Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
858663
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

 Wiadomość została skanowana z majowego miesięcznika Znaki Czasu 2018 roku.
Cytat do 1 zdjęcia pochodzi z Ezech.33:12 a wiersz 13 rozwija tą myśl następująco: Gdy mówię do sprawiedliwego:
Na pewno będziesz żył, a on polegając na swojej sprawiedliwości, popełnił występek, wtedy nie będzie się pamiętało
wszystkich jego sprawiedliwych  uczynków, lecz umrze

 z powodu występku, który popełnił. A gdy mówi Bóg do bezbożnego na pewno umrzesz, a on odwróci się od swego grzechu, będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość. Będzie oddawał zastaw, zwracał to, co zgrabił, postępował zgodnie z zasadami życia, nie popełniając występku, na pewno będzie żył, nie umrze. Wiersze 14-15
         Cytat z 2-giego zdjęcia pochodzi z Izaj.24:3-5 a wiesz 6 dodaje: Dlatego klątwa pożera ziemię i jej mieszkańcy muszą odpokutować swoje winy; dlatego przerzedzają się mieszkańcy ziemi i nie wielu ludzi pozostaje.
Wiadomość skanowano z miesięcznika Znaki Czasu z Maja 2018 roku.

DLACZEGO ODCHODZI SIĘ OD CHRZEŚCIJAŃSTWA:

 Odchodzenie od chrześcijaństwa ludzi starszych jak i młodzieży nie jest przyczyną tego, że są to ludzie źli, ale dlatego, że nauki w tym ogólno światowym chrześcijaństwie, do którego przynależą: katolicy, prawosławie i protestanci są same w sobie przeciwstawne. Bo jak można przyjąć nauki za prawdę, jeśli głosi się z jednej strony, że Bóg cię kocha, bo jest miłościwy i wybaczający, a z drugiej strony mówi się, że ten Miłujący Bóg stworzył miejsce z wiecznie palącym się ogniem, by tam wrzucać dusze na wieczne męczarnie, lub czyściec w prawdzie bez ognia, ale z którego można wyjść tylko przez wykupienie ich ofiarami pieniężnymi czy też przez wstawiennictwo Marii, osób uznanych za świętych, i ich modlitwami? Czy taki Bóg, jest rzeczywiście Bogiem wybaczającym nasze grzechy i miłujący nas bezgranicznie? Jeśli nie, to czy nie powinniśmy za życia, korzystać z rozkoszy świata tego i czynić wszystko, co nam się podoba, bez ograniczeń i bez żadnych hamulców?

Bóg mój, który jest Bogiem prawdziwym, tak mówi przez usta Jana 3:16 > Bóg tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A w liście 1Piotr. 1:18-19, jest napisane: Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego. Lecz drogą krwią Chrystusa, jako Baranka niewinnego i nieskalanego. ……. .Czy taki Bóg mógłby stworzyć piekło z wiecznie palącym się ogniem i wrzucać tam grzeszne dusze na wieczne cierpienie?


                  Nie!! Jest to wiarołomne kłamstwo, które zaprzecza temu, że Bóg jest miłością 1Jana4:8 (2 cz.), jak i temu, że jest On wieczny i nieskazitelny. Dlatego nie jest ON odpowiedzialny za wszelkiego rodzaju okrucieństwa, które dzieją się na naszej planecie.

Najwidoczniej duchowieństwo współczesnego - nie chrześcijaństwa zapomniało, że książęciem tego świata nie jest Bóg tylko, diabeł, który od momentu zaistnienia grzechu stał się dzierżawcą – władcą tej ziemi Jan 12:31. Bóg jedynie dopuszcza, aby mogła być objawiona w pełni nieprawość diabła przed całym wszechświatem, gdyż ziemia nasza nie jest jedyną planetą we wszechświecie.

