Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
753910
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

 

W dniu 10,09,2016 Zbigniew K  zadał mi pytanie następującej treści:

Serdecznie Witam.
 Zapoznałem się z niektórymi Pana wypowiedziami w których wypowiada się Pan o tym, że Jezus Chrystus jest Bogiem i posiada imię swego Ojciec, Jahwe  . Czy mogę liczyć na dostarczenie dowodów na to, że tak rzeczywiście jest. Bóg przecież się nie rodzi, nieprawdaż? Dlatego proszę o przedstawienie więcej argumentów Biblijnych na ten temat. Czy możesz to udokumentować? Pozdrawiam!

Witam Panie Zbigniewie
Ponieważ pisze pan po raz pierwszy chciałbym poinformować, że wszystkie korespondencje związane z zapytaniami i odpowiedziami , będą publikowane na mej stronie internetowej: http://konfrontacje.com.pl/ w artykułach konfrontacyjnych lub pozostałych. Jeśli są jakieś zastrzeżenia lub uwagi proszę o ich sprecyzowanie. Dziękuję.

 Zbigniewie na temat Jezusa Chrystusa wypowiadałem się wielokrotnie i zawsze w swych wypowiedziach rozpoczynałem swą wypowiedź pytaniem: Kim był Jezus Chrystus w niebie zanim pojawił się na naszej ziemi jako Emanuel, któremu nadano też, z polecenia Boga, imię Jezus. Zapewne wiesz, że Bóg pod imieniem Jezus w niebie nie występuje. Nie znam też żadnego tekstu, który mówiłby, że przed narodzeniem się Jezusa występował On w niebie jako Syn Boży. Wiemy natomiast, że w niebie przed narodzeniem się Jezusa Bóg występuje w liczbie mnogiej. Na przykład przy stworzeniu świata. Tekst z 1Mojż.1:1 Mówi na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. W tekście tym > Bóg< występuje w liczbie mnogiej pod imieniem Elohim, podobnie jak w wyrażeniach: uczyńmy, pomieszajmy, na obraz nasz itp.) Jeżeli Bóg Ojciec i Jego Syn, który umarł a ożył nie posiada początku i końca, to znaczy, że obaj są wieczni. W Starym Testamencie Bóg Wieczny występuje pod imieniem Elohim jako Duch 2Kor.3:17.Zatem musimy ustalić na podstawie tekstów Biblijnych, Kim jest Jezus Chrystus przed narodzeniem i kim stał się po narodzeniu? I czy On istnieje dopiero od poczęcia przez Ducha Świętego?

JEZUS JAKO BÓG Z IMIENIEM JAHWE
Jezus był nie tylko człowiekiem ale i Bogiem.
A oto dowody:
1) Dowód genetyczny. W Ps.2:7 jest napisane: Ogłoszę zarządzenie Pana - (Jehowy) Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, Dziś cię zrodziłem: Pojęcie zrodzenia Syna przez Ojca jest tajemnicą tak wielką jak wielką tajemnicą jest same Bóstwo, które wszelkie wyobrażenia ludzkie nie mogą przeniknąć, ani zrozumieć. Jezus występuje więc jako jednorodzony Synem Boży, zgodnie z Ewangelią Jana 1:14; Izaj.7:14; Mat.17: 5: A Izaj. w 44:6 pisze: Tak mówi Pan (Jehowa) Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan (Jehowa) Zastępów. Ja Jestem pierwszy i Ja Jestem ostatni. Tekst ten odnosi się do Jezusa, bo to On wykupił ludzkość od kary śmierci za przekroczenie prawa Bożego, a nie Bóg Ojciec
 Potwierdza to inny tekst zapisanyW Rzym.3:23-24 Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie, a nie w Bogu Ojcu. W Ob.5:9 Jezus jest Pierwszym i Ostatnim. Co potwierdza też inny tekst zapisany Ob.21:5-6. Znaczy to, że Jezus jak i Jego Ojciec istnieje przed wszelkim czasem i po zanim. W Ob.1:17-18.jest napisane: A gdy go zobaczyłem upadłem jak martwy. On zaś położył na mnie swą rękę i rzekł, nie bój się Jam Jest Pierwszy i Ostatni, byłem martwy lecz oto żyję na wieki wieków… A Ps. 102:25-27 tak pisze o Jehowie, Jezusie: Tyś dawno założył fundamenty ziemi i dziełem twoich rąk są niebiosa. One zginą Ty zaś pozostaniesz i jak szata wszystkie zniszczeją. Niczym odzież je wymienisz i zakończą swój bieg. Ale Ty jesteś Ten sam, a twoje lata się nie skończą. On też zapłacił śmiercią za nasze grzechy, umarł i zmartwychwstał . Świadczy to, że za nas umarł Jehowa Syn a nie jego Ojciec
.
              Proroctwo Izajasza z 44 Rozdziału spełniło się w Jezusie Chrystusie. Przed Przyjściem na naszą ziemię Jezus (Jahwe, Słowo, Bóg, wszystkie atrybuty Boga), Jezus złożył w ręce swego Ojca, przed swym ucieleśnieniem – zrodzeniem, które  po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu zostały mu zwrócone.. Świadczy to, że Jezus Chrystus był i jest, nie tylko Bogiem, ale i Panem (Jahwe). Wszystkie teksy dotyczące imienia wyrażonego> Pan, Bóg< odnoszą się do Pana, Jahwe, jak i do Boga Syna Jahwe, Jezusa Chrystusa. i określają Boga Jedynego występującego w liczbie mnogiej, jako Elohim przy stworzeniu Świata.

