Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
753884
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

WYZNANIE MEJ WIARY CZ.2

2. NIEBO
Wierzę, że istnieją  trzy nieba
a tekst z 1Mojż.1:1 >odnoszący się do Stwórcy, Który  występuje pod imieniem Elohim ma odniesienie do Nieba pierwszego i naszej planety ziemia. Tekst ten tak to oddaje > Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię<  Pierwsze niebo stanowi krąg atmosfery, wokół naszej planety, z której możemy oglądać niebo drugie ze świecącymi gwiazdami i planetami.  O tym, że pierwsze niebo i ziemia zostanie spalone ogniem pisze Ap. Piotr w 2 Liście i Rozdziele 3 wiersz 10.12 BG a Jan potwierdza w Ob. 21:1, że po spaleniu ogniem pierwszego nieba i ziemi zostanie stworzone nowa ziemia i nowe niebo. Jeden z artystów w swej wyobraźni te trzy nieba przedstawił tak:Niebo Trzecie, które było, jest i będzie miejscem przebywania aniołów i Boga, stało się areną walki dobra, ze złem. Walczył Syn Boży – Michał - Książę ze zbuntowanymi aniołami, na czele których stanął jeden z przedniejszych aniołów. Biblia o walce tej sprawozdaje w Ob.12:7 BW > I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie Jego stoczyli bój ze smokiem i aniołami jego w trzecim niebie. Po zwycięstwie nad lucyferem, Książę Michał zdecydował się być Barankiem i wykupić swoją krwią, każdego grzesznika z niewoli grzechu zgodnie z wymogiem prawa Rzym 6:23 > Gdyż zapłatą za grzech jest śmierć..< Bóg przyjmujący symbolicznie postać Baranka, który zabity jest od założenia świata, na ołtarzu w Świątyni Niebieskiej. O wydarzeniu tym pisze Jan w Ob.13:8 BG > I będą się jej ( bestii – moja uwaga) kłaniać wszyscy mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księgach żywota Baranka zabitego od założenia świata< Owy symbol Boga – Baranka niebieskiego, zostaje wprowadzony do Świątyni Starotestamentowej, a urzeczywistnienie tego symbolu zostaje spełnione na górze Golgoty. Aby wymógł wykupienia grzesznika od kary śmierci mógł być spełniony, Michał – Bóg, zniża się do poziomu sługi, przyjmując ciało drugiego Adama, by w ciele podobnym do pierwszego Adama przezwyciężyć grzech – nie popełniając go. Ap. Paweł do Rzym.3:8 BW pisze:> Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg, przez zesłanie Syna swego w postaci  grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele.< Dalej w liście do Filip.2:5-8 BT myśl tą wzbogaca tymi słowy:> On istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka< I jako Syn człowieczy; (w.8) > Uniżył samego siebie stawszy się posłusznym aż do śmierci krzyżowej<  O poniżeniu i cierpieniach Jezusa pisze w 53   Rozdziale Izajasz. Potwierdzeniem mej wiary w istnienie trzeciego nieba jest wypowiedź Ap. Piotra, który wypowiada się na temat porwania – zachwycenia w 2-gim liście do Koryntian w Rozdziale 12 i w wierszach 2 i 4 (w BNŚ, i BT) tak się wypowiada: >Znam człowieka w jedności z Chrystusem, który czternaście lat temu – czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem nie wiem. Bóg to wie – został jako taki, porwany do trzeciego nieba i wiem, że został porwany do raju i usłyszał niewypowiedziane – tajemne słowa, których człowiekowi nie wolno mówić – powtarzać.< Tylko w trzecim niebie może być - istnieć  Święte Nowe Jeruzalem wraz z Przybytkiem - Świątynią zbudowaną nie przez człowieka, ale przez samego Boga. O tej świątyni i Arcykapłanie mowa jest w liście do Żydów w 8:1-2>Główną zaś rzeczą jest w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu Majestatu w niebie. Jako sługa Świątyni i prawdziwego Przybytku, który zbudował Pan – Jehowa, a nie człowiek. Dlatego do Żydów w 12:22-23 tak się wypowiada: >Lecz wy podeszliście do góry Syjon o do miasta Boga żywego do, Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonych rzeszy aniołów, i do uroczystego zgromadzenia. Do zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie. I do Boga, sędziego wszystkich i do duchów ludzi zgromadzonych, którzy osiągnęli doskonałość.


