Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
879555
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

W odpowiedzi EFFA, na interpretowanie tekstu z Ob.13, 5-6 przez adwentystów, którzy odnoszą ten tekst do systemu papieskiego zarządzania Kościołem Rzymskokatolickim, mówi EFF, że Bestią nie jest ten system, lecz adwentyści. Wysuwa EFF argument, na obronę swej wiary tym, że:

1.Adwentyści święcą sobotę zamiast niedzieli.
2.Adwentyści dzielą pokarmy na czyste i nieczyste
3. Uznają jawnie fałszywe proroctwa E. White
4. Zniekształcają i fałszują czystą naukę ewangelii.
5. Występują przeciwko samemu Jezusowi, na którym kościół ten jest zbudowany.

  Analizując te wszystkie argumenty, o które EFF się opiera, muszę stwierdzić i to z pełną odpowiedzialnością, że EFF w ogóle, nie zna ewangelii, jeśli tak twierdzi, dlatego, że:

Ad1. Pismo święte i ewangelie wyraźnie wskazują na ważność soboty, a nie niedzieli, gdyż święcili je: Maria i jej syn Jezus, apostołowie i chrześcijanie I wieku, n.e. zgodnie z IV przykazaniem 2.Mojż. 20,8-11: Pozostałe teksy Pisma Świętego mówiące o ważności soboty, jako dnia świętego: Izaj.58,13-14; 66,22.23; Ezechiela 20, 12-20; Łuk. 4,16; 23,52-56; 24, 1; Mat. 17-19; 2 Jana 5.6.; Dz.Ap. 13, 14.42.44; 18, 3.4.11. Natomiast argumenty na święcenie niedzieli w Biblii nigdzie EFF nie znajdzie. Panowie z EFFATHA przestudiujcie a potem przemyślcie, a przekonacie się, że to adwentyści, jako jedyni protestanci maja rację, a nie Wy i wszyscy Ci, którzy święcą niedzielę a nie sobotę.
Argument 1 mający udowodnić, że to adwentyści są Bestią jest, więc całkowicie chybiony i nieprawdziwy, gdyż sobota zgodnie z tekstem Ezechiela. 20, 12, Jest znakiem pomiędzy Bogiem a Jego prawdziwymi naśladowcami.

Ad.2. To nie adwentyści dzielą pokarmy na czyste i nie czyste. Czyni to Bóg słowami 1Mojż. 7,2-3; 3Mojż.11,2-3. 9-10 Izajasza 66,17. Ap. Pawła 1Kor.3,16-17; 6,19-20 Ponieważ inna osoba, a nie EFF, stawia podobne zarzuty adwentystom, na które odpowiedziałem w zarzucie czwartym w opublikowanym artykule kontrowersyjnym „Wymiana Poglądów z Otto Hejtem” odsyłam, więc Was do tegoż artykułu w z linku: http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/70-wyniana-pogladow-z-otto-heitem.html
Tekst, na którym opiera się EFF z Rzym. 14, 14 nie dotyczy wcale zmiany poglądów Boga w Nowym Testamencie na temat spożywania pokarmów mięsnych. Bóg w Starym jak i w Nowym Testamencie jest tym samym Bogiem Żyd.13,8 I wcale poglądów swych nie zmienia Jakub 1,17.  1Jana 1,4. Tekst, który EFF podaje z Rzym.14, 14 nie świadczy o tym, że Bóg w Nowym Testamencie poglądy swoje zmienił na temat pokarmów nie czystych. W liście do Rzymian, Paweł wyjaśnia Żydom temat sporu, który powstał przy spożywaniu mięsa pochodzącego z ofiar bałwanom.
Mięso ze zwierząt czystych, ofiarowane bałwanom, które znalazło się w jatce, nie powinno uważać się je za nieczyste. Żydzi, którzy przyjęli ewangelię tak jak Paweł i Piotr, mięsa ze zwierząt nieczystych w ogóle nie jedli. A w stosunku do mięsa czystego ofiarowanego bałwanom, a znajdujące się w jatkach Apostoł Paweł mówi, że można je jeść, jeśli nie gorszy to brata w Chrystusie 1Kor. 8,7-13.

Odnosząc się do listu Rzym. 14, 14 to pragnę podkreślić, że wierzę identycznie jak autor tegoż listu. Bóg stwarzając świat, stworzył go pięknym i czystym, były nim zwierzęta, przyroda i człowiek. Ale po zaistnieniu grzechu, wszystko zamieniło się w nieczyste. I od tej pory, czyste czy nieczyste uzależnione jest od tego, jak rozumiemy przesłanie ewangeliczne w danym temacie. Nie wszystko, bowiem co w samym sobie jest czyste, Bóg przeznaczył człowiekowi na pokarm, od którego uzależnione jest nasze zdrowie. Dlatego też wszystko to, co jest niezdrowe w pokarmach dla człowieka, staje się nieczystym dla świątyni Ducha Świętego (1Kor.3,16-17) Dz.10, 12-14. Czyż by Słowa Boga w Starym Testamencie przeczyły Bogu z Nowego Testamentu? Czy tak EFF rozumie istotę Boga? Skłóconego z samym sobą? Wywody EFFATHA są nie logiczne i nie spójne. Nie można im zaufać!!

