Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
753913
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

 

 Na stronie drugiej > 2017 - teraz kończy się świat? >Sign of the End Times, podaje tekst (BT) z 2Tym.4:3-4, który zawiera następującą treść.> Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnej pożądań (chodzili), ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiastkom. Interpretacja tych dwóch tekstów jest prawidłowa i odnosi się do naszych czasów. Całe niemalże chrześcijaństwo odstąpiło od nauczania prawdy nie tylko w Polsce ale i na całym świecie. A jakie to są kłamliwe prawdy, przyjmowane przez współczesne kościoły chrześcijańskie? Niech wskażę je nam - sama Biblia:

1) W 1Jana BT 2:4 jest napisane> Kto mówi - znam Go a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy <A oto te kościoły, które chcą zaliczać się do chrześcijaństwa, a nie zachowują Jego przykazania:

*= Kościół Rzymsko – katolicki, prawosławny i grekokatolicki nie zachowują II i IV Przykazania, które są odnotowane w Ks. Wyjścia BT 20:4-6> Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest, w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu, i nie będziesz im służył, ponieważ Ja jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą<
                         Teksty te wyraźnie mówią, że ci którzy nie zachowują Przykazań Boga nie mają miłości do Niego, i choć mówią, że mają, to tak naprawdę, są tylko zwykłymi kłamcami, którzy brew temu co mówią, nienawidzą Go.

*= Treść IV przykazania
zapisana jest w Ks. Wyjścia 20:8-11.
>Pamiętaj o dniu szabatu (sabatu), aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywał wszystkie swe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem (sabatem) Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy, ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twoich bram. W sześciu bowiem dniach uczynił Pan niebo, ziemię, morze, oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu (sabatu) i uznał go za święty.

Niemalże wszystkie kościoły protestanckie, nie zachowują czwartego przykazania Bożego. Dlatego, że wszystkie kościoły, które nie zachowują JEGO PRZYKAZAŃ, I NAUK, zaliczane są do kościołów bałwochwalczych - babilońskich, w których prawda zmieszana jest z kłamstwem, gdyż tekst z Jakuba,.2:10 BT wyraźnie mówi: > Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby tylko jedno przykazanie, ponosi winę za wszystkie.< Mateusz w 5:19 rozwija tą myśl i dodaje >Ktokolwiek więc zniósłby (choćby) jedno z tych Przykazań… i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszyw królestwie Bożym.< Dlaczego? Bo go tam nie będzie, gdyż w Królestwie Bożym zbawieni będą sobie równi – jak aniołowie. Nie będzie w nim: małych, mniejszych i najmniejszych.

2) Dlatego też, dusze po śmierci nie udają się do nieba, by tam stać się duszą (osobą) najmniejszą ani do piekła by tam smażyć się wiecznie w ogniu piekielnym. Nauki takie są w sprzeczności z nauką Pisma Świętego odnotowaną w BG i BT –Ez.18:4
*= BT mówi: >Umrze tylko ta osoba, która zgrzeszyła
*= BG Dusza, która grzeszy ta umrze< i jeśli ona grzeszy umiera i nigdzie się nie udaje, lecz obraca się w proch, bo z prochu powstała i w proch się obraca.
Odmienne nauki w tym temacie są naukami pogańskimi – babilońskimi i diabelskimi. To on diabeł powiedział: na pewno nie umrzecie, ale staniecie się jak Bóg. Ks.Rodz.3:4-5

Ks. Kaz (Koheleta) 3:18-21 tak przedstawia dusze ludzi i zwierząt: > Ze względu na synów ludzkich, tak się dzieje. Bóg chce ich bowiem doświadczyć, żeby wiedzieli, że sami przez się są tylko zwierzętami. Los bowiem synów ludzkich jest ten sam, co i los zwierząt: los ich jest jeden; jaka śmierć jednego, taka śmierć drugiego i oddech życia – duszy ten sam. Niczym więc człowiek nie przewyższa zwierząt, bo wszystko jest marnością. Wszystko idzie na jedno miejsce: Powstało wszystko z prochu i wszystko do prochu znów powraca.( Gdzie w proch się obraca?  Kohelet mówi, że w Szeolu – Grobie: Koh. 9:10;12:7 Biblia Warszawska w Ks. Kaznodziei Salomona w tych samych rozdziałach mówi: że umarłe >dusze< idą do krainy umarłych - do ziemi, a nie do nieba czy też piekła z wiecznym ogniem.

