Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
753905
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

 

Odpowiedź Na pytanie Pawła O.  z dnia 31,03,2015
Jakie jest pana stanowisko w sprawie zbawienia? Czy zbawienie, zostało dokonane na ziemi, tak jak gaszą protestanci? Czy w niebie jak głoszą adwentyści?

Miły Pawle, na temat ten odpowiadałem kilkakrotnie różnym osobom i można je znaleźć w poprzednich  mych odpowiedziach, nie mniej przypomnę ci je, jeszcze raz.

 Rzeczywiście protestanci, katolicy jak i prawosławie nauczają, że zbawienie zostało dokonane na ziemi w czasie śmierci Jezusa na krzyżu i wszyscy wierzący w Jezusa nie muszą oczekiwać sądu aby znaleźć się w niebie. Nauka ta jest sprzeczna z nauką Pisma Świętego, gdyż śmierć na krzyżu jest zapłatą Jezusa za nasze grzechy Rzym 6:23, które Chrystus wziął na siebie, jest wykupieniem nas od śmierci wiecznej. W Rzym.3:23-24 Ap. Paweł pisze:  Wszyscy zgrzeszyli  i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Przez śmierć Jezusa, każdy grzesznik otrzymał łaskę na okres swego życia, aby mógł porzucić swe grzeszne życie stając się dzieckiem Bożym. Prorok starotestamentowy Ezechiel pisze w 18:30-31 >Nawróćcie się i odwróćcie się od wszystkich waszych przestępstw, aby się wam nie stały pobudką do grzechu. Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciw mnie, i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha! Dlaczego macie umierać..! <   A w rozdziale. 33:12dodaje : >A ty, synu człowieczy, mów do swoich rodaków: Sprawiedliwość nie uratuje sprawiedliwego, gdy popełnia występek, a bezbożność nie doprowadzi bezbożnego do upadku, gdy się odwróci od swej bezbożności. Lecz i sprawiedliwy nie może żyć, gdy grzeszy <   Z tekstów tych wynika,  że zbawienie otrzymają, tylko ci, którzy są bez grzechu, którzy porzucą bezbożność, którzy są w ścisłym związku z Jezusem tak samo, jak On był w łączności ze swym Ojcem.

Twierdzenie, że zbawienie jest bezwarunkowe dla tych którzy uwierzą w Jezusa jest nauką nie prawdziwą, gdyż nie wystarczy tylko uwierzyć w Jezusa, lecz wierzyć, tak, jak wierzył Jezus i żyć tak jak żył Jezus. Więcej dowiesz się w linku: 
 
 http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/323-jakub-odpowiedzi-16-18.html   

                                


