Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
754466
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

 

Witam Cię serdecznie poraz drugi!
List twój z 8 lutego br. Przeczytałem z zaciekawieniem, bo dużo piszesz o Jezusie, Panu naszym i to w pierwszych słowach swego listu. Znaczy to, że jest On Ci bliski. Ciszy mię to! Życie Jezusa jest godne uwagi nie tylko dla tego, że prowadził życie wędrowca, jako dobroczyńca, udzielający pomocy ludziom dobrej woli, biednym i schorowanym, ale dla tego, że Król Chwały, Bóg Wieczny opuszcza niebo i zjawia się na ziemi, jako biedny i opuszczony przez ludzi człowiek, by przyjąć nasze grzechy i za nie cierpiąc – umrzeć abyśmy, my grzeszni, mogli otrzymać życie wieczne. Chwała Mu za to, teraz i na wieki wieczne, amen!!

 

Ten Bóg, Jezus, syn człowieczy, przyjmując nasze grzechy staje się za nas największym przestępcą, mordercą, cudzołożnikiem, i chociaż żadnego z tych grzechów nie popełnił, umiera w męczarniach za nas. Czysz nie przynależy mu chwała i cześć za to?, że stał się naszym wybawcą! i Panem? Czyż nie powinniśmy być zniewoleni Jego wolą? W przestrzeganiu wszystkich Jego nakazów i kroczyć jego śladami? Tak jak On był posłuszny swemu Ojcu, tak my powinniśmy być posłuszni naszemu Zbawcy! Czysz nie tak powinniśmy postępować? W dalszych słowach swego listu zastanawiasz się, dlaczego w Piśmie Świętym nie ma żadnej wzmianki o kulcie krzyża? Helenko cóż mogę Ci odpowiedzieć na to pytanie? Rzeczywiście Biblia nic nie mówi o kulcie krzyża, bo drugie przykazanie mówi 2Mojż.20,4-6 aby, nie czynić żadnego wizerunku, który stałby się przedmiotem kultu. Krzyż, więc nie powinien być czczony podobnie jak wizerunki obrazów, figurek czy ludzi, nawet wtedy, jeśli staną się święci. Jedynym kultem powinien być Bóg! Chociaż krzyż nie powinien być przedmiotem kultu, to jednak o krzyżu Biblia mówi. Sprawdziłem najstarsze, dostępne mi, tłumaczenia Pisma świętego i stwierdziłem, że we wszystkich wersetach krzyż jest wymieniany. Jedynym tłumaczeniem jest Biblia Nowego Świata wydana przez Świadków i to dopiero niedawno, gdzie wyraz krzyż przetłumaczono na pal. Uczyniono to dla tego, aby przeciwstawić się naukom kościoła Rzymskokatolickiego, gdzie krzyż rzeczywiście jest przedmiotem kultu podobnie jak obrazy, figurki, Maria i wszyscy święci, czy też zmienione przykazanie IV, (święcenie niedzieli, zamiast soboty). Świadkowie zmieniając „ krzyż na pal” sprzeciwili się ostrzeżeniu Bożemu, które zawarte jest w tekście z Ob.22, 8-19.Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi:, Jeśli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze; A jeśli kto ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta, opisanych w tej księdze. Ostrzeżenie to nie dotyczy tylko ksiąg Objawienia, ale całego Pisma Świętego, które spisane było pod natchnieniem Ducha Świętego. Dlatego też nie można nic z nauk Jezusa, proroków i apostołów interpretować, czy też, zmieniać tak, aby dopasować ich do swoich nauk. O krzyżu mowa jest w następujących tekstach Pisma Świętego: Mat.10, 28; Mar. 8, 24; 1Kor.1,17-18; Filip. 2,8; 3,18; Gal.6,12; Łuk. 14,27; Kol.1,20; 2,14.