3. GRZECH
Wierzę, że istnieje grzech,
który przedstawiony jest w definicji zawartej w tekście 1 Jana 3:4 (BG)> Każdy, co czyni grzech, ten i zakon przestępuje; albowiem grzech jest przestępstwem zakonujest bezprawiem, moja uwaga. Gdyby nie było prawa, nie było by grzechu. Istniało by tylko bezprawie i chaos, w którym trudno było by żyć.
Pierwszy grzech powstał w niebie, a następnie na ziemi, poprzez zmiany prawa Bożego przez Lucyfera i przekonanie pierwszych ludzi, że Prawodawca kłamie. Bóg nakazał, aby nie spożywać owocu z drzewa poznania dobra i zła! 1Mojż.2:17, bo gdy z niego jeść będą umrą. Natomiast Lucyfer zaprzeczył temu zakazowi mówiąc, na pewno nie pomrzecie. 1Moj.3:4, i uzasadnia swą rację tymi słowy: 1Mojż.3:5> BW Lecz Bóg – prawodawca wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło<
Wypowiedź Lucyfera świadczy, że diabłu zależało na tym, aby przedstawić Stworzyciela, zazdrośnikiem, który nie chce, aby ktoś poza Nim poznał wiedzę, którą posiada tylko Bóg. Lucyfer mówi wyraźnie, że po zjedzeniu owocu zakazanego staniecie się jak Bóg, znający dobro i zło. Ta kłamliwa prawda trwa po dzień dzisiejszy, w niektórych religiach, i w rozprawach uczonych teologach, którzy wizerunek Boga zniekształcają, przedstawiając Go w wizerunkach, rzeźbach i obrazach jak też i w swych dążnościach, aby stać się stać się Bogiem po przez wielokrotność  inkarnacyjną.

4. PRAWO BOŻE
Wierzę, że istniało, istnieje i będzie istnieć Prawo Boże,
tak samo jak Jego Prawodawca. Biblia naucza nas, że Prawo Boże jest wieczne tak samo jak wiecznym jest Bóg. A oto teksty:

*Izaj.44:5.Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego odkupiciel, Pan 
Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga.
*Izaj.24:5: Ziemia jest splugawiona pod swoimi mieszkańcami, gdyż przestąpili prawa, wykroczyli przeciwko przykazaniom i zerwali odwieczne przymierze.
*1Mojż.17:7. I ustanowię
przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie.
*1Mojż.21:33. Abraham zaś zasadził tamaryszek w Beer-Szebie i wzywał tam imienia Pana, Boga Wiekuistego.
*2Mojż.15:18. Pan
będzie królował na wieki wieków.
*Izaj.40:28. Czy nie wiesz
? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest Jego mądrość
*1Jana. 5:3.
Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań
Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe
 
* Rzym.1:18.20. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i Bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznanie umysłem, tak iż nic nie mają na swą obronę.
Prawo moralne 2Mojż. 20:1-17, które przekazał Pan Mojżeszowi było napisane własnoręcznie przez Boga 2Mojż.31:18 i wręczone Mojżeszowi, aby on przekazał je ludziom wybranym przez Boga. Wierzę więc, że prawo to obowiązuje do dnia dzisiejszego i lekceważenie GO jest bezprawiem.

 W 2Mojż. 16:28. Jahwe mówi> Jak długo jeszcze zamierzacie odmawiać przestrzegania moich przykazań i moich praw?  Wypowiedź ta wyraźnie określa, kto jest autorem tego prawa i czy ludzkość powinna prawo to respektować, tak, jak czynił to Jezus Chrystus. Jezus na temat ważności prawa  mówi: Mat.5:17 BNŚ > Nie myślcie, że przyszedłem zniweczyć Prawo (Jahwe moja uwaga), lub proroków: Nie przyszedłem zniweczyć, lecz spełnić< Jezus spełniał wszystkie nakazy prawa swego Ojca. Dlatego w wierszach 18-19 mówi, że ci, którzy nie przestrzegają i łamią Prawo Jahwe i tak uczą, Królestwa Bożego nie odziedziczą

