Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
827883
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Warszawa 24,01,2010

Helenko, Witam Cię serdecznie i życzę wiele błogosławieństw Bożych na powitanie.
Przeczytałem twój list i to dwukrotnie, gdyż chciałem Cię bardziej poznać. Jesteś z gruntu rzeczy dobrym człowiekiem. Chciałabyś widzieć ten świat w innej rzeczywistości, lepszej, a ludzi doskonałych, miłujących się, troskliwych i współczujących, ale czy to jest możliwe?

Piszesz, że znasz Pismo Święte, a zatem powinnaś wiedzieć, że na tym świecie niema ani jednego bez grzechu, wszyscy jesteśmy grzeszni i wszyscy potrzebujemy łaski zbawiennej w Jezusie Chrystusie. Rzym.3, 9-10.24; Ef.2,1-10. Przywilej (tej) łaski zbawiennej, możemy zawdzięczać tylko Jezusowi, który grzechy nasze wziął na siebie i na górze Golgoty przybił je do krzyża. Dzięki temu możemy, i my być uczestnikami śmierci starego człowieka i narodzić się na nowo w Jezusie Chrystusie. Łaska zbawienna przekształca nas, w nas obfituje 2Kor.4,15; Pobudza do dzielenia się nią 2Kor.9,8-9;  Przynagla nas do czynienia dobrych uczynków, wiary naszej Mat.5, 16. Inaczej mówiąc, ludzie nowo-narodzeni w Jezusie Chrystusie, kochają ludzi, lecz nienawidzą ich grzesznych uczynków, nie zależnie, z jakiego kraju pochodzą, w co wierzą, do którego Kościoła chodzą i jakiej są narodowości. Piszesz, że mimo tego, że znasz Pismo Święte, to z wieloma rzeczami nie możesz się pogodzić. Nasz wątpliwości, do tego, że rządzący nie dbają o ludzi starszych i o dzieci, o małe zainteresowanie się ludźmi ubogimi, niemającymi pieniędzy na leczenie itd. Zastanawiasz się, zatem, czy Pan Jezus kierowałby się literą prawa w podobnych sytuacjach. Jeśli chodzi o mnie to ja osobiście wierzę, że tak! Pan Jezus zawsze kierował się literą prawa i nigdy go nie przekroczył. Przestępstwo prawa jest grzechem. Izajasz tak mówi w wierszu 24,5. Ziemia jest splugawiona pod swoimi mieszkańcami, gdyż przestąpili prawa i wykroczyli przeciwko przykazaniom. A Apostoł Paweł do Rzym.6, 2.3 mówi: Zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Jeśli nie byłoby prawa, nie byłoby przestępstwa ani grzechu. I to potwierdza Biblia Rzym.7, 8; 7, 13. Nasz Pan, Jezus Chrystus nie przekroczył, ani prawa Boskiego, ani świeckiego (państwowego). Gdy Faryzeusze zadali podchwytliwe pytanie Jezusowi w sprawie płacenia podatków, Jezus odpowiedział „ Oddawajcie tedy, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co Boskiego Bogu” Marek 12, 17; Rzym 13, 7; Mat.22, 21. Jezus nigdy nie wchodził w sferę polityczną państwa, ale pragnął, aby uczniowie Jego przygotowywali wiernych do innej Ojczyzny, tej niebieskiej Filip.3,20. Jeśli chodzi o naszą współczesną rzeczywistość, to nie należy w tej sprawie posądzać o cokolwiek Boga. To, że prawa są niesprawiedliwe, zależy od ludzi, posłów i władz lokalnych, których sami wybieraliśmy. To, co pozostało dla Nowo Narodzonych chrześcijan, to, to, aby modlić się za nich, by Duch Święty był przy nich, gdy będą podejmować dekrety i prawo, by było ono dobre i przychylne dla ludzi ubogich, zubożałych i chorych. Pismo Święte zaleca ludziom, którzy całkowicie zawierzyli Jezusowi, aby byli poddani władzy świeckiej, ze względu na Pana, gdyż taka jest wola Boża 1Piotr 2,13-17. Jeśli Mu zawierzymy on sprawi, że niczego nam nie zabraknie, mimo niedostatku zatroszczy się o nas. Czy znasz historię ubogiej wdowy z