 W Biblii tekstów na ten temat jest około 25 z tendencją zwyżkową. Jeśli chodzi o tłumaczenie Pisma Świętego przez katolików, to mogę Ci zaręczyć, że tłumaczenie Biblii Ks. Wójka, jak i Biblii Tysiąclecia jest prawidłowe, lecz w interpretacji niektórych tekstów można mieć zastrzeżenia. Tyle o krzyżach, które występują w Biblii. Należy, więc zastanowić się, czy przeciwnicy krzyża mają rację, że Jezus zawisł na palu a nie na krzyżu? To zagadnienie rozwiązać może nam tylko element historyczny z czasów Jezusa. Jezus urodził się w czasie panowania Rzymu, który podbił Palestynę i naród izraelski. Rzymianie jeszcze przed narodzeniem się Jezusa uśmiercali ludzi, zgodnie z ich prawami przez krzyżowanie, a te były wykonywane na palach w formie: Krzyża, litery T, X i zwykłego okrągłego pala. A zatem, na którym z nich zawisł nasz Pan? Jeśli chodzi o mnie, to wierzę, że na krzyżu, bo wierzę też, że jeśli w Biblii występuje tak dużo tekstów mówiących o krzyżu a nie opalu, na którym opierają swą wiarę Świadkowie. Czy jeśli przyjmę wiadomość o tym, że Jezus zmarł na krzyżu i nawet uwierzę w to, że tak było, to czy to będzie miało wpływ na moje zbawienie? Absolutnie nie!! Bo zbawienie każdego z nas uzależnione jest od tego, czy uwierzyłem Jezusowi i postępuję tak jak On, a nie od tego, czy uwierzyłem w to, że Jezus umarł na krzyżu, czy też na palu w formie okrągłej czy też innej. Dyskusja, więc na ten temat jest bezsensowna i niemająca nic wspólnego ze zbawieniem. Uwaga nasza powinna być zwrócona na nas samych, czy żyjemy i postępujemy tak jak Jezus, który widział ludzi potrzebujących pomocy, On udzielał im takiej pomocy. Gdy napotkał ludzi płaczących płakał wraz z nimi. Gdy spotkał strapionych, pocieszał ich, radosnych radował się z nimi, zbłąkanych wyprowadzał na właściwą drogę, Chorych uzdrawiał. Tak czynił Jezus i tak my powinniśmy czynić! W następnym akapicie piszesz, że W Piśmie Świętym nie ma żadnej wzmianki na temat Trójcy, która podobnie, jak kult krzyży, pochodzi z pogaństwa. To prawda w Biblii nie występuje słowo „TRÓJCA”, ale nauka taka zgodnie z Pismem Świętym może wystąpić, dlatego pragnę ci przedstawić jak ja rozumiem tą naukę.


NAUKA BIBLIJNA O TRÓJCY

 Chociaż w Biblii nie występuje słowo „ trójca „ to jednak przy głębszej analizie studyjnej zauważamy, że Pismo Święte uczy o trójcy i chociaż rozum ludzki nie potrafi zrozumieć w pełni tajemnicy Bóstwa o Jedynym Bogu w Trójcy osób, to zauważamy, że trzy osoby występują w Piśmie Świętym. Zauważamy to w wypowiedziach trynitarnych. „ Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody chrzcząc je w IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO Mat. 28,19   W wypowiedzi tej występują trzy osoby: Ojciec, Syn i Duch Święty. Wskazuje na to imię odnoszące się do osób ( eis to onoma)

- Różne są dary łaski, lecz Duch ten sam, różne posługi, lecz Pan ( Jezus) ten sam, różne sposoby działania, lecz ten sam Bóg ( Ojciec) 1 Kor.12,4-6.  Tutaj też występują trzy osoby: Duch, Pan, Bóg.

-- Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen. 2 Kor.13,13. Występujące trzy osoby to: Pan Jezus, Bóg Ojciec i Duch Święty

Mimo, że Bóg występuje w trzech osobach: Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty, nie znaczy, że są to trzy niezależni Bogowie. Bóg jest jeden, występuje jednak w trzech osobach. Przy stworzeniu świata „ Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” 1.Moż.1,1 Użyte zostało imię Boże „ Elohim”, które posiada formę liczby mnogiej wskazując na wielość Osób Bóstwa, przy jedności działania. Wskazuje to, że przy stworzeniu naszej planety udział brali: przynajmniej dwie osoby. O trzeciej dowiadujemy się w wierszu drugim „ a Duch Święty unosił się nad wodami”. Inne wypowiedzi wyrażone w liczbie mnogiej:, „Zatem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka „ 1Mojż 1,26. „Przetoż zstąpmy a pomieszajmy tam język”.1Mojż.11,7

W czasie zwiastowania o narodzinach Jezusa tak jest powiedziane: „ Odpowiadając anioł tak rzekł: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym Łuk.1,35 I tutaj występują trzy Osoby: Duch Święty, moc Najwyższego( Bóg Ojciec) i Syn Boży. Wszystkie Osoby Boskie są równe pod względem doskonałości i pełni atrybutów. Potwierdza to Pismo Święte: Równość Ojca i Syna została stwierdzona następująco: Mając naturę Bożą i równość z Bogiem nieprzywłaszczoną, nie strzegł jej zazdrośnie, ale wyniszczył samego siebie, przyjął naturę sługi, stając się podobnym do ludzi.” (Filip.2,6-7: Jana 5, 18) i w zwracaniu się Ojca do Syna: Hebr.1, 5-9 „ Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem. Jam Cię dziś zrodził. I znowu: Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem. Skoro zaś znowu wprowadzi pierworodnego na świat, powie: Aniołów swoich czyni wichrami, sługi swe płomieniami ognia. Do Syna zaś: Tron Twój, BOŻE na wieki wieków, berło sprawiedliwości berłem królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię BOŻE, Bóg Twój olejkiem radości, bardziej niż Twoich towarzyszy. Tyś Panie na początku osadził ziemię, dziełem też rąk twoich są niebiosa. „

Jezus nie zaprzeczył, gdy Tomasz nazwał Go Bogiem. Jana 20, 28-29 ( B.N.Ś) „ Odpowiadając Tomasz rzekł do niego> mój Pan i mój BÓG< Jezus mu odpowiedział, czy uwierzyłeś, dlatego, że mnie ujrzałeś? Szczęśliwi, którzy nie widzą, a jednak wierzą” A zatem, czy możesz odpowiedzieć, kim był JEZUS zanim powstał świat? A teraz Ty Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej nim świat powstał. Jana „ Jan 17,5 Na podstawie studium Pisma Świętego stwierdzić mogę to, co Jesus wypowiedział w swej modlitwie za tymi, których pozostawia na ziemi, do momentu jego powtórnego przyjścia. Odnotowane to zostało u Jana 17, 10 „ Wszystko, bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje i w nich zostałem otoczony chwałą” Chrystus po wypełnieniu misji zbawczej, powraca do swego Ojca. Ojciec wszystkie atrybuty Boskie, które złożył Jego Syn w Jego ręce, przed pojawieniem się na naszej ziemi, przywraca Mu. Dlatego wszystko, co jest Ojca, jest i Syna i to, co jest Syna jest i Ojca. Dotyczy to nie tylko tych, zbawionych, ale i wszystkiego tego, co posiadał Jahwe, przed przyjęciem postaci człowieka, drugiego Adama

W wykładach swych Frank Breaden tak się wypowiedział „ Doniosła prawda o „troistości „ Boga nie jest czymś, co pierwsi chrześcijanie wymyślili, czy odkryli dzięki swoim zdolnościom intelektualnym. Ta prawda została im objawiona w Biblii. Nie oni do niej dotarli, ale ona dotarła do nich. Nie oni jej szukali, ale ona znalazła ich.

W starym Testamencie odnajdujemy teksty, w których zaimki w liczbie mnogiej ( my i nasz) - są użyte w wypowiedziach Boga. Np. 1.Mojz. 1,26; 3,22; 11,7;

Trójca w symbolach:

Poza Biblią, istnieją jeszcze inne dowody, czerpane, z księgi przyrody, które uzupełniają Boże świadectwo w znaczny sposób.

