Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
671857
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima


Tak pisał H. Tomczyk w  1950 roku
CUDA CHRYSTUSA
I widziałem trzy duchy nieczyste jakoby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka, a są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego”. Ob.16,13-14
Aby dowieść, że cuda objawiające się na martwych przedmiotach nie są działaniem Boga, musimy sięgnąć do Słowa Bożego, a tam znajdziemy całkowite potwierdzenie tego. Najpierw rozpatrzmy, jakie stanowisko zajął Bóg względem wszystkich obrazów, figur i tym podobnym przedmiotom. Drugie przykazanie brzmi wyraźnie: „Nie czyń sobie obrazu rytego, ani żadnego podobieństwa rzeczy, które są na niebie w górze i które są na ziemi nisko i które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz im się kłaniał, ani im będziesz służył, bom Ja Pan Bóg twój, Bóg zawistny w miłości” 2.Mojż.20,4-6
Aby dowieść, że cuda objawiające się na martwych przedmiotach nie są działaniem Boga, musimy sięgnąć do Słowa Bożego, a tam znajdziemy całkowite potwierdzenie tego. Najpierw rozpatrzmy, jakie stanowisko zajął Bóg względem wszystkich obrazów, figur i tym podobnym przedmiotom. Drugie przykazanie brzmi wyraźnie: „Nie czyń sobie obrazu rytego, ani żadnego podobieństwa rzeczy, które są na niebie w górze i które są na ziemi nisko i które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz im się kłaniał, ani im będziesz służył, bom Ja Pan Bóg twój, Bóg zawistny w miłości” 2.Mojż.20,4-6. Czyżby Bóg, który wyraźnie zakazał czynienia obrazów rytych i figur dla oddawania im boskiej czci, mógł tolerować naruszenie swojego przykazania, a nawet objawiać swoją moc na obrazach, tworze rąk ludzkich? Z pewnością nie! W Piśmie Świętym znajduje się wiele przykładów, gdzie Bóg tępi bezlitośnie wszelkie bałwochwalstwo. Czyż mało Izraelczyków zginęło za uczynienie sobie złotego cielca na puszczy? Ileż to razy naród izraelski popadał w niewole za bałwochwalstwo? Ileż to razy Bóg natychmiast karał swój lud za łamanie drugiego przykazania? Widzimy, więc, że wszelkie cuda, odbywające się na ciałach umarłych i martwych przedmiotach nie są dziełem Bożym. Największym cudem, który uczynił Bóg jest stworzenie wszechświata i wszystko, co on zawiera, a pamiątką tego cudu, ustanowioną przez Boga jest dzień siódmy, sobota, „ Pamiątkę cudów swoich uczynił miłosierny i litościwy Pan”. Psalm 111,4 Ludzkość jednak nie widzi największego cudu stworzenia wszechświata i nie chce uznać pamiątki cudów, siódmego dnia odpoczynku – sobotę. Myśli i dążenia ludzkie są tak spaczone, że istniejących cudów nie widzi, natomiast szuka cudu tam, gdzie go nie ma. Jezus mówi: „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego” Mat 6,33.  Ludzkość jednak nie widzi największego cudu stworzenia wszechświata i nie chce uznać pamiątki cudów, siódmego dnia odpoczynku – sobotę. Myśli i dążenia ludzkie są tak spaczone, że istniejących cudów nie widzi, natomiast szuka cudu tam, gdzie go nie ma. Jezus mówi: „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego” Mat 6,33
Podziwiam spryt szatana, który kusząc Chrystusa na pustyni, proponuje Mu, aby uczynił cud, zmieniając kamień w chleb. „ Widzisz te kamienie leżące w palącej pustyni? Zamień je w chleby a ludzkość pobiegnie za tobą”. Ale Chrystus rzekł: Nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych. Mat.4,4. Faryzeusze stale ponawiali swe żądania, aby Chrystus czynił im cuda. W jaki celu ludzie ci żądali cudów? Na pytanie to znajdziemy odpowiedź z przed 2000 lat.
