Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
810595
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

 

ODKUPIENI TYLKO PRZEZ CHRYSTUSA
Wydruk z kwartalnika nr 2/2007 dla kaznodziejów zborowych Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego,
MOC SZATANA ZOSTANIE POKONANA
Jest to drogocenna myśl, że sprawiedliwość Chrystusa jest nam przypisana nie ze względu na jakiekolwiek zasługi z naszej strony, ale jako dar łaski Bożej. Wróg Boga i człowieka nie życzy sobie, aby ta prawda była wyraźnie przedstawiana, gdyż wie, że jeśli ludzie przyjmą ją w pełni, jego moc zostanie zniszczona. Jeśli zdoła opanować umysły ludzi tak, iż wątpliwości i niewiara rzucą cień na doświadczenie tych, którzy uważają się za dzieci Boże, będzie mógł ich pokonać wystawiając ich na pokusy. Prosta wiara, która każe ufać w Słowo Boże, jest tym, czego potrzebujemy. Lud Boży musi posiadać taką wiarę, która trzyma się mocy Pana „ albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie jest z was: Boży to dar (Ef.2,8). Ci, którzy wierzą, że Bóg ze względu na Chrystusa przebacza nasze grzechy, nie powinni ulegać pokusie ustawać w dobrym boju wiary. Ich wiara powinna się umacniać, aż ich chrześcijańskie życie i słowa będą świadczyć o tym, że „krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” (1 Jana 1,7). Chrześcijanin żyje dzięki więzi z Chrystusem. To, co grzeszne i ludzkie, zostaje połączone z tym, co święte i boskie. Wierzący człowiek trwa w Chrystusie i staje się jedno z nim. Gdy ludzie są blisko powiązani więzami tego życia, ich gusta upodobniają się, zaczynają lubić te same rzeczy. Tak samo ci, którzy trwają w Chrystusie, będą kochać to, co On miłuje. Będą czcić i zachowywać Jego przykazania. Latorośl odżywiana z pnia, zaczyna kwitnąć i owocować. Jej piękne, pachnące grona świadczą o jej więzi z żywym krzewem. Podobnie chrześcijanin, trwając w Jezusie, będzie owocował. W charakterze i życiu będzie przejawiał, jak dorodne grono, cenne dary Ducha: miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, łagodność, wiarę, pokorę i wstrzemięźliwość. Postanówcie, że będziecie owocującymi uczestnikami żywego Krzemu. Latorośl może się rozwijać jedynie wtedy, gdy czerpie życie i siłę z macierzystego pnia. Korzystajcie, więc z każdej okazji by nawiązywać coraz ściślejszą więź z Chrystusem. Wierząc w Niego, miłując Go, Naśladując Go i polegając zupełnie na Nim, stajecie się jedno z Nim, a przez was Jego życie i charakter zostaną objawione światu.

WSZYSTKO MOŻE BYĆ PRZEBACZONE. Jako spokrewnieni z pierwszym Adamem, ludzie dziedziczą po nim tylko winę i wyrok śmierci. Jednak Chrystus wkracza i dla każdego człowieka przechodzi próbę, w której Adam zawiódł. Jezus odkupuje haniebny upadek Adama i wychodzi z próby bez skazy. To stawia człowieka w korzystnej sytuacji wobec Boga, w której, dzięki przyjęciu Chrystusa jako swego Zbawiciela, człowiek staje się uczestnikiem boskiej natury. W ten sposób zostajemy połączeni z Bogiem i Chrystusem. Grzech całego świata został złożony na Jezusa, a boskość wydała to, co ma największą wartość, a cierpienie w człowieczeństwie Jezusa, dało to, aby cały świat mógł otrzymać przebaczenie przez wiarę w Zbawcę. Największy winowajca nie musi się obawiać, że Bóg mu nie przebaczy, gdyż dzięki skuteczności boskiej ofiary kara przewidziana przez prawo zostanie usunięta. Przez Chrystusa grzesznik noże powrócić do Boga. Apostoł przyrównuje nieposłuszeństwa Adama z zupełnym posłuszeństwem Chrystusa. Pomyśl, co oznacza dla nas posłuszeństwo Jezusa. Oznacza, że w Jego mocy wszyscy możemy być posłuszni. Chrystus stał się człowiekiem. Służył swemu niebiańskiemu Ojcu ze wszystkich sił swojej ludzkiej natury. Miał podwójną naturę, naturę ludzką i boską. On jest Bogiem i człowiekiem.
