Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
753920
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

 

Ksiądz Stanisław Małkowski w swym artykule z dnia 10,06,2016 dalej tak się wypowiada:(1) Kto jak nie wy, powinien wiedzieć, że Kościół, którym kierujecie tutaj na ziemi i za który ponosicie odpowiedzialność, nie może iść na kompromis ze światem,(2) który podporządkowała sobie Bestia. Wy , macie być pierwszym tego przykładem.(3)Jedna jest droga prawdy. Jeśli pojawiło się wiele fałszywych dróg, to właśnie wy powinniście zagubionym owcom wskazać prawdę, (4) że w Królestwie Królowej musi się także znaleźć miejsce dla Króla. Czy nie widzicie, że właśnie tego, wróg obawia się najbardziej? (5)Władzy Bestii trzeba powiedzieć zdecydowanie nie.

Aby można było bardziej zrozumieć wypowiedź księdza, ponumerowałem poszczególne myśli, aby można było przeanalizować je w konfrontacji z Ewangelią Jezusa i Apostołów, gdyż tylko wtedy będzie można ocenić czy nauki Kościoła z którego się wywodzi są zgodne z nauką Jezusa; Króla Królów i Pana Panów.Ob.17:14

1) Każda władza państwowa jest świecka i nie powinna być uzależniona od żadnej władzy kościelnej i jej duchowieństwa i odwrotnie, Kościół nie powinien być uzależniony od władz Państwowych. Powinien być samodzielny i utrzymywany przez  swoich wiernych.
Dlatego zgadzam się z tą wypowiedzią, że Kościół, który podległy jest tylko pod panowaniem Króla Królów i Pana Panów nie powinien iść na żadem kompromis z władzą świecką i to niezależnie od tego, z jakiego skrzydła politycznego władza ta została wybrana; z lewa, prawa, liberalnego, czy też ateistycznego. Najlepszą nauką jest historia, która pokazała nam, że wchodzenie w sojusze kościoła z państwem przynosiły tylko złe skutki i to, nie tyko w sferze materialnej – ekonomicznej, ale i w życiu obywateli.

2) Czy każda władza państwowa jest podporządkowana Bestii ?
Aby można było odpowiedzieć na to pytanie, musimy zapoznać się o tym, co Biblia mówi o Bestii i kto może być tą Bestią. Biblia mówi nam, że Bestią jest każda potęga – siła – moc i władza, która przeciwstawia się Bogu i walczy z Nim i Jego Prawem. W Biblii jest ona przedstawiona w różnych obrazach i symbolach. Są one przedstawione w Ks. Daniela Rozdział 7.  Daniel w 7:2-8 mówi: Widziałem swoją wizje w nocy. Oto cztery wichry nieba wzburzyły wielkie morze. Cztery ogromne bestie wyszły z morza, a jedna różniła od drugiej. (w.2-3)…

W tych wersetach Bestie przestawione są w postaci różnych zwierząt i symbolizują mocarstwa światowe występujące w starożytności. Bestie występujące w śnie Daniela, występują z morza (narodów). Pierwsza Bestia podobna do lwa, która posiada skrzydła orle. Skrzydła zostają wyrwane a samego lwa uniesiono w górę i postawiono jak człowieka na dwóch nogach, dając mu ludzkie serce. Druga Bestia podobna do niedźwiedzia, z jednej strony podparta, a trzy żebra miała w paszczy między zębami. Mówiono do niej podnieś się! Pożeraj wiele mięsa! Trzecia Bestia podobna do pantery, mająca na swym grzbiecie cztery ptasie skrzydła. Posiadała ona też cztery głowy; jej powierzono władze. Czwarta Bestia, okropna i przerażająca o nadzwyczajnej sile. Miała wielkie zęby z żelaza i miedziane pazury. Pożerała i kruszyła wszystko, depcząc nogami to, co pozostawało. Na głowie swej miała dziesięć rogów. Potem zaczął wyrastać mały jedenasty róg, który przy rozrastaniu się, wyłamuje trzy. Mały róg posiada oczy i usta ludzkie, które wypowiadają wielkie rzeczy.

Daniel wyjaśniając sen o czterech Bestiach, wyjaśnia jego znaczenie i mówi, że lew ze skrzydłami orlimi” przedstawia BABILON, który niepodzielnie rządzi światem w okresie od 605 do 539r., p.n.e.
 
 
Po Babilonie zgodnie ze snem Daniela powstaje drugie mniejsze mocarstwo światowe - niedźwiedzia, które trwa r. od 539r, do 331r. p.n.e.