Ad.3. Na temat fałszywych proroctw, mówi EFF tylko, ale nie przedstawia je, o jakie to proroctwa chodzi? Na temat E.G White wypowiada się wiele osób negatywnie tak jak EFF, ale nie wielu z nich, może dorównać jej i podważyć jej wypowiedzi z konfrontacją Biblijną. Jestem już prawie 60 lat adwentystą i przyznać się muszę, że nie wiele znam jej osobistych proroctw, o których EFF mówi. Chętnie zapoznałbym się z nimi, jeśli EFF wskaże mi je. Niemniej na jedną wypowiedź jej zwróciłem uwagę czytając Wielki Bój, w którym mówi, o prawie „ niedzielnym” w skali globalnej, które zostanie nadane za namową i presją Kościoła Katolickiego na parlamenty narodowe. Dzisiaj wypowiedź jej staje się rzeczywistością i w naszym kraju, w którym Parlament dyskutował a następnie przyjął ustawę zabraniającej pracy w niedziele i inne święta katolickie.

 Ad. 4. W których miejscach adwentyści fałszują i zniekształcają ewangelię naszego Pana? Czy EFF mógłby nam wskazać, o które ewangelie chodzi?. Czy EFFATHA uważa, że cytowanie ewangelii i mówienie o tym, co ona głosi jest jej fałszowaniem? Na przykład czy fałszem jest mówienie:
1. O tym, że Sobota jest Dniem Pańskim i to ona powinna być świętem, a nie niedziela.
2.  O tym, że jedynym Ojcem Świętym Jest Bóg, a nie papież i duchowieństwo. Mat.23,8-10; Łuk. 11, 2.
3. O tym, że każdy nowo narodzony chrześcijanin jest Świątynią Ducha Świętego i dlatego nie powinien tej Świątyni niszczyć po przez spożywanie nieczystych i niezdrowych pokarmów i napojów niszcząc nasz organizm, i poprzez wulgarne słowa, czyny i zachowania, bezcześcić je. 1Kor.3,16.17
4. O tym, że oryginalne dziesięć przykazań Bożych dalej nas obowiązują, że są one święte, niezmienne i wieczne (2Mojż.20.1-17; PS.111,7,8.)
5. O tym, że jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem jest Jezus Chrystus a nie kapłani Żyd.3,1; 8,1-2
6. O tym, że każda dusza jest śmiertelna Ezech. 18,4.20. Ob.16,3 1Mojż. 2,17
7. O tym, że jedynie nieśmiertelnym jest Bóg 1Tym.1,17; 6,16

To nie adwentyści fałszują i zniekształcają nauki Pisma Świętego, ale katolicy. Według mego rozeznania około 80 %, jak nie więcej, nauki Waszego Kościoła są zniekształcone i nie opierają się na naukach Biblijnych, lecz na tradycjach ludowych i nie często pogańskich. To nie adwentyści wypowiedzieli, ale kardynałowie katoliccy” Kościół przejął od pogaństwa niedzielę i uczynił ją niedzielą chrześcijańska i w ten sposób pogański dzień słońca, poświęcony Bulderowi, stał się chrześcijańskim dniem słońca poświęconym Jezusowi. ( Catholic Word „ Świat katolicki” z marca 1894)
„ Możecie przeczytać Biblię od Księgi Genesis do Księgi Objawienia i nigdzie nie znajdziecie najmniejszej wzmianki, nakazującej święcenia niedzieli. Pismo Święte kładzie nacisk na religijne zachowanie soboty, dnia, którego my nigdy nie święcimy” ( amerykański kardynał Zakup Gibbons w Faith of our Fathers z 1976r s.86)
Na pytanie czy Kościół Rzymski może dowieść, że posiada moc ustanawiać święta w formie przykazań, pada odpowiedź „ Gdyby takiej mocy nie posiadał, nie ustanowiłby zachowania niedzieli, jako święta, pierwszego dnia tygodnia, zamiast soboty, siódmego dnia tygodnia, dokonując zmiany, która nie ma autorytetu Pisma Świętego”.(Stephen Keenan, Dectrinal Cathechism s.174)

Należałoby w tym wypadku zadać pytanie, kto dał tą moc Kościołowi, aby targnąć się na Prawa Boże, by je zmienić? Czy to nie jest właśnie Smok z Ob.12,7; i Łuk. 4,6-8. Znakiem Bożym, jest znak mocy twórczej „ Bóg rzekł i stało się” 1Mojż.1,3.6.9.11.14.20 Pamiątką, której jest sobota 1Mojż.2,1-3; 2Mojż.20,8-11. Ezech.  20,12
Natomiast niedziela jest znakiem Bestii i Smoka, który zawsze był wrogiem prawu Bożemu i samemu Bogu. On to rozpoczął walkę z Chrystusem w niebie, zwiódł Ewę i Adama w Eden i nie zaprzestał walki z Jezusem na ziemi od jego urodzenia, aż do samej śmierci. Potem, prześladował tych, którzy mają wiarę Jezusa i zachowują przykazania Boże 0b.14,12; 0b. 12,17