Sarepty, która posiadała tylko garść mąki i odrobinę oliwy - 1 Księga Królewska 17, 8-16 a karmiła siebie, syna i Eliasza przez kilkanaście dni, tylko, dlatego, że zawierzyła Bogu, który przemawiał ustami proroka? Bóg wtedy i dziś jest tym samym Bogiem i uczynić może wiele dla swych wiernych dzieci. Zapoznaj się też z historią wdowiego grosza Mar. 12, 43-44. Wierzący człowiek nie powinien widzieć tylko samego siebie, ale widzieć wokół siebie tych, którzy mogą być biedniejsi od nas, i umieć się z nimi podzielić, tym, co posiadamy. Helenko w dalszych słowach swego listu wchodzisz już w sferę teologiczną. Piszesz:, „ ale jak sobie pomyślę, co z tego będzie, jak będę leżeć w grobie, gdzie nie chwali się Boga” Rzeczywiście, Biblia mówi, że w grobie, do którego zmierzamy nie ma nic, ginie miłość, gorliwość, wiara, nadzieja a także zamierzenia niezrealizowane za życia. Dlaczego? A no, dlatego, że umarli nie mają żadnego udziały w tym, co dziać się będzie pod słońcem. Kaz. Sal. 9, 4-6. Jeśli zamierzać chwalić Boga? To czyń to za życia! Bo wraz ze śmiercią, księga twego życia zostaje zamknięta. Otworzona zostanie ona dopiero na sądzie ostatecznym, na którym, każdą rzecz tajną i ukrytą Bóg na sąd przywiedzie.  Kaz.Salom.12,14 W dalszej treści listu przedstawiasz naukę Świadków w zakresie raju na ziemi i liczby 144 000, która będzie rządzić w niebie. W nauce tej jest tylko część prawdy, a reszta wypływa z niezrozumienia nauk Biblijnych, która wypływa z połączeń wielu tekstów Pisma Świętego, lub świadomym kłamstwem, przed którym ostrzegał Apostoł Paweł. Dz.Apost.20,29 „ Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody.”  Jeśli pozwolisz to chciałbym ci przedstawić, nieco, odmienną naukę od Świadków w tym temacie. Prawdą jest, że Bóg stworzy Nową Ziemię i Nowe Niebo, ale to nastąpi w innym czasie niż nauczają świadkowie. Abyś mogła bardziej zrozumieć tą naukę przedstawię ci kolejność wydarzeń, które będzie miało miejsce na ziemi. Biblia mówi, że po wypełnieniu proroctw z Daniela o 2300 wieczorach i porankach, Jezus Chrystus obejmuje urząd najwyższego kapłana według porządku Melchizedeka w Świątyni Niebieskiej, aby wstawiać się przed obliczem Swego Ojca za tymi, którzy przyjęli Go za swego Zbawcę i orędownika. O okresie proroczym z Daniela możesz przeczyta w: Dan. 8,13-14; 9,24-27; 12,4. Nie będę ci wyjaśniał dokładnie tych tekstów, bo to wymaga szerszego komentarza, niemniej chcę Ci tylko zasygnalizować, że długi ten okres rozpoczyna się od jesieni, 457r przed nasza erą a kończy się w 1844r naszej ery. Obejmuje on takie wydarzenia jak: Wyjście Izraelitów z niewoli babilońskiej, czas łaski dla narodu żydowskiego obejmujący 490 lat (jesień -457+490) =34. W jesieni 34 roku naszej ery Żydzi kamienują św. Szczepana kończąc dany im czas łaski na opamiętanie się i powrotu na właściwą drogę Bożą. Ponieważ tego nie uczynili tak, jak przyrzekli (2Moj.19,8), Bóg odrzuca ich, jako swój Kościół i ewangelia zaczyna być głoszona narodom pogańskim. Okres 2300 kończy się (2300- 457+1rok przestępny +34) = w jesieni 1844 roku. W Tym roku kończy się okres nieznajomość proroctwa „ zapieczętowanego do czasu końca”, (Daniela 12,4.) Mniej więcej w tym czasie Duch Święty pobudza niektórych ludzi do dokładnego Badania Pisma Świętego, i proroctwo to zostaje wyjaśnione. Dotyczy ono roli i znaczenia Świątyni Niebieskiej i Jezusa Chrystusa, jako Najwyższego Kapłana, który obejmuję służbę orędowniczą, by „cień” się spełnił. Świątynia Starotestamentowa była cieniem na rzeczywistą świątynie znajdującą się w niebie w raz z całą ceremonią kultową.  