Tą niepojętą i niezrozumiałą przez ludzi tajemnicę odsłania nam Ap. Paweł w swym liście do Kolosan, który w 1:15 pisze: On jest obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym wszelkiego stworzenia. (w.16) Bo za Jego pośrednictwem zostało stworzone wszystko w niebiosach i na ziemi, co widzialne i niewidzialne, czy to trony, Czy zwierzchnictwa, czy rządy czy władze. Wszystko inne zostało stworzone przez Niego i dla Niego. Dlaczego nie widzialny Bóg przywdziewa się z garnitur grzesznego ciała i przychodzi na naszą ziemię. Czysz nie po to aby  zapłacić >swoja śmiercią< za grzech ludzi począwszy od Adama, aż do Jego powrotu, spełniając wymóg Prawa Bożego, zgodnie z Rzym.6:23? Przez Jego śmierć i rozlanie krwi, możemy być pojednani, jako ludzie z Bogiem (Kol 1:19-20). Bo to w Jezusie Chrystusie znajduje się cała pełnia Boskości, tak samo jak w Jego Ojcu i Duchu Świętym.

Nauka ludzka nie może zbadać istotę Boga, a tym bardziej Boga o którym Biblia mówi, że jest jeden, a w innych miejscach wskazuje na JEGO w liczbie mnogiej, świadcząc o JEGO wielobóstwie. . Dlatego. Apostoł Paweł w 1Kor.2:14 Pisze” „Człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z DUCHA Bożego, bo są dla człowieka głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać”, Dlatego Ap. Paweł  życzy wiernym z Kolosan, 2: 2 aby zdążali do pełnego zrozumienia tajemnicy Bożej, która jest ukryta w Jezusie Chrystusie. Jan w pierwszym swym liście 5: 20 tak tą myśl uzasadnia: „Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dal nam rozum, abyśmy poznali TEGO, który jest  prawdziwy, w Synu Jego, On jest tym Prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym, Zatem kto jest tym prawdziwym Bogiem, który jest ukryty w Synu Jego?  Paweł mówi o Jezusie  Chrystusie, Bogu Potężnym i Wiekuistym Ojcu zgodnie z Iżaj.9:5  Izajasz pisze: Bo narodziło się nam dziecko, syn nam został dany, a na jego barkach spocznie władza książęca. I będą go zwać imieniem Cudowny Doradca. Potężny Bóg. Wiekuisty Ojciec. Książę pokoju. Czysz  Izajasz nie mówi o Jezusie Chrystusie?