Czy wierząc w Jezusa, w którym ukryta jest cała pełnia - Kol.1:19, można unieważniać Prawo Jahwe? Ap. Paweł do Rzym. 3:31, mówi, że jeśli wierzymy w Jahwe i Jego Syna, to prawo Jego umacniamy – ugruntowujemy, a nie unieważniamy czy też lekceważymy. To, co wieczne jest, nie może ulec zmianie, ani być unieważnione. Jakub w 1:17 uzasadnia to tymi słowami: > Każdy dobry dar i każdy doskonały podarunek pochodzi z góry, bo zstępuje od Ojca (Jahwe - moja uwaga) świateł niebiańskich a u Niego nie ma zmienności i obracania cienia<  Prawo Boże wieczne jest, tak samo jak i jego ustawodawca. Do Żydów w:13:8 jest napisane >Jezus Chrystus ten sam wczoraj i dzisiaj  i na wieki<  Tak samo jak Jahwe (Ojciec), który nie posiada początku i końca Izaj.44:5-6, jak i Jahwe - Jego Syn, który jest, pierwszy i ostatni i żyjący. Był martwy a żyje na wieki wieków Ob.1:4.8.17-18. Pozostałe teksty o prawie:

1) Żyd.8:10 >
Albowiem takie jest przymierze, którym się sprzymierzę z domem Izraela po owych dniach - mówi Jehowa: Włożę moje prawa do ich umysłu i napisze je na ich sercach i będę ich Bogiem<

2) Hiob w 22:22 mówi: >Weźcie proszę, prawo z Jego ust (a nie Mojżesza) i złóżcie w swoim sercu Jego wypowiedzi<
3) Psalmista w 1:2 mówi: >że ma upodobanie w prawie Jehowy i Jego prawo czyta półgłosem dniem i nocą
4) Ps. 19:8 I dlatego, że> Rozkazy Jehowy są prosto linijne, radują serce! Przykazanie Jehowy jest czyste, rozświetla oczy<
5) Ps.37:31 mówi: >Prawo Jehowy jest w jego sercu, dlatego kroki jego się nie za chwieją<
6) Dz. 13:15 > Po publicznym czytaniu prawa i proroków, przełożeni synagogi posłali do nich mówiąc: Mężowie, bracia, jeśli macie jakieś słowo zachęty dla ludu, to mówcie<
7) Rzym 2:13> Bo nie ci, którzy prawa słuchają są prawi wobec Jahwe, lecz ci, którzy prawo wypełniają<
8) Rzym 7:12 >Prawo zatem jest święte, także przykazanie jest święte i dobre<
9) Rzym 8:2 >
Gdyż prawo tego Ducha, który daje życie w jedności z Chrystusem Jezusem, uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. Jeżeli Chrystus jest w jedności z wami, to ciało wprawdzie jest martwe ze względu na grzech, lecz Duch jest życiem ze względu na prawość
10) Jakub 2:10-11 > Kto bowiem przestrzega całego prawa, ale czyni fałszywy krok w jednym szczególe, staje się przestępcą względem ich wszystkich. Bo Ten, który rzekł – nie wolno ci cudzołożyć. Jeśli zatem nie popełnisz cudzołóstwa, lecz mordujesz, stajesz się człowiekiem, przeciw prawu – miłości względem bliźniego zawarta w 6 przepisach– moja uwaga< Parafrazując tą wypowiedź do pozostałych 4-rech przepisów dotyczących miłości do Jahwe skutki są takie same. Bo Ten który rzekł > Nie wolno ci mieć żadnych innych bogów na przekór mojemu obliczu Ks. Wyjścia 20:3< a czyni fałszywy krok w zapomnieniu o świętym dniu sabatu >wiersz 8 i pracuje w tym dniu wiersz 10 i zapomina o Stworzycielu wszechrzeczyJahwe: wiesz 11, staje się przestępcą wszystkich przepisów względem Jahwe. I ma to odniesienie do pozostałych wypowiedzi w tekstach:
* Mat. 5:19 Kto więc łamie jedno z tych najmniejszych przykazań i tak uczy ludzi, będzie najmniejszym w odniesieniu do królestwa w niebie. 

 http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/353-wyznanie-mojej-wiary-cz-3.html