Ad. 5. Nie przedstawia EFF, w których miejscach adwentyści przeciwstawiają się Jezusowi. Czy to będzie wypowiedź Jezusa, który powiedział, „ że jest Panem Sabatu” Mar.2,27-28 a może to, że powiedział,„ Kto mówi znam Go, a nie przestrzega Jego przykazań kłamcą jest i niema w nim prawdy” 1Jana2,4. Czy panowie z Effatha są kłamcami? Cieszę się z tego, że  EFF przyznaje  prawidłową naukę, którą głoszą adwentyści, że prawdziwy Kościół zbudowany jest na Opoce „ Skale” - Jezusie Chrystusie, a nie na kamyku „Piotrze”. Którą EFF naukę preferuje? Opoką Chrystus, czy papież? 

Tak, więc doszliśmy do wyjaśnienia wszystkich 5 punktów, które według interpretacji EFFATHA miały udowodnić, że to adwentyści są Bestią a nie system papieskiego zarządzania i nauczania w Kościele. Z wyjaśnień wynika, że EFF jest w bardzo dużym błędzie i niepodważalnym kłamstwie.
W dalszej wypowiedzi stara się EFF podtrzymywać swoje kłamstwa, twierdząc na podstawie książki autorstwa Z. Łyko, opisujący historie Kościoła Adwentystów, który w latach 1888 przechodził kryzys natury teologiczno-naukowej, że to właśnie ten kryzys jest śmiertelna raną.
Prawdą jest, że Kościół Adwentystów przechodził kryzys, ale czy to była ta rana, o której piszą proroctwa z Daniela 7, 7-8 i Ob.13, 3. Przeanalizujmy, więc te teksty. Dan.7,7„Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i groźne, i nadzwyczaj silne; miało ono potężne żelazne zęby: pożerało i miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami, było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało dziesięć rogów.”
W tym tekście przedstawione jest pogańskie imperium rzymskie, które rozpada się na dziesięć państw w roku 476 tworzące Zachodnią Europę, a nie adwentyści. Dan.7,8 pisze: „Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg, i trzy z pośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy jakoby oczy ludzkie i usta, które mówiły zuchwałe słowa.

W tym natomiast tekście jest nowa o pojawieniu się jakiegoś nowego państwa, ( a adwentyści nie posiadają żadnego ) państwa które było inne od pozostałych państw. Przed tym nowym państwem zostaną wyrwane (unicestwione) inne państwa, aby to „ nowe” mogło zaistnieć. Unicestwionymi państwami są narody ariańskie (Wizygoci, Herulowie i Ostrogoci) Niewątpliwie tym innym państwem jest państwo kościelne,
stolicą którego jest Rzym, a potem terytorialnie wydzielony Watykan. Głową tego państwa są z początku biskupi, a potem po wywalczeniu „ prymatu” papieże. Ob. 13, 3 „A jedna z głów jego była śmiertelnie zraniona, lecz śmiertelna rana była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem.” Tekst ten mówi o ranie tego „innego” państwa, które powstało w określonym czasie.
Wypełnienie tego czasu nastąpiło po 1260 dniach/latach od momentu, gdy te „nowe” Państwo osiągnie pełną władze na Półwyspie Apenińskim. Władza taka została osiągnięta pięć lat po dekrecie Justyniana i trwa przez czas, czasy i pół czasu, czyli przez okres 1260 lat prześladowań ludzi inaczej wierzących.  Nie znajdzie, więc EFF argumentów w powyższych tekstach, aby nazwać adwentystów bestią, której zadano śmiertelna ranę. A to, dlatego, że:
1. Adwentyści nigdy nie mieli swego państwa, a Kościół Rzymski, tak!
2.Adwentyści nigdy nie prześladowali, a Kościół Rzymski, tak!
3.Adwentystom nie zadano rany po okresie 1260 latach prześladowań, a Kościołowi Rzymskiemu, tak!
4.Adwentyści nigdy nie przywłaszczali imion Boga, a Kościół Rzymski, Tak!
5.Adwentyści nigdy nie wypowiadali zuchwałych słów przeciwko Najwyższemu, a Kościół Rzymski, Tak!
6.Za Kościołem Adwentystów jakoś nie idzie cały świat w podziwie, a za Kościołem Rzymskim, tak!

A więc wypowiedzi EFFATHA w tej kwestii są ciemnością, jaką posiadać może tylko „pan ciemności” Nie  może, więc EFF zaciemniać tego, co jest światłością wypływającą z całej Biblii, gdyż w niej jest tylko Światłość.