2) Wypowiedź Jezusa o sobie. Ew. Jan w 8:58 pisze: Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Pierwej niż Abraham był, JAM JEST. Jam Jest, jest imieniem Boga, który przemówił do Mojżesza. W 2Mojż 3:14. Bóg przedstawia się Mojżeszowi pod imieniem: Jestem, który jestem i dodał: Tak powiesz do synów izraelskich: Jahwe posłał mnie do was.. Czy mamy w tym tekście 100% pewność,czy to Bóg Ojciec, przemawia do Mojżesza?, Czy Jezus?który w tym czasie występuje pod imieniem DUCH w postaci ognia, z którego Mojżesz słyszy głos, przed swym wcieleniem się w Syna Bożego?.W Starym Testamencie Bóg występuje pod wieloma imionami, ale ani razu pod imieniem Boga Ojca!. Bóg Ojciec po raz pierwszy pojawia się dopiero przy chrzcie Jezusa. Imię > Jam Jest, Jestem, który jestem< odnosi sie do Syna jak i do Jego Ojca. Jezus przed wcieleniem występował jako DUCH Osobowy zgodnie z tekstem z Jana 4:24 i 2Kor.3:17 I jako Duch może przybrać różne postacie.

Na przykład: Człowieka w ciele chwalebnym, gołębia, ognia itp. W ciałach chwalebnych odwiedzili Abrahama dwaj aniołowie i Jahwe. Opisane to jest w 1Mojz.18:1-3.13.20.22.-23.26.33 i 19:1.24: Takie też ciało otrzymał Jezus po zmartwychwstaniu  Zapoznaj się z tekstami: Filip.3:21; Jana 20:19,20.24.26-27; Łuk.24:15.27.30-31.41-43. W tekstach wyżej przedstawionych znajdziesz taką wypowiedź w BG i BNŚ: 1Mojż.19:24> Wówczas Jehowa (który rozmawiał z Abrahamem) spuścił na Sodomę i na Gomorę deszcz siarki i ognia od Jehowy z niebios< Zatem pytam? Który Jehowa rozmawia z Abrahamem a który spuszcza ogień z nieba? Czysz nie jest to ten sam Jehowa, który zajął miejsce po prawicy Jehowy zgodnie z tekstem z Ps.110:1?. Wiersz 5 wyjaśnia nam kto siedzi po prawicy Jehowy. Mówi On: Jehowa po twojej prawicy roztrzaska królów w dniu swego gniewu. Są to dwie osoby: Jehowa, Ojciec i Jehowa, Syn. Tak samo występują Oni w czasie spotkania Jahwe z Abrahamem. Jehowa, który przyszedł na ziemię aby rozmawiać z Abrahamem i Jehowa, który z niebie, spuszcza ogień z siarką. Są to dowody nie podważalne, które świadczą, że Jezus jest Bogiem, i posiada takie same imię i atrybuty Boga, jak i Jego Ojciec Jahwe.

