębokie nauki. Ap. Paweł do Koryntian tak pisze. „ Nie wiecie, że świątynią Boga jesteście, i Duch Boży mieszka w was?. Jeżeli kto świątynię Boga naruszy, zatraci go Bóg. Albowiem świątynia boża jest święta, którą wy jesteście.” 1Kor. 3,17;  6:19. W dziewiętnastym wieku, w którym lekarze nakazują, jako kurację na niektóre dolegliwości picie herbaty, kawy a nawet i alkohol, E.G. White nawołuje, aby zaniechać używanie wyżej wymienione używki, które szkodzą zdrowiu. Dzisiaj medycyna oficjalnie wypowiada się o szkodliwości dla zdrowia picie kawy, alkoholu i palenie papierosów. Jeśli jemy, pijemy i palimy to, co szkodzi zdrowiu, niszczymy nasze ciało, i psychikę, a tym samym i świątynię Bożą. To samo dotyczy i jedzenia mięsa. Bóg oddziela zwierzęta czworonożne i ptactwo jak i zwierzęta morskie na czyste i nieczyste. 1Mojż.7,2-3.8. Biblia w tej sprawie wypowiada się tak: Oto zwierzęta, które możecie jeść. „ Będziecie jedli każde zwierzę czworonożne, które ma rozdzielone kopyta i przeżuwa 3Mojż.11,2-3 Ze zwierząt wodnych można jeść tylko te, które posiadają łuskę i płetwy.( w. 9.) Odnośnie ptactwa skrzydlatego Biblia tak mówi: Z ptactwa będziecie mieli w obrzydliwości i nie będziecie je jedli: „orzeł, sęp, orzeł morski, wszelkie gatunki kani, sokołów, kruków, strusi, sowy, mewy, jastrzębi, puszczyk, kormoran, łabędź, bocian, nietoperz, czapla” ( w.13-19.)Pozostałe hodowlane takie jak, Drób: gęś, kaczka, indyk itp. Można jeść Owady czworonożne latające, można jeść tylko te, u których kończyny wystają ponad nogami przednimi, aby mogły skakać na nich po ziemi. Są to różne rodzaje szarańczy soleam, chargol i chabab. Pozostałe są obrzydliwością. (w.21-23) W śród Adwentystów jest dość spora grupa wyznawców, którzy są wegetarianami a ich pokarmem są wskazania Boże do ludzi przedpotopowych. Pożywieniem ich są: owoce drzew wydające nasienie, zboża, warzywa i jarzyny. Zgodnie z naukami, które są przedstawiane przez E.G White w jej książkach, a oparte na słowie Bożym mówiące o tym, że w ostatecznym czasie, człowiek wzmoże wysiłki w psuciu ziemi niszcząc ją, dlatego wielu z ludzi porzuci odżywianie się mięsem, gdyż będzie ono zakażone różnymi chorobami. Wielu też opuszczać będzie duże miasta, gdyż będą one zatruwane nieczystym powietrzem i wodą. Czy takie nauki i wyżywanie tego, co zaleca Bóg, jest niezgodne z Jego wolą? Nie sądzę. Czy to, co pisane było przez E. White nie jest dzisiaj rzeczywistością? Adwentyści zgodnie z naukami Pisma świętego nie jedzą. mięsa wieprzowego, żab, koniny, strusi, węgorza, suma, ani krwi. Itp. Czynią to zgodnie z tekstem z Iz.66,17 w którym jest napisano”, Którzy się poświęcili i za czystych się mieli, którzy jedli mięso świni i obrzydliwości i myszy, razem zniszczeni będą mówi Pan" Przeczytaj też Iz.64, 4-5 (B.Ks.Wójka)

Zarzut 5.Nie przedstawił pan, jakie nauki Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego są niezgodne z Pismem Świętym ani tych, które zaprzeczają naukom Biblijnym. Nie będę, więc ustosunkowywał się do ww. zarzutu.

Zarzut 6 Odnośnie tego zarzutu, to chciałbym panu przypomnieć, że pomylił pan Adwentystów Dnia Pierwszego od Adwentystów Dnia Siódmego. Adwentyści Dnia Siódmego nigdy nie wyznaczali czasu powtórnego przyjścia Chrystusa Nauka Biblijna w tym względzie wyraźnie mówi i tak Adwentyści Dnia Siódmego głoszą, „ Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec.” Mat.24, 36  Tak też głosiła E.G Wihite, którą posądza pan, że nauki jej są niezgodne z Biblią. A więc i ten zarzut jest nieprawdziwy, i niezgodny z tym, co głoszą Adwentyści D.S.

