Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
715266
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

 
W Internecie przypadkowo natrafiłem ma dwa podobne portale, które głoszą identyczną naukę (rzekomo Biblijną) o nieśmiertelności duszy, która po śmierci człowieka idzie do piekła, lub do nieba. Ponieważ nigdzie w Biblii nie znalazłem żadnego tekstu, któryby potwierdzał, że taka nauka jest prawdą ewangeliczną, chciałbym wypowiedzieć swoją uwagę na powyższy temat.

Obejrzałem film „ Bramy nieba i płomienie piekła” w Alberto.pl” i artykuł w portalu Jezus.pl, które zawierają naukę nie zgodną z Pismem Świętym twierdząc, że dusza nie umiera. Nie wiem, do jakiej grypy wyznaniowej należą administratorzy tych dwóch portali, gdyż nigdzie nie znalazłem żadnej wzmianki na ten temat. Ale wypowiedzi ich świadczą o tym, że, nauki ich pochodzą z tradycji, która trwa do dnia dzisiejszego w kościele rzymskim i niemalże we wszystkich kościołach protestanckich. Mogą to być katolicy lub ktoś grona protestanckiego.
 Nie rozumiem jak można głosić taką naukę, która nie pochodzi z nauk Pisma Świętego. W naukach głoszonych na w/w portach prawda zmieszana jest z kłamstwem. Jest raczej nauką samego zwodziciela z ogrodu Eden. Gdyż doktryną diabła jest nauka o „ nieśmiertelnej duszy”.  Bóg powiedział, jeśli nie posłuchasz i zjesz owoc z tego drzewa, zgrzeszysz wtedy umrzesz 1Mojż.2,17. Szatan zaś zaprzeczył i powiedział „ żadnym sposobem nie umrzecie” 1Mojż. 3,4 Ale dusza wasza będzie w niebie ( moja uwaga). Chrześcijanie powinni trzymać się nauki Pisma Świętego i przestrzegać tego wszystkiego, co w nim jest napisane, ku naszej nauce i wykrywania błędu i ich naprawie 2Tym.3,16; Ob.1, 3. Bóg swą naukę o śmiertelnej duszy powtórzył jeszcze raz, w Ez.18,4 BG mówiąc; „ Oto dusze wszystkie moje są, jako dusza ojcowska tak i dusza synowska moje są; dusza, która grzeszy ta umrze
Nauka zawierająca kłamstwo przyrównane jest do wina rozpusty, którą upija się ludzi Apok. 17: 1-3.  Nauka o nieśmiertelnej duszy jak i nauka o uwięzieniu duszy w ciele istoty żywej jest nauką wywodzącą sie, z Kościoła Matki, której siłę i moc dał smok Apok.17:4-5. Ob.13: 4

Do
zwolenników tej potęgi zaliczyć należy, zwiedzone chrześcijaństwo, które przejęło nauki filozoficzne, religijne i tradycje od pogaństwa babilońskiego, medoperskiego, greckiego i rzymskiego. Jest ono utożsamione z małym rogiem, stolicą, którego jest „miasto wielkie” Rzym z wydzielonym Watykanem Ob.17:9.18. Jeden z dyskutantów zemną napisał: „W rozdziale 17 Apokalipsy jest mowa o matce wszetecznic (odstępczych kościołów) - Wielkim Babilonie, co ujeżdża zwierzę, właśnie to, co jest pokazane w rdz 13....I tu jest paradoks.  KRK sam nazywa się matką kościołów (jest napis np. na bazylice św. Jana) i dlatego jest on matką Wielkiego Babilonu.” Do którego niestety zaliczać należy i protestantyzm ( moja-uwaga), Mimo, że w czasie reformacji głosiciele takiej nauki opuścili Matkę wszeteczną, to jednak jej napój w formie nauk niezgodnych z Biblią, pozostawili. Rektor tegoż filmu cytując słowa Apostoła Pawła z Żydów 9, 27 mówi: „ A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd” nie wyjaśnia kontekstu pełnej nauki w tej spawie. Wypowiedź z portalu” Jezus.pl” podobnie jak i w portalu: Alberto.pl„ wypowiedziane słowa są podobne: „Twoja dusza jest wieczna i żyć będzie zawsze. Innymi słowy, co w tobie prawdziwe – ta cząstka, która myśli, czuje, marzy, ma plany, cząstka będąca twoje ego, twoją osobowością – nie umrze nigdy. Biblia mówi, że twoja dusza na zawsze będzie żyć w jednym z dwóch miejsc: w niebie lub piekle. Jeśli jesteś chrześcijaninem i nigdy nie narodziłeś się na nowo, twoja dusza zgodnie z tym, czego naucza Biblia, pójdzie do miejsca, które Jezus nazywa Hadesem i będzie tam oczekiwać Sądu Boga”