Jest nią: MEDO - PERSJA. Prorok Izajasz w rozdz. 45, 1-2, na 113 lat, przed narodzeniem się Cyrusa, tak przepowiada „Tak mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie: Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przednim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Ja pójdę przed tobą i równości wygładzę..” Cyrus był obeznany z proroctwem i dlatego po zdobyciu Babilonu tak się wypowiada „ Tak mówi Cyrus król Perski; wszystkie królestwa ziemi DAŁ MI PAN BÓG NIEBIESKI. I On mi rozkazał zbudować Mu Dom w Jerozolimie.” (Przypomnijmy dekret o odbudowie Jerozolimy Cyrus wydał w 536r. p.n.e.) Państwo medoperskie, jako drugie mocarstwo światowe z proroctwa Daniela, choć obszarem było większe od państwa babilońskiego, to jednak nie osiągnęło tego bogactwa i przepychu oraz polotu politycznego, z którego słynął Babilon.
Po drugim mocarstwie światowym powstaje trzecie. mocarstwo pantery czterogłowej, GRECJA, która trwa od 331  do 168r. Mocarstwo to posiada wybitnego przywódcę i stratega Aleksandra Wielkiego, który w 331 r. rozgromił Dariusza III, przesądzając los państwa medoperskiego. Aleksander Wielki z szybkością pantery i lotem skrzydeł ptasich dokonuje szybkich podbojów począwszy od Egiptu poprzez bliski wschód, i Azję dotarł aż do Indii w 327r.
Po licznych libacjach Aleksander Wielki w dniu 13 czerwca 323 r. umiera mając zaledwie 33 lata. Po śmierci Aleksandra, państwo jego rozpada się na cztery części, zgodnie z proroctwem Daniela, w którym występuje pantera o czterech głowach. Historia trzeciego państwa światowego zakończyła się w momencie, gdy Grecy stają się panami Macedonii?

Czwarte mocarstwo światowe, przedstawione w postaci Bestii strasznej z dziesięcioma rogami, panuje od 168r.p.n.e do 476r.n.e. Mocarstwem tym jest RZYM, który wchłania ¾ powierzchni po Aleksandrze Wielkim rozciągając swe granice od Brytanii do Eufratu. Mocarstwo to podbija narody i podporządkowuje sobie wszystko z żelazną bezwzględnością Dan.2,40.
 W czasie nastania ery chrześcijańskiej, mocarstwo to umacnia swoje panowanie nad całą południową Europą: Francją, Anglią Niderlandami, Szwajcarią, południowymi Niemcami, Węgrami, Turcją i Grecją, nie mówiąc już o posiadłościach w Azji i Afryce. Rzym stawał się co raz bardziej agresywnym i niepokornym zwycięzcą na obszarze Morza Śródziemnego i Europy Zachodniej, utrzymując na świecie „ PAX ROMANO” ( pokój rzymski)
Mocarstwo Bestii Rzymskiej rozpada się w 476 n.e. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego przedstawionego w Bestii z dziesięcioma rogami, powstaje dziesięć mniejszych królestw: Są to:
Alenami (Niemcy), Frankowie (Francja), Wizygoci (Hiszpania), Burgundowie (Szwajcaria), Swenowie (Portugalia), Anglosasi .(Wielka Brytania – Anglia).
Daniel dalej opisuje swoją wizję tak: „ Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi, mały róg, i trzy spośród rogów poprzednich zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy jakoby oczy ludzkie i usta mówiły wielkie rzeczy.” Dan 7,8

Zwróćmy uwagę, że róg ten, na skutek rozrastania się, niszczy trzy narody, które powstały po upadku Rzymu pogańskiego w 476r.n.e. Są to Herulowie, Wandalowie i Ostrogoci. Wyłamane rogi reprezentują trzy ariańskie narody z odmiennym odgałęzieniem chrześcijaństwa, które uniemożliwiają papiestwu osiągnięcia całkowitej supremacji. Po usunięciu arian z Półwyspu Apenińskiego, papiestwo mogło swobodnie rozwijać się pod względem religijnym i politycznym. Potrzeba było na to aż 33 lat. Zaraz po chrzcie króla Franków Chlodwiga (481-511) rozpoczął on za namową biskupa Rzymu, walkę z arianami i po  pokonaniu ich, Kościół zdobywa przewagę nad pogaństwem w 509r. Następnie Justynian, władca wschodniego Cesarstwa Rzymskiego (527-565) ogłasza biskupa rzymskiego, ” Władcą wszystkich świętych kapłanów”. Tą decyzją umacnia on biskupstwo rzymskie z którego powstaje papiestwo. Za namową wyniesionego na tron papieża Justyniana rozpoczyna on walkę z Wandalami. Po licznych walkach Wandalowie zostają rozgromieni 534r. Ostatni naród Ariański wyparty zostaje z Rzymu w 538r dając początek pełnej supremacji papiestwa na Półwyspie Apenińskim.