Dalszy ciąg kontrargumentów w punkcie 6-7-8

W punkcie. 6 EFF twierdzi, że twierdzenia adwentystów są zupełnie fałszywe, twierdząc, że liczna człowieka 666 z Objawienia 13, 18 dotyczy papieża, jako zastępy Syna Bożego. Papież nie nosi oficjalnie tytułu „ Zastępca Syna Bożego „ (VICARIUS FILII DEI), ale tytuł Zastępcy Chrystusa (VICATIUS, CHRISTII)
Papieże nie używają formuły Vicarius Filii Dei i tytuł ten nie znajduje się na żadnym oficjalnym dokumencie Papieskim. Wymyślili ją sobie adwentyści, aby móc rzucić na papieża potwarz.

Szanowny EFFIE zastanawiam się nad tym, dlaczego EFF nigdy nie mówi pełnej prawdy? Być może nie zna EFF pełnej dokumentacji Kościoła na ten temat, dlatego proszę wybaczyć, że niektóre z nich przedstawię. Przepuszczam, że EFF zna jedynie wywody ks. dr. Stefana Godlewskiego, który w książce swej „ Wyznania protestanckie i sekty religijne w Polsce” wydanej w Lublinie w 1937r str.629, twierdzi identycznie tak jak EFF, ale czy to jest prawdą? Śmiem twierdzić, że nie!

1.Tytuł, na który adwentyści się powołują jest wpisany do Kanonu Prawa Kościoła Rzymsko-katolickiego. Po łacinie brzmi on tak: „Beatus Petrus In terris VICARIUS FILII DEI videtur esse constitutus” (Decretum Gratiani)

2.Teolog i wykładowca historii starożytnej i archeologii chrześcijańskiej w Szkole Świętej Teologii Uniwersytetu Katolickiego w Waszyngtonie 5.3.1943 Dr. J. Quaston tak się wypowiada na ten temat „ Tytuł, VICARIUS FILII DEI” jest bardzo powszechny jako tytuł mający zastosowanie do papieża”

3. Według słów niejakiego Biniusa „ tytuł VICARIUS FILII DEI” został potwierdzony przez sobór. Patrz w Sacrosanta Concilia tom I s.1539-41

4. Gość Niedzielny ( Our Sudany Visitor) ukazujący się w USA w dniu 15.XI.1914 Roku tak napisał „Tytuł papieża rzymskiego brzmi VICARIUS FILII DEI a jeśli litery tego tytułu w języku łacińskim zastąpimy odpowiednikami liczbowymi i dodamy razem otrzymamy liczbę 666”

5. Pierwszy, który zastosował liczbę 666 do tytułu VICARIUS FILII DEI był uczony Anders Helwing (1572-1643), który wykazuje, że owo mistyczne imię:

1) Musi odpowiadać wymaganej liczbie.
 2) Musi zgadzać się z papieskim porządkiem rzeczy.
 3) Nie może to tyć jakieś nikczemne imię
4) Musi to być imię, którym on sam się chełpi

Helwing bierze pod uwagę tytuł, Vicarius Filii Dei, jako rozszerzenie albo równoważnik oficjalnie skróconego tytuły,VICARIUS CHRISTI i potwierdza ono to czteropunktowe kryterium, cytując Sleidanusa w jego „ Commentaris Suis Historicis”, lib.2 (Cyt w Le Roy E. Froom, The prophetic Faith of our Fathers R,& H Publ. Ass Washington 1948 s, 605-607) Jak zapewne EFF zauważył, że to nie adwentyści rzucają papieżowi potwarz i nie oni zastosowali pierwsi wyliczenia znamienia Bestii zgodnie z tekstem Ob.13,18 „Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to, bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.” Bóg dał tą mądrość komuś innemu i to dużo wcześniej nim adwentyści się pojawili. Byli to sami katolicy, ale też i protestanci. Gdyby EFF miał racje a inni teolodzy katoliccy jej nie mieli to, czemu Jan Paweł II nie skorygował mylną interpretacje tekstu z Objawienia, publikowane dużo wcześniej niż został papieżem? Przecież publikacje na ten temat, nie były publikowane tylko przez adwentystów, ale też instytucje katolickie i uczonych katolickich. Przypuszczam, że nie mógł tego uczynić, bo zatwierdzony tytuł przez sobór w obecności papieża, „który jest nie omylny w sprawach wiary, „uniemożliwił mu to". Nie ma innej prawdy panowie z EFFATHA, jak ta, którą głosi Biblia, a dostojnicy Kościoła to potwierdzają. Dlatego adwentyści mają rację, a nie EFFATHA!

W punkcie 7 EFF mówi, że adwentyści kłamią twierdząc, że papiestwo żąda dla siebie kultu, i że ten kult jest fałszywy. EFF mówi, że każdy katolik wie, że w Kościele Katolickim czci się Boga w Trójcy Świętej Jedynego, a nie papieża! Papież jest tylko najwyższym zwierzchnikiem Kościoła na ziemi. Sam przecież uczestniczy w kulcie Bożym i nikt z katolików nie oddaje czci
boskiej papieżowi. Jeśli adwentyści twierdzą, że papieżowi oddaje się jakąś fałszywą cześć, to po prostu kłamią w złej woli. Wypowiadając taką interpretację na „ oddawanie czci i pokłonu „ twierdzę, że zapewne nie dokładnie EFF rozumie wykładni Biblijnej na ten temat. Jeśli tak to niektóre przytoczę.