3)Sprawozdanie rozmowy Jezusa, z faryzeuszami. Mat.22:42-45. Mateusz pisze>co myślicie o Jezusie? Czyim jest synem? Rzekli mu, Dawida. Powiedział do nich: Jako więc jest, że Dawid pod natchnieniem nazywa Go Panem, mówiąc Jehowa rzekł do mego Pana, Siądź po mojej prawicy, aż położę twoich nieprzyjaciół pod twoje stopy? Jeśli Dawid nazywa Go Panem, to jakże jest Jego synem?< Z tekstu tego Jasno wynika, że Jezus nie mógł być synem Dawida, bo : Po pierwsze geny człowieczeństwa otrzymał z racji zrodzenia z Mari, która pochodziła z pokolenia Dawidowego. Dlatego jest Synem człowieczym zgodnie z tekstem do Żyd.2:14,17. BNŚ tak to oddaje: Skoro więc dziecięta są współuczestnikami krwi i ciała, to i On (Jezus) podobnie miał udział w tym samym, żeby przez swą śmierć unicestwić tego, który ma środki do powodowania śmierci, to jest diabła. Musiał zatem pod każdym względem stać się podobnym do swych braci, by w sprawach związanych z Bogiem stać się miłosiernym i wiernym Arcykapłanem, mogącym złożyć ofiarę przebłagalną za grzechy ludu.
Po drugie, z racji zapłodnienia Marii, przez osobowego Ducha, Pana, Boga (Jahwe), jest synem Bożym, który otrzymał obok genów ludzkich także geny swego odwiecznego Ojca zgodnie z tekstami: Izaj.7:14; 40:28; Ps.93:2; Jer.10:12 . Teksty te odnoszą się do Jehowy, Jezusa z czasu gdy był jeszcze tylko Duchem, Słowem, który stwarza świat. Ewangelia Jana w 1:1-3.14 w BNŚ tak to oddaje: Na początku był(Jezus -Duch) Słowo, a Słowo (Jezus) był u Boga i Słowo był Bogiem. Ten był na początku u Boga. A Słowo stał się ciałem (zgodnie z Izaj.7:14) i przebywał wśród nas. I widzieliśmy chwałę Jego ( na górze przemienienia), chwałę jaka się od Ojca należy jednorodzonemu Synowi, i był pełen życzliwości niezasłużonej prawdy. Przez to, że jest Synem Boga, jest Bogiem, mimo, że będąc Bogiem, ucieleśnia się w człowieka by w ciele drugiego Adama zniszczyć nie tylko diabła, ale i grzechy każdego z nas popełniane od czasów Adama po dzień dzisiejszy.

 List do Filipian 2:-6-11 BNŚ tak to przedstawia: >   Który chociaż istniał w postaci Bożej nie brał pod uwagę zagarnięci tego, żeby być równym Bogu. Przeciwnie ogołocił samego siebie i przybrał postać niewolnika i stał się podobny do ludzi. I gdy znalazł się w kształcie człowieka, ukorzył się i stał się posłuszny aż do śmierci. Dlatego też Bóg ( Ojciec) dał mu imię, które przewyższa, wszelkie imię. Żeby w Imię Jezusa zginało się każde kolano, tych w niebie,  tych na ziemi i tych pod ziemią, i żeby (każdy) wszelki  Język uznał: że Jezus jest Panem (Jahwe), i dlatego tylko przed Nim powinno zginać się każde kolano zgodnie z wypowiedzią anioła do Jana odnotowana w Ob.22:9 Ost.cz i Jezusa do diabła z Mat.4:9-10:> Rzekł do Niego (diabeł): Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi cześć. Wtedy Jezus rzekł do niego. Precz Szatanie! Jest bowiem napisane: Jehowę, twego Boga masz czcić i tylko dla niego masz pełnić świętą służbę<

 
Wypowiedź Jezusa jest jednoznaczna, to diabeł powinien oddać pokłon Jahwe a nie odwrotnie, gdyż wszystko co zostało pokazane przez diabła należy do Jezusa, Boga Jahwe a nie do diabła. Ta prawda została przedstawiona w: Jana 17, 10 „ Wszystko, bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje i w nich zostałem otoczony chwałą” Chrystus po wypełnieniu misji zbawczej, powraca do swego Ojca. Ojciec wszystkie atrybuty Boskie, które złożył Jego Syn w Jego ręce, przed pojawieniem się na naszej ziemi, przywraca Mu. Dlatego wszystko, co jest Ojca, jest i Syna i to, co jest Syna jest i Ojca. Jan w swej ewangelii, w rozdziale 16: 14-15 pisze: „ On mnie uwielbił, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi” Dalej w wierszu 15 wyjaśnione jest, dlaczego Ojciec oddaje własność Syna i mówi: Wszystko, co ma Ojciec Moje jest; dlatego rzekłem, że z mego weźmie