                  Bóg mój, w którego wierzę; umiłował mnie, do tego stopnia, że dobrowolnie poświęcił życie swe, by mnie wykupić z marnego i obrzydliwego postępowania. Miłość ta obejmuje wszystkich nas, dobrych jak i złych. Dlatego wszyscy otrzymali dar łaski, by każdy z nas miał możliwość zmienienia swego marnego i grzesznego postępowania i żyć uczciwie i bogobojnie w okresie swego życia. Bo po śmierci, żaden wykup jest nie możliwy i modlitwy nic nie mogą już pomóc.
Bo na temat ten Ks. Kaznodziei Salomona w 9:4-6 tak mówi: > Kto należy do grona żyjących, ten jeszcze ma nadzieję... .Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już dla nich nie ma żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie.  Zarówno ich miłość, jak ich nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły; i nigdy już nie mają udziału w niczym z tego, co się dzieje pod słońcem.<

Z tekstów tych jasno wynika, że dusza BG; – osoba BT, która umarła Ez.18:4; po śmierci nic  uczynić nie może, bo zapisy w księgach z ich życia zostały zamknięte i opieczętowane na dzień sądu. Ob.14:7., Dan 7.10. A Jan w Ob.20:12-13 opisuje to tak: >Widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w ich księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nich się znajdowali, również śmierć i piekło (grób) wydało umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich<

Nie będą wspominał o wielu innych kontrowersyjnych naukach głoszonych przez niemalże wszystkie kościoły rzekomo chrześcijańskie. Uważam, że to jest jeden z powodów odchodzenia ludzi od chrześcijaństwa pozbywając się wiary w Boga lub przyjmując inną opcję wiary, życia i postępowania.

PRZYCZYNY MIGRACYJNE LUDNOŚCI ŚWIATA

Autor Jacek Turecki opracowujący materiał na temat migracji ludności podaje wynik z badań, które określaj przyczynę i powody dla których ludzie poszukują bezpieczniejszych miejsc do życia. Badacze o których wspomina wyżej wymieniony autor zwracają uwagę wyłącznie na skutki nadmiernej eksploatacji ziemi i ekstremalne warunki pogodowe, które pogarszają właściwości: fizyczne, biologiczne i chemiczne ziemi. Ale czy jest to tylko i wyłącznie ta przyczyna psucia ziemi na naszym globie? Sięgnijmy więc po Słowo Boże i zapoznajmy się co Ono mówi na ten temat. Częściowo wyjaśnia nam tą sytuację proroctwo przedstawione w odsyłaczu do Iza.24:3-5. Ale ten sam Prorok w wierszach od 1 do 2 mówi: Oto Pan pustoszy ziemię i zniszczy ją, sprawi zamieszanie  na niej i rozproszy jej mieszkańców. Ten sam los, co lud, spotka i kapłana, sługę i jej pana, służącą i jej panią, kupującego i sprzedającego, pożyczającego i biorącego pożyczkę, lichwiarza i jego dłużnika. Zachodzi więc pytanie dlaczego Pan? Pustoszy ziemię? Odpowiedź znajdujemy w wierszu 5, który odpowiada: Gdyż kapłani i wszyscy ludzie przestąpili Prawa, wykroczyli przeciwko Przykazaniom i zerwali odwieczne przymierze. Wypowiedź ta wyjaśnia nam powód, dlaczego Bóg pustoszy ziemię.
.
To za sprawą PANA zaczęły powstawać wielkie obszary pustynne, gleby nieurodzajne, na których brak jest wody. Występują zmiany pogody. Upały z Afryki przesuwają się w kierunku północy w wyniku czego topnieją lodowce. W Europie, Azji i innych obszarach, w których klimat był umiarkowany, występują upały, lub bardzo, mroźne zimy. Nasilają się trzęsienia ziemi, tornada, powodzie, erupcje wulkanów i tym podobne zjawiska. Dzieje się to dla tego, że ludzkość oddaliła się od Boga, i Jego przykazań i zrywa wszystkie przymierza zawarte z Nim. Ludzkość podąża śladami ludzi przedpotopowych, do których Bóg powiedział tak: A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszystkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. Żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim . 1Mojż. 6:5-6
Dlatego Pan wkracza w życie mieszkańców naszego globu, by ci opamiętali się i zmienili swe postępowanie. Bóg apeluje do ludzi; od czasów Starotestamentowych po dzień dzisiejszy tym wezwaniem: Nawróćcie się i odwróćcie się od wszystkich waszych przestępstw, aby się wam nie zdały pobudką do grzechu. Odrzućcie od siebie wszystkie wasze przestępstwa, które popełniacie przeciwko mnie, i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. Ez.18:30-31