W Dziejach Apostolskich 10,25.26 Czytamy„ A gdy Piotr miał wejść do wody, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, padł do nóg jego i złożył mu pokłon. Piotr zaś podniósł go, mówiąc: Wstań, i ja jestem tylko człowiekiem” W Objawieniu 22,8.9 Czytamy, gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazał, aby mu oddać pokłon. I rzecze do mnie: Nie czyń tego! Jestem współsługa twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów księgi tej, BOGU ODDAJ POKŁON.

Na żądanie Diabła, aby Chrystus mu się pokłonił, Chrystus odpowiedział „Napisane jest: Panu Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”5Moj.6,13.14, Łuk. 4,8; Mat.4,10

Papieże natomiast przyzwalają, aby nie tylko przednimi klękać, ale też, aby całować ich nogi i ręce, Czy takie gesty nie są oddawaniem czci człowiekowi zamiast Bogu? W czasie licznych pielgrzymek Jana Pawła II można było zobaczyć jak tłum zachowywał się w stosunku do papieża. Przywódca duchowy nie powinien przyjmować czci i uwielbienia na swoją cześć, lecz ukierunkowywać je na Chrystusa.

W Mateuszu 23, 9 tak jest napisane „Nikogo na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie”

W Łuk.11,2 Tak jest napisane; „Wtedy rzekł do nich:, Gdy się modlicie mówcie: ·”Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje"

Jezus mówi, aby w modlitwie zwracać się do Boga, jako do Ojca. Natomiast papieże zezwalają, aby do nich zwracano się „Ojcze Święty, Świętobliwość itp.” czy nie jest to przyjmowanie czci Boga? Jeśli dziś w niebie znajduje się dwóch ojców: Ojciec i Ojciec Święty, który z nich jest ważniejszy? Nie wątpliwie ten święty! Do kogo modlimy się dziś? Dla dokładniejszego poznania wykładni katolickiej na temat czci, uwielbienia i bluźnierstwa, teolodzy katoliccy wypowiadają się tak:

Wszystkie imiona w Piśmie Świętym odnoszące się do Chrystusa, przysługują także papieżowi ( Kardynał Bellarmin (1542-1621) Spicer s.147

W encyklice Leona XIII z dnia 10.01.1890 Tak jest napisane: „ Papieżowi całkowicie powinno oddawać się cześć tak, jak samemu Bogu”

W encyklice Leona XIII z dnia 10,06,1894 Spincer s.149 mówi „Papieże na ziemi zajmują miejsce Boga”

Tytuł „Pan Bóg Papież” pojawia się w Gossie do Extravagantes papieża Jana XXII w wydaniu antwerpskim i paryskim z roku 1612

Innocenty III stwierdza, że papież jest zastępcą nie człowieka, lecz samego Boga (Decretales Domini Gregorii Papae IX; Korpus Juris Canonici Lipsk 1881

 Kardynał Wyszyński do nowo wyświęconych księży powiedział” Kapłan to drugi Chrystus. Otrzymaliście od tej chwili władzę. To jest władza nie tylko nad szatanami, nie tylko nad znakami sakramentalnymi, ale przede wszystkim NAD SAMYM BOGIEM, … Będziecie Mu ROZKAZYWAĆ, gdy na wasze słowa, stępować będzie na ołtarze. Bóg żywy, choć skryty, lecz prawdziwy; gdy życie Boże wracać będzie do dusz pobitych grzechem. Będziecie mówić do tych, którzy w skrusze zginać będą kolana przed Bogiem „ Idź w pokoju, JA CIEBIE ROZGRZESZAM. Bóg rozgrzesza, ale On mówi przez ciebie „ Ja ciebie rozgrzeszam”(Ateneum Kapłańskie. Zeszyt 2/310 z września 1960. Rok 52 Tom 61 z października.)  2Tes.2,3-4

Czy zgodnie z tekstami wskazanymi w Biblii i z Jana 15, 16 kapłan nie powinien modlić się w wielkiej pokorze, prosząc Boga o rozgrzeszenie i wybaczenie a nie rozkazywać Mu? Czy ja, jako wierzący w Boga człowiek mogę przyjąć naukę, że jest Ktoś wyższy od Boga, któremu można rozkazywać? Wszystkie wyżej wymienione wypowiedzi i zachowania, cechuje pycha, zarozumiałość i wyniosłość, nie na wzór Chrystusa, ale tego, który chciał Mu dorównać. „ Wstąpię na wyżyny obłoków i podobny będę do Najwyższego” Iz.14,14  Tak, więc i w tym punkcie EFF nie ma absolutnie racji. Papieże przyjmują Boską cześć nie w wyniku wymuszaniu tej czci na wiernych, ale z racji akceptacji na zachowania ich w stosunku do duchowieństwa i samego papieża.