                  Wszystko, co posiadał Ojciec było Ducha –( Syna). Dlatego wszystko po wniebowstąpieniu zostaje Mu zwrócone, za wyjątkiem jednego. Nie powraca Bóg Wszechmogący do pierwotnego stanu „ Ducha”, lecz pozostaje nadal, jako Syn Człowieczy, w stanie takim, jakim widzieli Go uczniowie po zmartwychwstaniu Mat.28: 9.11; Mar.16: 14; Łuk.24:36-49, i przy wniebowstąpieniu. Dz. 1: 9-11.W takim też stanie powróci. Mateusz w 24: 30 pisze: „ W wtedy ukaże się na niebie znak Syna człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Mat.26: 64; Mar.14: 62. ·Jezus będąc na ziemi, jako Syn Człowieczy zwany też jest drugim Adamem i mówi o sobie: Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jana 10:30. A na pytanie Filipa pokaż nam Ojca (Jana14: 7-9), Jezus odpowiada; „Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie Filipie? Czyżby Jezus był Ojcem? –Dalsze myśli tej odpowiedzi brzmią:, Kto mnie widział, widział Ojca. Wynika stąd, że Jezus był Ojcem pokoju, Bogiem mocnym, Izaj.9:5, Dzięki temu, że Jezus był w Ojcu, a Ojciec w Nim Jan 10: 28, tworząc Pełnię Bóstwa w Ojcu, Synu i Duchu Świętym zgodnie tym, co przedstawia nam werset z Kol.1:, 19 „ Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała Pełnia Boskości.”Czy na podstawie tego tekstu możemy być w stu procentach pewni, czy rzeczywiście tajemnica Bóstwa została nam w pełni objawiona tak, jak mówi to wiersz 26? „ Tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym jego"

4) Proroctwa o Jezusie (Jahwe) i Jego Ojcu
A oto teksty ze Starego i Nowego Testamentu potwierdzające  naukę, że Ojciec jak i Jego Syn występują pod tym samym imieniem:
1. Jahwe – Jezus, który ma przyjść: Izajasz 40,3 Izajasz pisze: Słuchajcie! Ktoś woła na pustyni: Oczyśćcie drogę dla Jehowy. Prostujcie dla naszego Boga gościniec wiodący przez pustynną równinę. Zgodnie z tym proroctwem dla kogo miała być przygotowana droga na powitanie Jahwe? Czy Jahwe Boga Ojca? Czy Jahwe Jego Syna? Odpowiedź dają nam następujące teksty z Mat 3:3;i Mar.1:1-3 pisze: Początek dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie: Jak jest napisane u proroka Izajasza >Oto ja przed twoim obliczem wysyłam mego posłańca, który przygotuje drogę twoją. Słuchajcie! Ktoś woła na pustkowiu: Przygotujcie drogę Jehowy, prostymi czyńcie Jego szlaki. <W proroctwie Jezus występuje jako JAHWE. Prawdę tą potwierdza też Łuk.1:76 Przygotowywana droga przez > Eliasza – Jana Chrzciciela< była dla Jehowy, Jezusa a nie Jehowy Boga Ojca. Izaj.43:15-16

2.PS.102,25 mówi o Stworzycielu Wszechświata, który w tym wypadku występuje w liczbie pojedynczej a nie tak, jak występuje w 1Mojż. 1:1 w liczbie mnogiej pod imieniem Elohim. Psalmista mówi: Tyś dawno temu założył fundamenty ziemi i dziełem Twoich rąk są niebiosa. Jezus przed swym narodzeniem, a potem po narodzeniu nigdy nie występował i działał samodzielnie. Zawsze występował i występuje obecnie w jednomyślności ze swoim Ojcem i Duchem Świętym. Nic więc dziwnego, że Maria przed porodem jej pierworodnego syna otrzymała informację jakie ma On otrzymać imię. Imię Jezus jak wspomniałem w poprzednich wypowiedziach; jest imieniem ponad wszystkie inne imiona i oznacza Jehowa Wspomaga. Znaczy to, że stworzenie świata jak i wszystkie inne czynności wykonywane przez Jezusa, są dziełem Jego, Jego Ojca i Ducha Świętego. Inne teksty: Jan 1:1.3.10; Żyd.11:3; Ps.33:9. A List do Kolosan w 1:15 mówi, że Jezus jest Obrazem niewidzialnego Boga, bo za pośrednictwem Jego zostało wszystko stworzone. Izaj.42:5

 