Twierdzi pan, że Chrystus zbawienia dokonał na ziemi i nauka Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego o sądzie ostatecznym i świątyni niebieskiej jest niezgodna z Pismem Świętym. To prawda, Chrystus oddał życie swoje na ziemi, bo zostało one też odebrane Adamowi i Ewie i następnym pokoleniu za ziemi. Ale przecież grzech na ziemię przyszedł z nieba, przez Lucyfera, który w postaci węża przekonał Ewę o nieśmiertelności, zachęcając do złamania prawa Bożego. Dlatego Golgota stała się urzeczywistnieniem zbawienia ludzkości i wypełnieniem „cieni” wypływających z nauki kultu religijnego w świątyni ziemskiej, która była „obrazem i cieniem „ spraw niebieskich.( Hebr.8,5). Pierwszy przybytek miał znaczenie „obrazowe” wskazując na inną, jeszcze lepszą rzeczywistość. (Hebr.9,8-9) Chrystus wstępuje do samego nieba, świątyni, aby wstawiać się za nami (w.11.12.24) Chrystus jest sługą „ prawdziwego przybytku” Hebr.8:1-2, jest orędownikiem i kapłanem (1Jana2,1), wstawia się za nami (Rzym,8,34; Hebr.7,25) Jan widzi „Baranka jakby zabitego (Ob.5,6) Istotą dorocznej służby w ziemskiej świątyni był sąd i ostateczne usunięcie grzechu w Dniu Pojednania. Tak jak świątynia ziemska, tak i świątynia niebiańska musi być „oczyszczona”, ze skażenia spowodowanego grzechem.„ Przeto obrazy rzeczy niebieskich w taki sposób musiały być oczyszczone, same zaś rzeczy niebieskie potrzebowały o wiele doskonalszych ofiar od tamtych” Hebr.9, 23 Proroctwo z Dan.8,14 Wskazuje na czas rozpoczęcia oczyszczania świątyni niebieskiej, a zawarte jest ono w proroctwie o 2300 wieczorach i porankach. Z chwilą rozpoczęcia sądu w niebie księgi są otwarte Dan.7,9-10. Dlatego w Dz.A.3,19 Tak jest napisane „ Pokutujcie i nawróćcie się, aby grzechy wasze były zgładzone”. A zgładzenie grzechów następowało w tedy, gdy krew baranka wnoszona była do drugiego przedsionka świątyni ziemskiej. Było to dokonywane raz w roku w Dniu Sądnym. Cały kult ceremonialny Starego Testamentu był tylko cieniem – obrazem, który miał się urzeczywistnić w Nowym Testamencie  w postacie przelanej krwi Baranka. Krew tegoż Baranka - Jezusa Chrystusa jest wniesiona przez ARCYKAPŁAJA – Jezusa przed oblicze swego Ojca w świątyni niebieskiej,  by dzięki tej krwi mogli być oczyszczeni z grzechów wszyscy ci, którzy zostali zapisani w księgi życia. Tak jak w Starym Testamencie w czasie posługi kapłana w Dniu Sądnym był czasem na pokutne modlitwy całego zgromadzenia, tak i w czasie posługi Arcykapłana – Jezusa w czasie Sądu, jest czasem, na pokutne modlitwy, aby grzechy wyznane na głowę baranka, zostały zgładzone i wymazane.

 W czasie sądu przeznaczenie ludzi zostanie zapieczętowane, charaktery staną się niezmienne i zapłata wyznaczona. Święci pozostaną świętymi, a nieprawi pozostaną nieprawymi. Ob.22,11 W Biblii jest za dużo tekstów wskazujących na sąd, aby można było tę naukę obalić. Należy się, więc zastanowić, czy sąd ten dokonał się na ziemi z chwilą śmierci Jezusa na krzyżu, czy miał on dokonać się w czasie przyszłym? Czy Biblia coś na ten temat mówi? Apostoł Paweł w Dz. 24, 25 w rozmowie z Felisem, mówi o usprawiedliwieniu, łasce i o przyszłym sądzie.  Nie mówi o sądzie, który dokonał się z chwilą śmierci Jezusa, nie mówi też, że sąd ten dokonuje się w czasie działalności apostołów, lecz wyraźnie wskazuje na czas przyszły. Wypowiedź Pawła była po wniebowstąpieniu Jezusa do nieba, i nie mogła dotyczyć czasu gdy Jezus umierał na krzyżu,  czy też w czasie jego zmartwychwstania, czy wniebowstąpienia, lecz dotyczy czasu przyszłego. Tajemnica proroctw z księgi Daniela miała być tajemnicą do czasów ostatecznych. Dopiero w XIX wieku dzięki Duchowi Świętemu zostaje ona wyjaśniona.  (Dan.12,4) Nauka Adwentystów Dnia Siódmego oparta jest wyłącznie na Piśmie Świętym. Bo zawiera naukę o zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, uwidocznioną w miłości do ludzi 6 przykazań i Boga 4 przykazań. Miłość nie uwidoczniona uczynkami wypywającymi z przestrzegania przykazań jest martwa Jakub w 2:17 tak wypowiada się na ten temat: > Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie <  Ap. Paweł o miłości pisze w 1Kor.13:1-8 i tam w wierszu 8 tak się wypowiada >Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi. A miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym <

Błędna nauka o zbawieniu, usprawiedliwieniu, łasce i nieśmiertelności duszy zrodziła inne nie biblijne nauki, takie, jak: piekło, czyściec i nieśmiertelność duszy, dlatego twierdzą, że po śmierci człowiek wierzący idzie on do nieba, mniej grzeszny do czyśćca a ateista idzie do piekła. Gdyby nauki te były prawidłowe, to czy nauka o powrocie Jezusa i zabranie sprawiedliwych do nieba miała by sens?? A Biblia w tym temacie wyraźnie mówi w 1Tes.4:15-16. (BT) Sam bowiem Pan stąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a umarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem.Ob.1:7-8
Co w tym czasie będą czynić ci, którzy zaraz po śmierci udali się do nieba? Czy staną się bliźniaczymi osobami tych, którzy w czasie przyjścia Jezusa zostali porwani na obłoki? NIE! Po prostu ich w niebie niema!! W niebie znajdą się tylko ci, którzy  powstaną z martwych przy przyjściu Jezusa, którzy wcześniej, w czasie sądu, zostali zapieczętowani i zapisani w księdze żywota zgodnie z tekstami:

1) Z Dan.12:1 > W Owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym czasie wybawiony będzie twój lud, każdy kto jest wpisany do księgo życia<   
Orędownikiem ludzi pokutujących jest, kapłan - Jezus Chrystus, który  codziennie przedkłada swoją krew przed obliczem swego Ojca za tymi, którzy przyjęli Jego ofiarę wstawienniczą złożoną na ołtarzu Golgoty w 31 roku n.e. Czas orędownictwa Jezusa – jako kapłana trwa do jesieni 1844 roku, a od 1844 roku do swego powrotu występuje, jako arcykapłan w Dniu Sądnym zgodnie z tekstem z Ob. 14:7 > Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon Temu, który stworzył niebo, i morze, i źródła wód <

W ten sposób urzeczywistnił się symbol świątyni starotestamentowej ze świątynią niebieską, zgodnie z wypowiedzią Ap. Pawła do Hebr.8:5 > Służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to Zostało objawione Mojżeszowi …< A w Kol.2:16-17  jest dodane> Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością natomiast jest Chrystus <
 Wszystkie obrazy i cienie występującew Starym Testamencie, począwszy od jedzenia i picia, składania ofiar i świąt liczonych według faz księżycowych są nie aktualne od momentu śmierci Jezusa. Wskazują one jedynie, że w Starym Testamencie były one tylko obrazem i cieniem rzeczy, które będą wykonywane w czasach przyszłych. Zatem jest pytanie: gdzie, w jakim czasie, i kto będzie urzeczywistniał te cienie i obrazy, w czasie przyszłym? Odpowiedzi na to pytanie możesz znaleźć w:
A) http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/297-jakub-k-watpliwosc-istnienia-swiatyni-w-niebie.html

B) http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/322-jakub-k-odcpowiedz-na-cytaty-13-14.html  - I w wielu innych wypowiedziach w mym serwerze.

2) W jakim czasie pieczętowanie nastąpi?
Na podstawie tekstu z Ob 9:4-5 >
Potem ujrzałem czterech aniołów stojących na czterech narożnikach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał po ziemi ani po morzu, ani na żadne drzewo. I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mająca pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego! <

Mimo tego, że tekst ten nie podaje dnia ani godziny rozpoczęcia i zakończenia pieczętowania, to jednak na podstawie końcowej myśli tego wersetu możemy określić w jakim czasie pieczętowanie to odbędzie się dokonywać. Nie wątpliwie odpowiedź na to pytanie można znaleźć w tekstach Ob.20: 11-15 (BT) >Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim Zasiadającego, od którego oblicza uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono. I Ujrzałem umarłych – wielkich i małych – stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów<
Z tekstów tych wynika, że pieczętowanie to, jest dokonywane w czasie sądu niebieskiego. I gdy Jezus przychodzi po raz drugi jest już wiadomo, którzy otrzymali pieczęć Boga żywego. Decyzja sądu jest odnotowana w księgach życia i ci, którzy są w niej zapisani powstają z martwych na głos trąby, by wraz w tymi, którzy doczekali żywo powrotu Jezusa, razem udać się na obłoki do Jezusa. Porwani na obłoki uczestniczą w III fazie sądu jako „ława zaprzysiężonych sędziów”, którzy po zapoznaniu się czynami tych, którzy nie powstali w pierwszym zmartwychwstaniu; (OB.20:5 Inni, – którzy nie są zapisani w księdze życia nie ożyli, gdyż ożyją oni dopiero po wypełnieniu się okresu tysiącletniego ), wydadzą opinię - czy wyrok sądu Bożego nad nimi jest sprawiedliwy. Biblia o tych wydarzeniach pisze w następujących tekstach:
 
