Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
671813
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Tematy kontrowersyjne dotyczą nauk społeczności Świadków Jehowy na temat Jezusa i tłumaczenia Biblii Nowego Świata. Dyskusja na w/w tematy miała miejsce w Białej Podlaskiej w latach 2002-2003, którą przeprowadziłem z moimi kuzynami. W niniejszym artykule mieszczą się wypowiedzi z przedruku listów z tegoż okresu.

List z dnia 15,12,2002r.

Zgodnie z tym, co przyobiecałem pragnę podać wam teksty biblijne, które powinniście wspólnie przeczytać i trochę nad nimi się zastanowić. Ja nigdy nie twierdziłem, że jest trzech Bogów, gdyż zgodnie z Biblią Bóg jest jeden (Mar.12,29) Jednak, gdy pilnie studiować będziecie Pismo Święte, przekonacie się, że w Biblii występują: Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Ale wszystkie te osoby są jedno „ Bóg „, tak jak człowiek jest jeden, ale posiadający: ducha, duszę i ciało (1.Tesal.5,23) Bóg jest Duchem (Jana 4,24; 2Kor,3,17) dlatego może jednocześnie wystąpić jako głos Ojca z nieba, i gołębicy (Duch Święty) przy chrzcie Jezusa (Mat.3,16-17). W tym momencie spotkały się trzy osoby: Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Bóg jako Duch może, więc przybierać różne postacie. Może pokazać się jako człowiek, może, więc rozmawiać twarzą w twarz z innym człowiekiem, może spożywać pokarmy jak człowiek, może też wystąpić jako ogień ( krzak gorejący w spotkaniu się Mojżesza z Bogiem, języki ogniste w czasie pięćdziesiątnicy itp.) W rozmowach rozmawialiśmy bardzo dużo o Jezusie o tym, kim On był zanim przybrał postać ludzką. Mówiłem wówczas, że był On Jahwe. Potwierdzają to księgi Starego Testamentu. A oto dowody:

1.   W księdze Rodzaju (Biblia N.Ś.) 18,1-3 czytamy: Potem ukazał mu się Jehowa pośród wielkich drzew Mamre, gdy w skwarze dnia siedział on u wejścia do namiotu. Podniósłszy oczy spojrzał, a oto trzech mężów stało w pewnej odległości od niego. Kiedy ich ujrzał, pobiegł im na spotkanie od wejścia od namiotu i kłaniał im się aż do ziemi. I rzekł „ Jehowo, jeśli istotnie znalazłem łaskę, w twoich oczach, racz nie omijać swego sługi”

Po przeczytaniu tych tekstów nasuwa się automatycznie pytanie; Czy Jehowa, to nienarodzony jeszcze Syn Boży?, Czy Bóg Ojciec? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w dalszych opisach tej niezwykłej historii. Jeśli przybysze odwiedzający Abrahama są tylko aniołami jak twierdzą nauki światków, to, dlaczego Abraham zwraca się do anioła Jehowo? I dlaczego oddaje mu pokłon aż do ziemi? Czyż Biblia nie mówi: pokłon należy się tylko Bogu? Ob.22,8-9

2.   W rozmowie Jehowy z Abrahamem o Sarze (Ks.Rodz.18,9-15) „ Gdzie jest Sara żona twoja… Z całą pewnością powrócę do ciebie za rok…. Gdy Sara zaczęła się śmiać o wieści, że porodzi syna (w.12). Wówczas Jehowa zapytał Abrahama, dlaczego Sara się śmiała mówiąc… i gdy ona przeczy On rzekł. Nie! Przecież się śmiałaś (w.15)”

Była to rozmowa między ludźmi, a jednak w śród przybyszy był Jehowa.

Następnie z trzech przybyszy dwóch udaje się do Sodomy i Gomory a przy Abrahamie pozostaje Jehowa (Ks.Rodz.18,22-23) Z którym Abraham prowadzi rozmowę błagalną o uratowanie tych miast. ( w. 23-33) Po zakończeniu rozmowy Jehowa odszedł, a Abraham powrócił do swego namiotu.