Chciałbym przeanalizować te wypowiedzi w konfrontacji z nauką BIBLIJNĄ, na którą się powołują autorzy tych cytatów. Nigdzie w Biblii nie znalazłem o tym, że zaraz po śmierci dusza idzie do piekła lub nieba. Wręcz przeciwnie, Biblia mówi, że do Hadesu po śmierci idą nowonarodzeni, jak i ci, co się na nowo nie narodzili, bo Hadesem jest grób, a nie piekło wiecznych mąk. Jeśli Hades tłumaczą, jako piekło, w którym dusze smażą się wiecznie, to absolutnie nie znają, lub nie chcą znać rzeczywistej wykładni tego wyrażenia.
I. Jak postanowione jest ludziom raz umrzeć a potem sąd? Żyd. 9,27
Śmierć jest wynikiem grzechu. Apostoł Paweł pisze: Zapłatą za grzech jest śmierć. Rzym.6, 23. A ponieważ na ziemi niema ani jednego sprawiedliwego ( Rzym. 3, 10) - wszyscy ludzie wiedzą, że umrzeć muszą i Biblia to potwierdza, mówiąc też, że umarli o niczym nie wiedzą i nie mają żadnej zapłaty (Kaz.9:5) Zarówno ich miłość, jak ich nienawiść, a także ich gorliwość, ich ego, dawno minęły; i nigdy nie mają już udziału w niczym z tego, co się dzieje pod słońcem.( wiersz -6) . Są, więc w Hadesie bez świadomości i działania. Czysz nie? Nagroda życia, darowana jest z łaski, a nowe życie nastąpi po sądzie, gdzie na głos trąby wszyscy sprawiedliwi powstaną w pierwszym zmartwychwstaniu.( 1Tes. 4:16-17: Ob.20: 4), a niesprawiedliwi w drugim, które nastąpi dopiero po okresie 1000-letnim. Po tym okresie nastąpi odczytanie uzasadnionego wyroku sądu do unicestwienia tych, którzy zostali pominięci w pierwszym zmartwychwstaniu (Ob.20, 5.13-15). Biblia nie mówi nigdzie, że w czasie śmierci dokonuje się sąd i sprawiedliwi idą do nieba a niesprawiedliwi do piekła.  Występujące tutaj wyrażenie „wrzucone są w jezioro ogniste” nie dotyczy Hadesu – piekła z wiecznym ogniem, tylko okresu drugiej śmierci, która nastąpi po okresie 1000-letnim, a nie zaraz po śmierci.