Zachowania wiernych nie mogą być inne niż są, gdyż wynika to z wykładni, kim jest papież. Nauki cytowane w niniejszym artykule na temat papieży wpajano przez długie stulecia do tego stopnia, że wypranie mózgów stały się rzeczywistością, a kłamstwa prawdą. Nie jest to, więc wina wiernych, tylko systemu wychowawczego, o którym Biblia mówi, że jest Babilonem i Bestią, w której spełnia się jej siódma cecha.

W punkcie 8 EFF mówi, że adwentyści plączą się w zeznaniach, gdyż raz mówią, że to papieże prześladowali, a drugi raz piszą, że Kościół prześladował. Proszę się Zdecydować, kto? Wzmiankowana przeze mnie rozbieżność w poglądach adwentystów na to, kto prześladował, dowodzi, że adwentyści fałszują historię w sposób nieumiejętny. Bo ani papiestwo nikogo nie prześladowało, ani Kościół tego nie robił. Osądzeniem heretyków zajmowała się inkwizycja, a to nie jest to samo, co papiestwo, czy Kościół.
               Jakbyśmy dziś nie oceniali inkwizycji to faktem pozostaje, że nie zajmowała się ona „sumieniami i wiernymi chrześcijanami”, lecz heretykami, odstępcami od wiary. Odstępcy nie można nazwać świętym, gdyż odstępując od Kościoła, zaprzecza on niektórym prawdom wiary w tym Kościele. Argumentacja adwentystów jest, więc podwójnie nie trafna. A z sufitu jest wzięta liczba 50 milionów ludzi, którzy rzekomo zginęli, jako heretycy.”

W tych wywodach sam Pan EFF, nie tylko się pogubił, ale i wygłupił, posądzając Jana Pawła II o kłamstwa, który publicznie przepraszał protestantów za wielkie krzywdy, które Kościół Rzymskokatolicki im wyrządził w czasie reformacji. Jeśli papież przeprasza za prześladowania, a EFF twierdzi, że takowych nie było? Kto ma rację EFF? Czy papież? Ja w tym wypadku stoję za papieżem! Nie ma też EFFATHA racji w tym, że Bóg ustanowił kogokolwiek do mordowania heretyków, pogan i ludzi odchodzących od chrześcijaństwa. Bóg stworzył człowieka z wolna wolą i z tej racji każdy człowiek ma prawo być, kim chce. Ma prawo wyboru bycia ateistą, poganinem czy też wierzącym chrześcijaninem. Żadna instytucja kościelna, jaka ona by nie była, nie ma prawa mordowania, zwalczania i nawracania za pomocą tortur. Inkwizytor powoływany przez papieża był taką instytucją i nie da się jej w żaden sposób usprawiedliwić! A teraz dowody historyczne na temat prześladowań, inkwizycji i o tym, kto za to jest odpowiedzialny:

Dowód  1.

Inkwizycja po łacinie brzmi: Inqusito Haeretico Pravitatis, Sancture Officium. Jest instytucją Kościoła Rzymskokatolickiego powołaną w 1215 roku do wykrywania, karania i tępienia ruchów heretyckich i antykościelnych. W 1252 roku wprowadzono użycie tortur dla wymuszanie zeznań. Papieże powierzają pieczę nad tą instytucją trzem zakonom: dominikanom, franciszkanom i jezuitom. Inkwizycja w Hiszpanii trwała do 1835r a we Włoszech do 1859r, (mała Encyklopedia Powszechna PWN)

·Inkwizycja nie pominęła też i Polskę za Jana XXII, który w 1327 roku polecił powołania Inkwizytora w Królestwie Polskim, czy też za sprawą biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego i jego zwolenników, którzy przyczynili się do wydania edyktu Wieluńskiego w 1434 roku nakazujący chwytać husytów i poddawać ich każe do kary śmierci włącznie.
Przy królu działał zawsze legat papieski i to do niego wszystkie polecenia papieskie dochodziły, aby on oddziaływał na politykę króla, ale i też powoływał „Inkwizytorów” do zwalczania wszystkich ruchów wyznaniowych niegodnych z Kościołem Rzymskokatolickim.
Inkwizytorzy podlegają pod „Święte Oficjum działające przy papieżu.  Nie mają, więc Panowie z EFFATHA racji, że Święte Oficjum, kierującą inkwizycją, nie jest instytucja papieską, a tym samym i kościelną. Papieże jak i duchowieństwo, zakony i cały kościół są w nią wkomponowane i czynnie uczestniczą. Nawet i spowiedzi uszne były wykorzystywane do ścigania „heretyków”

Dowód 2
Wszystkie krucjaty, edykty i bulle, wydawane są przez papieży, a te są skierowane przeważnie przeciw innowiercom, których nazywa się heretykami. Krucjaty, edykty i bulle papieskie wydano przeciw:
Waldensom – Innocenty III (1198- 1216)

Waldensom - Innocenty VIII 1487 znajdź w Bibliotece Uniwersytetu w Cambridge „History of Romanium” 1871 t. VI – J. Dowlings
Wiklinowi – znajdź z J.Foxe „ Asts and Monuments „ t. III S.4-43 Londyn 1870
Abligensów – Grzegorz IX (1227-1241) Ustanawia system legalnego tępienia.
Hus wezwany na sobór do Konstancji i po przybyciu aresztowany 03, 09,1414 i w dniu 06,07,1415 spalony na stosie.  Czechom, wydano 5 krucjat, z których zrodziły się wojny husyckie trwające kilkanaście lat. W obronie wolności sumienia i przeciw papistom, brali też udział polscy chłopi i mieszczanie.