Zarzut 7.

Przedstawiając krótki życiorys E.G.White sam pan pisze, że była to kobieta bez wykształcenia, posiadała tylko dwie klasy szkoły podstawowej. Czy ten fakt nie nasuwa panu żadnej refleksji?, Bo mnie tak!  Pracowałem wprawdzie krótko w pewnym wydawnictwie i wiem jak powstaje książka, ile wymaga korekt i poprawek i to nie tylko przez wykształconego pisarza, ale i korektora. Gdy pisze osoba bez wykształcenia na podstawie tego, co widziała, pomocy takiej potrzebuje tym bardziej. Nic, więc dziwnego, że pracy tej podjął się jej mąż bardziej wykształcony. Płodność pisarska, tej niewykształconej kobiety mnie zafascynowała. Wiem, że bez pomocy Ducha Świętego i jej wspaniałych wizji na podstawie, których opisuje i wyjaśnia. Np. proroctwa zapieczętowane na czasy ostateczne, interpretacja niektórych nauk Jezusa z przypowieści, czy życie Jezusa itp. są dziełem samego Boga tak jak każdego człowieka powołanego do wykonania pewnej misji zleconej przez Boga. Wypowiedzi pana w zarzucie 7 mnie rozczarowały po raz drugi, gdyż nie przedstawił pan znów żadnej jej nauki, która miałaby być sprzeczna czy bluźniercza. Przedstawił pan tekst z Gal.1,7-8 Który mówi” Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową? Ale gdybyśmy nawet i my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosimy- niech będzie przeklęty. Teks ten raczej pasuje do pana i pana społeczności niż do Adwentystów Dnia Siódmego i E,G White, gdyż, po zapoznaniu się z niektórymi Waszymi naukami wiem, że są to nauki nie Chrystusa i apostołów, lecz tego, który przekazał swoją ewangelie Adamowi i Ewie w Raju „ na pewno nie pomrzecie” 1Mojż.3,1-5. Jeśli w zarzutach nie przedstawia się cytatów wraz z kontekstem wypowiedzi mówionej lub pisanej, a czyniąc to w celu czynienia zamętu i ukrycia własnej, tożsamości Ap Paweł mówi „ niech będzie przeklęty

Zarzut 8

Po raz trzeci wypowiadany zarzut jest bez pokrycia. Nie przedstawia pan, które widzenia były wymazane, a na te miejsca wprowadzone nowe. Poprawki ortograficzne, stylistyczne itp. dla piszącej osoby bez wykształcenia są wręcz koniecznością i nie przynosi żadnej ujmy osobie, która pisze. Książki E.G.Wfite wydano już w milionach egzemplarzy w różnych językach w tym i w Polsce. Dzięki jej książkom wielu ludzi zaczęło czytać, wyżywać i przestrzegać przykazania Boże, zgodnie z tym, co mówi Biblia. „Po tym poznajemy, że Go znamy, jeśli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi znam Go, a nie zachowuje przykazania Jego, ten jest kłamcą i prawdy w nim nie ma” 1Jana?2,3-4 A zatem zapytuję pana, czy zachowuje pan wszystkie przykazania Boże te z góry Synaj? Które nie są przecież, przykazaniami ceremonialnymi, lecz przykazaniami wiecznymi!„ Wszystkie przykazania Jego są trwałe, ustalone na wieki, na zawsze, nadane ze słusznością i mocą” PS.111,7-8

Zarzut 9

Twierdzi pan, że Chrystus zbawienia dokonał na ziemi i nauka Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego o sądzie ostatecznym i świątyni niebieskiej jest niezgodna z Pismem Świętym. To prawda, Chrystus oddał życie swoje na ziemi, bo zostało one też odebrane Adamowi i Ewie i następnym pokoleniu za ziemi. Ale przecież grzech na ziemię przyszedł z nieba, przez lucyfera, który w postaci węża przekonał Ewę o nieśmiertelności, zachęcając do złamania prawa Bożego. Dlatego golgota stała się urzeczywistnieniem zbawienia ludzkości i wypełnieniem „cieni” rzeczy przedstawianej w służbie ziemskiej świątyni. Ziemska świątynia była „obrazem i cieniem „ spraw niebieskich.( Hebr.8,5). Pierwszy przybytek miał znaczenie „obrazowe” wskazując na inną, jeszcze lepszą rzeczywistość. (Hebr.9,8-9) Chrystus wstępuje do samego nieba, świątyni, aby wstawiać się za nami (w.11.12.24)