3.  Rozdział 19 opisuje już zachowania się mieszkańców Sodomy i Gomory względem przybyszy i rodziny samego Lota, a (w.24) mówi „Wówczas Jehowa spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia od Jehowy, z niebios” Czy nie zauważacie w tych opisach pozornych sprzeczności? Czy nie występuje tutaj Jehowa Syn, który przybywa wraz z innymi aniołami do Abrahama   a po zakończeniu rozmowy z nim spuszcza deszcz siarki i ognia od Jehowy Ojca, który jest w niebie, którego nikt nigdy nie widział, prócz syna. Czy w tym wypadku występują bogowie, czy Jeden Bóg?

Tak jak naukowo nie możemy zdecydowanie wyjaśnić istoty duszy, ducha i ciała, które stanowią jedną istotę żywą, którą jest człowiek, tak też rozum ludzki nie może zrozumieć trzy osobowości Boskie, które stanowią Jednego Boga, chociaż występują w trzech osobach: Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. I tak na przykład Biblia mówi, mamy jednego Boga Ojca (1Kor.8,6) „ Dla nas wszakże jest jeden Bóg Ojciec, z którego jest wszystko, a my dla niego i jeden jest Pan, Jezus Chrystus, przez którego jest wszystko i my przez niego” (B.N.Ś.) Zwróćmy uwagę na spójność, która związana jest z Ojcem jak i Synem „ przez którego jest wszystko” Ponadto spójność ta występuje też w nazwie „ Ojciec „ ( Izajasz 9,6) „ Bo narodziło nam się dziecko, Syn został nam dany, a na jego barkach spocznie władza książęca. I będą Go zwać imieniem Cudowny Doradca, Potężny Bóg, Wiekuisty Ojciec, Książę Pokoju „ Czy zatem w Biblii występuje dwóch Ojców? Czy w Biblii są sprzeczności występujące w tekście z 1Koryntian 8,16 i Izajasza 9,6? Są to sprzeczności pozorne i tak naprawdę nie zrozumiałe rozumem ludzkim, bo są tajemne zgodnie z tekstem: (Powt.Praw. 29,29 BNS) „Rzeczy zakryte należą do Jehowy, naszego Boga, lecz rzeczy objawione należą do nas i do naszych synów po czas niezmierzony, abyśmy wprowadzili w czyn wszystkie słowa tego prawa”

W Starym Testamencie wiele tekstów potwierdza, że Jezus przed narodzeniem, był Jahwe i przed przyjściem na naszą ziemię jako człowiek wszystkie atrybuty Boskie złożył w ręce swego Ojca. Przychodzi jako drugi Adam by wybawić nas od wiecznej śmierci. Jak byśmy nie patrzyli na Jezusa Chrystusa to zgodnie z tekstem (Filip.2,6-11)Musimy uznać, że posiada On imię ponad wszelkie imię, przed którym się ugnie każde kolano. Imieniem tym jest „ Jahwe, „ który nie posiada początku ani końca” jest Alfą i Omegą, Zbawcą, Królem, Opoką, Pasterzem, Stworzycielem. Czy wiecie, co oznacza imię JEZUS? Imię to oznacza: JEHOWA JEST ZBAWICIELEM. Jest to właśnie imię z Filip.2,6-11 ale też z Izaj.7,14 i Mat.1,23.