3.Izaj.66:15-17 mówi o paruzji Jahwe tymi słowy: Bo oto Jahwe nadchodzi jak ogień, a Jego rydwany są jak wicher, aby swój gniew spłacić złością, a swoja naganę płomieniem ognia. Bo na podobieństwo ognia Jehowa wznieci spór i to swym mieczem, przeciwko wszelkiemu ciału, a pobitych przez Jehowę będzie wielu. Ci którzy się uświęcają i oczyszczają ze względu na ogrody, za stojącym na środku, jedzą mięso świni i coś wstrętnego, nawet skaczącego gryzonia. Na nich wszystkich przyjdzie kres; brzmi wypowiedź Jehowy.Teksy te odnoszą się do Syna człowieczego Jezusa Chrystusa, w którym Izajasz widzi nadchodzącego Jahwe Syna, a nie  Jahwe Ojca..
           Prawdę tą potwierdzają inne teksty Słowa Bożego i tak Izaj. W 25:1 mówi:
Oto Jehowa opróżnia ziemię i ją pustoszy, zniekształcił  jej powierzchnię i rozproszył jej mieszkańców. Dalsze teksty: Izak.24:1.5.; 13:9; Jer.9:21. Wszystkie te wydarzenia dzieją się w czasie powtórnego Przyjścia Syna Jahwe.

Jeśli chcemy zapoznać się i ustalić, kto jest tą osobą która przychodzi po raz drugi na naszą ziemię musimy przeczytać tekst z Ob.1:7-8.17-18
>Oto przychodzi z obłokami, a ujrzy Go wszelkie oko, oraz ci, którzy go przebili i wszystkie plemiona ziemi będą z tego powodu uderzać się ze smutku. Tak: Amen. Jam Jest Alfa i Omega. Ten który Jest i który Był i który przychodzi, Wszechmogący<
      
Teksty te wyjaśniają nam, że w paruzji mowa jest o Jehowie, Jezusie Chrystusie, a nie o Jehowie Ojcu Jezusa. Bo to Jezus przyszedł na ten świat jako Baranek, umarł zmartwychwstał, wstąpił do nieba i powraca po raz drugi. Przychodzi w postaci syna człowieczego w chwale swego Ojca, oblicza, którego nikt nigdy nie widział. Dlatego grzesznicy uciekają i kryją się przed Jego obliczem w jaskiniach górskich. Ob.6:15-16  Wiersz 16 mówi: >I mówią do gór i masywów skalnych; Padnijcie na nas i ukryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed srogim gniewem Baranka ( Jezusa, Syna Bożego, który posiada nie tylko imię swego Ojca- Jahwe, ale i Jego chwałę)<

4.Izaj.33,22. Izajasz mówi że:
Jehowa jest naszym sędzią. Jehowa naszym ustawodawcą, Jehowa naszym Królem. On nas wybawi < W tekście tym występują następujące stanowiska: Sędzia, Ustawodawca, Król i Wybawiciel. Na podstawie tekstów Biblijnych ustalmy, która to osoba pełni wyżej wymienione stanowiska.
# Jehowa - Sędzia
Czy zgodnie z tekstem Izajasza Sądzią jest Bóg Ojciec? Jeśli wiemy już, że imię Jehowa posiada też Syn Boży to, czy nie może On być sędzią?
Biblia mówi, że Jezus Chrystus jest Sędzią. Prawdę tą potwierdza następujący tekst z Jana 5:22-23,  w który czytamy:> Ojciec bowiem w ogóle nikogo nie sądzi, lecz wszelkie sądzenie powierzył Synowi, aby wszyscy szanowali Syna tak jak szanują Ojca. Sędzią jest więc,  Jezus Chrystus, Syn Boży, a tym samym potwierdza się prawda, że Jest On Jehową, w którym ukryta jest cała pełnia Bóstwa: Ojca, Syna i Ducha Świętego Mat.19:28; Łuk22:30; 1Kor.11:32;. Jan w Objawieniu 16:7 tak wyraża się o sądzie:
Słyszałem jak ołtarz mówił: Tak Jehowo, Boże Wszechmogący, prawdziwe i prawe są Twe sądownicze rozstrzygnięcia.