„Jesteśmy otoczeni intrygującymi przykładami w świecie przyrody, stworzonymi zjawiskami, KTÓRE SĄ JEDNOŚCIĄ TRZECH ELEMENTÓW, jeśli wahamy się zaakceptować „ trój jedyność” Boga, bo wydaje się nam nielogiczna, musimy zaakceptować istnienie tych „ trójcy”, których potrafimy dostrzec i zbadać”. A oto przykłady:

  1. Czas składa się z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości
  2. Przestrzeń ma trzy wymiary
  3. Materia może mieć postać: stałą, płynną lub gazową
  4. Światło. Kiedy promień białego światła zostaje rozszczepiony w pryzmacie dzieli się na trzy podstawowe barwy: czerwona, zieloną i niebieską, oraz ich pochodne, tworzące spektrum barwne?
  5. Słońce wydziela światło, ciepło i siłę grawitacji, która utrzymuje ziemię na orbicie słonecznej.
  6. Człowiek. W Piśmie Świętym tak jest powiedziane: „Sam Bóg pokoju nich was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało, bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa.” 1 Tes.5,23

Jeżeli człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże posiada trzy elementy: ducha duszę i ciało, które są jednością, dlaczego pozbawiamy tego Boga? Jeśli nie przekonały cię przedstawione powyżej argumenty, że „ Bóg jest w Trójcy Jedyny” a jesteś wierzącą, to przyjmij do wiadomości jeszcze jeden tekst z Biblii: „ Odpowiadając, Jezus rzekł do niego, jeśli kto Mnie miłuje, to będzie zachowywał moją naukę, a mój Ojciec umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przybywać” Jana 14,23

Jeśli natomiast masz dalej wątpliwości, to nie staraj się sama rozwiązać ten problem. Jest on, bowiem trudny do zrozumienia, ale jeśli będziesz usilnie chciała go rozwiązać, to proś na osobności w modlitwie, a będzie ci dane. Duch Święty, którego poleca sam Jezus, On cię nauczy, przypomni i przekona! Jana 14,26

 

Problem z nie uznaniem Boga występującym w trzech osobach pojawił się, zgodnie z zapowiedzią Pawła ( Dz. Ap. 20,28-30), Na przełomie wieku III i początkiem w. IV. Stało się to za sprawą Ariusza, który głosił doktrynę nie zgodną z nauką Biblijną. Odrzucał on Boskość Jezusa twierdząc, że jest On jedynie wybranym przez Boga za swego Syna, jako pierworodnego ze swych stworzeń. W wieku IV odstępstwo od nauk Biblijnych posunęło się dalej odrzucając też Boskość Ducha Świętego. To nie apostołowie odrzucali Boskość Chrystusa i Ducha Świętego, lecz zgodnie z zapowiedzią Pawła „wilki drapieżne”, które wprowadzały do zborów nauki nie zgodne z Biblią. Na bazie doktryn Ariusza powstali Arianie, którzy doktrynę tą przyjęli i bardziej rozwijali. Na bazie arianizmu opierają swe poglądy i dzisiaj takie społeczności religijne jak: Świadkowie Jehowy czy też Chrześcijanie Dnia Sobotniego.  A zatem nauka o Ojcu, Synu i Duchu Świętym jest ściśle związana z korzeniami pierwotnego chrześcijaństwa, gdyż głosił ją Jezus i Apostołowie. Nie jest to nauka ludzka jak twierdzą wyżej wymienione społeczności religijne, lecz nauka Biblijna.

Aby temat ten dokładnie zgłębić, postaraj się przeczytać wszystkie przedstawione Ci teksty Biblijne. Ciekawi mię, czy tematy, które ci przedstawiłem w tym jak i w poprzednim liście, są ci zrozumiałe i czy potrzebujesz dodatkowego wyjaśnienia? Nie krępuj się pisz, lubię z Tobą dyskutować.

Serdecznie pozdrawiam.