A oto teksty ze Starego i Nowego Testamentu potwierdzające tą naukę:
Stary Testament wskazujący na Jahwe – Jezusa, który ma przyjść: Izajasz 40,3 Nowy Testament: Mat. 3,3; Marek 1,1-2; Łuk. 1,76. Stary Testament wskazujący na Stworzyciela – Jezusa: PS.102,25;Izaj.42,8 Nowy testament:Kol.1,16; Hebr.1,10; Ob. 15,3. Stary. Testament wskazujący na zbawiciela Jahwe- Jezusa: Izaj.43,11; 45,15 Nowy Testament: Dz.Ap.4,12; Rzym.10,13. Start Testament wskazujący na Króla Jahwe bez początku i końca-Jezusa: Izaj.44,6; Nowy Testament: Ob.1,5; 1, 8; 1,17-18. Stary Testament wskazujący na Jahwe Sędziego- Jezusa: Izaj.33,22 Nowy Testament: Jana 5,22.27; 2Kor. 5,10. ST. Testament wskazujący na Jahwe Pasterza – Jezusa: Izaj.40,10-11; PS. 23,1 Nowy Testament: Jana 10, 11.14. Sart Testament wskazujący na Jahwe- Jezusa siedzącego po prawicy Jahwe-Ojca: PS.110,1 „ Wypowiedź Jehowy do mego Pana: Siądź po mojej prawicy, aż położę Twych nieprzyjaciół jako podnóżek dla Twoich stóp” Wypowiedź Ojca do Syna, aby Ten zajął miejsce po swojej prawicy. Czyli po prawicy Jehowy siedzi Jehowa. PS 110, 5 „ Jehowa po twojej prawicy roztrzaska królów w dniu swego gniewu” Znaczy to, że ten, który siedzi po prawicy- Jehowa czyli Syn w swoim gniewie roztrzaska królów. Stary Testament wskazujący na Jahwę jako kamień, skała, którą jest Jezus: Izaj.8,13-14; PS.118.22; Powtórzonego Prawa 32, 3-4 Nowy Testament: Efez 2,20; Dz.Ap.4, 11; 1Kor.10,4 Czytaj wszystkie odnośniki tekstowe z Biblii Nowego Świata. Pozdrawia Was, wasz kuzyn Janek.

 List z dnia 12.01.2003

Myślę, że teksty, które podałem wam w poprzednim liście dotyczące Jezusa są dostatecznym dowodem na to, że Jezus jest Bogiem i posiada też takie same imię jak Jego Ojciec. Imieniem tym jest „ Jahwe”

W tym liście chcę poruszyć nieco inny temat, a mianowicie chcę przedstawić jak fatalnie jest przetłumaczona Biblia Nowego Świata. Przy szukaniu tekstów do poprzedniego listu z konkordancji, doszedłem do takiego oto wniosku, że ci, którzy dokonywali tego przekładu, nie mieli zamiaru oddać tekstu wiernie, tak jak jest w oryginale i przez to wywyższyć JEZUSA czy też nauki o trójcy i DUCHU ŚWIĘTYM.

Dlatego też niektóre wiersze są, nawiasem mówiąc, przerobione i skrócone. Przy dłuższym jednak badaniu zobaczymy, że i w tym wydaniu prawdę można znaleźć.

A oto przykłady:

1.     Tłumaczenie w Biblii Tysiąclecia tekst Ks.Rodz.1,2 Tak brzmi: „Ziemia była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód a Duch Boży unosił się nad wodami „ Natomiast tłumaczenie Nowego Świata brzmi tak:

„Ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność panowała nad powierzchnią głębiny wodnej, a czynna siła Boża przemieszczała się tu i tam nad powierzchnią wody”

Proszę zauważyć, aby nie podkreślać znaczenia Ducha Bożego jako osoby, która bierze współ udział przy stwarzaniu naszej ziemi, „Ducha Bożego zmieniono na czynną siłę Bożą” dopasowując te wyrażenie do nauk „ Strażnicy” A przecież ta „czynna siła” ma imię, bo przecież DUCH BOŻY, to nie, kto inny jak DUCH ŚWIĘTY Czytaj Mat.28,19 „ Idźcie więc i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i ducha świętego” Tutaj, aby podtrzymać rzekomą prawdę „Strażnicy” imię „ Ducha Świętego” napisano z małej litery. W oryginale tegoż tekstu mowa jest o trzech osobach: Imię Ojca, imię Syna i imię Ducha Świętego a nie o dwóch osobach. Pominięcie jednej jest sprzeczne z innych tekstem. Mat. 3,16-17. Mateusz opisujący chrzest Jezusa mówi o trzech osobach, które występują jako: Duch Boży w postaci gołębia, Głos Ojca z nieba i Syna, który bierze udział w chrzcie. 