Dla pełniejszego ugruntowania prawdy o tym, że papieże czynnie brali udział w prześladowaniach i w morderstwach inkwizycyjnych, chciałbym przedstawić sylwetę jednego z nich. Jest nim Pius V ( 1566-1572). Wywodzi się z rodziny Ghislieri na imię ma Michał. Urodził się w Bosco w Sabaudii roku 1504.
Do piętnastego roku swego życia, był pasterzem kóz. Gdy ukończy 15 lat wstąpił do zakonu dominikanów. W 24 roku życia otrzymał wyświęcenie kapłańskie. W metody pracy i działania inkwizycji wtajemniczono go w Pawi, a potem w Como, na „pierwszej linii frontu”, tuż przy granicy państwa szwajcarskiego, w której zwyciężyła reformacja.
W 1557 papież Paweł IV czyni go kardynałem i Wielkim Inkwizytorem Rzymu. W dniu 7 stycznia 1566 roku zostaje papieżem. Nowy papież z Rzymu uważnie śledzi religijną politykę Europy. Uważnie śledzi, czy Maksymilian II jest wierny wyznaniu katolickiemu, zarzuca Katarzynie Medycejskiej, że ta otacza się przyjaciółmi hugenockimi. Popiera księcia Albę i „Trybunał krwi” w hiszpańskich Niderlandach i ostro potępia nauki Bajusa głoszone na uniwersytecie.

W 25. II.1570 Bullą„ Regnans in excelsis „ obłożył klątwą królową angielską Elżbietę i zwalnia jej poddanych z obowiązku wobec niej posłuszeństwa. Nauki wyniesione z Pawi i Como stały się jego obsesją. Do Filipa II pisze list następującej treści; „Cienia litości! Nie wolno wybaczać! Usuwaj tych, którzy się ugną i tych, którzy trwają w uporze. Ścigaj ich, zabijaj, pal wszystko w ogniu i we krwi, aby pomścić Pana” Czyż więcej potrzeba jest dowodów na to, żeby udowodnić, nie adwentystom, ale wszystkim tym, którzy szukają prawdy, że Stowarzyszenie EFFATHA, kierowane zapewnie przez dominikanów kłamie, fałszuje prawdy ewangelii i historii? Czy Kościół Rzymskokatolicki i papieże nie brali udziału w wojnach religijnych i w inkwizycjach jak twierdzi EFFATHA? Fakty historyczne mówią same za siebie i dlatego stwierdzam po raz kolejny, że zaprzeczenia temu, są nieprawdziwe i nie można im zaufać.


Dowód 3
A/ W Biblii nie znajdziemy nigdzie, aby kapłaństwo, ofiarnictwo i jakiekolwiek czynności na wzór ceremonialnej świątyni odbywały się w świątyniach Nowotestamentowych. Świątynia Starotestamentowa, którą Chrystus odwiedzał i o którą dbał, aby nie była targowiskiem Jana 2, 16 miała istnieć do momentu wypełnienia się proroctwa z Dan.9,27 I śmierci Jezusa (Mat. 27,51; Mar. 15,38; Łuk.23,45) Wraz ze śmiercią zasłona oddzielająca miejsce święte od najświętszego, w której obecny był Bóg nad skrzynią przymierza 2Mojż.25,22; jak też przy ołtarzu 2Mojż? 27,1; 2Mojż.29,42-45; rozrywa się od góry w dół i służba świątynna wraz z kapłaństwem utraciła swą ważność, gdyż  po odsłonięciu miejsca Najświętrzego dostęp do ołtarza i skrzyni przymierza miał każdy, nie tylko kapłani, ale i grzesznicy. Bóg opuścił to miejsce i od tej pory obecność Boga była wyłącznie, poprzez Ducha Świętego z każdym, kto przystępuje do Boga w imieniu Jezusa Chrystusa. Zasada Biblijna jednak została zmieniona. Wzorując się na tradycjach ludów Pogańskich, którzy mocno trzymali się swych tradycji i nieobowiązujących już ceremonialnych nabożeństwach Starotestamentowych, zaczęto tradycje te przyjmować w chrześcijaństwie nadając im jedynie nazewnictwo Biblijne. Tak zrodziły się nazwy na wzór Starotestamentowy i pogaństwa: Świątynia, kapłani, ofiary, szaty, kadzidło itd.