# Jehowa - Ustawodawca
BNS w 1Król.2:3 pisze: Wywiązuj się z obowiązku wobec Jehowy , twego Boga chodząc Jego drogami, przestrzegając Jego ustaw. Jego przykazań i Jego sądowniczych rozstrzygnięć i Jego świadectw zgodnie z tym, co jest zapisane w Prawie Mojżeszowym, żebyś mógł postępować rozważnie, we wszystkim, co będziesz czynił, i wszędzie, dokądkolwiek się zwrócisz. Dalej wiersz 43 myśl tą rozwija i mówi: Czemu więc nie zachowujesz przysięgi na JEHOWĘ, oraz przykazania, które uroczyście włożyłem na ciebie? Dwa te teksty wyraźnie wskazują, że wszelkie ustawy, prawo i zakon są ustawami Boga Jahwe, który jest nie tylko ustawodawcą, ale i Tym, który prowadzi wszelkie rozstrzygnięcia sądownicze w sprawach: życia, mowy i postępowania zgodnie z Jego przykazaniami i wolą. Jest więc też i Sędzią stojącym na straży tych przykazań i ustaw. Teksty po niżej prawdę tą potwierdzają:

*1Mojz.26:5.Abraham posłuchał mego głosu i wypełniał swe zobowiązania wobec mnie i moje nakazy, moje ustawy i moje prawa. *Ps.19:9 Bojaźń przed Jehową jest czysta, ostoi się na zawsze. Sądownicze rozstrzygnięcia Jehowy są prawdziwe i okazały się na wskroś prawe. *1Jan 2:7 Umiłowani, nie pisze wam nowego przykazania, lecz przykazania stare, które mieliście od początku. Tym starym przykazaniem jest słowo, któreście usłyszeli. *Jana14:21 Kto ma moje przykazania i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A tego kto mnie miłuje umiłuje też mój Ojciec i Ja go umiłuję i wyraźnie mu się okażę( nie tylko w czasie swego pobytu na ziemi, ale i w czasie Jego powrotu. Mat.24:30 i Jan w 19:37 mówi, że zobaczą kogo przebili i kim rzeczywiście ON JEST. Jan w Ob 1:7.tą scenę przedstawia bardziej dobitnie i mówi: Oto przychodzi w wśród obłoków i ujrzy Go wszelkie oko, a także ci, którzy Go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! Amen.

 # Jehowa - Król
Jezus Chrystus często mówił o królestwie Bożym. Na przykład w Mat:6:9-10 mówi aby modlić się o królestwo Boże. Łuk.9:2.11 Łukasz jak i wszycy uczniowie głosili o królestwie Bożym. Jezus mówił o sobie, że jest Królem, ale nie z tego świata Jan 18: 36. Uczono też o zasadach jakie będą obowiązywać w tym królestwie. Czytaj: Jana 3:3; Łuk. 18:17;  6:20; 1Kor.6:9-10; Gal.5:19-21; Ef.5:3-5; Mat.5:20; 7:21.;  Jak.2:5-14.

Jeżeli  Słowo Boże uczy o królestwie Bożym, to musi być i Król tegoż Królestwa: A Kto nim Jest?
Izajasz w 44:6 pisze,
Oto co rzekł Jehowa, Król Izraela i jego Wykupiciel, Jehowa Zastępów. Ja JESTEM pierwszy i ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. O kim ten tekst mówi? Poprzednio podstawione teksty mówiły nam, że Król jest Wykupicielem nie tylko Izraela, ale całej ludzkości, jest Jehową: Duchem przed wcieleniem w Syna człowieczego, któremu nadano imię Jezus. On w Starym Testamencie występuje jako Jehowa i jako ten, który nie posiada początku ani końca. Jest Jehową wszystkich Zastępów anielskich, które razem z nim sprzeciwili się bezprawiu zbuntowanych aniołów w niebie. Jest też Królem Królów i Pana Panów zgodnie z tekstem z Ob.19:6. 11-14, a wiersz 16 przedstawia Go w BW tak: A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król Królów i Pan Panów. Szaty zbroczone we krwi świadczą o tym, że ten, który je ma na sobie, jest ofiarą brutalnej śmierci dokonanej na górze Golgoty. Jest nim Jezus Chrystus, Baranek, który gładzi grzechy całego Świata. Przeczytaj też teksty z: 5Mojz.10:17-18; Dan.2:47; Ob.17:14; 1Tym.6:13-16

