Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
762995
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Trzecia wątpliwość Jakuba K „w realną Świątynię Niebieską” wyrażona w liście z dnia 18.02.2014 Roku.
Witaj Jakubie!
Tak jak przyobiecałem, pragnę ci odpowiedzieć; dlaczego adwentyści nauczają o realnej „Świątyni Niebieskiej”. W liście poprzednim nadmieniłem, że w niemalże, we wszystkich dominacjach chrześcijańskich nauka o proroctwie 2300 wieczorów i porankach nie istnieje, tak i nauka o Świątyni w niebie, też jest pomijana. Pomijanie podstawowych nauk: O Świątyni, Sądzie i proroctwach nie wypływa z tego, że takie nauki w Biblii nie występują, ale dla tego, że są im niezrozumiałe, lub celowo ignorowane.  Zastanówmy się, zatem, dlaczego chrześcijaństwo doby współczesnej pomija nauki Biblijne występujące w proroctwach czasów przeszłych, jak i przeznaczonych na czasy ostateczne? Uważam, dlatego, że: · Nie rozumieją proroctw dotyczących Świątyni, tej ziemskiej jak i niebieskiej, kiedy i w jakim celu obie te świątynie powstają, jaką rolę mają do spełnienia i jak długo będą one istnieć. Choć  temat, który omawiany jest bardzo ważny w życiu każdego człowieka, to mimo to, nie będę go szczegółowo opisywał, ale omówię go tylko w bardzo skróconym opisie, gdyż szczegóły możesz znaleźć w mym serwerze pod hasłem : świątynia, sąd, 2300 lat itp.

 

 A) Świątynia Niebieska.
W Biblii mamy nie wiele informacji na temat tego, kiedy Świątynia w niebie została zbudowana. Biorąc pod uwagę to, że  Świątynia – Przybytek został zbudowany na ziemi z polecenia samego Boga, jako kopia świątyni niebieskiej, w której Bóg pragnął zamieszkać  wśród swego wybranego narodu 2.Mojż.25:8-9.  O ile wiemy w jakim czasie Świątynia ziemska została zbudowana, to o Świątyni w niebie nic nie wiemy. Z wiersza 9 dowiadujemy się jedynie, że była ona wzorem, kopią Świątyni Niebieskiej. Jednak na podstawie tekstu z Ob.13:8 (B.G), który mówi o zabiciu Baranka od założenia świata, możemy jedynie domniemywać, że świątynia w niebie została zbudowana po powstaniu grzechu w niebie.
Po powstaniu grzechu w niebie, Bóg postanawia symbolicznie przyjąć postać Baranka i poświęcić swoje życie, by ratować tych, którzy zgrzeszyli, spełniając wymóg Prawa Bożego Rzym.6:, 23 „ Bo zapłatą za grzech jest śmierć”.  W niebie grzesznikami tymi byli aniołowie, z którymi Jezus rozpoczął walkę od momentu buntu Ob.12: 7. I od tego czasu walka dobra ze złem trwa po dzień dzisiejszy i trwać będzie aż do całkowitego z unicestwienia grzechu i grzeszników Ob.20:10; 14-15. Cały kult ceremonialny w Świątyni ziemskiej uczy nas o źródle grzechu, począwszy od nieba, po przez ziemię, niebo i na ziemi skończywszy. Ukazane to zostało poprzez symbol baranka niebieskiego w niebie a następnie na ziemi. Pierwsza ofiara baranka za ziemi została złożona w ogrodzie Eden po upadku w grzech pierwszej pary ludzkiej. Ze skóry ofiary Bóg uczynił odzienie i przyodział ich 1.Mojż. 3:21. Dlatego na podstawie tekstu z Ob.13: 8 możemy domniemywać, że ofiara baranka niebieskiego mogła być złożona na ołtarzu w Świątyni Niebieskiej, którą zbudował Bóg, a nie człowiek. Mówi o tym Ap. Paweł do Żydów 8:1-2.  Bóg jest jednocześnie sługą tej świątyni, kapłanem i arcykapłanem, Żyd.5:4-6, Który występuje w dniu pojednania, jako Arcykapłan Żyd?6:20, Który raz w roku wchodzi Żyd?9:6-7 Do miejsca najświętszego, która znajduje się poza zasłoną, tak samo, jak czynił to Aron w Starym Testamencie. 2Mojż.25:8-9; 29:43-45.