Chrystus rzekł im: Tać jest sprawa Boża, abyście wierzyli temu, który mię posłał. Na to lud odpowiada: Gdybyś uczynił cud, ale cud większy nad ten, jaki był poznany na puszczy w postaci manny, to może byśmy Ci uwierzyli. Człowiek szuka więcej cudu niż Boga, a ponieważ bez cudu człowiek obyć się nie może, więc tworzy go sobie, lub tworzy mu ktoś własne cuda. Twórcą cudów na przedmiotach martwych jest szatan, gdyż on jako pierwszy uczynił cud przemieniając się w węża, a następnie kusi Chrystusa, aby Ten uczynił cud zmieniając kamienie w chleb. Oto argument z przed 2000 lat. Uczyń cud abyśmy Ci uwierzyli! Dzisiaj po 2000 latach, nie faryzeusz, ale chrześcijanin znowu poszukuje cudów! O jak wielka jest cierpliwość Boska do ludzi, których wiara ciągle wymaga cudów! Jakaż to jest wiara człowieka, któremu nie dosyć jest wszystkich cudów okazanych w całej przyrodzie, wszystkich cudów, jakie Chrystus uczynił na początku dla utwierdzenia wiary w śród niewierzących w Niego? Nie. To nie jest wiara, żądanie cudów jest dowodem niedowiarstwa wobec Boga. Drogi przyjacielu, czy wierzysz w ostrzeżenie Chrystusa przed cudami w naszych czasach, czasach końca i oczekiwania na powrót Chrystusa? Chrystus mówi, że w czasach końca będą działy się znaki i cuda wielkie, ale nie będą to cuda Jego, lecz tego, który chce zwieść i wybranych. Mat.24,24-26. Nawet podrobienie powrotu Chrystusa na naszą ziemię przez Szatana, nie może zwieść prawdziwie nawróconych Chwalców Boga, gdyż prawdziwym cudem końca będzie ukazanie się Chrystusa jawnie wszystkim mieszkańcom całego globu. Będzie to cud, na który już dziś powinieneś być przygotowany, Ty i Ja.


ARCHEOLOGIA WSPOMNIEŃ 4
Tak pisał Aleksander Kruk w 1950r.
RELIGIA W ŻYCIU SPOŁECZNYM
„ Albowiem korzeniem wszystkiego złego jest miłość pieniędzy; niektórzy pragnąc, pobłądzili od wiary i poprzebijali się wieloma boleściami” 1Tym.6,10. Miłość pieniędzy jest grzechem wielu ludzi naszego czasu. Już za czasów Mojżesza nadane było prawo w narodzie izraelskim regulujące stosunki społeczno-ekonomiczne, tak, aby nikt nie był pokrzywdzony. Czytamy o tym: „Jeśli zubożeje przy tobie brat twój i sprzeda się tobie, nie będziesz go obarczał pracą niewolnika. Będzie u ciebie jak najemnik, jak osiedleniec. Będzie służył u ciebie do roku jubileuszowego. Wtedy wyjdzie od ciebie jako wolny, on i jego dzieci z nim, i wróci do rodziny swojej i do posiadłości ojców swoich. 3Mojż.25,39-41 (BW)
Prawo Mojżeszowe miało czuwać, ażeby ktoś w dążnościach do własnego dorobku nie krzywdził bliźniego i nie spowodował jego ubóstwa. W myśl zasad religii, jeżeli dążymy do dobrobytu musimy przede wszystkim pamiętać, że nasz dorobek ma pomnożyć dobro i szczęście naszych bliźnich. Ta zasada Boża stanowi drogę do pokojowego rozwiązania problemu dobrobytu ludzkości. Prorocy starotestamentowi już w swoim czasie ostrzegali tych, którzy odstępowali od zasad Bożych tymi słowy: „ Biada tym, którzy wymyślają nieprawości i knują złe na łożach swoich, a na świtaniu rano do skutku je przywodzą, gdyż jest to w mocy rąk ich. Pożądają pól, i wydzierają: także i domów odejmują; a tak przewodzą gwałt nad mężem i domem jego, nad każdym mężem i nad dziedzictwem jego” Mich2, 1-2.(BG) Biada wam, którzy przyłączacie dom do domu, a rolę do roli przyczyniacie, tak, że miejsca innym nie staje, jakbyście tylko sami mieszkać mieli na ziemi. Izajasz 5, 8”(BG) W jaki sposób ludzie gromadzili wielkie posiadłości mówi prorok Jeremiasz: „ Biada temu, kto buduje dom swój niesprawiedliwością, a pałace swoje z krzywdą, który bliźniego swego darmo zniewala a zapłaty jego mu nie daje”