Ziemska świątynia budowana jest na wzór niebieskiej 2Moj.25,8-9; Żyd.8,5.3.6.  W 1844 świątynia niebieska zostaje przywrócona do swoich praw (Ob.8, 13) które zostało utracone przy wprowadzeniu ofiary mszalnej, lekceważąc rzeczywistą ofiarę Jezusa Chrystusa, o której Biblia mówi, że jest wystarczająca do odpuszczenia grzechów jak i wystarczająca w dziele zbawienia każdego grzesznika. Chrystus tylko raz umarł i raz się ofiarował i nie musi przy każdej mszy ponownie być ofiarowywany.  Aby dokładnie zrozumieć tą naukę, koniecznie zapoznaj się z tekstami: Żyd. 9,23-28; Żyd.10,10.12; 1Piotr 2,24.; Ef.1,7; Po zakończeniu służby orędowniczej w niebie, Chrystus przywdziewa się w szaty królewskie i przychodzi po raz drugi, jako Król, Królów i Pan Panów by zabrać do nieba swój Kościół, za który oddał swoje życie będąc na ziemi. Wydarzenie to tak jest opisane: Wszyscy Ujrzą Syna Bożego przychodzącego na obłokach Mat, 24, 30; Obj.1, 7. Przyjdzie, aby zabrać sprawiedliwych do siebie Jana 14,3. Wszyscy sprawiedliwi wstają z grobów i ci, którzy żywo doczekali przyjścia Chrystusa zostają w mgnieniu oka przyobleczeni w ciała nieskazitelne i razem w zachwyceniu porwani są na obłoki 1Tes.4,15-17; Izaj.26,19; Jana 5, 25,28; Mat. 24,31 W Tym temacie Świadkowie nauczają, że tylko powstaną z grobów 144 tysiące, które rzekomo po udaniu się do nieba będą rządzić. Tego Biblia nie potwierdza, ale mówi, że wszyscy zaliczeni do grona zbawionych w tym i ci 144 tysiące zmartwychwstają i razem z żywymi udają się do nieba i to tylko na okres 1000 lat Obj. 20,6, aby po okresie tysiącletnim powrócić z Chrystusem w Nowym mieście Jeruzalem na ziemie i po jej stworzeniu na nowo, zamieszkać z Chrystusem tu na ziemi już na zawsze. Obj.21,1-3 W niebie w czasie okresu tysiącletniego odbywa się sąd nad tymi, którzy nie powstali w pierwszym zmartwychwstaniu. Ob. 20, 5. Natomiast Ci, którzy zmartwychpowstali w pierwszym zmartwychwstaniu biorą udział w sądzie, któremu przewodniczy sam Jezus. Ob. 20, 4; Jan 5, 22 i nie jest to tylko grupa 144000. W Niebie znajduje się wielki tłum jak i 144000 A liczba ich przedstawiona została tak: A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów i postaci wokoło tronu i postaci, i starców, liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. Po za tym Jan widzi w swej wizji wieki tłum zbawionych, który nikt nie mógł zliczyć. Ob. 7, 9. Nauka, więc Światków w sprawie rządzenia przez 144000 jest nieprawdziwa, ale kłamliwa, bo inny werset Z Pisma Świętego mówi: Uczyniłeś z ich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi Ob. 5, 10, a nie w niebie! Miła Helenko nie dziwię Ci się, że gdzieś się pogubiłaś. Zawierz swą wiarę tylko na Biblii, gdyż ona jest nie tylko do głoszenia, ale też do wykrywania błędów! 2Tym. 3,16  O Nowym Mieście Jeruzalem i Nowej Ziemi napisane jest w Objawieniu rozdział 21 i 22. I jeszcze ostatnia moja uwaga, z którą pragnę się podzielić. Jeśli, całe Pismo Święte jest pisane pond natchnieniem Ducha Świętego, to nie może być sprzeczności w wypowiedziach jednego apostoła w konfrontacji z wypowiedziami innych. Jeśli w naukach kogokolwiek takie występują, odrzuć je! I nie zawracaj sobie nimi głowy. Serdecznie pozdrawiam życząc zdrowia i wiele, wiele błogosławieństw Bożych.