 Przestępstwa o których tekst ten mówi, nie dotyczą tylko dziesięciu przykazań z 2Mojż 20:1-17 i z Księgi Wyjścia 20:1-17, ale też nakazu Boga w sprawie przyrody, o którą człowiek powinien dbać i strzec przed wandalizmem, nadmierną eksploatacją jej zasobów, oraz zanieczyszczenie wody, powietrza i gleby. Jeśli te zasady są łamane to;
*Doszczętnie spustoszona i złupiona będzie ziemia… .
*Więdnie i obumiera ziemia… .
*Ziemia jest splugawiona pod mieszkańcami… .
*Klątwa pożera ziemię i jej mieszkańcy muszą odpokutować swoje winy; dlatego przerzedzają się mieszkańcy ziemi i nie wielu ludzi pozostaje. Izaj.24:3-6

                    

                       To  między innymi, z tych powodów Bóg rozproszy mieszkańców ziemi.

Zatem?
Badania które przewidują migracje ludności są niczym innym, jak tylko; wypełnieniem się proroctwa Izajasza z 24 Rozdziału, zapowiedzianego dużo wcześniej niż narodził się Jezus Chrystus.

 Natomiast  o zerwaniu, odwiecznego przymierza, o którym mówi prorok,  to pragnę nadmienić, że Bóg wielokrotnie zawierał przymierza z ludźmi i tylko w trzech przypadkach zostały one spełnione. Były to przymierza z Noem odnotowane:
1) 1Mojż. 6:18-22> Ale z tobą ustanowię przymierze moje i wejdziesz do arki ty i synowie twoi, i żona twoja, i żony synów twoich z tobą. Z wszelkich istot żyjących, z wszelkiego ciała wprowadzisz do arki po parze z każdego, aby z tobą zostały przy życiu. Niech to będzie samiec i samica.. . Wiersz 22 I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Bóg; tak uczynił.<
2) 1Mojż.9:9.11-12.16 > Oto Ja, Ja ustanawiam przymierze moje z wami i z potomstwem waszym po was. (11-12)… , że już nigdy nie zostanie potępione żadne ciało wodami potopu i że już nigdy nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię. To będzie znakiem przymierza, które Ja ustanawiam między mną a między wami i między każdą istotą żyjącą, która jest między wami po wieczne czasy. (16) Gdy tedy łuk – (tęcza) ukaże się na obłoku, spojrzę nań, aby wspomnieć na przymierze wieczne między Bogiem a wszelką istotą żyjącą, wszelkim ciałem, które jest na ziemi.<
Trzecie przymierze Bóg zawarł z Abramem 1Moz.17: 2.4.7.10 >Ustanowię przymierze między mną a tobą i dam ci liczne potomstwo. Nie będziesz się już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. I Ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego A to jest przymierze moje, przymierze między mną a wami i potomstwem twoim po tobie, którego macie dochować: obrzezany zostanie u was, każdy mężczyzna.< Abraham i jego potomstwo dochowali tego przymierza i obrzezka ta w Izraelu do dnia dzisiejszego obowiązuje.

Zostaje ona dopiero zmieniona po zakończonym czasie łaski wyznaczonej dla Izraela na okres 490 lat. Daniel w 9:24 wierszu pisze:> Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono twojemu ludowi i twojemu miastu świętemu, … . Okres ten trwa od 457r przed naszą erą do roku 34 naszej ery. W tym czasie, po 3,5 roku śmierci Jezusa, zostaje ukamienowany Szczepan. Czas łaski kończy się i naród izraelski zostaje odrzucony. I w tym czasie przesłanie dane przez Boga narodowi izraelskiemu do ewangelizowania świata zostaje  odebrane i przekazane narodom pogańskim. Więcej na ten temat w Linku:
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/377-ks-st-malkowski-pisze-cz-1.html