2.     Tłumaczenie w Biblii Tysiąclecia tekst Jana 1, 1-3 tak brzmi: „ Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. Natomiast tekst ten w Biblii Nowego Świata tak jest oddany: „Na początku był Słowo, a Słowo był u Boga i Słowo był bogiem. Ten był na początku u Boga. A wszystko zaczęło istnieć przez niego, a bez niego nic nie zaczęło istnieć.

Słowo „był” u Boga oznacza, że ktoś był u Boga, a tym „ktoś” jest nie kto inny jak JEZUS, był On SŁOWEM jak i BOGIEM i choć „bogiem” napisano z małej litery nic nie oznacza w świetle dalszej wypowiedzi. „Wszystko zaczęło istnieć przez niego, a bez niego nic nie zaczęło istnie” W tym miejscu nasuwa się automatycznie pytanie czy „bóg” z małej litery może być Stworzycielem? Czy bogowie: brzuch, pieniądz, człowiek, ojciec święty itp. mogą być Stworzycielami? Czy mogą być nieśmiertelni?

Absurd!! W tekście wyżej wymienionym próbowano zignorować prawdę ewangeliczną, ale człowiek logicznie myślący, czy może przyjąć za fakt, że w dwóch wersetach mogą występować sprzeczności? Jak można przyjąć za prawidłowe tłumaczenie jeśli z jednej strony Jezusa tłumaczy się jako „ boga „ z małej litery i ten „bóg” jest jednocześnie stworzycielem wszystkiego. Jeśli przez tego „boga „ wszystko zaistniało, a bez niego nic nie zaistniało” nasuwa mi się drugie pytanie: Czy ten „bóg” w związku z tym mógł sam siebie stworzyć? Czy moglibyście mi na to pytanie odpowiedzieć?

3.     Tłumaczenie w B.T. tekst z Hebr.1, 8-11 tak oddano: „ Do Syna zaś: Tron Twój Boże, na wieki wieków, berło sprawiedliwości berłem królestwa Twego. Miłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, Boże, Bóg Twój olejkiem radości bardziej niż Twoich towarzyszy. Oraz: Tyś Panie, na początku osadził ziemię, dziełem rąk Twoich są niebiosa. One przeminą, ale Ty zostaniesz……” Biblia Warszawska tekst ten tak tłumaczy: lecz do Syna: Tron twój, o Boże na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym berło królestwa twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość:, Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich. Oraz: Tyś Panie, na początku ugruntował ziemię, I niebiosa są dziełem rąk twoich. One przeminą, ale Ty zostajesz”

Natomiast Biblia Nowego Świata tekst z Hebr.1, 8-11 tłumaczy tak: Natomiast w odniesieniu do Syna: Bóg jest twoim tronem na wieki wieków, a berło twego królestwa jest berłem prostolinijności. Umiłowałeś prawość, a znienawidziłeś bezprawie. Dlatego Bóg, twój Bóg namaścił cię olejkiem radosnego uniesienia bardziej niż twoich towarzyszy. Oraz: Tyś Panie na początku założył fundamenty ziemi i dziełem twoich rąk są niebiosa. One zginą, ty zaś będziesz wciąż trwał” O ile tłumaczenia w BT i BW są prawie identyczne, co nie możemy powiedzieć w konfrontacji z tłumaczeniem Nowego Świata. Tłumaczenie BNŚ „ Bóg, twój Bóg” (w.9) Odnosi się jak do masła maślanego. Pamiętam z dzieciństwa takie porównanie, gdy chodziło o wypowiedź w zdaniu wyrażeń sobie podobnych na przekład: masło maślane, mleko mleczne itp.