B) Świątynia ziemska a Niebieska
Tak jak wspomniałem, Świątynia zbudowana przez Mojżesza była kopią tej, która znajdowała się w niebie. Cały kult i ceremonialny, który obywał się w tej Świątyni był tylko cieniem tych rzeczy, które będą dokonane w przyszłości w Świątyni niebieskiej. List do Żydów, w 8: 5 BT, tak to przedstawia: „ Służą oni obrazowi i cieniowi rzeczywistości niebieskich, dlatego w dalszej części Bóg przypomina Mojżeszowi i mówi: Patrz, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Więcej na temat Świątyni ziemskiej znajdziesz w linku:
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/studyjne/81-swiatynia-starotestamentowa.html
Powyższy tekst pragnie nam uświadomić, że Świątynia ziemska i wszystkie czynności ceremonialne wykonywane w niej, są tylko cieniem rzeczy przyszłych, które częściowo zostały spełnione w czasie śmierci Jezusa. Uwidocznione jest to w wydarzeniu zapisanym w: Mat.27: 51 BTA oto zasłona Przybytku rozerwała się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać.” Z chwilą rozerwania zasłony oddzielającej miejsce Święte od Najświętszego przestaje istnieć kapłaństwo lewicie, ofiarowanie baranków, picie i jedzenie pokarmów w czasie świąt ceremonialnych. Dlaczego? Bo Jezus Chrystus po śmieci i zmartwychwstaniu staje się kapłanem Boga Najwyższego, i urzeczywistnionym Barankiem, który gładzi grzechy świata Jana 1: 29 a w 1Jana 4: 9 tak pisze: „W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki niemu.” Po wypełnieniu się proroctwa o świątyni ziemskiej i kapłaństwie Lewickim, Chrystus po swojej śmierci i wstąpieniu do nieba wprowadza kapłaństwo inne, te, które nie ma początku ani końca. To kapłaństwo jak i ofiara są kapłaństwem jak i ofiarą lepszą i doskonalszą. Zapoznaj się z następującymi tekstami: Żyd.9:8-9.11-12.14; 8:1-2; 5:5-6; 10:12.14. Wszystkie prawa i obrzędy ceremonialne Starotestamentowe przestają istnieć z chwilą śmierci Jezusa, bo to, co było cieniem w Starym Testamencie urzeczywistnia się w Świątyni Niebieskiej w Nowym Testamencie. Na temat „cieni” Ap. Paweł tak się wypowiada w Kol. 2: 16-17 BTNiech, więc nikt o was nie wydaje sądu, co do jedzenia i picia, bądź w sprawie święta (lub nowiu księżyca – moja uwaga), czy sabatu. Są to tylko cienie spraw przyszłych,a rzeczywistość należy do Chrystusa” Wyrażenie w słowie „ cienie spraw przyszłych” przenosi nas do momentu „cieni niebieskich” – zabicia baranka od założenia Świata Ob.13: 8. Wszystko to, co dotyczyło Świątyni ziemskiej ma odniesienie do niebieskiej. Ap. Paweł do Żyda.8:5 Tak się wypowiada „ Służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem cieniem, świątyni niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi” Sprawyprzyszłe, o których jest mowa w 2 Kol.2: 17, urzeczywistniły się w niebie. Jezus Chrystus po wstąpieniu do nieba obejmuje funkcje kapłana w Świątyni Niebieskiej, oczyszczając grzesznika z grzechów po nawróceniu się i zmieniając swoje życie w posłuszeństwo woli Bożej. Od tej chwili losy grzesznika uzależnione od jego samego i czy uwierzy on Jezusowi i w nauki Biblijne ukazane w proroctwach, listach i ewangeliach. Jan w Apokalipsie 1: 3 BW pisze: „Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim napisano, czas, bowiem jest bliski”. Uważam za dobrą rzecz, że przyznajesz się do wątpliwości nauk, które nie rozumiesz. Aby je zrozumieć, potrzebna jest cierpliwość, i gorąca modlitwa w której prosić się powinno  o Ducha Świętego. Jeśli ma się osobiste pragnienia poznania proroctw Starego jak i Nowego Testamentu modlitwy zostaną wysłuchane. Tak jak w Starym Testamencie kapłan czyniąc posługę oczyszczenia grzesznika krwią baranka przed zasłoną, oddzielającą miejsce Święte od Najświętszego, gdzie znajdowała się skrzynia przymierza z ubłagalnią, tak Jezus w Nowym Testamencie oczyszcza każdego z nas krwią swoją. Rzeczywistością, więc cieni, jest Chrystus i tylko Chrystus. Możemy śmiało powiedzieć, że „cienie”, o których mówimy są rzeczywistością w niebie, dlatego zachęcam cię, abyś dokładnie zapoznał się z nimi w Starym Testamencie.