Chrystus jest sługą „ prawdziwego przybytku”(Hebr.8,1.2)., jest orędownikiem i kapłanem (1Jana2,1), wstawia się za nami (Rzym,8,34; Hebr.7,25) Jan widzi „Baranka jakby zabitego (Ob.5,6) Istotą dorocznej służby w ziemskiej świątyni był sąd i ostateczne usunięcie grzechu w Dniu Pojednania. Tak jak świątynia ziemska, tak i świątynia niebiańska musi być „oczyszczona.” Ze skażenia spowodowanego grzechem. Przeto obrazy rzeczy niebieskich w taki sposób musiały być oczyszczone, same zaś rzeczy niebieskie potrzebowały o wiele doskonalszych ofiar od tamtych” Hebr.9, 23 Proroctwo z Dan.8,14 Wskazuje na czas rozpoczęcia oczyszczania świątyni niebieskiej, a zawarte jest ono w proroctwie o 2300 wieczorach i porankach. Z chwilą rozpoczęcia sądu w niebie księgi są otwarte Dan.7,9-10. Dlatego w Dz.A.3,19 Tak jest napisane „ Pokutujcie i nawróćcie się, aby grzechy wasze były zgładzone” Jest to czas, tak jak w starym testamencie, w Daniu Pojednania, na pokutne modlitwy, aby grzechy wyznane na głowę baranka, zostały zgładzone i wymazane. W czasie sądu przeznaczenie ludzi zostanie zapieczętowane, charaktery staną się niezmienne i zapłata wyznaczona. Święci pozostaną świętymi, a nieprawi pozostaną nieprawymi. Ob.22,11 W Biblii jest za dużo tekstów wskazujących na sąd, aby można było tę naukę obalić. Należy się, więc zastanowić, czy sąd ten dokonał się z chwilą śmierci Jezusa na krzyżu, czy miał on dokonać się w czasie przyszłym. Czy Biblia coś na ten temat mówi? Apostoł Paweł w Dz. 24, 25 w rozmowie z Felisem, mówi o usprawiedliwieniu, łasce i o przyszłym sądzie.  Nie mówi o sądzie, który dokonał się z chwilą śmierci Jezusa, nie mówi też, że sąd ten dokonuje się w czasie działalności apostołów, lecz wyraźnie wskazuje na czas przyszły. Wypowiedź Pawła była po wniebowstąpieniu Jezusa do nieba, nie mogła, więc dotyczyć czasu Jego śmierci, zmartwychwstania, ani wniebowstąpienia, lecz czasów ostatecznych. Tajemnica proroctw z księgi Daniela miała być tajemnicą do czasów ostatecznych. Dopiero w XIX wieku dzięki Duchowi Świętemu zostaje ona wyjaśniona.  (Dan.12,4) Nauka, więc Adwentystów Dnia Siódmego oparta jest wyłącznie na Piśmie Świętym. Bo zawiera naukę o zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, uwidocznioną w miłości do ludzi i Boga, owocami wiary i jej uczynkami. Na podstawie niektórych przykładów, opartych na tekstach Pisma Świętego, mogę śmiało oświadczyć, że nauki Adwentystów D.S. o Świątyni niebieskiej, orędownictwie arcykapłana, Jezusa Chrystusa w niebie i o sądzie są naukami Biblijnymi.  Zarzut, więc jest nieprawdziwy.  W tej sprawie odsyłam pana do mojej strony internetowej podanej na samym początku.