Tłumaczenie BNŚ jest, więc nie zgodne z kontekstem wypowiedzi Ojca do Syna, którego Ojciec nazywa Bogiem, dlatego tłumaczenie: „dlatego namaścił Cię o Boże, Bóg twój” jest tłumaczeniem prawidłowym, a nie: Bóg, twój Bóg, jak występuje w BNŚ.

Niezgodne jest też porównanie Boga do tronu (w.8) „ Bóg jest twoim tronem na wieki wieków” Prawidłowe tłumaczenie jest w BT i BW. Gdzie wypowiedź Boga do Syna jest wyrażona:,„ Lecz do Syna: Tron Twój o Boże, na wieki wieków” Jeśli tłumaczenie BNŚ w tym tekście było prawidłowe i przyjęlibyśmy, że Bóg Ojciec jest dla swego Syna tronem, to nasuwają mi się przynajmniej dwa pytania: Czy wtedy Syn nie byłby wyższy od Ojca? I czy nie było by to wtedy poniżeniem Ojca? W Biblii nigdzie nie ma żadnej wzmianki mówiącej o tym, że Ojciec jest większy od Syna, czy odwrotnie. Biblia wyraźnie mówi „ Ja i Ojciec jedno jesteśmy” czy też „ Ja w Nim a On we mnie” Ojciec i Syn są jednością, a to wyrażone jest w tekstach: Jan 10,30.38; Mar. 12,29; Mal. 2,10;

Izaj.45,11; 5 Mojż.6,4. Choć Bóg jest jeden i mimo tego, że jest Duchem i Duchem w przybraniu ludzkim w dalszym ciągu jest BOGEM JEDYNYM, choć występuje w osobowości Ojca i Syna.

4.      Wydaje mi się, że poglądy „Strażnicy” są zadziwiające i tam gdzie teksty Pisma Świętego nie odpowiadają ich nauce, zmieniają tekst tak, aby zaciemnić rzeczywistą prawdę. Na szczęście jest jeszcze zawsze jeden lub wiele innych tekstów, które uszły uwadze tłumaczy Nowego Świata. I tak, aby przeforsować nauki, że Jezus jest osobą stworzoną przetłumaczono tekst z Kol. 1,15-17 tak: „On jest obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym wszelkiego stworzenia: bo za jego pośrednictwem zostało stworzone wszystko inne w niebiosach i na ziemi, co widzialne, czy to trony, czy zwierzchnictwa, czy rządy, czy władze. Wszystko inne zostało stworzone poprzez niego i dla niego. On jest przed wszystkim innym i za jego pośrednictwem wszystko inne zostało powołane do istnienia.

Nauka, że Jezus stworzony jest jako pierwszy, a potem jako stworzenie stwarza inne rzeczy jest całkowicie błędna. Bo jak wyjaśnić tekst wcześniej poruszany z Jana 1,1-3

„Wszystko zaczęło istnieć przez niego ( Jezusa- moja uwaga) a bez niego nic nie zostało istnieć (BNŚ) Jeśli przez NIEGO wszystko było stworzone, to na pewno siebie nie mógł stworzyć. W oryginalnych tekstach tłumaczenie powinno brzmieć tak jak oddaje to BT i BW. A tam teksty te tak brzmią „On jest obrazem Boga niewidzialnego. Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie” (BT)

Interpretowanie tego tekstu: „ On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia:”(BNŚ) absolutnie nie oznacza, że jest stworzony jako pierwszy,

lecz jest „pierworodnym” we wszystkim (Kol.1,18) Znaczy to, że jest pierwszym, który inicjuje takie wydarzenie jak: zbawienie, stworzenie, opuszczenie nieba i przyjście jako człowiek na naszą ziemię, powrót ponowny na ziemię, aby zebrać plon swej zbawczej misji, sąd i przywrócenie naszej ziemi do stanu pierwotnego. ( 0b.13,8; 1Kor.15,20-23; Ob.21,5)