A) Ob.20:4 ( BW) > I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu, ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem 1ooo lat<  Komu dano prawo sądu? Czyż nie tym, którzy zostali porwani na obłoki do Chrystusa w czasie pierwszego zmartwychwstania ? Ap. Paweł w 1Tes.1:5 tak się wyraża o braciach w Chrystusie > Jest to dowodem sprawiedliwego Sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które cierpicie  >

B) OB.20:5 > Inni, – którzy nie są zapisani w księdze życia nie ożyli, gdyż ożyją oni dopiero po wypełnieniu się okresu tysiącletniego < Ci zaliczeni są wraz ze zbuntowanymi aniołami na unicestwienie w ogniu, z godnie z tekstem Ob. 20:14-15:  Jakub w 2:13 tak się wypowiada:
> Nad tym, który nie okazywał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia, miłosierdzie góruje nad sądem < W Rzym 2:2 Ap. Paweł dodaje > Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią < Przeczytaj też: Kaz. 12:13-14

C) 1Kor.6:2-3 (BW > Czyż nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czyż nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Juda 6.15; 2Piotra 4:5; Cóż dopiero sprawy zwykłe sprawy życiowe? < Komu powierzono zapoznania się z zapisami w księgach życia i innej księdze? Czyż nie świętym pochodzącym z pierwszego zmartwychwstania?
Zatem jaką opinię wydadzą zbawieni, po zapoznaniu się z grzechami tych, którzy zostali zaliczeni – osądzeni na drugą śmierć – wieczną? Ob.20:14-15
Dawid w Psalmie 119:137 mówi: >Sprawiedliwy jesteś Panie, i prawe są sądy twoje <
Jan w Objawieniu 16:7 mówi: >Usłyszałem jak ołtarz mówił: Tak, Panie, Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są twoje sądy<
Izajasz w 5:16 mówi: >Lecz Pan zastępów będzie wywyższony przez sąd, a Święty Bóg okaże się świętym przez sprawiedliwość < Sąd niebieski wykaże, czy oskarżenie Boga przez szatana i ludzi za wszystkie nieszczęścia jakie dzieją się na ziemi, są dziełem Boga czy diabła? Sąd oczyści Jezusa – Arcykapłana z wszystkich przyjętych na swą głowę grzechów ludzi pokutujących i przyjmujących Jezusa za swego Wykupiciela i Wybawiciela od wszystkich przestępstw, za które groziła kara śmierci. 

Dawid w Psalmie 101:1 mówi >O miłosierdziu i o sądzie śpiewać będę: tobie o Panie! śpiewać będę <
Jan w Objawieniu 5:9 (BW) mówi: >I zaśpiewali nowa pieść, tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu<
A w Ob.15:3 takie jest sprawozdanie >I zaśpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i Baranka, mówiąc; Wielkie i dziwne są dzieła twoje, Panie, Boże Wszechmogący; sprawiedliwe są drogi twoje Królu narodów<

Zapraszam:
Do You Tube aby wysłuchać wykładu o Sądzie niebieskim. Wykładowcą jest dr. teologii Wł. Polok:

https://www.youtube.com/watch?v=2N7mRwvS6gI

 

 
Na podstawie tekstów przedstawionych z Pisma Świętego mogę śmiało oświadczyć, że nauki Adwentystów D.S. o Świątyni niebieskiej, orędownictwie Arcykapłana - Jezusa Chrystusa w niebie, o sądzie i zbawieniu, są naukami opartymi na Biblii. Dlatego wszelkie zarzuty przeciwko tym naukom są nie uzasadnione.

Serdecznie pozdrawiam.