Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
827911
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Pozostałe

W dniu 10 marca 2018 r Pan Wiesław Daniszewski na facebooku zadał mi pytanie następującej treści:
„Natknąłem się na akta IPN z których wynika, że niektórzy sprzedajni pastorzy kolaborowali z rządem PRL-u. Z racji na starszeństwo Pana mam pytanie co oznacza, że pozyskiwani oni byli na zasadzie "dobrowolności"?”

Szanowny panie Wiesławie? Witam Serdecznie. W swym krótkim liście poruszasz trzy tematy, które mówią, że w czasie rządów PRL, niektórzy pastorzy byli::
1) Sprzedajni rządowi PRL-u
2) Kolaborowali z Rządem/
3) I czynili to na zasadzie dobrowolności.
Dlatego pytasz, co oznacza, że pozyskiwanie ich do współpracy było na zasadzie dobrowolności? Twierdzisz, że zapoznałeś się z aktami IPN i znalazłeś w nich nazwiska niektórych pastorów. Zapewne to cię zaniepokoiło i dlatego piszesz do mnie, z racji mego starszeństwa, abym ci odpowiedział na trzy wyżej wymienione problemy. Nie wątpliwie postaram się wywiązać z podjętego zadania, którego podjąłem przy tworzeniu strony internetowej, zobowiązując się, że będę odpowiadał na każde zadane mi pytanie, niezależnie od tego czy jest ono łatwe, czy trudne. Chcę jednak zaznaczyć, że odpowiedź moja będzie oparta na wskazaniach Słowa Bożego zawartego w Biblii, gdyż przypadek, o którym piszesz nie jest czymś nowym. Występował on w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Moja odpowiedź na wyżej wymienione tematy będzie  opublikowana na stronie:
www.konfrontacje.com.pl w nie co, późniejszym czasie, który będzie mi potrzeby do przemyśleń i skompletowania odpowiednich wersetów Biblijnych, które wskażą, w jakim kierunku kroki każdego z nas, powinne być zwrócone.

 

 

Michał Głazowski w Jou Tube publikuje wywiad z Pawłem Lisieckim – Redaktorem naczelnym do Rzeczy, pyta, czy protestanci będą zbawieni?
Na pytanie to zgodnie z Biblią nie można odpowiedzieć jednoznacznie, gdyż zbawienie nie jest uzależnione od przynależności do jakiegokolwiek Kościoła i wyznawania w niej wiary, lecz od tego, czy każdy człowiek zachowuje to, co jest w niej napisane i przestrzegane, a Słowa te wyraźnie mówią w Ob.1:3 (BW): Błogosławiony ten, który czyta, i ci którzy słuchają słów Proroctwa i zachowują to, w nim jest napisane.

J
eśli będziemy zachowywali wszystko to co w Biblii jest napisane, to przyjmiemy wszystkie nauki, które prowadzą każdego człowieka, indywidualnie do zbawienia. Chrystus zbierze wszystkich ludzi z każdego Kościoła i to On sam dokona podziału na tych, którzy wyprali swe szaty we krwi Baranka Apok. 22:14 by mogli wejść bramami do Miasta, od tych, którzy pójdą na spalenie – unicestwienie wieczne Mat.25: 31-34. Podział ten nastąp dopiero przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, a kryterium podziału, jest nie sama mowa i wyznania, że się jest wierzącym chrześcijaninem, ale czyny potwierdzające, że się nim jest. Mat. 7:21- 23, dlatego Jezus w wierszu 31 powie tym, którzy nie przestrzegają Przykazań Boga: Nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

 A co w oczach Boga jest tym bezprawiem? Wyjaśnia to Ks. Salomona w12:13-14 tak: Wysłuchaj końcowej nauki w całości: Bój się Boga i przestrzegaj Jego Przykazań, to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd ( nie z wyznanie wiary) ale nad każdym czynem człowieka, nad każdą jego rzeczą tajną –dobrą, czy złą.