# Jehowa Wybawiciel
Daniel pisze w 6:27-28
o dekrecie króla Babilońskiego, który o Bogu Izraelskim wypowiada się tak: Jest Bogiem żywym i wiecznym a królestwo Jego, jest niezniszczalne. ON wybawia i wyzwala i czyni znaki i cuda na niebie. I na ziemi. On wyrwał Daniela z mocy lwów

A oto dalsze teksty wskazujące na Jezusa – Jahwe: Nowy Testament: Jana 5,22.27; 2Kor. 5,10. Stary. Testament wskazujący na Jahwe Pasterza – Jezusa: Izaj.40,10-11; PS. 23,1 Nowy Testament: Jana 10, 11.14. Stary Testament wskazujący na Jahwe jako kamień, skała, którą jest Jezus: Izaj.8,13-14; PS.118.22; Powtórzonego Prawa 32, 3-4 Nowy Testament: Efez 2,20; Dz.Ap.4, 11; 1Kor.10,4 Czytaj wszystkie odnośniki tekstowe z Biblii Nowego Świata.


Gdy będziesz dokładnie studiował Biblię to, znajdziesz w niej dużo więcej tekstów, które powinne cię przekonać o tym, że Jezus przed swym ucieleśnieniem się z Ducha w syna człowieczego Był, Jest i Pozostanie Jehową, ale czy w takiej samej postaci jak był przed zrodzeniem w syna człowieczego? Biblia na temat ten milczy, ale na podstawie wielu innych tekstów możemy wnioskować, że Jezus pozostanie w takiej postaci jak go widzieli apostołowie wstępującego do nieba. Będzie to ciało chwalebne takie same jak aniołów, 24 starców, Enocha, Mojżesza, Eliasza i wszystkich ludzi biorących udział w pierwszym zmartwychwstaniu. A oto teksty, które potwierdzającą tą naukę.

1. Ciało chwalebne może przybrać ciało cielesne. Dwaj aniołowie i Jahwe odwiedzają Abrahama. Są oni obsługiwani przez Sarę i Abrahama przy obmyciu im nóg i poczęstunkiem przygotowanym przez służbę. 1Mojz.18:1-5; 19:1.24
2.Ciało chwalebne może być widoczne. Ukazanie się Jezusa przy grobie po zmartwychwstaniu Mar.16:9.12.14 i potem w drodze do Emaus Łuk.24;13
3. Ciało chwalebne może pracować, jeść, budować, mieszkać, rozmawiać. Jan.21:1.4-5.9-10.14;
4.Ciało chwalebne może przenikać materie mimo, że będzie posiadało ciało Jan 20:19-20.24.26-27; Łuk.24:15.27.30-31.36-43; Mat.26:29

A oto dalsze teksty na ten temat:
* 1Kor.15:51-52 ciała chwalebne otrzymają ludzie po zmartwychwstaniu
* Filip.3:21.40.42-44.48-49  Ciała skazitelne zostaną przemienione na ciała nieskazitelne upodobniając je do ciała Jezusa Chrystusa w czasie zmartwychwstania.
* 1Tes.4:15-17 Ludzie w ciałach przemienionych zostaną porwani na obłoki do Jezusa Chrystusa by z nim pozostać na zawsze. Ob.21:3
* Iza.11:6-9
 Opisuje jakie stosunki i prawo panować będzie w śród zwierząt.
* Izaj.65:21-25. Opisuje jakie stosunki i prawo panować będzie wśród zbawionych
Na podstawie powyższych tekstów jak i wielu innych wskazań Słowa Bożego wierzę, że ci, którzy znajdą się w niebie, a potem na nowej ziemi, będą w stu procentach upodobnieni do Jezusa w ciele, duchu i wierze.
PS. Jeśli masz inny pogląd na ten temat, proszę o przedstawienie go, jeśli wątpliwości pytaj lub wyraź je w swym szerszym komentarzu. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za list.