Podobnie przetłumaczono teksty z 1Mojżeszowej rozdziały 1 i 2, gdzie zmieniono formę czasowników używanych w opisie stworzenia ziemi. Zmieniono czasownik czasu przeszłego prostego na czas przyszły ciągły, który w pisowni polskiej nie występuje. W tym przypadku tłumacze „ Strażnicy” sugerują, że każdy kolejny dzień stworzenia nie był dniem 24 godzinnym, ale długim okresem czasu, dopasowując w ten sposób do nauk „ Strażnicy” o 7 tysiącach lat stwarzania. Zgodnie z tą teorią, my żyjemy w dniu sabatu, i Bóg nie odpoczął od prac swoich ( 1Mojż.2,2; 2Moj.20,11), ale ciągle odpoczywa. Czy ta nauka jest nauką Biblijną? Jeśli by tak było to, dlaczego w Biblii przy opisie stworzenia podany jest czas trwania jednego dnia (1Mojż.1,5) „ Wyrażenie nastał wieczór i nastał poranek dzień pierwszy, drugi itd.” określa czas trwania jednego dnia, który zawiera czas obrotu ziemi wokół swej osi. Doba, czyli jeden dzień wynosi, więc czas 24 godzin i trwa od zachodu do zachodu słońca.

Czy Bóg odpoczywa do dnia dzisiejszego? Niech wyjaśni nam wasza książka pod tytułem „Niech Bóg Będzie prawdziwy” Str.119 p.22. Książka powołuje się na tekst z Hebr.4,10 „Bo człowiek, który wszedł do odpoczynku Bożego, sam też odpoczął od swoich dzieł, tak jak Bóg od swoich”  Interpretacja tekstu z Hebr.4,10 w książce jest zgodna z Biblią, dlaczego więc głosicie, że żyjemy w dniu sabatu, siódmym tysiącleciu stworzenia? Czyżby „ Strażnica” posiadała dwa odmienne światła?, twierdząc raz, że Bóg odpoczywa jeszcze, a innym razem, że odpoczął od dzieł swoich. W którym miejscu jest ta rzeczywista prawda? Czy możecie mi odpowiedzieć?

Na zakończenie mam pytania: w 2Mojż 6,3 napisane jest, że Bóg okazał się narodowi izraelskiemu jako Bóg Wszechmocny, ale jako Bóg Jehowa nie dal się poznać w związku z tym mam pytanie, Czy Bóg Wszechmocny i Bóg Jehowa jest tym samym Bogiem?

Drugie pytanie: w Izajasz 45,15 pisze, że Bóg jest w ukryciu, a Izaj.48,16 mówi, że Bóg nigdy nie mówił w ukryciu. Jak uważacie, czy Izajasz pisze o jednej osobie?, czy o dwóch osobach?

Trzecie pytanie: W Mat.11,27 jest napisane, że nikt nie zna Syna tylko Ojciec. Jak uważacie, czy znacie w pełni Syna?

Pytanie czwarte: W 1Tym.6,14-16 napisane jest, we właściwym czasie ukaże się Jedyny Władca, Król  królujących i Pan panujących Jedyny mający nieśmiertelność”1Tym.1,17

W związku z tymi tekstami mam pytania:

a/ Czy Bóg, którego nikt nigdy nie widział ukaże się? I kiedy to się stanie?
b/ O kim Apostoł Paweł pisze?
c/ Czy zmartwychpowstały Chrystus ma sam w sobie nieśmiertelność?1Jana.5,20   

d/ Czy Chrystus jest jeszcze dla was tajemnicą? Kol.2,2 Dużo zdrowia i życzenia błogosławieństw Bożych życzy Wam, Wasz kuzyn Janek