                Czy współczesne chrześcijaństwo przestrzega 10-ć Przykazań Boga? Które były przez Niego napisane własnoręcznie?.Twierdzę z całą odpowiedzialnością, że nie!! Protestanci przestrzegają 9-ć, a: Katolicy, Prawosławni, Grekokatolicy i Mariawici 8, gdyż czwarte przykazanie zmienili 2Ks. Wyjścia 20:8-11 z: >Pamiętaj na dzień sobotni abyś go święcił > na < Pamiętaj abyś dzień święty święcił, nie wymieniają, który jest to dzień i dlaczego jest on święty.

Jeszcze inni nauczają, że żadne z 10-ciu Przykazań w Nowym Testamencie nas nie obowiązują. O Przykazani  drugim jest napisane w BT w Ks. Wyjścia 20:4-6.> Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu z tego co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia w względem tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuje zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich Przykazań. Przykazanie to w kościołach wywodzących się z katolicyzmu jest pomijane i w ogóle nie występuje. W kościołach tych 10-te Przykazanie mówiące o pożądaniu z wiersza 17 zostało podzielone na dwa.

Biblijne dziesiąte przykazanie brzmi tak: > Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego  niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy która należy do bliźniego twego.< Aby brakujące drugie Przykazanie uzupełniło liczbę 10-ciu, to ostatnia część zdania: > ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego< uczyniono dziesiątym przykazaniem.

Jeżeli z Prawa Bożego odrzuca się jedno Przykazanie i dzieli dziesiąte na dwa, to już nie jest ono Prawem Boga, ale tego, który dokonuje korekty – zmienia je. Proroctwa przewidziały, że taki stan rzeczy w przyszłości nastąpi.
Czytamy o tym w Dan. 7:25 tak:> Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego, będzie zamierzał zmienić czasy i Prawo .< Kto dokonał tych zmian w Prawie Bożym i zmienił czasy? Przetestujmy to proroctwo z faktycznymi wydarzeniami historycznymi. O zmianie przykazań Bożych wypowiadają się dostojnicy Kościoła katolickiego następująco.
1. Kościół przejął od pogaństwa niedzielę i uczynił ją niedzielą chrześcijańska i w ten sposób pogański dzień słońca, poświęcony Bulderowi, stał się chrześcijańskim dniem słońca poświęconym Jezusowi. ( Catholic Word „ Świat katolicki” z marca 1894)

2. Możecie przeczytać Biblię od Księgi Genesis do Księgi Objawienia i nigdzie nie znajdziecie najmniejszej wzmianki, nakazującej święcenia niedzieli. Pismo Święte kładzie nacisk na religijne zachowanie soboty, dnia, którego my nigdy nie święcimy” (amerykański kardynał (Gibbons w Faith of our Fathers z 1976r s.86)

3. Na pytanie czy Kościół Rzymski może dowieść, że posiada moc ustanawiać święta w formie przykazań, pada odpowiedź „ Gdyby takiej mocy nie posiadał, nie ustanowiłby zachowania niedzieli, jako święta, pierwszego dnia tygodnia, zamiast soboty, siódmego dnia tygodnia, dokonując zmiany, która nie ma autorytetu Pisma Świętego”.(Stephen Keenan, Dectrinal Cathechism s.174)

 Należałoby w tym wypadku zadać pytanie, kto dał tą moc Kościołowi, aby targnąć się na Prawa Boże, by je zmienić? Czy to nie jest właśnie Smok z Ob.12,7; i Łuk. 4,6-8. Znakiem Bożym, jest znak mocy twórczej „ Bóg rzekł i stało się” 1Mojż 1:3.6.9.11.
14.20. Pamiątką, której jest sobota 1Mojż.2,1-3; 2Mojż.20,8-11. Ezech.  20,12

Natomiast niedziela jest znakiem Bestii i Smoka, który zawsze był wrogiem prawu Bożemu i samemu Bogu. On to rozpoczął walkę z Chrystusem w niebie, zwiódł Ewę i Adama w Eden i nie zaprzestał walki z Jezusem na ziemi od jego urodzenia, aż do samej śmierci. Potem, prześladował tych, którzy mają wiarę Jezusa i zachowują przykazania Boże 0b.14,12; 0b.12,17. Inkwizycja jest historycznym dowodem, że takowe prześladowania były.
               Natomiast zmiana czasu polega na tym, że święto z dnia siódmego przeniesiono na dzień pierwszy, licząc jeden dzień od północy do północy, zamiast od wieczora do wieczora, zgodnie z tekstami zapisanymi w 1Mojż. 1:5. 8 13.19.23.31