WYZWOLENI Z POD PRZEKLĘSTWA. Zadaniem prawa jest potępiać, ale nie ma w nim mocy przebaczenia ani odkupienia. Bez Chrystusa samo prawo jest dla grzesznika jedynie potępieniem i śmiercią. Nie ma zbawczej wartości, żadnej mocy, by chronić przestępcę przed karą. Przestępstwo prawa Bożego wymagało śmierci Chrystusa, by zbawić człowieka, a jednocześnie zachować godność i szacunek prawa. Chrystus wziął na siebie potępienie z powodu grzechu. Przyjął całą ludzką nędzę. Ten, który nie znał grzechu, stał się grzechem za nas. Grzech, tak ohydny dla Niego, został złożony na Nim, tak, iż uginał się On i jęczał pod tym ciężarem. Rozpacz agonii Syna Bożego była o tyle boleśniejsza od Jego fizycznego bólu, iż ledwie odczuwał On ten drugi Bóg dopuścił, by Jego Syn został wydany za nasze przestępstwa. Przyjął wobec Niego Sędziego, ukrywając cechy dobrotliwego Ojca. W tym Jego miłość przejawia się w najbardziej zdumiewający sposób wobec zbuntowanej ludzkości. Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. (Hebr.13,12) Za złamanie prawa Bożego Adam i Ewa zostali wypędzeni z Edenu, natomiast Chrystus, nasz zastępca, miał cierpieć poza murami Jerozolimy. Umarł w miejscu położonym poza miastem, gdzie tracono zbrodniarzy i morderców. Jakież wielkie znaczenie mają słowa: „Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem (Gal.3,13”
WYŁĄCZNIE
PRZEZ ZBAWCZĄ WIARĘ Patrząc na Chrystusa przez krzyż Golgoty, Grzesznik zostaje pociągnięty do Zbawiciela, a gdy uświadamia sobie, że Jezus oddał życie za niego, wówczas jego serce mięknie w skrusze i łagodności. Pokornieje przed Bogiem, bo uświadamia sobie, że złamał boskie prawo, a jednocześnie wierzy w Pana Jezusa Chrystusa jako swego Zastępcę i Poręczyciela. To jest zadanie, jakie, czeka każdego, kto złamał prawo Boże - skrucha wobec Pana za złamanie Jego przykazań, które kosztowało życie Jego drogiego Syna i wiara w Tego, który przypisuje nam swoją sprawiedliwość. Jednak istnieją błędne poglądy, co do natury prawdziwej wiary. Nie jest ona jedynie intelektualnym przyjęciem prawdy czy akceptacją faktu, że Chrystus umarł dla zbawienia ludzi. Prawdziwa wiara działa w miłości i oczyszcza duszę. Światło dane mi przez Boga stawia tę ważną kwestię na pierwszym miejscu w moich myślach. Usprawiedliwienie jest w pełni z łaski, a nie przez uczynki upadłego człowieka. Wyraźnie zostało mi przedstawione, że jeśli bogacz posiada pieniądze i dobra składa w darze Panu, to błędne poglądy mogą zepsuć jego ofiarę rodząc w nim myśl, że zasłużył na łaskawość Boga, a Pan jest mu winien szczególne względy z uwagi na złożony dar. Człowiek złamał prawo Boże, ale Odkupiciel złożył obietnice oparte na pewnym fundamencie. Wszystkie błogosławieństwa są dostępne wyłącznie dzięki Pośrednikowi. Każdy dar jest opieczętowany znakiem krzyża oraz nosi wizerunek i podpis Jezusa Chrystusa. Wszystko, co dobre pochodzi od Boga. Od najmniejszych dobrodziejstw do największych błogosławieństw, wszystko płynie z jednego Źródła, z Boskiego pośrednictwa zaprawionego krwią o wartości przewyższającej wszystko, krwią przelaną za cenę życia Syna Bożego. Nikt nie może podarować Bogu niczego, co nie