Rok 538 jest początkiem średniowiecza, w którym usta małego rogu, zaczynają wypowiadać „zuchwałe słowa przeciw Najwyższemu Dan.7,25 W tym też roku,> mały róg< przerasta pozostałe królestwa zachodniej Europy, podporządkowując ich pod
swoje posłuszeństwo. Kim jest ten >mały róg< i jakie miasto jest jego stolicą?

Na pytania te odpowiedzą nam wersetyz 0b. Rdz. 17
Wiersz: 7>
.. Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety( Kościoła) i zwierzęcia (Bestii), które je nosi i ma siedem głów i dziesięć Rogów. Wiemy już, że Bestia została przedstawiona jako zwierze. Natomiast występująca w tym wersecie kobieta, która siedzi na Bestii, jest nią Kościół/ły, który/re odstąpił/ły od czystych nauk Słowa Bożego i nie respektuje/ą Prawa Bożego, upijając narody kłamliwymi naukami filozofii pogańskiej.

Wiersz: 8>Zwierze, które było (Rzym Pogański) i już go niema (bo rozpadł się w 476r), i znowu wyjdzie z otchłani (Przekazywanie biskupstwu Rzymskiemu po woli ale systematycznie coraz większych praw świeckich począwszy od Edyktu Galeriusza z 311r. do Dekretu Justyniana 538r; Kościół Rzymski Przyjmuje od Bestii czwartej nie tylko stanowiska pracy, ale też kościoły poświęcone bogom pogańskim, a wraz z nimi całą filozofię, i nauki kultowe poświęcone bałwochwalstwu. Po osiągnięciu przewagi nad arianami, Kościół staje się jedyną siłą religijno-polityczną. Religia staje się religią państwową, a królestwa Europy zachodniej są uzależnione od Papiestwa.) i pójdzie na zatracenie.(I wtedy, kiedy Kościół zdawało by się, że posiada wszystko, papież Piusa VI w 1798r.zostaje aresztowany (Ob.13:10) i w więzieniu Umiera.>) i zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księgach żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę (Besta) to było ), i że go nie ma, i że znowu będzie. (Kiedy się znów pojawi i znowu będzie tak silne, jak przed aresztowaniem papieża? Stanie się to, po całkowitym zagojeniu się rany zadanej w 1798r. i zbudowaniu obrazu Bestii, przez trójcę: Smoka, Bestię i Fałszywego Proroka ) Początek gojenia się rany rozpoczął się od momentu podpisania w dniu 11.06.1929r. pierwszego konkordatu Watykanu z państwem Włoskim. Pełne wygojenie się ramy zauważyć możemy już za Jana Pawła II. Za tego papieża, umowy polityczno religijne między Watykanem a państwem posiadają już nie tylko państwa europejskie, ale i z innych kontynentów.)

Wiersz 9-10> Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością, Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów. Pięciu upadło (Są to:
 Babilon, Medo-Persja, Grecja, Rzym i Rzym w swej drugiej fazie- Rzym papieski, który w 1798r otrzymał śmiertelną ranę.( Ob.13:3). Królestwo, religijno polityczne – Watykan, który po zadaniu śmiertelnej rany w 1798r. chociaż było (Ob.17:8) i występowało na arenie europejskiej, to z drugiej strony zachowywało się tak jakby go nie było, gdyż na arenie politycznej nie odgrywało już żadnej roli i nie miało żadnego wpływu na politykę państw europejskich, tak, jak to było, przed aresztowaniem papieża. Po 75 latach od momentu aresztowania Piusa VI, państwo kościelne upada. Ks. Daniel Olszewski tak pisze na ten temat: > Jesienią roku 1870 po zwycięstwie Prus nad Francją, wojska francuskie opuściły Rzym, w wyniku czego upadło państwo kościelne, a papież na znak protestu ogłasza się więźniem Watykanu. Proroctwo   o siedmiu głowach i pagórkach ma odniesienie do proroctw dwu znaczących. Z jednej strony odnosi się ono do umiejscowienia owego miasta wielkiego, z siedmioma pagórkami, na których znajduje się stolica  >Bestii z siedmioma głowami  < - Watykan, wraz z Kościołem rzymskim, który panuje nad królami ziemi Ob.17:18. Nikt nie może zaprzeczyć, że Rzym położony jest na 7 pagórkach:  Palatinus, Quirinalis, Capitolinus, Aventinus, Caelius, Esquilinus, Viminalis. Jest to, więc siedziba najwyższej władzy Kościoła Rzymskokatolickiego (Bestii), władców królestw Zachodniej Europy. Z drugiej zaś strony owe siedem gór- pagórków, określają władzę siedmiu głów, królów, którzy podporządkowani są i w dużym stopniu uzależnieni od papiestwa. Wspomnieliśmy już, że Bestia z Ob.13:1 mająca siedem głów przejęła wszystkie cechy: Babilonu, Medo-Persji, Grecji i Rzymu pogańskiego, które są wykorzystywane do nauczania, zarządzania i zwalczania swych przeciwników.  Piątym więć królestwem jest  Wielkie Miasto Rzym z wydzielonym państwem watykańskim, który przewyższa pozostałe królestwa europejskie i podporządkowuje je do własnych celów. Królestwo to trwa do 1798r. I mimo osłabienia go przez aresztowanie Piusa VI państwo to istnieje bez żadnych wpływów politycznych.
Końcówka tekstu z Ob.17:10 mówi: Inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie będzie mógł tylko krótko pozostać. Pojawienie się głowy-. władzy – królestwa szóstego, jest Rząd > Dyrektoriatu < powołany w czasie Rewolucji Francuskiej w dniu 7 maja 1794r.
Rząd pod przewodnictwem
Maksymiliana Robespierra dniu 7 maja 1794 r. szkicuje nową religię i w dniu 8 czerwca oddano cześć dla „Najwyższej Istoty” rozumu. Od tego czasu pojawia się szóste mocarstwo inspirowane przez Smoka, podobnie jak przy działaniu poprzednich pięciu mocarstwach: Pogaństwa i pogaństwa zmieszanego z chrześcijaństwem, a obecnie przy szóstej „ głowiemocarstwa światowego, ateizmu inspirowanego przez >Dyrektoriat< francuski , który będzie mógł pozostać tylko na krótko, zgodnie Ob. 17:10