C), W jakim celu Świątynia została zbudowana?
1)Biblia Warszawska daje nam odpowiedź w 1Mojż.25:8
 I wystawią mi Świątynię, abym zamieszkał pośród nich”. Biblia Tysiąclecia Świątynię przedstawia, jako „Święty Przybytek”.  Z tego teksu wynika, że Świątynia jak i Przybytek jest to miejsce, w którym pragnie zamieszkać Bóg. W Tym miejscu pragnę nadmienić, że świętość nie wypływa z tego, że przybytek sam w sobie jest święty, ale z tego, że w przybytku tym zamieszkuje Święty Bóg.!! Miejscem zamieszania Boga może być też:

**) Jan
2: 19-22 - Ciało! Nic, więc dziwnego, że Ap. Paweł w 1Kor.3:16-17 Mówi:
„Czysz nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście? I że Duch Boży mieszka w was? Jeśli kto niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście”. Tekst ten odnosi się do ciała każdego nawróconego człowieka jak i do zgromadzenia, zboru i Kościoła, w którym nie powinna znaleźć się obłuda, ani żaden inny grzech wypływający z nieposłuszeństwa i z nieprzestrzegania Przykazaniom Boskim.
**) Ezech.11:16 - Bóg jest świątynią dla swego wybranego narodu. Ezechiel mówi, że dla swego rozproszonego narodu Bóg był świątynią. Te i wszystkie inne
teksty przedstawiają nam jedyną prawdę Pisma Świętego, że świątynią jest to miejsce, w którym przebywa, mieszka i działa Bóg. Może to być ciało człowieka, miejsce, w którym klękam do modlitwy, miejsce zgromadzeń na nabożeństwo ( kaplica, mieszkanie, łąka, namiot, itp.), Ale jest to też miejsce, w którym wykonuje się obrządek ceremonialny przy składaniu ofiar, za popełnione grzechy i wszystkich jego nieprawości. Bez znajomości Świątyni Starotestamentowej i służby w niej, jak też bez znajomości Bożego planu założonego w ratowaniu każdego grzesznika, nigdy nie zrozumiemy proroctw ani prawdy przedstawionej w symbolach. Obrzędy ceremonialne ze Starego Testamentu są takim symbolem i mają one odbicie w rzeczywistości niebieskiej. Zachęcam do pilniejszego studiowania tych zagadnień w Starym jak i Nowym Testamencie.

