Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
798558
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

 

Ksenia O w dniu 10.06,2016 zapytała:
Janku ? A jakie twoje jest zdanie na temat cudów? Czy w śród ludu wierzącego w dobie nam współczesnej, nie mogą pojawiać się cuda?

Kseniu! Witam cię Serdecznie!
Ja w przeciwieństwie do autora pana Olgierda Danielewicza potrafię racjonalnie myśleć i wierzę, że takie cuda jak i wiele innych pojawiających się w Kościele rzymskokatolickim, i w innych Kościołach wchodzących w skład ekumenicznej trójcy mogą się pojawiać i pojawiają się, gdyż Kościoły te otrzymują moc  od smoka. Jan w Apokalipsie pisze: 13:4.7-8 I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; damo mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.

 Zatem co Biblia mówi o tej trójcy, która od samego początku pojawienia się jej, walczy z Bogiem i ze świętymi? Trójca ta składa się z trzech potęg działająca globalnie na całym świecie. Są to:

=1. Smok, wąż starodawny, który jest sprawcą wszystkich nieszczęść na ziemi, i który za sprawą kłamstwa zainicjował grzech i zniekształcił nauki o miłości Boga do człowieka, Jego twórczej mocy i nauki o Bogu prawdomównym. O Smoku Biblia mówi w: Ob.12, 3.7.12; 1Mojż.3,1. Miał On do swej dyspozycji, potęgi militarne w czasach starożytnych jak i ma w czasach współczesnych, co uwidocznione jest w słowach: „ >posiada siedem głów i dziesięć diademów (koron)<, które odnoszą się do władz świeckich. Ob. 12.3 „ Do zwolenników tej potęgi zaliczyć należy, ateizm i wszystkie te dominacje religijne, które w swych naukach odbiegają od nauk Słowa Bożego.
=2. Bestia z morza, opisana jest w Ob.13, 1. Tekst ten odnosi się do potęgi pogańskiego Rzymu, który podobnie jak smok posiada siedem głów i dziesięć rogów, utożsamianych z dziesięcioma podbitymi narodami, z których wyłania się mały róg. Dan.7,7-8. Z czasem przerasta on podbite narody, przejmując pełna władzę, nauki i panowanie nad narodami w sensie duchowym, naukowym i filozoficznym. Więcej na temat tej Bestii znajdziesz w Linku
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/studyjne/66-bestia-z-morza.html Do zwolenników tej potęgi zaliczyć należy, zwiedzone chrześcijaństwo, które przejęło nauki filozoficzne, religijne i tradycje od pogaństwa babilońskiego, medoperskiego, greckiego i rzymskiego. Jest ono utożsamione z małym rogiem, stolicą, którego jest „miasto wielkie” Rzym z wydzielonym Watykanem Ob.17:9.17-18
=3. Bestia z lądu, opisana jest w Ob.13, 11-13 Tekst ten odnosi się do protestantów amerykańskich, którzy wykorzystując władze świeckie, przyczynią się do zbudowania kopi obrazu rzymskiego, zmuszając wszystkich do umocnienia Watykanu, który za sprawą swej popularności i potędze militarnej USA utworzy globalną koalicję trzech wymienionych potęg, zmuszając wszystkich do przestrzegania wszystkich ustaw związanych z wiarą, naruszając prawo każdego człowieka do wolności osobistej.Ob.13, 14-15. Wszyscy otrzymają znamię Bestii, jej znak mocy, oddzielający ich od tych, którzy zachowują przykazania Boże i którzy są przeznaczeni na zabicie (w.15) Co jest, więc tym znakiem, który oddziela te dwie grupy Ludzi? Gdy Kościół odstępczy, obejmie kontrolę nad sumieniami ludzi, wywyższy swój dzień – niedzielę,  w miejsce Bożego dnia - sobotę i potraktuje ten akt, jako znak swego autorytetu Ob.17, 1-6, ( A oto odpowiedz na ten temat:Na pytanie czy Kościół Rzymski może dowieść, że posiada moc ustanawiać święta w formie przykazań, pada odpowiedź „ Gdyby takiej mocy nie posiadał, nie ustanowiłby zachowania niedzieli, jako święta, pierwszego dnia tygodnia, zamiast soboty, siódmego dnia tygodnia, dokonując zmiany, która nie ma autorytetu Pisma Świętego”.(Stephen Keenan, Dectrinal Cathechism s.174).Znakiem rozpoznawczym Bestii, jest więc nie sobota tylko niedziela, która ukazuje moc otrzymaną od „Smoka” Ob.13,4-5, a o której tak dumnie wypowiada się  Kardynał – Stephen Keenan w  Dectrinal Cathechism na stronie 174).  A w razie jego osłabienia tej mocy , wykorzystywać będzie władze państwowe do uprawomocnienia tego aktu, ustawami państwowymi. Ekumenizm trzech potęg obejmie swym zasięgiem globalnie niemalże cały świat. Obawa przed sankcjami ekonomicznymi Ob.13, 17 przekona wszystkie mniejsze kościoły chrześcijańskie i niechrześcijańskie, aby przyjąć znak mocy odstępczej religijności. Pod sztandarem zjednoczonych kościołów chrześcijańskich i niechrześcijańskich, zgromadzeni zostaną wszyscy zwolennicy do ostatecznej walki z Bogiem i Jego ludem, który zachowuje wszystkie przykazani Boże i wiarę Jezusa Ob.16, 13-15; Ob.12.17