Siódmą głowa Bestii na której siedzi Kościół Rzymskokatolicki
jest protestantyzm, przedstawiony w postaci Bestii wychodzącej z ziemi Ob.13:11.
Siedzibą tej Bestii jest Ameryka Stanów Zjednoczonych, która przy pomocy swej sile militarnej i dążnościami protestantów do  zbudowania obrazu Bestii pierwszej, której zadano śmiertelną ranę mieczem, a jednak została przy życiu. Teraz to ona ma otrzymać większe przywileje niż miała z przed zadaniem jej śmiertelnej rany. Obraz ten przemówi nie tylko w Europie Zachodniej, jak było to poprzednio, ale dekret jej obejmie globalnie cały świat,  i Ci którzy nie oddadzą pokłonu tej Bestii i nie przyjmą jej znamienia zostaną, zabici. Ob.13:13-16
 
Konkludując wypowiedź Ks. Stanisława Małkowskiego należy uświadomić, że najgroźniejszą Bestią nie były rządy po upadku komunizmu w Polsce, począwszy od Rządu, Solidarnościowego, SLD, PIS i PO. Ale na podstawie wypowiedzi samego duchowieństwa Kościóła Rzymskokatolickiego i na podstawie przedstawionych wyżej wymienionych tekstów możemy określić, że Kościół ten nie przestrzega Przykazań Bożych przyczyniając się tym samym do bałwochwalstwa swych wiernych. Jest więc Bestią, która choć pięknie mówi o Bogu i Jezusie Chrystusie, to jednak nie przestrzega Jego Przykazania i Jego nauk, wprowadzając zamieszanie pojęć przynależnych tylko do Babilonu. Nauki które głoszą, nie pochodzą od Boga, tylko tego, który od samego początku walczy z Bogiem. Jest nim Smok, wąż starodawny, który przyobiecał: >To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon Mat.4,9< Niestety, biskupi tą propozycje przyjęli i oddają hołd diabłu, a nie Bogu, po przez nie przestrzegania Prawa Bożego i po przez kłamliwe nauki nie mające nic wspólnego z przekazów Słowa Bożego.W ślad za tymi naukami i przykładem duchowieństwa, bałwochwalstwo praktykuje 95% chrześcian naszego państwa. Aby sytuacja ta mogła ulec poprawie, należy powrócić do pierwotnego stanu wiary, życia, postępowania, moralności chrześcijańskiej i nauk z Biblii a nie katechizmów zawierających przekazy soborów, a nie Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa. W innym przypadku modlitwy nasze będą tylko bańkami mydlanymi, które po uniesieniu się nie co w górę, będą pękać, ku uciesze diabła, gdyż nie będą docierać one, ani do Boga Ojca, ani do Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Przyjmijmy więc radę słowa Bożego, która brzmi: 1) W 1Kor.15:34 >Upamiętajcie się nareście i nie grzeszcie: albowiem niektórzy nie znają Boga.. < 2) W Ez.18:31-32 > Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha, gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie. 3) Jak.4:8 > Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy.<

Dalsze odpowiedzi do punktu 3-5 w następnym artykule.

t