Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
858650
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

 

 

Michał Głazowski w Jou Tube publikuje wywiad z Pawłem Lisieckim – Redaktorem naczelnym do Rzeczy, pyta, czy protestanci będą zbawieni?
Na pytanie to zgodnie z Biblią nie można odpowiedzieć jednoznacznie, gdyż zbawienie nie jest uzależnione od przynależności do jakiegokolwiek Kościoła i wyznawania w niej wiary, lecz od tego, czy każdy człowiek zachowuje to, co jest w niej napisane i przestrzegane, a Słowa te wyraźnie mówią w Ob.1:3 (BW): Błogosławiony ten, który czyta, i ci którzy słuchają słów Proroctwa i zachowują to, w nim jest napisane.

J
eśli będziemy zachowywali wszystko to co w Biblii jest napisane, to przyjmiemy wszystkie nauki, które prowadzą każdego człowieka, indywidualnie do zbawienia. Chrystus zbierze wszystkich ludzi z każdego Kościoła i to On sam dokona podziału na tych, którzy wyprali swe szaty we krwi Baranka Apok. 22:14 by mogli wejść bramami do Miasta, od tych, którzy pójdą na spalenie – unicestwienie wieczne Mat.25: 31-34. Podział ten nastąp dopiero przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, a kryterium podziału, jest nie sama mowa i wyznania, że się jest wierzącym chrześcijaninem, ale czyny potwierdzające, że się nim jest. Mat. 7:21- 23, dlatego Jezus w wierszu 31 powie tym, którzy nie przestrzegają Przykazań Boga: Nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

 A co w oczach Boga jest tym bezprawiem? Wyjaśnia to Ks. Salomona w12:13-14 tak: Wysłuchaj końcowej nauki w całości: Bój się Boga i przestrzegaj Jego Przykazań, to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd ( nie z wyznanie wiary) ale nad każdym czynem człowieka, nad każdą jego rzeczą tajną –dobrą, czy złą.

                Czy współczesne chrześcijaństwo przestrzega 10-ć Przykazań Boga? Które były przez Niego napisane własnoręcznie?.Twierdzę z całą odpowiedzialnością, że nie!! Protestanci przestrzegają 9-ć, a: Katolicy, Prawosławni, Grekokatolicy i Mariawici 8, gdyż czwarte przykazanie zmienili 2Ks. Wyjścia 20:8-11 z: >Pamiętaj na dzień sobotni abyś go święcił > na < Pamiętaj abyś dzień święty święcił, nie wymieniają, który jest to dzień i dlaczego jest on święty.

Jeszcze inni nauczają, że żadne z 10-ciu Przykazań w Nowym Testamencie nas nie obowiązują. O Przykazani  drugim jest napisane w BT w Ks. Wyjścia 20:4-6.> Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu z tego co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia w względem tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuje zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich Przykazań. Przykazanie to w kościołach wywodzących się z katolicyzmu jest pomijane i w ogóle nie występuje. W kościołach tych 10-te Przykazanie mówiące o pożądaniu z wiersza 17 zostało podzielone na dwa.

Biblijne dziesiąte przykazanie brzmi tak: > Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego  niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy która należy do bliźniego twego.< Aby brakujące drugie Przykazanie uzupełniło liczbę 10-ciu, to ostatnia część zdania: > ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego< uczyniono dziesiątym przykazaniem.

Jeżeli z Prawa Bożego odrzuca się jedno Przykazanie i dzieli dziesiąte na dwa, to już nie jest ono Prawem Boga, ale tego, który dokonuje korekty – zmienia je. Proroctwa przewidziały, że taki stan rzeczy w przyszłości nastąpi.
Czytamy o tym w Dan. 7:25 tak:> Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego, będzie zamierzał zmienić czasy i Prawo .< Kto dokonał tych zmian w Prawie Bożym i zmienił czasy? Przetestujmy to proroctwo z faktycznymi wydarzeniami historycznymi. O zmianie przykazań Bożych wypowiadają się dostojnicy Kościoła katolickiego następująco.
1. Kościół przejął od pogaństwa niedzielę i uczynił ją niedzielą chrześcijańska i w ten sposób pogański dzień słońca, poświęcony Bulderowi, stał się chrześcijańskim dniem słońca poświęconym Jezusowi. ( Catholic Word „ Świat katolicki” z marca 1894)

2. Możecie przeczytać Biblię od Księgi Genesis do Księgi Objawienia i nigdzie nie znajdziecie najmniejszej wzmianki, nakazującej święcenia niedzieli. Pismo Święte kładzie nacisk na religijne zachowanie soboty, dnia, którego my nigdy nie święcimy” (amerykański kardynał (Gibbons w Faith of our Fathers z 1976r s.86)

3. Na pytanie czy Kościół Rzymski może dowieść, że posiada moc ustanawiać święta w formie przykazań, pada odpowiedź „ Gdyby takiej mocy nie posiadał, nie ustanowiłby zachowania niedzieli, jako święta, pierwszego dnia tygodnia, zamiast soboty, siódmego dnia tygodnia, dokonując zmiany, która nie ma autorytetu Pisma Świętego”.(Stephen Keenan, Dectrinal Cathechism s.174)

