Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
671819
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

31,03,10
Helenko!
Witam cię serdecznie po raz trzeci, i cieszę się, że podjęłaś dyskusję na temat Trójcy i tajemnicy zawartej w Biblii. Na dany temat tak się wyrażasz: (Tak sobie myślę, że jeśli, ktoś mówi, że w Biblii są tajemnice np. Trójca, których nie można wyjaśnić, to zastanawiam się, że ktoś próbuje ją interpretować po swojemu, według subiektywnych potrzeb. Sygnał dla mnie ostrzegawczy! Pan Jezus zachęcał do czytania Biblii. Znajomość Pisma Świętego, to trudniej mną manipulować, chociaż występowałyby jakieś teksty nie jasne, to tak naprawdę nie są w stanie przesłonić „ ewangelicznego słowa prawdy” Kol.1, 5)

 

Helenko zgadzam się z tobą w zupełności. Aby poznać prawdy ewangeliczne, konieczne jest, aby je szukać w Piśmie Świętym, a to osiągnąć możemy tylko przez czytanie i pilne studiowanie Biblii. Apostoł Paweł w swym liście do Tymoteusza na ten temat mówi:, „Ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością, ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa” 2Tym.3,15. Bez czytania nie osiągniemy mądrości ani poznania. Przez czytanie i poznanie prawd ewangelicznych będziemy też wzrastać w wierze. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Rzym 10, 17 Dlatego też czytanie to nie powinno być traktowane, jako czytanie zwykłej książki, ale jako Słowo samego Boga. Rozpoczęcie i zakończenie czytania powinno być poprzedzone modlitwą. Wtedy nie jesteśmy osamotnieni w studium Słowa Bożego, ale towarzyszy nam – przyobiecany Duch Święty, który pomoże mam zrozumieć nawet z pozoru, nie zrozumiałe teksty, które w połączeniu z innymi wypowiedziami dadzą nam pełną naukę potrzebną do zrozumienia a następnie wyżywania jej w życiu codziennym. Ewangelista Jan tak przedstawia obietnice Jezusa na temat Ducha Świętego. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem Jan 14,26; Dz. 10,44. Są jednak tacy nauczyciele, którzy nie uznają Ducha Świętego za osobę Boską, dlatego nie mogą zrozumieć nauk wypływających z całego Pisma Świętego. Swoje nauki czerpią wprawdzie z ksiąg Biblijnych, ale teksty wybierane są wybiórczo bez powiązania pełnej nauki w danym temacie. Dlatego nie dziwię się, że o takich nauczycielach słowo Boże wypowiada się następująco. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnym, a objawiłeś prostaczkom. Mat.11,25. Dla takich nauczycieli ewangelia jest zakryta, tajemna, dlatego odrzucają wszystko to, co nie mogą zrozumieć ani pojąć, nie mogą więc ją głosić tak jak czynił to Apostoł Paweł. Ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. Której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali nie byliby Pana chwały ukrzyżowali 1Kor. 2,7-8 Pismo Święte przedstawia nam wiele tajemnic Bożych, które nauka i filozofia świata tego nie może zgłębić ani zrozumieć. Niektóre z nich podam Ci. Na przykład: Gdyby Ci objawił tajemnice mądrości, które są dla rozumu cudowne, wtedy poznałbyś, że Bóg żąda mniej za twoje winy, niż zasługujesz. Czy możesz zgłębić tajemnicę Boga, albo zgłębić doskonałość Wszechmogącego? Ibob 11,6-7. A temu, który ma moc utwierdzać was według ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie, według objawienia tajemnicy, przez długie wieki, milczeniem pokrytej. Rzym16,25.: Efez. 3,3-5.9; 5,32; 6,19; A w Kol.2, 2 Apostoł Paweł tak pisze: Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążyli do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystus. Zwróć uwagę na końcową myśl tegoż tekstu, która mówi, że tą tajemnicą zakrytą był Jezus Chrystus. Obecnie tajemnica w Chrystusie została objawiona przez nauki apostołów i proroków, ale czy znamy Go dokładnie? Kim On był przed narodzeniem się przyjmując ciało człowieka? Kim On jest w obecnym czasie? i kim będzie w przyszłości?  Czyż nie jest tajemnicą też, sama w sobie, pobożność, o której Apostoł Paweł pisze w 1Tym.3,16? Przeczytaj też 5Mojż.29,28; Izaj.45,15  Taką też tajemnicą dla niektórych jest nauka o Bogu w Trójcy Jedynym. Jeśli chodzi o mnie to nauka Pisma Świętego o Bogu Ojcu, Synu i Duchu Świętym nie jest nauką tajemną. Całkowicie ją rozumiem. Być może nie potrafiłem Ci ją tylko dokładnie wyjaśnić. Nie znaczy to jednak, że jest tajemna. Jednak lekceważąc Ducha Świętego w nauczaniu i poznaniu prawd ewangelicznych nie będziemy w stanie poznać rzeczywistej prawdy. Apostoł Paweł tak pisze: Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkich mądrości, lecz w słowach, których naucza DUCH, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę (1Kor.2,13) Na temat występowania Boga Jedynego (Mar.12,29) w trzech osobach, jako: Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ewangelista Mateusz tak pisze: A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który w postaci gołębicy i spoczął na nim. I rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem Mat.3,16-17

