Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
827909
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Jola w dniu 27.XI.2015 napisała:
Witam.  

Właśnie przejrzałam tak powierzchownie  pańską stronę, a spotkałam się  z nią, kiedy szukałam odpowiedzi w Google na temat: kim są 24 starców wokół tronu Naszego  Ojca. No i tak natknęłam się akurat na pana, wiec pomyślałam sobie, napiszę do pana, bo sama dziś czytałam słowo na ten temat w Apokalipsie. Czytając, Duch Św. pomógł mi sobie, wyobrazić ten obraz, który Jan opisuje w ten sposób, może ziemski, ale jednak w tym  coś jest. Tych 24 starców  to osoby niebiańskie reprezentujące dzień 24 godziny. Bóg Ojciec jest  po środku,  czyli centrum dnia ,jakby spojrzeć na zwykły zegarek to, tak to  wygląda. I w Biblii  jest napisane że  mamy  się  modlić  bez  ustanku . Co oni też czynią , chwalą Pana Boga i oddają cześć. Nawet sobie  pomyślałam, może  tak powinniśmy czynić i my, i zacząć chwalić Pana, bo to jest możliwe w sercu, nawet wtedy, gdy  zajęci jesteśmy. Powinniśmy oddawać chwałę Panu i zacząć trenować serce i dusze, co godzinę. Jeśli będziemy  to  robić,  to  wejdzie to w habit. Dziękuje za przeczytanie tego. Po prostu chciałam się  podzielić, bo wygląda pan, na kogoś, kto kocha  naszego  Stwórcę. Pozdrawiam i niech Bóg błogosławi.
Jola
                 

Jolu! Witam Cię Serdecznie!
Ponieważ piszesz po raz pierwszy, chciałbym poinformować, że wszystkie korespondencje związane z zapytaniami i odpowiedziami , będą publikowane na mej stronie internetowej w:
http://konfrontacje.com.pl/ w artykułach konfrontacyjnych lub pozostałych. Jeśli są jakieś zastrzeżenia lub uwagi proszę o ich sprecyzowanie. Dziękuję.

 

Jolu! Niezmiernie się cieszę, że przypadkowo odnalazłaś mnie w Internecie i napisać mi o poszukiwaniach informacji na temat 24 starców występujących w Biblii. Wnioskuję, że posiadasz Pismo Święte i czytasz je. Ponieważ i ja pasjonuję się Biblią i czytam ją, jest więc okazja do nawiązania bliższej znajomości i wymianę poglądów na wiele innych ciekawych tematów opisanych w Biblii i osobistych przeżyć z odkrytych w niej prawd.

Cieszę się i z tego, że Biblia jest tą Księgą, która zawiera słowa samego Boga. Apostoł Paweł w 2Tym.3:16(BT) mówi:> Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania i do kształcenia w sprawiedliwości< A Jan w Apokalipsie w 1 Rozdz. i wierszu 3 mówi:> Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane jest, bo chwila jest bliska<
Z opisów na temat 24 starców w Biblii, nie wiele możemy się dowiedzieć. Kim są, i z kąt pochodzą. Biblia dokładnie tego nie wyjaśnia i nie wiemy skąd oni pochodzą; z ziemi, czy z innych planet ? Tego nie wiemy! Nie wiemy też, czy liczba 24 jest liczbą literalną, czy symboliczną. Wiemy też nie wiele o ich działalności w niebie. W Apokalipsie  Rozdz. 4 i w wierszu 4 mowa jest o tronie Bożym, wokół którego znajdują się 24 starców obleczonych w szaty białe, a na głowach ich są złote korony. Uczestniczą oni w czasie uwielbienia przez cztery postacie Tego; Który był, Który jest, i Który przychodzi (w.8-9), Wtedy upadają dwudziestu czterech starców przed tym, który siedzi na tronie oddając mu pokłon i składają korony swoje przed tronem mówiąc: Godzien jesteś Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ  Ty stworzyłeś wszystko, i z woli Twojej zostało stworzone, i zaistniało ( wiersz 10-11)
 W Ap. 5:5 Jeden ze Starców mówi: przestań płakać: Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy. Odrośl Dawida, tak, że otworzy księgę i siedem jej pieczęci. I ujrzałem między tronem z czworgiem zwierząt, a kręgiem starców stojącego Baranka jakby zabitego (w.6). On podchodzi do Tego, który siedzi na tronie, bierze księgę (w7) i wtedy 24 starców upada przed Barankiem. Mają oni harfy i złote czasze kadzideł, które są modlitwami świętych.(W.8). Zaczynają śpiewać nową pieśń: Godzien Jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć. Bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią swoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu. I uczyniłeś ich Bogu królestwem i kapłanami. (W.9-10) Starcy upadli i oddali pokłon (w14) To jest wszystko, co mówi Biblia o 24 starcach. Czy z tej wiedzy możemy określić, kim oni są i skąd pochodzą? Ja bynajmniej nie odważyłbym się odpowiedzieć definitywnie na to pytanie. Jednak, gdy zaczniemy rozważać całe rozdziały 4 i 5 Apokalipsy, możemy przypuszczać, ale tylko przypuszczać, że mogą to być osoby z ziemi, gdyż mają korony zwycięstwa na swych głowach. Ale w tym wypadku istnieją wątpliwości i pytanie: Czy zwycięstwo to dokonało się na ziemi? Czy może na innych planetach, na których przedstawiciele tych planet nie zgrzeszyli tak jak nasi pierwsi przodkowie? A może to są zwycięzcy, którzy obok Jezusa walczyli z Lucyferem i jego aniołami w niebie? Wątpliwości jest wiele!