Zarzut 10

Znów zawód. Nie podaje pan żadnego cytatu z nauki Adwentystów, któryby potwierdził, pana zarzut. Nigdzie nie znajdzie pan nauki o tym, że szatan bierze udział w dziele zbawienia człowieka.   Wręcz przeciwnie Adwentyści głoszą, że sprawcą wszystkich nieszczęść, jakie nas spotyka jest szatan, wąż starodawny, a nie Bóg, dlatego będzie on obciążony wszystkimi grzechami ludzi. Przedstawione to zostało symbolicznie w liturgii starotestamentowej, gdzie w dniu Pojednania, najwyższy Kapłan, po oczyszczeniu siebie, całego zgromadzenia i świątyni, kładzie ręce na głowę kozła przeznaczonego dla AZAZELA, przenosząc wszystkie nieprawości na niego. 3Mojż.16,20-22 Ten obrządek, jako „cień rzeczy przyszłych” urzeczywistni się po zakończeniu I fazy sądu w niebie i powrotem Jezusa na naszą ziemię. W Ob.20, 1-3 tak jest to przedstawione. „Potem ujrzałem anioła, stępującego z nieba, który miał klucze od Czeluści i wielki łańcuch w ręce. I pochwycił Smoka Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I wtrącił go do Czeluści i zamknął, i pieczęć na nim położył, aby już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni.” Jest to nauka nie Adwentystów D.S, lecz nauka Biblijna. Z tych powodów zarzut jest nieprawdziwy

Zarzut 11

Zarzut ten jest prawdziwy, ale w sensie pozytywnym, bo nauka o piekle, jako miejscu wiecznych mąk i piekielnym ogniu nie ma pokrycia z naukami Pisma Świętego Rozważmy, więc teksty, którymi się pan podpiera w swych wywodach: W Mat.11, 23 „ A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz. W Łuk.10,15 Jest tym samym odniesieniem, co z Mateusza. W Łuk.16,19-31 Jest opisana opowieść o Bogaczu i Łazarzu. Jeden znajduje się w Otchłani a drugi w niebie i tocząca się rozmowa Abrahama, który jest w niebie a bogaczem, który jest w Otchłani, gdzie cierpi za to, że za życia nie potrafił odpowiednio szafować swoimi dobrami. W Dz.2, 26-27 Dawid wypowiada „ Ucieszyło mnie moje serce i rozradował się mój język, także moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani. W 2 Piotra.2,4 „ Jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał ich do ciemności lochów Tartau, aby byli zachowani na sąd.” W tekstach wyżej przedstawionych są użyte dwa słowa ( otchłań i tartaru), które maja uzasadnić, że jest piekło z wiecznymi nie ustającymi mękami. Czy rzeczywiście są to teksty, które uczą o piekielnych mękach.? W oryginalnych językach Pisma Świętego występują cztery różne słowa, które bywają tłumaczone na język polski, jako piekło.
A. Szeol słowo hebrajskie, oznacza śmierć, grób, panowanie śmierci i grobu. W Septuagincie w przekładzie greckim Starego Testamentu słowo Szeol oddano, jako Hades. Szeol ani Hades nie zawiera idei ognia, ani też świadomych mąk żyjących grzeszników, ale po prostu pozostanie w stanie śmierć ludzi dobrych jak i złych. Niektóre przykłady słowo Szeol tłumaczą, jako Otchłań. Słowa te mają identyczne znaczenie. Wyjaśnienie tego słowa odnajdziemy, w 1Mojż.37,35. W rozpaczy po utracie swego ukochanego syna Józefa, jego Ojciec Jakub wypowiada takie słowa, „Gdy wszyscy synowie jego i córki usiłowali go pocieszać, nie słuchał pociech, mówiąc: < Już w smutku zejdę za synem moim do Szeolu>  Czyżby Jakub bogobojny mąż Boży miał wstąpić za synem swoim, który był wierny Bogu i ojcu swemu, do miejsca wiecznych mąk? Nie!  Szeol czy też Otchłań, nie są miejscem wiecznych mąk. Są po prostu grobem, w którym oczekują ( ci, co w Panu umierają Ob.14, 13 i grzesznicy) na powrót Chrystusa, w którym jedni wzbudzeni będą do nowego życia a drudzy pozostawieni do drugiego zmartwychwstania Ob.20, 5 po okresie tysiącletnim na wieczne potępienie. Drugi tekst z Dz. 2, 26-27 w którym mowa jest o Jezusie, wie On, że Ojciec Jego nie pozostawi Go w Grobie. Tak też się stało. Trzeciego dnia Chrystus zmartwychwstaje. W Piśmie Świętym jest dużo więcej tekstów, mówiące o tym, że Otchłań czy też Szeol jest grobem a nie piekłem, miejscem wiecznych mąk, w którym smaży się ludzi.