2) Świątynia, jako miejsce kultu ceremonialnego

Świątynia jest nie tylko mieszkaniem Boga, w którym chce spotykać się ze swoim ludem i przekazywać mu swoje przesłanie, przez powołanych do tej służby kapłanów i Mojżesza 2Mojz.25:22;  26:30; 4Mojż.27;21, Ale jest też miejscem, w którym odbywa się służba ofiarnicza, uświęcająca i oczyszczająca każdego grzesznika. Dlatego miejsce to zostało podzielone na dwie izby zwane: Święte i Najświętsze. Do miejsca „Świętego” wchodzą kapłani by czynić posługę ofiarniczą, każdego dnia. Natomiast do miejsca „Najświętszego” wchodzi Arcykapłan tylko raz w roku, w dniu pojednania, który nazwany jest też „dniem sądnym”. W dniu tym składna jest ofiara oczyszczająca jego samego, świątyni i całego zgromadzenia. Cienie obu części Świątyni ziemskiej urzeczywistniły się w Świątyni Niebieskiej:
*
a) – Codzienne ofiary całopalne jak też palenie łagodnego kadzidła na złotym ołtarzu znajdującym się tuż przed zasłoną oddzielającą miejsce święte od najświętszego, było posługą indywidualną dla każdego grzesznika. Za przestępstwo każdego grzechu jest kara śmierci zgodna z tym, co mówi prawo „ Zapłatą za grzech jest śmierć Rzym 6, 23.
 Grzesznik
przyprowadza przed drzwi świątyni baranka bez skazy i kładzie swoje ręce na głowę baranka wyznając swoje grzechy. W ten sposób symbolicznie przenosi swoje grzechy na baranka. Potem własnoręcznie zabija go. Kapłan wnosi krew zabitego baranka do pierwszej części świątyni i kropi ją przed zasłoną, za którą znajdowała się arka z ubłagalnią. Przez ten obrządek, grzech wyznany na zwierzę, był za pośrednictwem krwi symbolicznej przenoszony do świątyni, zanieczyszczając ją. Grzesznik natomiast wychodził oczyszczony z grzechu. Obrządek ten jest cieniem rzeczy, które wypełniły się w Jezusie Chrystusie. Umiera On jak niewinny baranek za nasze grzechy. Teksty odnoszące się do cieni, które miały się wypełnić: 3Mojż. Rozdz. 3-6. Teksty dotyczące wypełnienia się tychże cieni:
Iz. 53,6; Symbol ofiary przebłagalnej krwi Baranka wypełnił się w rzeczywistej krwi Jezusa. Rzym.3, 24-25; 2Kor.5,21; Iz. 53,5; Żyd. 9,26-28; Żyd. 9,22.
*b) – Tak jak kapłan był pośrednikiem pomiędzy grzesznikiem a Bogiem w świątyni Starotestamentowej, tak Chrystus urzeczywistnił ten „ cień „ swym pośrednictwem. 1 Tym 2,5.  Apostoł Paweł pisze: „ Żyd. 8,1-2 Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu Majestatu w niebie. Jako sługa Świątyni i prawdziwego Przybytku
, którego zbudował Pan, a nie człowiek?·
*c) - Tak jak kapłan w Starym Testamencie po przez składanie ofiary za grzesznika stawia się za nim, tak Jezus kapłan Boga Najwyższego, według porządku Melchisedeka, stawia się za, każdym pokutującym grzesznikiem. Żyd. 6,20.
*d) – Tak jak Kapłan
po przez składanie ofiary za grzesznika jedna go z Bogiem, tak Jezus, jako kapłan nowego przymierza, jedna grzesznika z Bogiem. 2Kor. 5,19
*e) – Tak jak kapłan pali wonne kadzidło (symbolizujące modlitwy pokutne grzesznika), przed zasłoną, za którą znajduje się „ ubłagalnia”
2Mojż.30, 1.7-8, Tak Jezus Chrystus przed obliczem swego ojca przedkłada swoją krew wraz z modlitwami pokutujących grzeszników, za których oddał swoje życie, aby mogli być zbawieni i zapisami w księdze żywota.  Jana 3, 16; 1Jana 3, 16; Ef. 2,8-10; Dan. 12,1; Filip 4:3; Ob.20:15; Łuk.10:20
*f) Tak jak kapłan w pierwszej części świątyni ziemskiej, pełni posługę
pojednania grzesznika z Bogiem i przebaczenia mu wszystkich grzechów, tak Jezus zaraz po udaniu się do Nieba po zmartwychwstaniu pełni taką samą służbę kapłańską w miejscu świętym, aż do dnia sądnego Hebr.7, 25; Ef.4,32; Rzym.3, 24; 4, 25; 5: 11; 2Kor.5:18