Ewangelizowanie świata pogańskiego rozpoczyna się od momentu snu Korneliusza i Piotra. Opis tych wydarzeń opisany jest w Dziejach Apostolskich w Rozdziałach 10 i 11 i po tym  jak Piotr zrozumiał znaczenia swego snu, że narody, którymi gardził do tej pory, są tak samo czyści jak on. I w wierszu 28 dziesiątego Rozdziału mówi: I rzekł do nich: Wy wiecie, że dla Żyda przestawianie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest nie zgodne z prawem, lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Po kazaniu Piotra słuchacze zostali ochrzczeni, zawierając pierwsze >Nowe Przymierze< z Bogiem zgodnie z obietnicą Jezusa odnotowaną w:Żyd:10:16-17 > Takie jest zaś przymierze jakie zawrę z nimi.
 Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypisze je. … A grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej<
O ile w narodzie Izraelskim przymierzem była obrzezka ciała, tak w nowym przymierzu jest chrzest, symbol śmierci grzesznika i jego zmartwychwstanie do nowego bezgrzesznego życia. Wszyscy ludzie z poza narodu Izraelskiego uważani byli do tej pory za niegodnych i nieczystych, teraz po przez zawarcie przymierza z Bogiem przez chrzest, zaliczani są do potomstwa Abrahamowego, o którym Paweł do Galacjan w 3:29 mówi: >Jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama i dziedzicami według obietnicy<

Czwarte przymierze Boga z całym narodem izraelskim w obecności Mojżesza, zawarte zostało na Horebie 5Mojż 5:1-2, a w 2Mojż. 19:4-5 jest napisane:> Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. A teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, bo moja jest cała ziemia.<

Wszystkie przymierza Boga zawarte z narodem izraelskim zostały spisane w Księdze Przymierza, które zostały przypomniane całemu narodowi. 2Moj.24:7-8 > Mojżesz wziął Księgę Przymierza i głośno przeczytał ludowi. Ten zaś rzekł: Wszystko, co Pan powiedział uczynimy i będziemy posłuszni. Wziął też Mojżesz krew ( ofiary rzeźnej) i pokropił lud, mówiąc: Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów<

Izrael jak i obecny świat chrześcijański nie przestrzega najważniejszego przymierza Boga zawartego z ludźmi, gdyż większość wyznań chrześcijańskich nie przestrzega Przykazań z Góry Synaj, spisanych palcem Boga (2Mojz. 31:18, Dlatego tych, którzy tak czynią spotka taki sam los, jak naród izraelski. A jakie ostrzeżenie naród ten otrzymał, jeśli nie dochowa zawartego przymierza? Wyliczmy je:
1. W 5Mojż. 7:9-10 takie jest ostrzeżenie:
Tak wiedz, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia dotrzymuje przymierza  i okazuje łaskę tym, którzy Go miłują i strzegą Jego przykazań. Lecz sam odpłaca tym,  którzy Go nienawidzą, aby ich wytracić. Nie zwleka, ale odpłaca temu samemu, kto Go nienawidzi.
2. 5Mojż.7: 24-25. Posągi bogów ich spalisz ogniem. Nie pożądaj srebra ni złota, które jest na nich, abyś się przez nich nie usidlił, gdyż jest to obrzydliwością dla Pana Boga twego. Nie przynoś tej obrzydliwości do twego domu, bo zostaniesz obłożony klątwą tak, jak ono. Będziesz się tym brzydził i czuł do tego wstręt, gdyż jest to obłożone klątwą.
3. 5Mojż.8:19-20. Jeśli zapomnisz Pana, Boga twego i pójdziesz za innymi bogami, będziesz im służył i oddawał im pokłonu, to oświadczam wam, że niechybnie zginiecie. Tak jak narody, które Pan wytraca przed wami, tak samo i wy zginiecie za to, że nie będziecie słuchać głosu Pana, Boga waszego.
4. 5Mojż.11:16-17. Strzeżcie się, aby wasze serce nie dało się zwieść i abyście nie odstąpili i nie służyli bogom innym i nie oddawali im pokłonu. Gdyż Pan wybuchnie na was gniewem i zamknie niebiosa, że nie będzie deszczu, a ziemia nie wyda swego plonu, i szybko zginiecie w tej pięknej ziemi, którą Pan wam daje.
5. Wiersze:26-28. Oto Ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeśli będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego, które ja wam dziś daję. A przekleństwo, jeśli nie będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego, i zejdziecie z drogi, którą wam dziś wskazuję i pójdziecie za innymi bogami, których nie znacie.