Czy interpretowanie tegoż tekstu wymaga wyjaśnień? Czy samemu jest, aż tak trudne do zrozumienia, że teksty te mówią o głosie Boga Ojca pochodzącego z nieba i o wystąpieniu Ducha Świętego w postaci gołębicy, który spoczął na Jezusie - Synu Bożym? Czyż nie są to trzy osoby?  Ojciec, Syn i Duch Święty? Bóg jest duchem (Jan 4,24), dlatego jako duch może przybierać różne postacie: gołębicy( jak wyżej), ognia  (2Mojż.3,2), języków ognistych (Dz. A. 2,3-4); człowieka (1 Mojż18, 1-2. 22.; 19,24 B.N.Ś) – mimo tego, że występuje w jednym i tym samym czasie. Zwróć uwagę, że Jehowa Syn, który przybył w towarzystwie dwóch aniołów, spuszcza deszcz siarki i ognia na Sodomę od Jehowy, który jest w niebie. W tym samym czasie Jehowa z ziemi, spuszcza siarkę z nieba od Jehowy, który jest w niebie. Jest to wydarzenie analogicznie podobne do opisu z wydarzeń, które zaistniało w czasie chrztu Jezusa. (Syn przebywa na ziemi, Ojciec w niebie, i Duch Święty w postaci gołębicy spoczywający na ramieniu Mesjasza) Czy opisy tych chociażby dwóch wydarzeń nie są  „Prawdą Ewangeliczną” z Kol.1,5? Czyż w Synu  nie jest ukryty obraz niewidzialnego Ojca? (Kol1,15)
Następnie piszesz: „Gdybyście mnie miłowali to byście się radowali, że idę do ojca, bo ojciec większy jest niż ja” Podajesz też teksty na potwierdzenie tegoż wywodu. Przeczytajmy, więc te teksty
1. Jana 14, 3 „A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli” Tekst ten nie potwierdza wyższości Ojca nad synem! Bynajmniej ja tego nie spostrzegam. 2. Pozostałe teksty, które podałaś: Jana 6, 18 i Łuk.24,52 Też nie wskazują, że Ojciec jest większy od syna. Teksty te, nie zawierają nawet jakiejkolwiek wzmianki na ten temat.