3) Dzień sądny w Starym Testamencie odbywał się raz do roku i obrządek dokonywany w tym dniu ma też odniesienie do rzeczywistego obrządku Arcykapłana w Świątyni niebieskiej. Gdy nastaje dzień pojednania – Dzień sądu, Arcykapłan Starego Testamentu „ Aron” przywdziewa się w specjalne szaty na tą okoliczność przygotowane, i z krwią kozła wchodzi za zasłonę by dokonać oczyszczenia siebie, Świątyni i całego zgromadzenia. Zostało to wydarzenie opisane w Starym Testamencie 3Mojż. W rozdziale 16. W czasie  pełnienia służby pojednawczej Boga z całym narodem, zgromadzenie trwało w modlitwie i poście, wiersz 29-30.
W encyklopedii izraelskiej w rozdziale „ Dzień Pojednania” wydarzenie to opisano tak:
„ Bóg siedzi na wysokiej stolicy, by sądzić świat. Jest On sędzią i Orędownikiem, Znawcą i Świadkiem, otwiera Księgę sprawozdań, w której są nazwiska każdego człowieka.. Trąba zagrzmiała i daje się słychać cichy i wolny głos; aniołowie drżą, mówiąc: to jest dzień sądu, gdyż nawet jego słudzy nie są czystymi przed Bogiem. Tak jak pasterz przegląda swą trzodę, każąc przychodzić pod jego laską, tak Bóg przepuszcza każdą żywą duszę przed sobą, naznaczając każdemu stworzeniu granicę życia i określając jego los. W dniu Nowego Roku pisze się dekret; w Dniu Pojednania pieczętuje się, kto ma żyć, a kto umrzeć. Pokutna modlitwa i miłosierdzie mogą odwrócić zły dekret.” Biblia natomiast sąd opisuje następująco: „
Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim Zasiadającego, od którego oblicza uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono. I ujrzałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą, co w księgach zapisano, życia Osądzono zmarłych z tego według ich czynów.” Ob. 20: 11-12; Dan. 7: 8-9; Ob.7: 3; 9: 4; Ob.19, 11-16. Tak jak Arcykapłan Starego Testamentu dokonuje oczyszczenia Świątyni ziemskiej z zanieczyszczeń grzechami pozostawionymi symbolicznie z oczyszczonych grzeszników, tak i Jezus Chrystus oczyszcza siebie i świątynię z grzechów, które przyjął na siebie, aby ratować ludzkość całego świata. Wydarzenie to zostało obrazowo przedstawione w następnej ceremonii kultowej w Starym Testamencie i zapisane w 3Mojż. 16:20-28.  Więcej na ten temat jest w tytule; „ Biblijna Nauka o Sądzie.  http://konfrontacje.com.pl/artykuly/studyjne/64-biblijna-nauka-o-sadzie.html

D) Jak długo obie te świątynie będą istnieć? Takie pytania często są zadawane. Dlatego i ten problem pokrótce chciejmy wyjaśnić. Jeśli chodzi o Świątynię ziemską, to czas istnienia jej i jej ważność możemy dokładnie określić. A zapisane jest to w:
1) 3.Mojz.16:2 I rzekł Pan do Mojżesza: Powiedz Aronowi, bratu swemu, żeby nie wchodził o każdym czasie do miejsca świętego poza zasłonę, przed wieko, które jest na Skrzyni, aby nie umarł, gdyż ukażę się nad wiekiem w obłoku” Z tego tekstu wynika, że nawet Najwyższy kapłan nie mógł wchodzić do miejsca Najświętszego w dowolnym czasie, gdzie przebywał Bóg. Bo miejsce to przeznaczone było do obecności kapłana tylko wtedy, gdy wchodził z krwią ofiary przebłagalnej. A ta czynność wykonywane była tylko raz w roku. A zatem czy możemy określić, w którym momencie opuścił Bóg miejsce, w którym przebywał, oznaczając czas końca ważnej świątyni ziemskiej? Niewątpliwie tak! Mateusz w rozdziale 27 i wierszu 51 pisze: „ I oto zasłona Świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu”
Od tego momentu, każdy bez żadnej obawy mógł tam wejść nie obawiając się, że umrze. Dlaczego? Bo w tym miejscu nie ma już Boga!! Z chwilą śmierci Jezusa, Świątynia ziemska traci swą ważność a kapłaństwo Lewickie i cały kult ceremonialny przestaje istnieć. Cień baranka urzeczywistnia się na ziemi i zostaje przeniesiony do nieba, jako rzeczywistość.