Ponadto, Mojżesz wypowiada takie proroctwo w 5Mojz. 4:25-27 >Gdy zrodzisz synów i wnuki i usadowicie się na tej ziemi, lecz popełnicie grzech, sporządzając sobie podobiznę rzeźbioną jakiegokolwiek kształtu i uczynicie to co jest złe w oczach Pana, waszego Boga pobudzając Go do gniewu. To biorę dziś niebo i ziemię na świadków przeciwko wam, że rychło doszczętnie wyginiecie w tej ziemi, do której przeprawiacie się przez Jordan, aby ją wziąć w posiadanie. Długo w niej nie będziecie, gdyż zostaniecie całkowicie wytępieni. Rozproszy was Pan między ludami, a pozostaniecie tylko nieliczną garstką wśród narodów, do których was Pan zaprowadzi.
Proroctwo to spełniło się. Izrael utracił ziemię do której wędrował przez 40 lat, a jego naród został rozproszony w śród narodów całego świata. I ostatecznie w dniu kamienowania Szczepana zostaje odrzucony przez Boga jako Jego wybrany naród. I o tym pisze Ezechiel i Jeremiasz w 3:6-8  w imieniu oblubieńca wypowiada się tak
: > W czasie króla Jozjasza rzekł Pan do mnie: Czy widziałeś co uczyniła odstępna żona, Izrael? Chodziła na każdą wysoką górę i pod każde zielone drzewo i tam oddawała się nierządowi. Nawet wtedy jeszcze myślałem, że gdy uczyniła to wszystko powróci do mnie, lecz nie powróciła. I widziała to nie wierna jej siostra – Juda. Widziała także, że Ja właśnie z powodu wszystkich cudzołóstw odrzuciłem odstępną żonę, Izraela i dałem jej list rozwodowy. Jednak jej siostra, nie wierna Juda, nie ulękła się, lecz poszła, i także oddawała się nierządowi. Czytaj też, Ezech. 16:43-44

Więcej  informacji  udokumentowanej w Biblii  o dążeniach  przywódców  narodu Izraelskiego do tworzenia koalicji trzech potęg: Smoka, Fałszywego Proroka i Bestii, znajdziesz w linku:
https://konfrontacje.com.pl/artykuly/swiat-polityki-i-religii/320-smok-bestia-i-falszywy-prorok6

Obok rozproszenia narodu Izraelskiego, są obecnie rozpraszane inne narody i będzie to się dziać, aż do momentu utworzenia ogólnoświatowej organizacji, która połączy wszystkie państwa pod względem ekonomicznym, politycznym i religijnym, tworząc koalicje trzech potęg: Smoka, Bestii i Fałszywego Proroka. Do tej potęgi trzech, wkomponowane też będzie Państwo Izrael , jak i inne z nim walczące państwa islamskie.

Wtedy nastanie pozorny pokój i bezpieczeństwo, gdyż od najmłodszego do najstarszego wszyscy oni będą myśleć tylko o wyzysku jeden drugiego. O tym mówi prorok Jeremiasz w 6: 10. Do kogo mam przemówić, kogo przestrzec, aby słuchali? Lecz ja jestem pełen gniewu Pana, trudno mi go powstrzymać. Oto ucho ich jest nieobrzezane, więc nie mogą słyszeć, a słowo Pana stało się dla nich przedmiotem drwiny i nie mają w nim upodobania.
Wiersz 13 -14: ..Od najmłodszego do najstarszego wszyscy oni myślą o wyzysku; zarówno prorok jak i kapłan – wszyscy popełniają oszustwo. I leczą rany swojego ludu powierzchownie, mówiąc: Pokój, pokój!chodź nie ma pokoju!
  I dlatego Ap. Paweł w 1Liście do Tesaloniczan 5:3  mówi:
Gdy zaczną mówić Pokój i, bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną.
Proroctwo z Księgi Daniela 2:44.45, w której Jezus przychodzi po raz drugi, jako Kamień - Opoka,  spełni się. Uderzy on wtedy w podstawy wszystkich układów  ekonomiczno-politycznych i religijnych państw i zniszczy je. W tedy jako Pan, panów i Król, królów utworzy własne królestwo, które trwać będzie; na wieki, wieków; na nowo stworzonej ziemi. Stolicą tego Królestwa będzie Nowe Jeruzalem, które zstąpi z nieba wraz z Królem i tymi osobami, które wykupił od wiecznej śmierci, swoją przelaną krwią na górze Golgoty.Ob.21:1-2.