B. Tatraros słowo greckie

Odnosi się do miejsca wypędzenia złych aniołów, czyli przestrzeni otaczającej nasz świat. Pojęcie to nie dotyczy losu bezbożnych ludzi. Występuje tylko raz w Nowym Testamencie 2Piotra 2,4. I nie można miejsca tego kojarzyć, z miejscem wiecznych mąk.

C. Hades słowo greckie

Oznacza dosłownie to, co jest w ciemnościach, schowane, niewidzialne, tajemnicze; odnosi się do niewidzialnego świata, czyli krainy umarłych. (Słowo Hades jest greckim odpowiednikiem hebrajskiego słowa Szeol) i tak jak Szeol nie zawiera idei ognia., ale grób, do którego wszyscy ludzie dobrzy i źli odchodzą. Wyjaśnienie tego słowa, wyjaśnia wspomniany już, tekst z Dz.2, 27. Czyżby Chrystus po swojej śmierci wstąpił do krainy wiecznych mąk i ognia piekielnego? Nie! Wstąpił do grobu, a trzeciego dnia powstaje z martwych.

D. Gehenna słowo greckie

Słowo to odnosi się bezpośrednio do doliny Gehenna w pobliżu Jerozolimy, gdzie w czasach Chrystusa znajdowało się wysypisko śmieci. W dolinie tej stale płonęły ogniska, które spalały owe nieczystości. Słowo Gehenna jest słowem greckim pochodzącym od słowa hebrajskiego Ge Hinnon  „ Dolina Hinnona” Płonący się, stale ogień nie oznacza męczenia żyjących, lecz zniszczenia umarłych. Jezus posłużył się Gehenną, jako symbolem „drugiej” ostatecznej śmierci. Zupełnego zniszczenia bezbożnych w ogniu pod koniec millenium. Słowo to występuje dwanaście razy w Nowym Testamencie Np. Mat.5,22.29.30  W tekstach Mateusza słowo „Piekło” dotyczy właśnie tego momentu, w którym po tysiąc letnim milenium Chrystus ogniem oczyści naszą ziemię, wraz z niewierzącymi, szatanem i jego aniołami. Będzie to ogień wieczny w swoich skutkach. Będzie palił się tak długo, aż wszystko spłonie. Sodoma i Gomora jest tego przykładem 2Piotr.2,6; Juda 7; Mal.3,19-21 I jeszcze jedna uwaga. Jak mocna jest nauka pana Otto Heita o piekle, wiecznych mękach w ogniu piekielnym, niech posłuży fakt podpieraniem się zwykłą opowiastką, którą Jezus przedstawia, aby zwrócić uwagę słuchaczy na całkiem inną prawdę niż ta, którą przedstawia pan, panie Otto Łuk?16,19-31 Chrystus zwraca uwagę na to, że bogactwa tego świata nie dają gwarancji zbawienia, radości doczesnej i wiecznej. Bogactwa często są przeszkodą do osiągnięcia zbawienia, co często Chrystus w swych naukach podkreślał. Nauki Chrystusa w przypowieściach i opowiastkach mają jeden cel, aby słuchacz wyciągał z jej właściwą naukę, lub morał z niej płynący. Kto ma Chrystusa, rozpozna Jego Głos i pójdzie za Nim? ( Jan10,14.27)