 

B./, Jeżeli chrześcijaństwo wzorując się wyłącznie na pismach Starego Testamentu wprowadziło ponownie kapłaństwo do liturgii nabożeństw, ofiarnictwa i odpuszczania grzechów, to powinno wiedzieć, że wraz z tym przyjęli też odpowiedzialność za grzechy ludzi, którym służą, tak jak kapłani i Najwyższy Kapłan w Starym Testamencie. A tam tak jest napisano:

1.= 5Mojż.(Ks.P.P.)10,2 „Napiszę na tablicach przykazania, które były na pierwszych tablicach stłuczonych przez ciebie i włożysz je do Arki” Na ołtarze, więc powinno się wnieść oryginalne Przykazania Boże z Góry Synaj, i inne przedmioty zapisane w liście do Hebrajczyków w 9,4, a nie kosteczki „świętych”

2.=2Mojż.30,18-21 „ Uczyń kadź z brązu, z podstawą również z brązu, do obmyć, i umieścisz ją między przybytkiem a ołtarzem, i nalejesz do niej wody. Aron i jego synowie ( Kapłani) będą w niej obmywać ręce i nogi. Zanim wejdą do Namiotu spotkania, muszą się obmyć w wodzie, aby nie pomarli. Tak samo, gdy się będą zbliżać do ołtarza, aby pełnić służbę, składając ofiarę spalaną dla Pana, Aby nie pomarli” W Kościele znajduje się jedynie kadź dla wiernych, aby oni mogli obmyć ręce i przeżegnać się zanim przestąpią próg świątyni, a gdzie jest kadź dla kapłanów, aby mogli obmyć swoje ręce i nogi mim przystąpią do zrodzenia a następnie ofiarowania Syna Bożego? Czyżby byli bez grzechu i nie musieli się obmyć nim zaczną ceremonię Mszy Świętej?

3.= 2Mojż.28,30 II cz. „I tak będzie nosił Aron zawsze na sercu swoim „pektorał” do zasięgania wyroczni dla Izraelitów przed oblicze Pana” Kapłan w Kościele Katolickim „pektorału” zapewne nie posiada, ale serce i rozum zapewne tak, i dlatego powinien wiedzieć, jaka będzie wyrocznia Pana dla tych, którzy dokonują przestępstwa. Zapoznaj się z opisem znaczenia „ pektorału” 2Mojż.28,15-30 (Ks. W.) B.T.

4.=2Mojż.28,38 „Aron będzie go nosił na czole, ponieważ Aron będzie nosił uchybienia popełnione przy świętych ofiarach, które składać będą synowie izraelscy przy wszystkich swoich świętych darach.” Aron, jako najwyższy kapłan nosił wszystkie uchybienia narodu izraelskiego, tak i dzisiaj najwyższy kapłan, jakim jest papież, odpowiedzialny jest za uchybienia wszystkich katolików na kuli ziemskiej. Dla lepszego zrozumienia przeczytaj 2Mojż.28. 36-38 Ceremonialny urząd najwyższego kapłana, jaki pełnił Aron ma wypełnienie w Jezusie Chrystusie. Hebr.2, 17 „Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania Go za grzechy ludu” Zapoznaj się też z: Hebr.5.1; Iz.53,5

5.=3Mojż.4,3 „ Jeśli grzech popełni namaszczony kapłan, tak, że jego wina spada na lud to złoży ofiarę Panu, jako ofiarę przebłagalną za grzech” Wszystkie, więc grzechy (molestowanie, mordowanie, cudzołóstwo itp.) popełniane przez kapłanów spadają na wszystkich wierzących, a tym samym na cały Kościół

6.= Tak jak Adam był przedstawicielem całej ludzkości i przez jego grzech, wina spadła na wszystkich ludzi Żyd.5,1. Tak też i kapłan, który jest przedstawicielem ludzi, gdy zgrzeszy, grzech przechodzi na wszystkich wierzących i odwrotnie, gdy grzeszą wierni grzech przechodzi na kapłaństwo. Aby bardziej zrozumieć wątek i znaczenie świątyni ceremonialnej na wzór niebieskiej i jej znaczenie w przebaczaniu, oczyszczaniu i zmazaniu grzechów w dniu sądnym i jaką rolę w tym dniu pełnił kapłan, zapoznaj się z artykułem „ ŚWIĄTYNIA STAROTESRAMENTOWA” Tak było w czasach Starotestamentowych, gdzie służba kapłańska jak i obrzędy kościelne były cieniem na rzeczy przyszłe.

Ale obecnie, kiedy wiemy już, że cień się urzeczywistnił w Jezusie Chrystusie i na ziemi nie ma już, ani kapłaństwa, ani Świątyni z obecnym Bogiem, ani też nie ma dnia sądnego, w którym dokonywane było oczyszczenie i odpuszczenie grzechów, pytam:, Kto dzisiaj jest w stanie oczyścić i wybaczyć ludzkości wszystkie przewinienia wynikłe z naruszenia Przykazań Bożych? Odpowiedź może być tylko jena, nasz jedyny Arcykapłan Jezus Chrystus, który oręduje za nami w Niebieskiej Świątyni, a nie współcześni kapłani..