 Należałoby w tym wypadku zadać pytanie, kto dał tą moc Kościołowi, aby targnąć się na Prawa Boże, by je zmienić? Czy to nie jest właśnie Smok z Ob.12,7; i Łuk. 4,6-8. Znakiem Bożym, jest znak mocy twórczej „ Bóg rzekł i stało się” 1Mojż 1:3.6.9.11.
14.20. Pamiątką, której jest sobota 1Mojż.2,1-3; 2Mojż.20,8-11. Ezech.  20,12

Natomiast niedziela jest znakiem Bestii i Smoka, który zawsze był wrogiem prawu Bożemu i samemu Bogu. On to rozpoczął walkę z Chrystusem w niebie, zwiódł Ewę i Adama w Eden i nie zaprzestał walki z Jezusem na ziemi od jego urodzenia, aż do samej śmierci. Potem, prześladował tych, którzy mają wiarę Jezusa i zachowują przykazania Boże 0b.14,12; 0b.12,17. Inkwizycja jest historycznym dowodem, że takowe prześladowania były.
               Natomiast zmiana czasu polega na tym, że święto z dnia siódmego przeniesiono na dzień pierwszy, licząc jeden dzień od północy do północy, zamiast od wieczora do wieczora, zgodnie z tekstami zapisanymi w 1Mojż. 1:5. 8 13.19.23.31


Mówienie słowa przeciw Najwyższemu mieszczą się następujących słowach doktrynalnych wiary Kościoła katolickiego:
1. Wszystkie imiona w Piśmie Świętym odnoszące się do Chrystusa, przysługują także papieżowi ( Kardynał Bellarmin (1542-1621) Spicer s.147
2.W encyklice Leona XIII z dnia 10.01.1890 Tak jest napisane: Papieżowi całkowicie powinno oddawać się cześć tak, jak samemu Bogu”
3. W encyklice Leona XIII z dnia 10,06,1894 Sprinter s.149 mówi „Papieże na ziemi zajmują miejsce Boga”
4.Tytuł „Pan Bóg Papież” pojawia się w Gossie do Extravagantes papieża Jana XXII w wydaniu antwerpskim i paryskim z roku 1612
5. Innocenty III stwierdza, że papież jest zastępcą nie człowieka, lecz samego Boga (Decretales Domini Gregorii Papae IX; Korpus Juris Canonici Lipsk 1881

6.Kardynał Wyszyński do nowo wyświęconych księży powiedziałKapłan to drugi Chrystus. Otrzymaliście od tej chwili władzę. To jest władza nie tylko nad szatanami, nie tylko nad znakami sakramentalnymi, ale przede wszystkim NAD SAMYM BOGIEM,  Będziecie Mu ROZKAZYWAĆ, gdy na wasze słowa, stępować będzie na ołtarze. Bóg żywy, choć skryty, lecz prawdziwy; gdy życie Boże wracać będzie do dusz pobitych grzechem. Będziecie mówić do tych, którzy w skrusze zginać będą kolana przed Bogiem „ Idź w pokoju, JA CIEBIE ROZGRZESZAM. Bóg rozgrzesza, ale On mówi przez ciebie „ Ja ciebie rozgrzeszam”(Ateneum Kapłańskie. Zeszyt 2/310 z września 1960. Rok 52 Tom 61 z października) 2Tes.2,3-4

 

Czwarte Przykazanie nie respektują kościoły, nie tylko orientacji katolickiej ,ale i protestanckiej, uważając, że dziesięć Przykazań Boga dane było Żydom, a nie chrześcijanom wywodzących się z pogan, zapominając, że Adam i pozostali ludzie, aż do Abrahama nie byli Żydami. Przykazania w liczbie dziesięć były dane człowiekowi o czym mówi Marek w 2:27-28 a nie tylko Żydom.
Żydzi pojawili się dopiero od momentu zmiany imienia Jakub na imię Izrael. Ks. Rodz.32:28; 35:10. Dlatego też, wszyscy ci którzy nie respektują 4-ry Przykazań miłości do Boga i 6-ciu, Przykazań miłości do człowieka, nie będą zbawieni, i tak jak Żydzi w końcowym rozrachunku Boga, będą odrzuceni tak Izrael. Jan przekazuje nauki o Przykazaniach nie tylko ze Starego Testamentu, ale i te, które nauczał Jezus i w swym życiu  przestrzegał je. Pisze on w 1 Liście 2:5 tak: > Po tym poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego Przykazania. Kto mówi: Znam Go, a nie zachowuje Jego Przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje jego naukę, w tym naprawdę miłość Boga jest doskonała< Więcej na temat ten piszę w wyznaniach swej wiary:
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/350-wyznanie-mej-wiary-czesc-1.html    Odnośniki do dalszych wypowiedzi na końcu każdego artykułu.
Zapoznaj się też z:
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/416-kto-otrzymal-imie-bestii-i-jej-nauki-a.html

Jeśli masz odmienne zdanie, napisz o tym i uzasadnij swym wywodem, że się mylę.
Pozdrawiam