2) Po wniebowstąpieniu Jezusa do nieba, Jezus zajmuje miejsce obok swego ojca, jako Kapłan i Arcykapłan Żyd.8:1 Według porządku nie Lewickiego, ale Melchizedeka Żyd. 6:20. „Cień” Arcykapłana Świątyni ziemskiej urzeczywistnia Arcykapłan według porządku Melchizedeka – Jezusa Chrystusa w niebie i czas tej służby jest ukazany w proroctwie Daniela w rozdziale 8. Proroctwo to zostało zapieczętowane na czasy ostateczne wiersz 17 ostatnia część. Tak jak w Świątyni ziemskiej służba kapłana odbywała się, co dziennie, aż do Dnia Pojednania, tak i służba w niebie dokonywana jest tak samo w dwóch różnych okresach. Od wniebowstąpienia: 31r n.e. Do Dnia Pojednania 1844r
- jako KAPŁAN i Od 1844r do Powtórnego Przyjścia, jako ASRCYKAPŁAN.  Dwa te okresy przeanalizować możesz jeszcze raz w:
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/296-jakub-k-watpliwosci-do-1844-roku.html
 W 1844r.Jezus obejmuję funkcje Arcykapłana  i wykonuje urzeczywistnione czynności Arcykapłana w Świątyni niebieskiej.  Gdy te czynności z zostaną zakończone, Jezus składa szaty Arcykapłańskie i Przychodzi, jako Król, Królów i Pan Panów. Łaska, odpuszczenie jak i oczyszczenie z grzechów zostało zakończone. Duch Święty z Ziemi zostaje odjęty i ludzie ci, którzy byli święci jeszcze bardziej się uświęcą, a ci, którzy byli źli staną sie jeszcze bardziej podli. Biblia tak to przedstawia:, „Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, kto brudny, niech dalej się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty nich nadal się uświęcaOb.22:11”Po zabraniu sprawiedliwych do nieba 1 Tes.4:17, Rozpoczyna się III faza sądu, w którym uczestniczą zbawieni Ob.20: 4 „I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem tez dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem 1000 lat”

Po okresie tysiącletnim Jesus wraz ze zbawionymi przychodz
i po raz trzeci, ale tym razem w Nowym mieście Jeruzalem Ob.21: 3 wraz ze zbawionymi. W tekście tym jest powiedziane:
Oto Przybytek Boga między ludźmi”  Wyrażenie to świadczy, że na nowej ziemi będzie Przybytek, jako miejsce przebywania Boga, ale nie będzie tam Przybytku kultowego mającego na ceku odpuszczania, 
i oczyszczenia z grzechu, gdyż na nowej ziemi grzechu już niema i o nim się nawet nie wspomina. Jan w wierszy 22 pisze:, Lecz Świątyni w nim nie widziałem; albowiem Pan Bóg Wszechmogący i Baranek jest jego Świątynią”, bo w niej się urzeczywistnił, jako Bóg i Baranek – moja uwaga. Jezus mówi o sobie; Jam jest alfą i Omegą, początkiem i końcem; planu zbawienia - moja uwaga. ( w.6) I wyrażenie słowa „stało się” jest potwierdzeniem, że plan zbawienia został zakończony. Tak, więc Świątynia ceremonialna, w której Jezus zakończył ostatnią służbę Arcykapłańską w niebie przestaje istnieć, zmieniając swe przeznaczenie jedynie na miejsce przebywania.  Przedstawiłem ci wszystko to, w co wierze i jak rozumiem Świątynię ziemską i niebieską. Jeśli masz zastrzeżenia, co do moich wypowiedzi, zachęcam w dalszym ciągu: pytaj!! Serdecznie pozdrawiam.

 

PS. Zachęcam tez do wysłuchania wykładu ma temat Świątyni Czas nagrania tylko 36:21 minut i przeczytania dwa artykuły o służbie Jezusa w Świątyni Nibieskiej.


1)  http://konfrontacje.com.pl/artykuly/studyjne/243-sluzba-jezusa-w-swiatyni-niebieskiej.html
2)  http://konfrontacje.com.pl/artykuly/studyjne/244-sluzba-jezusa-w-nibieskiej-swiatyni-cz-ii.html