3) Wszystkie nauki nie zgodne ze Słowem Bożym zostały przyjęte przez największy Kościół z grona chrześcijańskiego, który przyjął zaproponowaną pomoc od SMOKA, którą odrzucił Jezus w czasie postu.  Mateusz o tym pisze w BT: 4:8-9> Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoka górę i pokazał Mu wszystkie królestwa świata, oraz ich przepych, i rzekł do Niego: Dam ci wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon<.
                               Propozycja odrzucona przez Jezusa Chrystusa została przyjęta przez tych, którzy mieli być światłością świata. Dlatego stali się sługami nie Boga, ale tego, który przekupił ich przepychem i swoją mocą. W tym miejscu przypomnę wcześniej cytowane słowa Jana z Ob.13:4 -1 cz.> Pokłon oddali Smokowi, bo władze dał Bestii<
Dzięki tej mocy zostały zmienione Przykazania Boga jak i wprowadzone nie Biblijne, pogańskie nauki. A oto nie które z nich:


*=Na pytanie czy Kościół Rzymski może dowieść, że posiada moc ustanawiać święta w formie przykazań, pada odpowiedź „ Gdyby takiej mocy nie posiadał, nie ustanowiłby zachowania niedzieli, jako święta, pierwszego dnia tygodnia, zamiast soboty, siódmego dnia tygodnia, dokonując zmiany, która nie ma autorytetu Pisma Świętego”.(Stephen Keenan, Dectrinal Cathechism s.174).Znakiem rozpoznawczym Bestii, jest więc nie sobota tylko niedziela, która ukazuje moc otrzymaną od „Smoka” Ob.13,4-6, a o której tak dumnie wypowiada się Kardynał – Stephen Keenan w  Dectrinal Cathechism na stronie 174).

*=Kardynał Stefan Wyszyński do nowo wyświęconych księży powiedział: Otrzymaliście w tej chwili władzę (moc). To jest władza (moc) nie tylko nad szatanami, nie tylko nad znakami sakramentalnymi, ale przede wszystkim nad samym Bogiem. Jesteście przecieżSpirytuales imperatores”, a jako tacy, macie władzę rozkazywać nawet samemu Bogu >  Ateneum Kapłańskie T.61. Zeszyt 2/310 z roku 1952.

 Czy ktokolwiek ma moc – władzę nad Bogiem? I może mu rozkazywać? Z wypowiedzi Kardynała Wyszyńskiego wynika, że TAK. Władzę tą mają kapłani. Nie miał jej Smok, który kusił Jezusa, gdy ten pościł 40 dni na pustyni.  Gdy nie mógł skusic Jezusa, to zmieniąc taktykę, kuszenia; skusił, rzekomo chrześcijański kościół, by ten zmienił Przykazanie samego Boga i wprowadził nauki wbrew temu, co uczył Jezus, Apostołowie, i co zostało przekazane w ewangeliach, proroctwach i pismach. I w ten sposób po   przekazaniu swej mocy kapłaństwu Rzymsko-katolickiemu, zostały wprowadzone nauki Smocze, które zostały przyjęte i zakceptowane przez niemalże całe odpadłe chrześcijaństwo. Dzięki nim ,szczerzy i bogobojni ludzie zostali wprowadzeni w błąd przyjmując zwodnicze nauki, za prawdę. Smok tryumfuje i cieszy się z tego, że to kapłani, a nie on sam, pokonują Chrystusa ,nad którym, nie miał żadnej władzy w czasie kuszenia Go.
                 Teraz nauki są wykonywane z godnie z jego wolą, przez ludzi obdarzonych jego mocą. Nie dotyczy to tylko duchowieństwa katolickiego, ale wszystkich tych, którzy posiadają w doktrynach swej wiary, nauki nie zgodne z wykładnią Biblijną.

A oto dalsze nauki niezgodne z przekazem Słowa Bożego, które przedstawiam bez komentarza:
- Nauka o celibacie.
-Nauka o wynoszeniu duchowieństwa do godności: Kapłana, Ojca i Ojca świętego
-Nauka o nieśmiertelnej duszy
-Nauka o chrzcie niemowląt
-Nauka o obrządku chrztu przez polewanie wodą a nie zanurzenie w wodzie
- Spowiedź uszną
-Nauka o odpuszczenie grzechów przez duchowieństwo.
-Nauka o odpustach
-Nauka o piekle
-Nauka o nieśmiertelnej duszy
-Mylne interpretowanie tekstów o Szeolu, piekle, gehennie
O obecności rzeczywistego ciała i krwi Jezusa w opłatku i winie w czasie uroczystości mszalnej.