Zarzut 12

Tak, to prawda. Adwentyści nauczają, że po śmierci człowiek nie idzie do piekła, czyśćca lub nieba. Pismo Święte porównuje śmierć do snu, co jest przedstawione w opisie Jana w 11 rozdziale. „ To powiedział, a następnie rzekł do nich: (w.11) Uczniowie odpowiedzieli, jeśli zasnął to wyzdrowieje. Jezus jednak mówił o śmierci, a oni myśleli, że mówił o zwykłym śnie. (W.12-13) Mat 9, 24; Mar.5,39 Dlatego w innym miejscu jest powiedziane: „Błogosławieni są ci, co w Panu umierają. Niech odpoczną od swoich mozołów…” Ob.14, 13 Dlaczego, bo Ci, którzy w Panu umierają, choć umrą żyć będą. Jana 11,25. Powrót Jezusa wzbudzi ich z martwych. Następny tekst, który potwierdzić ma naukę o życiu po, życiu przedstawił pan, panie Otto w Mat.27, 52 brzmi on tak „Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli powstało” Czy to jest dowód na to, że po śmierci człowiek nadal żyje? Nie! Dlaczego?. Bo ci, którzy zmartwychwstali, wzbudzeni zostali, jako pierwszy snop, symbolicznie przedstawiany w służbie obrzędu Starotestamentowego. Ceremonialna służba kończy się wraz ze śmiercią Chrystusa. Zasłona oddzielająca miejsce Najświętsze od Świętego rozrywa się, dając znać, że od tej chwili liturgia ceremonialna została zakończona i pierwszy snop żniwa ziemi zabrany jest do przybytku niebiańskiego. Mat.27, 51 Przypomnijmy, co na ten temat mówi Słowo Boże: 3Mojż.23,10 „Mów do Izraelitów i powiedz im:, Kiedy wejdziecie do ziemi obiecanej, którą ja wam dam, i zbierzecie plon, przyniesiecie kapłanowi snop, jako pierwociny waszego plonu.” Chrystus po zmartwychwstaniu staje się kapłanem w świątyni doskonalszej, do której zabiera swój pierwszy snop, swej pracy zbawczej z naszej ziemi. Wszystkie obrzędy ceremonialne na naszej ziemi, były cieniem rzeczy niebieskich i zmartwychwstanie, o którym pisze Mateusz są wypełnieniem tych „cieni”, a nie dowód na to, ze po śmierci istnieje jakieś życie. Aby ono powstało, musi być zmartwychwstanie!  W Dz.8, 2 tak napisano: „ Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem” Gdzie tutaj jest mowa o życiu po śmierci? Tekst ten mówi o śmierci i złożeniu ciała do grobu.  W tekście do Fil.1, 23 też nie znajdziemy potwierdzenia o tym, że po życiu, jest życie! Tekst ten, tak jest przedstawiony: „ Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze.” Ten tekst nie mówi, że zaraz po śmierci będzie on z Chrystusem. Jest to raczej dopisek tłumacza Biblii ( na dole strony, pisane małymi literami w B.T.) W świetle nauk Pisma Świętego, śmierć dla człowieka wierzącego, w czasie jego cierpień, prześladowań i tym podobnym jest błogosławieństwem, gdyż w spokoju będzie on oczekiwał w grobie do momentu, aż Chrystus stanie nad jego grobem. „Błogosławieni są ci, co, w Panu umierają.” Apostoł Paweł pisze list do Filipian z więzienia.

Rozważa on, co dla niego byłoby korzystniejsze, śmierć czy życie i mówi (w.21) Dla mnie umrzeć to zysk, a żyć to Chrystus. Dlaczego? Bo gdy będzie dane mu życie, głosić będzie dalej Chrystusa, Tego ukrzyżowanego, a zysk to w spokoju oczekiwać w grobie, na Jego powtórne przyjście, zgodnie z tekstem: Filip.3,10-11 „ Przez poznanie Chrystusa; zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach – w nadziei, że upodobniając się w Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych i Jana 5, 28-29 „Nie dziwcie się temu! Nadchodzi, bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego, a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy popełniali złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia”  Tak nauczali Apostołowie, tak też, nauczają Adwentyści!  Przeczytaj jeszcze: Dz.4, 2; Wszystkie ww. teksty nie mówią nic, że zaraz po śmierci dokonuje się sąd i dusza idzie do piekła, czyśćca czy nieba! Nie ma też żadnej nauki, że zaraz po śmierci jest zmartwychwstanie, aby udać się do nieba, czyśćca, czy piekła.  W tym miejscu dobrze będzie wyjaśnić jeszcze inną naukę. W jakim ciele powstaną ludzie do królestwa niebios? Niech na pytanie to odpowie Pismo Święte.1Kor.15,48-49 „ Jaki ów ziemski tacy i ziemscy; Jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy? Jako nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz człowieka niebieskiego”, Jakie wiec ciało miał Chrystus po zmartwychwstaniu? (w.53) Trzeba, aby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność.