Mówienie słowa przeciw Najwyższemu mieszczą się następujących słowach doktrynalnych wiary Kościoła katolickiego:
1. Wszystkie imiona w Piśmie Świętym odnoszące się do Chrystusa, przysługują także papieżowi ( Kardynał Bellarmin (1542-1621) Spicer s.147
2.W encyklice Leona XIII z dnia 10.01.1890 Tak jest napisane: Papieżowi całkowicie powinno oddawać się cześć tak, jak samemu Bogu”
3. W encyklice Leona XIII z dnia 10,06,1894 Sprinter s.149 mówi „Papieże na ziemi zajmują miejsce Boga”
4.Tytuł „Pan Bóg Papież” pojawia się w Gossie do Extravagantes papieża Jana XXII w wydaniu antwerpskim i paryskim z roku 1612
5. Innocenty III stwierdza, że papież jest zastępcą nie człowieka, lecz samego Boga (Decretales Domini Gregorii Papae IX; Korpus Juris Canonici Lipsk 1881

6.Kardynał Wyszyński do nowo wyświęconych księży powiedziałKapłan to drugi Chrystus. Otrzymaliście od tej chwili władzę. To jest władza nie tylko nad szatanami, nie tylko nad znakami sakramentalnymi, ale przede wszystkim NAD SAMYM BOGIEM,  Będziecie Mu ROZKAZYWAĆ, gdy na wasze słowa, stępować będzie na ołtarze. Bóg żywy, choć skryty, lecz prawdziwy; gdy życie Boże wracać będzie do dusz pobitych grzechem. Będziecie mówić do tych, którzy w skrusze zginać będą kolana przed Bogiem „ Idź w pokoju, JA CIEBIE ROZGRZESZAM. Bóg rozgrzesza, ale On mówi przez ciebie „ Ja ciebie rozgrzeszam”(Ateneum Kapłańskie. Zeszyt 2/310 z września 1960. Rok 52 Tom 61 z października) 2Tes.2,3-4

 

Czwarte Przykazanie nie respektują kościoły, nie tylko orientacji katolickiej ,ale i protestanckiej, uważając, że dziesięć Przykazań Boga dane było Żydom, a nie chrześcijanom wywodzących się z pogan, zapominając, że Adam i pozostali ludzie, aż do Abrahama nie byli Żydami. Przykazania w liczbie dziesięć były dane człowiekowi o czym mówi Marek w 2:27-28 a nie tylko Żydom.
Żydzi pojawili się dopiero od momentu zmiany imienia Jakub na imię Izrael. Ks. Rodz.32:28; 35:10. Dlatego też, wszyscy ci którzy nie respektują 4-ry Przykazań miłości do Boga i 6-ciu, Przykazań miłości do człowieka, nie będą zbawieni, i tak jak Żydzi w końcowym rozrachunku Boga, będą odrzuceni tak Izrael. Jan przekazuje nauki o Przykazaniach nie tylko ze Starego Testamentu, ale i te, które nauczał Jezus i w swym życiu  przestrzegał je. Pisze on w 1 Liście 2:5 tak: > Po tym poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego Przykazania. Kto mówi: Znam Go, a nie zachowuje Jego Przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje jego naukę, w tym naprawdę miłość Boga jest doskonała< Więcej na temat ten piszę w wyznaniach swej wiary:
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/350-wyznanie-mej-wiary-czesc-1.html    Odnośniki do dalszych wypowiedzi na końcu każdego artykułu.
Zapoznaj się też z:
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/416-kto-otrzymal-imie-bestii-i-jej-nauki-a.html

Jeśli masz odmienne zdanie, napisz o tym i uzasadnij swym wywodem, że się mylę.
Pozdrawiam

OBRZĘDY W KOŚCIELE ADWENTYSTÓW:

1 > Chrzest Święty zgodnie z poleceniem Jezusa odnotowanym w Mat.28:19-20. „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego
co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Chrzest poprzedza  nauka!. Czy niemowlaka można czegokolwiek nauczyć?
Zatem? Katolicka wersje chrztu Janowego, jest przeciwstawna wersji Biblijnej. Historia jak i Biblia o chrzcie sprawozdają:- Do XII wieku chrzczono przez zanurzenie, gdyż tylko taki chrzest mógł symbolizować śmierć Chrystusa i Jego zmartwychwstanie oraz pogrzebanie starego człowieka i wynurzenie nawróconego. Nowotestamentowe słowo "chrzczę" (gr. baptizo) znaczy "zanurzam" (Mat.3:16; Dz.Ap.8:36-39). Do dziś w Gnieźnie czy w południowej Europie, gdzie zachowały sie wczesne kościoły, można zobaczyć baptysteria, w których chrzczono przez zanurzenie. Kardynał J. Gibbons przyznał: "Najstarszą formą Chrztu św. było zanurzenie. Jest to widoczne nie tylko z lektury Ojców Kościoła i wczesnych rytuałów łacińskich i wschodnich, lecz także z listów św. Pawła, który pojmuje Chrzest, jako kąpiel (Efez.5:26; Tyt.3:5; Rzym 6:4-6.i wiersze 11-12.

Biblijnym warunkiem chrztu jest pouczenie o zasadach wiary Jezusa, pokucie i śmieci starego człowieka i jego zmartwychwstanie do  nowego życia w Jezusie Chrystusie. (Mat.28:19; Mar.16:16; Dz. Ap 2:38).
Osoba która zdecydowała się przyjąć chrzest zawiera przymierze z Bogiem, oświadczając, że wierzy i przyjmuje wszystkie nauki którymi została obdarzona, za wskaźnik; jak ma żyć, mówić i postępować w swoim życiu.
Niemowlę nie może zrozumieć ani spełnić żadnego wskazania uwarunkowanego do przyjęcia chrztu, dlatego w pierwszych wiekach chrzczono tylko dorosłych i to przez zanurzenie. Sobór w Kartaginie w 418 r. opowiedział się za chrztem dzieci a nie dorosłych w brew temu, co nakazują ewangelie..

Dlatego też Adwentyści chrzczą przez zanurzenie. A oto przykłady!

Chrzest święty w Zatoniu               Czas nagrania 18:25
  *.  
https://www.youtube.com/watch?v=g8QFzHsll2Y

       Biblijny chrzest w Wilkasach. Czas nagrania 28:48
  *.   
https://www.youtube.com/watch?v=-DlVU-15cIA

      Swiadectwo nawrócenie studentki uraińskiej
       i jej chrzest                                Czas Nagrania 12:51
 
  * . 
https://www.youtube.com/watch?v=GOQs2KegwkI

      Chrzest w Krakowie                   Czas Nagrania 1:08,16
  * > https://www.youtube.com/watch?v=smUpOeILSFI

 

1> Adwentyści w Polsce:
https://www.youtube.com/watch?v=51R0n36ujR4
Czas nagrania 16:48

*> Adwentyści na Mazurach
https://www.youtube.com/watch?v=ler4fFPk5E4


2> Kim są Adwentyści.
https://www.youtube.com/watch?v=M5ZIEJbdYpE
Czas nagrania 2:32
https://www.youtube.com/watch?v=rr7nPKg-zk8
Czas Nagrania 4:28

 Ostatnio pojawiają, w Internecie, mediach, jak i telewizji informacje o pięciuset letniej reformacji twierdząc, że przypada ona w 2017 roku. Czy informacje te są prawdziwe? Czy kłamstwem?  
Pięciuset letnia rocznica reformacji dotyczy tylko reformacji luterańskiej, bo reformacja nie ma swego początku w XV - XVI wielu ale dużo wcześniej
 
Już pod koniec XII wieku rozpoczął ją Piotr Waldo, który zmarł w 1217r. Waldensi, którzy nazwę swą przyjęli od Piotra Waldo głosili: że: Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Odrzucali naukę o piekle i czyśćcu. Potępiali naukę o odpustach, mszę, spowiedź uszną i życie zakonne. Nie uznawali prymatu papieża i matki Jezusa, za matkę Boga. Wiarę swą opierali wyłącznie z nauk Pisma świętego. Podobnie jak Żydzi święcili sobotę, zgodnie z IV przykazaniem Bożym.