Na stronie trzeciej właściciel portalu sugeruje, że ziemię mogą zniszczyć asteroidy krążące w przestrzeni kosmicznej lub różnego rodzaju burze słoneczne, wulkany i tym podobne zjawiska. Biblia mówi o trwodze i lęku narodów przed takimi zjawiskami w Łuk.21:25-26; Mat.24:30; Mat.26,7-8; Rzym1:21-24.27.28-32, ale one nie przyczynią się do całkowitego zniszczenia naszej planety, gdyż nastąpi to dopiero wtedy, gdy cała ludzkość ujrzy na obłokach przychodzącego Pana Panów i Króla Królów – Jezusa Chrystusa. Łuk 21:27;Mat.24: 29-30.

W tedy ziemia zmieni swe oblicze – obraz, i stanie się: Pustynią: bez miast, ludzi, zwierząt, i bez ziemi urodzajnej. O takiej planecie – ziemi, dowiadujemy się z Pisma Świętego w Izajaszu: 13:9; 24:1.5; i Jeremiaszu.9:21. Natomiast Jer. w 4:23-26 tak pisze: >Spojrzałem na ziemię.-  oto zupełny bezład; na niebo – nie ma jego światła. Spojrzałem na góry – oto, wszystkie wzgórza się chwieją. Spojrzałem – oto nie ma ludzi i uciekły wszystkie ptaki przestworzy. Spojrzałem – oto ziemia urodzajna stała się pustynią, wszystkie miasta uległy zniszczeniu przed Panem, wobec Jego palącego gniewu.<

A wiesz 27 zapewnia: > Cały kraj będzie spustoszony, ale (całkowitej) zagłady nie dopełnię.< Dlaczego? Bo ziemia jest przeznaczona na całkowite unicestwienie przez ogień. Ap. Paweł tak o tym mówi w 2Piotr.3:7 (BT) >A to same Słowo (Które zatopiło pierwszy świat wodą) zabezpieczyło obecne niebo i ziemię dla ognia, na dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi.< Jest to zgodne też z zapowiedzią Jana o wydarzeniach, które nastąpią po okresie 1000 letnim i zakończeniu sądu, który trwa od 1844 , i trwać będzie, aż do Jego powtórnego przyjścia. O sądzie tym jest wspomniane w Ob.20:4.6.11-12; 1Tes. 4:1.16-17 Po zakończeniu Sadu Chrystus powraca po raz trzeci w Nowym Jeruzalem, by wykonać wyrok, który ustaliła ława przysięgłych w okresie 1000- lecia. Ob.20:7-10; 21:1-8
              Zatem, czy mamy się bać i trwożyć? Jak czyni to świat?

Czy nie lepiej byłoby przygotować się na takie wydarzenia i zawierzyć Jezusowi, który gwarantuje nam bezpieczęstwo i zapewnia pomoc?
Pan Stworzyciel mówi: Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś mój! Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z Tobą i gdy przez rzeki, nie zatopią cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się i nie strawi cie płomień. Albowiem JA jestem PAN, twój BÓG święty Izraela, twój ZBAWCA… Izaj.43:1-3

Miły przyjacielu! Gdy będziesz czytał wiadomości z wyżej wymienionego portalu to wiedz, że wszystkie znaki które wypełniają się na naszych oczach, świadczą, że powrót Jezusa Chrystusa na nasza ziemię, zbliża się, i jest, co raz bliżej  Czyż nie powinieneś przygotować się na Jego powitanie? Nie wiesz ile czasu zostało ci, na przyjęcie Go. Możesz tego dokonać tylko za życia, a nie po śmierci. Bo Słowo Boże mówi, że w grobie, do którego wszyscy zmierzamy, nie ma działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości.  Księga Kaz. Salomona - Koheleta 9:5.10. Dlatego jeśli usłyszysz  głos Ducha Świętego, który puka do drzwi serca twego, otwórz MU! Ob.20:20