II. Czy Hades jest miejscem, w którym DUSZE oczekują na sąd?

Odpowiedzią moją na to pytanie będzie: TAK i NIE!!·
1. Uzasadnienie na TAK, ·Jeśli
przyjmiemy naukę Biblijną na temat duszy – jej powstania i istnienia, to TAK! Biblia na temat duszy tak się wypowiada. „Stworzył tedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi. I stał się człowiek duszą żyjącą”1MOjż.2,7 BG - Istotą żyjącą. Dusza – istota żyjąca – człowiek, gdy umiera – istota, umiera też i jego dusza. Zatem czym jest dusza? Jest po prostu życiem!! Czy na takie twierdzenie możemy znaleźć uzasadnienie Biblijne? A oto one:
·=1Mojż.9,4”(BG) Wszakże mięsa z duszą jego, która jest krew jego, jeść nie będziecie” Duszą w tym przypadku jest krew istoty żywej, która daje życie. Gdy umiera człowiek umiera i krew - życie. Gdy ubywa krwi człowiekowi umiera – i nie ma w nim życia – nie ma duszy i krwi, która po śmierci podobnie jak ciało obraca się w proch. „Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz” 1Mojż. 2:7; 3:19-22. Nie tylko człowiek, ale każda istota żywa posiada duszę! (Kaz.3:19-27BG), która idzie do tego samego Hadesu – do ziemi. Zwierzęta morskie- ptactwo- zwierzęta lądowe 1Mojż.1,20-25 BG,
=Gdy Biblia mówi o duszy,
to ma na uwadze istoty żywe a nie jakieś nieokreślone duszyczki
A)1 Piotr 3, 20 „Korab
Noego uratował osiem dusz – ludzi, a nie duszyczki”
B)Dz.2: 41 „Ochrzczonych zostało około 3000 dusz – ludzi, a nie duszyczki”
= W konkordancji pod hasłem dusza czytamy: „ dusza w hebrajskim występuje jak „neh-phesh”- greckim „ psyche” w łacińskim „anima” W hebrajskim znaczy – ożywioną czującą istotę i to przetłumaczone jest na 36 różne sposoby: „ każdy”- 4 razy; „ pragnienie”- 2 razy; „zwierzę”- 1 raz; ·„stworzenie” – 9 razy; „ umarły”-5 razy; „śmiertelnie” – 1 raz; pożądanie” – 3 razy; „utrapiony”-1 raz; „ ryba” – 1 raz; „życie” 100 razy; „osoba” – 24 razy itp. Nigdzie nie występuje dusza, jako coś oderwanego od istoty w zrozumieniu takim jak nauczają w różnych kościołach ( moja – uwaga).
Greckie słowo „psyche”, jako „ istota ożywiona” w Nowym Testamencie w odniesieniu do hebr.neh-phesh przetłumaczone jest, jako „dusza”- 56 razy; także przetłumaczono je, jako – umysł, – jako dech, jako serce i jako życie.
Dusza, jako istota żywa – człowiek lub zwierze. Gdy umiera człowiek udaje się go Hadesu i tam oczekuje na zmartwychwstanie, które nastąpi wraz z powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa, ale nie na sąd? A w stosunku do zwierzęta dusza po prostu zdycha (Ob.16:3 BG) Chrystus przychodzi po raz drugi po sądzie by zabrać tych, którzy w czasie sądu zaliczeni zostali do życia wiecznego i tych zabiera do nieba. 1Tes.4:15-17 - Na okres 1000-letni. Ob.20: 3; Ci, którzy na sądzie nie zostali zapisani w księdze życia (Ob.20: 15) nie ożyli w pierwszym zmartwychwstaniu, ale dopiero po okresie 1000-letnim Ob.20:, 5. Dlatego błogosławieni są ci, co mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu Ob., 20: 6. Pierwsza śmierć, która dotyka tych wierzących w Boga i tych, którzy w NIEGO nie wierzą, nazwana jest snem 1 Tes.4,13. Druga natomiast śmierć jest śmiercią wieczną – unicestwioną w ogniu Ob. 20: 14; 1Kor. 15:26.55; Dlatego, że Biblia duszę traktuje, jako osobę rozumną i posiadającą własną nieprzymusową wolę – mówi: dusza, która grzeszy ta umrze Ez.18:4 BG i uda się do ziemi- grobu – Hadesu.  Dla wierzących będzie to miejsce w oczekiwaniu na zmartwychwstanie i udanie się do nieba, a dla niewierzącym miejscem oczekiwania na wzartwychwastanie w drugiej kolejności, po 1000-leciu, na unicestwienie wieczne, zwane też drugą śmiercią. Ob.20, 14·Zatem Hades w tym znaczeniu jest miejscem oczekiwania!!·
2. Uzasadnienie na NIE, ·Jeśli przyjmuję się naukę pochodzącą od filozofii pogańskiej inspirowanej od samego początku przez diabła to NIE, a to, dlatego, że: Dusza, jako jeden z elementów pełni człowieczeństwa, nie występuje w oderwaniu od ciała, gdyż: duch, dusza i ciało stanowi jego pełnię. 1Tes.5:23 Mówi: „A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana, naszego, Jezusa Chrystusa” Apostoł Paweł mówi o całym człowieku, aby był przygotowany na przyjście Pana. Gdy umiera człowiek umierają też, duch, dusza i ciało, a dech – życie powraca do Jego Dawcy – Boga. Umierają wraz z ciałem wszystkie jego myśli, jego „ego”, zamiary i ta cząstka, o której tak pewnie wypowiadają się autorzy w swych portalach. W tym znaczeniu, a to jest zgodne z Kaz.9:5-6, Dusza NIE idzie do piekła, aby się smażyć, ani do nieba, by chwalić Boga. Idzie po prostu do Hadesu, który jest grobem bez ognia i męczarni.