Helenko! W poprzednich listach pisałem Ci, że Bóg jest jeden. Nie ma trzech Bogów! Przeczytaj teksty na ten temat:, 5Mojż.6,4; Mar. 12, 29. Biorąc pod uwagę ten fakt, że Ojciec, Syn i Duch Święty stanowią „Jednego Boga” i mimo tego, że występują w Biblii w trzech osobach, to mimo to, stanowią „jedną całość”, Dlatego, jeśli weźmiemy, nawet z punktu widzenia, nauk matematycznych, przy podziale całości na trzy, to każda część całości będzie sobie równa. W Biblii nie występuje Bóg większy, mniejszy i najmniejszy. Bóg Ojciec, Jego Syn i Duch Święty są sobie równi i w równej mierze biorą udział przy stworzeniu świata, w dziele zbawienia człowieka, w nauczaniu, przypominaniu i nowo narodzeniu każdego grzesznika. Natomiast poddaństwo Jezusa, jako syna człowieczego, drugiego Adama, należy rozumieć, jako zależność człowieka względem Boga, a nie Boga Syna, względem Boga Ojca. Biblia na ten temat wyraźnie mówi, że Syn Boży zanim przyjął postać człowieka był Bogiem niemającym ani początku ani końca, tak, jak Jego Ojciec. Przeczytaj teksty dotyczące syna: Ob.1, 8; 21, 6: 22, 13; i Ojca: Izaj.44,6; Izaj.48,12 Jeżeli Ociec i Sym są beż początku i końca są osobami wiecznymi i dlatego też nie może być dzielenie wyższości Jednego nad Drugim. Rozumiem, że gdy czyta się Pismo Święte są takie teksty, które się nie rozumie, ale jeśli chce się je zrozumieć i usilnie będzie się szukać tej prawdziwej prawdy znajdzie się ją. Taką obietnice pozostawił nam Jezus i dlatego tej obietnicy się uchwyciłem i zawsze w modlitwach ją przypominam. Wybacz, ale chciałbym znów powrócić do wyrażenia nazw: krzyż i pal, cytując twoją wypowiedź:, Kiedy więc wykonali wszystko, co o Nim napisano, zdjęli go z drzewa i złożyli w grobie, lecz Bóg wzbudził z martwych. Twoje teksty: Mat.27, 50-60; Dz.3, 15, nie wyrażają tej myśli, o której piszesz. W 27 rozdziale Mateusza wiele jest tekstów mówiącym o ukrzyżowaniu, a nie zawieszeniu jak tłumaczą to Świadkowie w Biblii Nowego Świata. A oto one: „ Mateusz 27, wiersz 22 „Rzecze im Piłat: Cóż, więc mam uczynić z Jezusem, którego zowią Chrystusem? Na to wszyscy: Niech będzie ukrzyżowany!; 27,22 Ten zaś rzekł: Cóż, więc złego uczynił? Ale oni jeszcze głośniej wołali: Niech będzie ukrzyżowany! 27,31 A gdy Go wyśmiali, zdjęli z niego płaszcz i oblekli Go w szaty jego i odprowadzili Go na ukrzyżowanie. 27,35 A gdy Go przybili do krzyża, rozdzielili szaty jego, rzucając o nie losy. Mat.27, 38 Wraz z nim ukrzyżowali wówczas dwóch złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. 27,44 Tak samo urągali mu złoczyńcy, którzy byli ukrzyżowani, „·Tak jak pisałem Ci w poprzednich listach tłumacze Biblii Nowego Świata, tam gdzie występuje słowo krzyżowanie, zmienili na zawieszenie. Nowy Testament pisany był w języku greckim, dlatego wolę zawierzyć tłumaczom protestanckim i katolickim niż tłumaczom wywodzącym się ze Światków, którzy celowo zniekształcają tłumaczenie, aby dopasować Pismo Święte do swoich nauk, które w konfrontacji z innymi tekstami Pisma Świętego sobie zaprzeczają. Dla przykładu porównaj tłumaczenie w Biblii protestanckiej i katolickiej z tłumaczeniem Biblii Nowego Świata tekst z Mateusza 27,35. W tłumaczeniach protestanckich i katolickich występuje ( Kiedy go przybili do krzyża), natomiast w BNŚ (Kiedy już go zawiesili na palu). Które zatem tłumaczenie jest prawidłowe? Pozostawiam tą sprawę bez komentarza, gdyż Proroctwo z Ps.22,17 i wypowiedź Jezusa do Tomasza  Jan 20, 27 wskazują, że Jezus  był przybity  do krzyża  a nie zawieszony! Opisy historyczne poświadczają prawidłowość tłumaczenia Biblii tym, że rzymianie uśmiercali skazańców przez krzyżowanie a nie zawieszanie, powieszenie. Zawieszanie czy też powieszenie znane było w Starym Testamencie i do tego celu służyła szubienica zawieszona na drzewnie czy też na innej belce, palu i tym podobnym urządzeniu. Zapoznaj się z tekstami z księgi Estery 4, 14; 7, 9-10; 9,13; 2Sam.4,12; 21,12 i z 5Moż.21,22-23 W Starym Testamencie krzyżowanie nie było znane, lecz uśmiercanie na drzewie. tak, i to obojętnie, na jakim drzewie. Dlatego Apostoł Piotr wraz z Janem, po cudownym uwolnieniu ich z więzienia przez aniołów i ponownym postawieniem ich przed Radą w odpowiedzi na słowa arcykapłana, który znał dokładnie prawo Mojżesza, (z 5Mojż.21,22,23) Tak odpowiada: Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie. Dz.5, 29-30. Piotr nic nie mówi o sposobie uśmiercenia Jezusa, tylko wykorzystując znane prawo Mojżeszowe dotyczące wieszania na drzewie tych, którym przysługuje kara śmierci. Mieli on być powieszeni na drzewie, przebywając tam przez jeden dzień. Ten właśnie motyw wykorzystuje Piotr w swym kazaniu o Jezusie, którego wzbudził Bóg z martwych. Nie znaczy to jednak, że drzewo w wypowiedzi Piotra odnosi się do (Pala) i do tego, że Jezus był powieszony.  Ten sam motyw występuje też w kazaniu (Dz. 10, 39) . Natomiast Apostoł Paweł w liście do Galacjan 3, 13 wykorzystując ten sam motyw co Piotr, ·tak mówi „Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie (5Mojż.21,23) Krzyżowanie, o którym mówią ewangelie mogło być dokonane tylko na krzyżu, do którego przybili jego ręce i nogi.(Ps.22, 17) Dlatego do niewiernego Tomasza, który wypowiada się: Jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę „ Jana 20,25. Na słowa te Chrystus odpowiada w wierszu 27 następująco: Potem rzekł do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz”

Helenko! Kończąc życzę Ci dużo zdrowia i wiele błogosławieństw Bożych jak też przyjemnych chwil przy studiowaniu Słowa Bożego. Niech Wszechobecny Bóg ma Cię w  swej opiece. Twój przyjaciel Janek.