Po zmartwychwstaniu ludzie otrzymają ciało nieśmiertelne, takie, jakie posiadał Chrystus po zmartwychwstaniu i Adam przed powstaniem grzechu. Nie będzie to duch, ale realne ciało. Ciało te będzie można zobaczyć, dotknąć, posilić pokarmem itp. Mamy opisane to u Jana 20, 26-27; Jana 21,5.9.13, Będzie przenikać materię Jan 20, 19.26.  Ludzie będą pracować, budować, uprawiać ziemię. Iz.65, 21.22 Nie będą to mgliste duszyczki unoszące się zaraz po śmierci do nieba, ale realny człowiek widoczny, rozmawiający, pracujący.

Zarzut 13.

Podaje pan, Panie Otto tekst: Gal.1,6 „ Dziwię się, że tak prędko od tego, który was powołał do łaski Chrystusowej, przenosicie się do innej ewangelii.” Sugerując, że Adwentyści głoszą inną ewangelię nie tą, co podawał Jezus i apostołowie. Szkoda, że nie wypunktował pan, które to prawdy Pisma Świętego głoszone przez Adwentystów są „ inną ewangelią „ W przytoczonych  tekstach udowodniłem, że to pan podając teksty prawdziwe z ewangelii, lecz ludzką interpretacją wywraca ją, aby czynić w niej zamęt i niepokój. Gal. 6,7 Interpretacja wypowiedzi osoby, która wyraża swoją opinię na tematy zawarte w Biblii, które są zgodne z jej duchem, nie są inną ewangelią, lecz wzbogaceniem wiedzy o Niej. Tak właśnie czyniła E.G. White Wyjaśnijmy to na przykładzie już omawianych tematów. Np. twierdzi pan, że Pismo Święte naucza o wiecznym, niekończącym się, piekielnym ogniu. Naukę tą natomiast odrzucają Adwentyści. Kto więc ma rację Pan, Czy Adwentyści? Pismo Święte zawiera teksty o ogniu wiecznym, ale czy to znaczy, że taki istnieje rzeczywiście? O takim ogniu na przykład pisze Juda w (7 w.)” Jak Sodoma i Gomora i w ich sąsiedztwie położone miasta, w podobny sposób jak one oddawszy się rozpuście i pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład, przez to, że ponoszą karę wiecznego ognia?” Czy ogień ten się pali jeszcze? Nie!  Dlaczego więc nauka ta głoszona jest przez odstępcze kościoły chrześcijańskie?  Odpowiedź może być tylko jedna, bo ewangelia węża z ogrodu Eden, o nieśmiertelności duszy musiała być dobudowana inną ewangelią: o piekle, czyśćcu i niebie, gdzie można byłoby umiejscowić duszę, o której Pismo Święte mówi, że umrze. Drugi przykład: Zarzuca pan Adwentystom, że głoszą inną ewangelię twierdząc, że dusza śpi po śmierci. Znów pytanie, kto ma rację? To nie Adwentyści porównują śmierć do snu, ale sam Jezus w tekście Jan.11,11-13 Omówionym w zarzucie 12. Następnie Ap. Paweł w liście 1Tes.4,12-13 O losie zmarłych, tak pisze: „Nie chcemy, bracia abyście byli w niewiedzy, co do tych, którzy zasnęli, żebyście się nie smucili, jak inni, co nie mają nadziei. Albowiem, jeśli wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też Bóg tych, którzy zasnęli w Jezusie z nim przyprowadzi.” (B.Ks.Wj.) Czy zatem nauka o śnie umarłych jest nauką Adwentystów?  Pozostawiam to bez dalszego komentarza. Pismo Święte mówi, że jeśli kto przestąpi tylko jedno przykazanie, przekręci chociażby jedną naukę, ponosi winę za wszystkie (Jak.2,10) 

Dotyczy to dziesięciu przykazań, nauk Jezusa i Apostołów. Czy święci Pan, dzień siódmy zgodnie z czwartym przykazaniem Bożym? Czy nauki Jezusa i Apostołów przestrzega Pan?  Jako uzupełnienie do wyjaśnienia zarzutu Nr. 12 proszę wysłuchać audycji z wykładu o radosnej nowinie? Kliknij w link na dole i wysłuczja dwa wywiady na temat:
1) O nieśmiertelności duszy
2) O piekle i w nim o wiecznych mękach

 http://konfrontacje.com.pl/audycje/wywiady/87-wywiady-z-wl-polokiem.html 
Zapoznaj sie też z wykładem na temat E.White, znikną wówczas wątpliwości na temat jej widzeń i pisarstwa. Zachęcam!! Czas nagrania: 10:44 min.