Z punktu widzenia praw Bożych, bogactwa jakie dał Bóg ludziom nie mogą stać się wyłączną własnością jednostek, lecz udziałem wszystkich mieszkańców ziemi. Wierzący w Słowo Boże nigdy nie zdobywają majątku oszustwem i wyzyskiem, ale stosują swoje życie do modlitwy zawarte w słowach następujących: Ubóstwa i Bogactwa nie dawaj mi, żyw mię tylko pokarmem według potrzeby mojej. Abym snać nasycony będąc nie zaparł się Ciebie i nie rzekł: Któż jest Pan? Albo zubożawszy, żebym nie kradł i nie brał nadaremno imienia Boga mego” Przypowieści 30, 8-9 Biblia Gdańska. Jezus Chrystus na Górze Błogosławieństw wniósł do religii zasadę, która może zmienić nasza ziemię w raj, o ile ludzie przestrzegać ją będą: „ Wszystko wtedy, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili tak i wy czyńcie im” Ten, który powiedział te słowa, potwierdził je czynami życia swego. O Chrystusie czytamy: On sąd narodom wyda. Nie będzie wołał, ani nie będzie wywyższał, ani będzie słyszany na ulicy głos Jego. Trzciny nałamanej nie dołamie, a lnu kurzącego się nie dogasi, ale sąd wyda według prawdy. Nie zamroczy się ani ustanie, dokąd nie wykona sądu na ziemi, a nauki Jego wyspy oczekiwać Będą” Izajasza 42,1-4 B.G. Najostrzejsze słowa kieruje Zbawiciel świata przeciw nadużywaniu religii jako płaszczyka dla ukrywania samolubstwa. Pod adresem ówczesnego duchowieństwa, dla którego była religia środkiem do osiągnięcia celów, Chrystus kieruje następujące słowa „ Na stolicy mojżeszowej usiedli nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie. Bo wiążą brzemiona ciężkie i nieznośne i kładą je na ramiona ludzkie, lecz palcem swoim nie chcą je ruszyć” Mat.23,2-4
Najostrzejsze słowa kieruje Zbawiciel świata przeciw nadużywaniu religii jako płaszczyka dla ukrywania samolubstwa. Pod adresem ówczesnego duchowieństwa, dla którego była religia środkiem do osiągnięcia celów, Chrystus kieruje następujące słowa „ Na stolicy mojżeszowej usiedli nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie. Bo wiążą brzemiona ciężkie i nieznośne i kładą je na ramiona ludzkie, lecz palcem swoim nie chcą je ruszyć” Mat.23,2-4. Religia tylko wtedy posiada wartość społeczną, gdy znajduje praktyczne zastosowanie w życiu, w myśl słów proroka Izajasza „ Rozwiąż związki niezbożności, rozwiąż brzemiona ciężkie i wolno puść skruszonych, a tak wszelkie jarzmo rozerwij. Ułamuj łaknącemu chleba twego, a ubogich wygnańców wprowadź do domu twego; ujrzysz ubogiego przyodziej go, a przed ciałem nie ukrywaj się. Wtedy wyniknie jako zorza światłość twoja, a zdrowie twoje prędko zakwitnie i pójdzie przed tobą sprawiedliwość twoja, a chwała Pańska zbierze cię” Izajasz 58,6-8. Ewangelia Chrystusa jest kluczem do rozwiązania wszelkich problemów społecznych i socjalnych wszystkich czasów. Dlaczego społeczeństwo ludzkie nie rządzi się ustawami Ewangelii Chrystusowej? A no, dlatego, że nie służy ona samolubnym celom jednostki, ale je wręcz potępia. Prawdziwi naśladowcy Chrystusa wyznają Jego religię, idą przez życie za przykładem Jezusa Chrystusa i Jego zasad, które zapewniają prawa każdemu człowiekowi, a wyniki osobistego trudu chętnie dzielą z bliźnimi.