III. Czy Hades jest piekłem do smażenia ludzi?
Nauka o piekle, jako miejscu wiecznych męczarni nie ma pokrycia z naukami Pisma Świętego. Rozważmy, więc teksty, którymi się podpierają apostołowie zwodziciela z ogrodu Eden:
 1) W Mat.11, 23. „A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz.  Cóż oznacza to wyrażenie? Czy to jest piekło? Otchłań jak i Szeol ze Starego Testamentu i Hades z Nowego Testamentu oznaczają te same znaczenie, jako grób, a nie piekło z wiecznymi mękami. Łuk.10,15  Łukasz wypowiada się identycznie tak jak Mateusz.
2) W Łuk.16,19-31 Jest opisana opowieść o Bogaczu i Łazarzu. Jeden znajduje się w Otchłani a drugi w niebie i tocząca się rozmowa Abrahama, który jest w niebie a bogaczem, który jest w Otchłani, gdzie cierpi za to, że za życia nie potrafił odpowiednio szafować swoimi dobrami.
Czy  tą przypowieść możemy przyjąć, jako naukę autentyczną? Piekło z męczarniami i ogniem? Czy raczej, jako morał, z którego należy czerpać pewne wnioski, naukę i wskazania jak mamy postępować za życia, by być szczęśliwym i radosnym. Opowiastka, którą Jezus przedstawia ma zwrócić uwagę słuchaczy na całkiem inną prawdę, niż ta, która przedstawiają zwolennicy piekła z wiecznymi mękami. Chrystus zwraca uwagę na to, że bogactwa tego świata nie dają gwaranci zbawienia i radości w życiu doczesnym ani wiecznym. Bogactwa są niejednokrotnie przeszkodą do zbawienia, dlatego wierzący człowiek za życia powinien nimi odpowiednio szafować. Czy z tej opowieści możemy przyjąć, że istnieje PIEKŁO? Nie i to na pewno nie, a dlaczego? Bo wtedy musielibyśmy wszystkie przypowieści przyjąć za prawdę. I tak na przykład w Biblii mamy inną przypowieść. Pewnego razu zebrały się wszystkie drzewa aby wybrać swego króla i gdy wszystkie drzewa odmówiły, wtedy odezwał się oset, który propozycje przyjmuje. Czy rzeczywiście takie zebranie mogło być realne? Czy król zwierząt LEW rzeczywiście  został wybrany przez wszystkie zwierzęta? A czy ciało Chrystusa i jego krew jest rzeczywiście  w chlebie i winie? Czy tylko symbolem przedstawionym w ostatniej wieczerzy Pańskiej? A może Chrystus nie jest synem człowieczym tylko jest jakimś rzeczywistym, gdzieś tam rosnącym krzewem? O którym tak dużo pisze Biblia. Jezus o przypowieściach tak mówi: Jana 16:25 „Nadchodzi godzina. Gdy już nie w przypowieściach będę do was mówił, lecz wyraźnie o Ojcu ( aktualnym – moja uwaga) oznajmię wam.  Salomon daje jedyną i mądrą wskazówkę do wykorzystania przypowieści i mówi do czego ona powinna służyć. Mówi do mądrych: Kto mądry, niech słucha i pomnaża naukę, a rozumny niech zdobywa wskazówki. Aby zrozumieć przypowieść i przenośnię mędrców i ich zagadki (Przypowieści 1:5-6)
3)
Dz.2, 26-27 Piotr wypowiada słowa Dawida „ Ucieszyło mnie moje serce i rozradował się mój język, także moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani. Czy ten tekst odnosi się do piekła z wiecznym ogniem? Tekst ten jest odniesieniem do proroctwa Dawida z Ps. 16:9-10, w którym Dawid wypowiada pewnie, a potem Piotr potwierdza o wypełnieniu się tego proroctwa, że Jezus nie pozostanie w grobie, bo Ojciec Jego nie zostawi Go tam na zawsze. Czy tak się stało? TAK. Jezus trzeciego dnia zmartwychwstaje z grobu, a nie z piekła z palącym się ogniem i torturami!! Teoria i tym razem o piekle jest fałszywa!!
4) 2 Piotra.2,4
Jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał ich do ciemności lochów Tartau, aby byli zachowani na sąd.” A Czy w tym tekście występuje Piekło z wiecznymi torturami? NIE i to na pewno NIE!! Pilny badacz Słowa Bożego odczyta w nim to, że po bundzie w niebie aniołów Ob.12: 7 zostali oni zrzuceni do Tartaru.  Słowo te występuje tylko jeden raz właśnie w 2Piotra 2:4, które też jest tłumaczone jako piekło(BG) i Otchłań (BW) Wszystkie słowa które występują w BIBLII ( Szeol- Tartaru – Otchłań – Hades i Piekło) nie dotyczą piekła z ogniem wiecznym , ale miejsce odosobnienia. Jest to grób; zimny i ciemny dla ludzi i zwierząt, a dla duchów ciemność otaczająca nasz glob ziemski. Wszystkie te wyrazy można, więc nazwać PIEKŁEM, ale bez ognia piekielnego. Absurdem byłoby uważać, że Jakub jeden z bogobojnych mężów Bożych po utracie swego ukochanego syna Józefa, miałby udać się ze smutkiem do Szeolu za swoim synem? Wydarzenie to przedstawione jest tak w języku hebrajskim: „ 1Mojż.37:35; Próbowali go pocieszać wszyscy synowie jego i wszystkie córki jego, ale nie dał się pocieszyć i mówił: W żałobie zejdę do syna mego do SZEOL ( tłumaczone na piekło – moja uwaga). I opłakiwał go ojciec.” Czyżby Józef był w piekle z żarzącym się ogniem, za którym w rozpaczy chciałby się udać JAKUB? Jest to kłamstwo takie samo jak wypowiedź węża z EDENU!!