Wiemy z 4 i 5 rozdziału, że akcje, które opisują wydarzenia, w których biorą udział 24-rech starców odbywają się po zmartwychwstaniu Jezusa, który staje się kapłanem według porządku Melchizedeka Żyd:5:6; 6:20. Przepuszczać, więc można, ale tylko przepuszczać, że mogą to być przedstawiciele z ziemi. Czy mogą to być: Enoch, Eliasz, Mojżesz i ci, którzy powstali z martwych w czasie zmartwychwstania Jezusa?(Mat.27: 52-53), uzupełniając liczbę do 24 osób? Ale i w tym przypadku występują wątpliwości. W Ap.5:8 Jest napisane, że 24 starców posiada czasze z modlitwami świętych. Z tego wynika, że 24 starcom powierzono gromadzenie wszystkich modlitw Osób świętych i przechowywanie ich w czaszach. Są to modlitwy zanoszone do Boga od czasów Adama i Ewy aż do czasu rozpatrywania życia każdego człowieka w czasie sądu? Wniosek, wydaje się, więc jasny, ale czy prawdziwy? Starcy w licznie 24, musieliby, być w niebie przed Adamem i Ewą?.  Czy mogą to być przedstawiciele, o których pisze Hiob w 1:6-7 > Zdarzyło pewnego dnia, gdy synowie Boży, udali się by stanąć przed Panem, że i szatan poszedł z nimi. I rzekł Bóg do szatana skąd przychodzisz? Szatan odrzekł: Przemierzałem ziemię i wędrowałem po niej< Szatan po zwiedzeniu Adama i Ewy staje się księciem tej ziemi i to on zamiast Adama przybywa  wraz z innymi przed obliczem Boga. Czy ci Inni są ambasadorami z innych planet? Nie wiemy! Rozważając opisy w Apokalipsie o 24-rech starcach, musimy wziąć pod uwagę , że opisy te dotyczą  wydarzeń po czasie sądu i przed stworzeniem nowej ziemi. Jest to wyrażone w treści pieśni, którą rozpoczynają śpiewać 24 starców Ap.5:9, a potem do nich dołącza się wielki tłum w (11-14) Wiersz 10 pisze: „I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i będą królować na ziemi Wyrażenie słowa: „ Uczyniłeś z nich”, – z kogo i kiedy? Niewątpliwie z ludzi z ziemi i w czasie orędowniczej służby Jezusa w Niebie. Z treści pieśni śpiewanej nie wynika, że 24 starców zostało wykupionych krwią Baranka. Pieśń mówi o narodach ludach i językach a nie o 24 starcach (Ob. 5:9).  Wyrażenie: (Uczyniłeś z Nich) , świadczy, że  nie dotyczy to, do odniesienia 24-rech starców, dlatego nie mogą być oni zaliczeni do wykupionych z ziemi, Nie wiemy też, czy ich życie było rozpatrywane na sądzie? A jeśli tak, to nie wiemy, czy oni stanowią Oblubienicę wykupioną  krwią baranka. Ponieważ rozdziały 4 i 5 opisują wydarzenia po służbie Jezusa, jako Kapłana i po sądzie należy przypuszczać, i tylko przypuszczać, że mogą oni pochodzić z innych planet a nie z ziemi. Z tych też powodów nie możemy jednoznacznie wypowiedzieć się za jedną jak i za drugą opcją. Wiemy natomiast, że po zakończeniu służby Jezusa w niebie, jako najwyższego kapłana według porządku Melchizedeka,  przychodzi On po raz drugi na naszą ziemię, jako Pan Panów i Król Królów, by zabrać swój Kościół, w którym znajduje się liczba 144 tysiące  z Ob.7:4, jak i wielki tłum z wiersza 9.
O zmartwychwstaniu i powtórnym przyjściu Jezusa napisane jest  w 1Tesal. 4:14-17 tak: Albowiem tak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu i razem z nim porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.
Serdecznie pozdrawiam i życzę obfitych błogosławieństw Bożych w
zbliżającym się, Nowym 2016 Roku. Pan z tobą!

PS Zapraszam cię też do:

1) https://www.youtube.com/watch?v=uOkNNufqIEE

 2)  https://www.youtube.com/feed/history

 3) https://www.facebook.com/jan.cichocki