Posiadając tak potężną moc – Smoka, czyż będą trudności w czynieniu i objawianiu się cudów –różnego rodzaju?  Tylko ci którzy są fałszywymi nauczycielami, kapłanami i apostołami, mogą przyjmować każdą nie wyjaśnioną rzecz za cud. Dlatego Ap. Paweł w 2 Koryntian 11:3. ostrzega tymi słowy: Obawiam się jednak, ażeby, jak wąż chytrością swoja zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone – kłamstwami; moja uwaga i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi.  Gdyż tacy, którzy głoszą kłamstwa-moja uwaga, są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości (w.13-14)

Jeśli ów smok – szatan, może przybrać postać anioła światłości, czyż nie może dokonywać cudów na prośby tych, którzy mu służą, i wierzą w Jezusa Chrystusa? Co wierzący w Jezusa Chrystusa, a żyjący w bezprawiu  powiedzą na swe usprawiedliwienie? Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w  imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu twoim nie czyniliśmy wiele cudów? Wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie Mat.7:22-23; 25:41; Ob.19:20; 20:10.15

Wierzę więc, że im szybciej będzie mijać czas oczekiwania na Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na naszą ziemię, tym częściej będziemy słyszeć o różnego rodzaju cudach i objawieniach. Ale czy to będą cuda i objawienia z woli Boga? Czy diabła? Ci którzy są w łączności z Bogiem potrafią je odróżnić! Gdyż jedyną miarą oceny zjawiska jest Biblia i tylko Biblia. Gdy objawienie czy też cud objawia się w brew naukom Pisma Świętego i nie zgodną z jej przekazami; nie wierzmy im. Na przykład; Mateusz w 24:23 taką daje wskazówkę: Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie Dlaczego? Bo wiersz 24 mówi: Bo powstaną fałszywi misjonarze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znak i cuda.A Ap. Paweł w 2Tes.2:9 dodaje: Ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelka mocą, wśród znaków i rzekomych cudów. I to zagadnienie wyjaśnia nam Jan w Apokalipsie 13:11-14 tak: Potem ujrzałem inną Bestię wychodzącą z ziemi, miała dwa rogi podobne do rogów baranka, a mówiła jak smok I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona. I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem a ożyła. Za podsumowanie tych wskazań możemy przyjąć widzenie Jana z Ob.16:13-14 wyrażone w słowach: Widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów  (władców państw – moja uwaga) całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego.

Cud z hostią został ogłoszony nie Ameryce, w której zrodził się fałszywy prorok, ale w Polsce. Znaczy to, że trójca: Smoka, Bestii i Fałszywego Proroka obejmuje całą ziemię i jej mieszkańców. Zachęcam do przejżenia materiału na temat cudów z joutube:


Serdecznie pozdrawiam.