należałoby do Niego. Pamiętajcie o tym: „ Od Ciebie pochodzi to wszystko i daliśmy tylko to, co z Twojej ręki mamy. 1Kron.29,14” Dokądkolwiek się udamy, musimy uświadamiać ludziom, że nie mamy nic, nic wartościowego nie możemy ofiarować, ani przez uczynki, ani przez wiarę, czego wcześniej nie otrzymaliśmy od Boga i na czym On nie mógłby położyć swej ręki i powiedzieć: „to jest Moje, dary i błogosławieństwa, którymi was obdarzyłem, nie po to, byście się nimi wzbogacili, ale dla mądrego użytku i dobra świata”
DOSTRZEĆ CHRYSTUSA W PRAWIE Sednem naszego poselstwa są nie tylko przykazania Boże, ale i wiara Jezusa Na naszej ścieżce świeci dziś jasne światło, i to prowadzi do wzrostu wiary w Jezusa. Musimy przyjąć każdy promień tego światła i chodzić w światłości, aby nie ściągnąć na siebie potępienia. Nasze obowiązki i powinności nabiorą dla nas większego znaczenia, gdy bardziej docenimy prawdę. Pytam was, jakie mamy zając stanowisko, byśmy mogli być uczestnikami boskiej natury? Chrystus przybywa i udziela swojej sprawiedliwości w swoim doskonałym posłuszeństwie temu prawu. Pouczenia, które Mojżesz przekazał Izraelitom o ustawach i przepisach Bożych, nie pochodziły od Mojżesza, ale od Boga niebios. Powiedziano nam, że Chrystus był w słupie obłoku w dzień i w słupie ognia w nocy. Ludzie są pogrążeni w ciemności, a gdy nie potrafią połączyć Chrystusa ze Starego Testamentu z Chrystusem Nowego Testamentu, to dla tego, że brakuje im mądrości. Starożytni Izraelici byli zbawienie przez Chrystusa. W Słowie Bożym czytamy: „Powiedz synom Izraelskim; zaiste przestrzegać będziecie sabatów moich, gdyż to jest znakiem moim, między mną a wami, po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, żem Ja Pan, który was poświęcam” Pragniemy uświęcenia, które tylko Bóg może dać, a uświęcenie to przejawia się w posłuszeństwie Jego prawu.

TYLKO PRZEZ ŁASKĘ CHRYSTUSA Wielu mówi: Jestem zbawiony, jestem zbawiony jestem zbawiony. Ale czy zostali oni oczyszczeni z wszelkiego skalania ciała i ducha? Czy mogą się oczyścić przez sprawiedliwość prawa? Jezus Chrystus przyszedł na świat i to Jego sprawiedliwość jest udzielona ludziom, którzy są posłuszni prawu Bożemu. Wszyscy ludzie na świecie mówić mogą: Jestem zbawiony. Każdy przestępca może tak powiedzieć. Mogą mówić: Wierze w Chrystusa jako mojego Zbawiciela, ale dlaczego lekceważą Jego prawo, które jest wyrazem Jego charakteru? Lekceważąc Jego prawo, lekceważą samego Pana Jezusa Chrystusa ( jako prawodawcę tego prawa- moja uwaga) Zanim zakończę, chcę wam powiedzieć, że mamy wspaniałego przyjaciela w Jezusie, który przyszedłby zbawić swój lud od przestępstwa prawa. Czym jest grzech? Jedyną definicją grzechu jest to, iż jest on przestępstwem prawa. Oto Jezus Chrystus przyszedł, aby udzielić nam swojej sprawiedliwości. Nie możemy zwyciężyć o własnych siłach, ale jedynie przez wiarę w Niego. Jeżeli wierzysz, to masz go dzisiaj. Musisz wierzyć, że On jest twoim Zbawicielem i że przypisuje ci sprawiedliwość na mocy złożonej przez Niego ofiary, ponieważ był on posłuszny wszystkim wymogom prawa Bożego. Jeśli wierzysz w Niego, poznasz Go, a poznanie Go wiedzie do