IV. Piekło z ogniem wiecznym.
Apostołowie zwodziciela na udowodnienie o istnieniu piekła wykorzystują też wszystkie teksty dotyczące ognia wiecznego, który w Piśmie Świętym, rzeczywiście występuje. Rozważmy je. Wszystkie słowa o ogniu wiecznym odnoszą się do „ Doliny Gehenna”
Dolina Gehenna znajdowała się w pobliżu Jerozolimy, gdzie w czasach Chrystusa znajdowało się wysypisko śmieci. W dolinie tej stale płonęły ogniska, które spalały nieczystości z całego miasta. Słowo Gehenna jest słowem greckim pochodzącym od słowa hebrajskiego „Ben Hinnon „ Dolina Hinnona” Płonący się, stale ogień w tej dolinie, nie oznacza, że on paliłby się zawsze, gdyby do niego nie dowożono nowych śmieci. Gdy wykorzystuje się tą dolinę do przedstawienia jej, jako Piekło z ogniem wiecznym, to zwolennicy takiej teorii musieli by też rozważyć, czy Sąd Boży też jest sądem trwającym na wieki, z którego, co jakiś czas przywozi się grzeszne dusze na spalenie, tak jak owe śmiecie do doliny „ Ben Hinnon”(moja - uwaga). A zatem czy będzie on jeszcze trwał w niebie po zmartwychwstaniu zbawionych? I czy z nieba będą zrzucani zbawieni grzesznicy do piekła na spalenie? Nie i to na pewno nie!! Biblia na ten temat mówi wyraźnie. Sąd Boży obejmuje trzy fazy:
I-II Faza: Po służbie orędowniczej Jezusa jako Najwyższego Kapłana Żyd.7:17, który po zmartwychwstaniu obejmuje tron po prawicy swego Ojca Żyd.8:1 -  rozpoczyna się sąd zgodnie z proroctwem Dan.8:14; Ob.14:7
- Sąd rozpoczyna się od Domu Bożego Ob.11,1 ; 2Piotra3:10-11
- Przed sądem stanie każdy Mat.16:27; Rzym.2:5-6; Ob.20:12-13; Ob.3:5; Łuk.10:20
-Po sądzie Chrystus przychodzi by dokonać żniwo ziemi Iz.13:9; 5:25; Ob.14:14-16
- I zabrać swój Kościół do siebie 1Tes.4:15-17; Iz. 26:19;
-Początek Milenium w niebie i dalszy ciąg sądu II Fazy Ob.20:4.6.;
-Początek Milenium na ziemi Ob.20:1-3; Jer.7:32-34; Joel 2:1.3.10; Iz. 5:25; Mal.3:19

III Faza sądu. Po zakończeniu przeglądania ksiąg Ob.20: 12”, Chrystus przychodzi po raz trzeci na naszą ziemię wraz ze zbawionymi w Nowym Jeruzalem. Ob.21: 2-3 Jest to moment, w którym kończy się Milenium i rozpoczyna się odczytanie zasądzonego wyroku nad tymi, którzy nie ożyli w pierwszym zmartwychwstaniu Ob. 20: 5. Oni powstają teraz, by usłyszeć wydany wyrok drugiej śmierci na nich i na zbuntowanych aniołach. Lucyfer zostaje uwolniony a grzesznicy zbudzeni do życia Ob.20:7.9-10 i gdy otaczają Jeruzalem zostają unicestwieni w ogniu wiecznym. Palić się on będzie tak długo, aż wszystko to, co  ogień ma do spalenia, spali.