zbawienia. Adam i Ewa utracili Eden, gdyż złamali prawo, a ty możesz utracić niebo. Możemy zostać napełnieni całą pełnią Bożą. Miarą naszego życia może być życie Boga w nas. Wtedy będziemy mogli odpierać moce ciemności Czeka nas walka. Widzimy, jak Jezus walczył z mocami ciemności i czego dokonał oraz dlaczego Krzyż Golgoty został wzniesiony między Bogiem i człowiekiem. I co dalej? Człowiek przychodzi do Chrystusa, a Bóg i człowiek zostają pojednani przez krzyż, w którym łaska i wierność się spotkały, a sprawiedliwość i pokój pocałowały. Człowiek zostaje pociągnięty do krzyża, na którym Chrystus umarł za człowieka, by wywyższyć prawo Jahwe, a nie umniejszyć je choćby o jotę. Krzyż Golgoty będzie świadczył na sądzie każdemu o niezmiennym charakterze Prawa Bożego. Ani jeden argument nie znajdzie się wtedy na rzecz grzechu. Dopiero przyjąwszy cnoty i łaskę Jezusa możemy zachować przykazania. Wiara w zadość uczynienie za grzech uzdalnia grzesznego człowieka do miłowania Boga nade wszystko, a bliźniego swego jak siebie samego.

ZWYCIĘSTWO PRZEZ KRZYŻ Dzisiaj szatan przedstawia te same pokusy, jakie skierował przeciwko Chrystusowi, oferując nam królestwo tego świata w zamian za naszą lojalność. Jednak szatańskie pokusy nie mają moc nad tym, który patrzy na Jezusa, jako twórcę i dokończycie la wiary. Szatan nie jest w stanie zmusić tego, kto przez wiarę przyjmuje cnoty Tego, który był kuszony we wszystkich jak my, a nie zgrzeszył.Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dal, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny Jana 3,16” Kto opamięta się w grzechu i przyjmie dar życia Syna Bożego, nie zostanie pokonany. Mając przez wiarę udział w boskiej naturze, staje się dzieckiem Bożym. Modli się i wierzy. Gdy jest kuszony i poddawany próbom, otrzymuje moc, za którą Chrystus zapłacił swoim życiem, i zwycięża dzięki Jego łasce. Każdy grzesznik musi to zrozumieć. Musi okazać skruchę, uwierzyć w moc Chrystusa, i przyjąć ją, aby być zbawionym i nie grzeszyć. Jakże wdzięczni powinniśmy być za dar, jakim jest przykład Jezusa Chrystusa. Liczne są teorie i ludzkie wymysły, ale ten, kto chce zwyciężyć, musi się ukorzyć i polegać na boskiej mocy. Gdy w ten sposób chwytamy się mocy nieskończoności i przychodzimy do Chrystusa mówiąc: „nie mam nic, co mógłbym Ci dać; cała moja ufność jest w Tobie, wówczas boskie czynniki mogą współdziałać z nami, by nas uświęcić i oczyścić. Niech nikt nie stara się umniejszać znaczenia krzyża Jezusa. To przez krzyż Zbawiciela zostaliśmy uzdolnieni do zwycięstwa. Boskie czynniki działają w naszym życiu w uciskach i próbach, dokonując dzieła, którego efektem jest miłość, pokój i dobroć Chrystusowa. Codziennie wielkie dzieło musi się dokonać w sercu człowieka przez studiowanie Słowa Bożego. Musimy się uczyć prostoty prawdziwej wiary. To przyniesie owoc. Dążmy do zdecydowanych postępów w zrozumieniu spraw duchowych. Niech cenne Słowo Boże będzie naszym doradcą. Musimy uważnie stawiać każdy krok, trzymając się boku Chrystusa. Duch łaski Chrystusa jest niezbędny w życiu, podobnie jak wiara działająca w miłości i oczyszczeniu duszy.

Autor. Ellen G. White