Gdy Mateusz 5:22.29-30 mówi o ogniu i piekle to ma na uwadze właśnie ten moment, który nastąpi po okresie 1000-letnim i w którym zostaną unicestwieni grzesznicy i zbuntowane anioły i w którym nasza ziemia i atmosfera zostaną oczyszczone ogniem 2Piotra3:10; Mat.24:35; Ob.20:11, by zaraz potem była stworzona Nowa Ziemia i niebo Ob.21:1.

 

PODSUMOWANIE
Przywódca zwodzicieli przy kuszeniu Jezusa posługiwał się metodą, którą udało mu się zwieść Ewę. Pokusa związana była z pragnieniem. „ Ewa, gdy zobaczyła, że drzewo ma owoce dobre do jedzenia, i że było miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwana z niego owoc i jadła.. 1Mojż.3:6” Pierwszym zwodzeniem Jezusa w czasie 40-to dniowym poście było kuszenie o zaspokojeniu głodu. Zwodziciel mówi do Jezusa:, „Jeśli jesteś Synem Bożym powiedz, aby te kamienie stały się chlebem Mat.4: 3” Jezus odpowiadając zwodzicielowi powołuje się na Słowo Boże z 5Mojz.8:3  I odpowiada Mat.4,4 napisano – nie samych chlebem żyje człowiek, ale wszystkim tym, co wychodzi z ust Pana” Jezus powołuje się na tekst z 5Mojż.8:3; Gdy i ta pokusa nie poskutkowała wtedy zwodziciel zaatakował Słowem Bożym mówiąc:, „Jeśli jesteś Synem Bożym rzuć się w dół, napisano, bowiem: „Aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej Mat. 4: 6 Powołuje się Jezus na Ps.91: 11-12. Jezus dał odpór pokusie też Słowem Bożym mówiąc: Napisane jest również: nie będziesz kusił Pana, Boga swego Mat.4: 7; I tym razem Jezus odpowiada z 5Mojż.6:16. Zwodziciel nie rezygnuje i zmienia taktykę w zwodzeniu i pokazując wszystkie królestwa świata i ich chwałę mówiąc: „To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon” Mat: 4: 8-9. Odpowiedź Jezusa była jednoznaczna; Idź przecz szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swój pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz Mat.4: 10; 5Mojż.6:13
Widzimy, więc, że Słowo Boże pochodzącego z Bibli cytowane przez zwodziciela, chodź samo w sobie, stanowi prawdę, to jednak przy zmianie kontekstu ich wypowiedzi mija się z nią. Jest ukrytym kłamstwem. Podobnie się dzieje i w czasach współczesnych, w których niemalże wszystkie odłamy chrześcijaństwa ewangelizują świat, czytając słowa z Pisma Świętego a zmieniając sens i kontekst wypowiedzi Jezusa i apostołów - głoszą kłamstwa.
Kłamstwem będzie też i to, jeśli wyrażenia obcojęzyczne będzie się przekręcać tak, aby je dopasowywać do kłamliwej teorii. Tak jak to jest z wyrazami: Hades – Szeol – Otchłań - Tartaru i ogniem wiecznym. Zachęcam do pilnego i uważnego studiowania Pisma Świętego, aby nie dać się złapać w pułapkę zwodziciela „ węża starodawnego”, który jest bardzo pilnym badaczem Słowa Bożego i dobrym znawcą psychiki ludzkiej.

Odpowiedź na doktrynę wiary w „ piekło z jeziorem ognia” wysłałem do:
1) http://www.ewangelista.pl/viewpage.php?page_id=1
2) http://www.alberto.pl/index.php/biblioteka-audio-video-i-teksty/filmy-i-prezentacje.html
3) http://www.jezus.pl/Formularz-kontaktowy.htm