Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
731600
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

 

W Katolickim Serwisie Apologicznym, bardzo dokładnie przeczytałem artykuł napisany przez autora Giuseppe Ferrari na temat pastoralnych praktyk kultowych; uprawianych przez różne sekty. Artykuł ten powstał z inicjatywy Kongregacji Nauk Wiary, która została przemianowana ze Świętego Oficjum, powołanego przez papieża do zwalczania innowierców w czasie średniowiecznej inkwizycji. Kongregacja Nauk Wiary, przejęła  więc zadania Świętego Oficjum, nie tylko do zwalczania innowierców, ale i do przygotowywania strategii połączenia się z nimi w umocnieniu pozycji papiestwa w polityce ogólno światowej tworząc tak zwaną> Organizację Zjednoczonych Religi<, o której mówił, były Prezydent Izraela Szimon Peres w rozmowie z papieżem Franciszkiem. Zapoznaj się z treścią ich rozmowy w:
 
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/swiat-polityki-i-religii/320-smok-bestia-i-falszywy-prorok.html


Akapit 1.Katolickiego Serwisu Apokaliptycznego
Zanim
opiszemy najważniejsze cechy złożonego zjawiska współczesnego satanizmu, warto podjąć próbę sformułowania jego definicji. Może to być definicja – by tak rzec – całościowa lub też szczegółowa, to znaczy dotycząca wyłącznie wybranych aspektów: teologicznego, antropologicznego, psychologicznego, prawnego, socjologicznego. Próbując na początek skupić uwagę na definicji całościowej możemy stwierdzić, że gdy mówimy o satanizmie, mamy na myśli osoby, ugrupowania lub ruchy, które już to w odosobnieniu, już to w ramach mniej lub bardziej zorganizowanych struktur praktykując w jakiejś formie kult (np. tzw. oddawanie czci, adorację, przywoływanie) bytu określanego w Biblii jako zły duch, diabeł lub szatan; byt ten jest zazwyczaj pojmowany przez satanistów jako istota lub siła metafizyczna, jako tajemniczy, wrodzony element ludzkiej osoby lub też jako nieznana energia naturalna, którą przywołuje się poprzez określone praktyki rytualne, nazywając różnymi imionami (np. Lucyfer).

                                              Akapit ten wskazuje nam definicje zjawisk nadprzyrodzonych, które ukazują się w postaci osobowych duchów wywołanych lub zjawiających się samoistnie. Pojawiają się one, nie tylko w obrzędach satanistycznych, ale też i wśród osób wierzących, które są nawiedzeni przez duchy złe – diabelskie. Mogą one występować w różnych postaciach zwierząt i ludzi zmarłych. Nic więc dziwnego, że Biblia ostrzega ludzi wierzących przed takimi zjawiskami i mówi, że i diabeł przybiera postać anioła światłości 2Kor.11:14. Wyrażenie >i diabeł przybiera postać< świadczy, że prócz szatana może też, być i ktoś inny, kto przybiera taką postać. Znając różne praktyki rytualne różnych kościołów chrześcijańskich, a szczególnie tych, którzy wierzą i nauczają, o nie śmiertelnej duszy, Biblia mówi: NIE WIERZCIE IM, bo zjawiska nadprzyrodzone pojawiające się tu i tam, są nie z woli Boga, ale z diabła. Biblia wyraźnie ostrzega słowami Ap. Pawła w 2 Koryntian 11:3.13-14:
               >Obawiam się jednak, ażeby, jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone – kłamstwami; moja uwaga, i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Gdyż tacy, którzy głoszą kłamstwa-moja uwaga, są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości.<

Wszyscy wizjonerzy doby współczesnej, którzy piszą, i opisują swe wizje w snach i widzeniach są inspirowane przez DUCHY, które nie pochodzą od Boga, ale od kłamcy, o którym Biblia mówi tak w Ew. Jana 8:44
> Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa<

Wszystkie ukazywane wizje w snach i widzeniach, które są nie zgodne z Biblią, nie są od Boga, ale diabła, który pragnie przekonać ludzi, że jego teorie i nauki pochodzą od Boga. Na przykład: wizja piekła w którym kara się ludzi. Celebrowanie nabożeństwa, w którym przekonuje się ludzi, że w figurkach i obrazach, czy też w opłatku i winie występuje Bóg, matka Jezusa, czy też osoba święta.
                     Wszystkie zjawy ludzi umarłych takich jak Maria, a nawet i Jezus, jeśli nie są zgodne z Pismem Świętym i zaprzeczają naukom Jezusa, prorokom i apostołom, są zjawami diabelskimi, a ich wypowiedzi zwykłym kłamstwem mającym na celu, zwieść swych obserwatorów i słuchaczy.

Dlatego sami przetestujcie, wypowiedzi wizjonerskie i sprawdźcie je, czy mogą one pochodzić od Boga i czy są zgodne z przekazami biblijnymi.

1.Wypowiedź polskiego Kardynała St. Wyszyńskiego do przyszłych księży opublikowane w ”(Ateneum Kapłańskie. Zeszyt 2/310 z września 1960. Rok 52 Tom 61 z października.) są wypowiadane tak:
 *>Kapłan to drugi Chrystus. Otrzymaliście od tej chwili władzę. To jest władza nie tylko nad szatanami, nie tylko nad znakami sakramentalnymi, ale przede wszystkim NAD SAMYM BOGIEM, … Będziecie Mu ROZKAZYWAĆ, gdy na wasze słowa, stępować będzie na ołtarze. Bóg żywy, choć skryty, lecz prawdziwy; gdy życie Boże wracać będzie do dusz pobitych grzechem. Będziecie mówić do tych, którzy w skrusze zginać będą kolana przed Bogiem…<  Jeśli kapłan jest drugim bogiem, to przed kim będą zginać się kolana? Czyż nie przed kapłanem? – drugim Chrystusem i drugim Bogiem?

To o takich bogach - kapłanach mówi Ap. Paweł w 2Tes. 2:3-4 >Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, (przyjście Jezusa Chrystusa – moja uwaga) zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się
człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem Boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej podając się za Boga<

                *W encyklice Leona XIII z dnia 10,06,1894 Spince s.149 mówi „Papieże na ziemi zajmują miejsce Boga”
             *Innocenty III stwierdza, że papież jest zastępcą nie człowieka, lecz samego Boga (Decretales Domini Gregorii Papae IX; Korpus Juris Canonici Lipsk 1881
             *Tytuł „Pan Bóg Papież” pojawia się w Gossie do Extravagantes papieża Jana XXII w wydaniu antwerpskim i paryskim z roku 1612

 Wypowiedzi te, jak ulał mieszczą się w wyżej wymienionej definicji o satanizmie, przedstawionej przez Giuseppe Ferrari. A dlaczego? Bo nie tylko papieże, ale całe kapłaństwo Kościoła katolickiego chce dorównać Jezusowi – Bogu,
a nawet Go przewyższać, identycznie tak, jak chciał to uczynić diabeł.
 
Izajasz o nim w 14: 13-14, pisze:> A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, (i) zrównam się z Najwyższym. <

2. Zapraszam do zapoznania się z następnymi informacjami.

*a        https://www.youtube.com/watch?v=DiheKKCOM-M
*b        https://www.youtube.com/watch?v=j-TeC4x8ljQ
*c        https://www.youtube.com/watch?v=5_G6YX0EnYY
*d       
https://www.youtube.com/watch?v=UztvJ5icDPE
*e        https://www.youtube.com/watch?v=hliXUttx5zQ
*f        
https://www.youtube.com/watch?v=yAPzjkHPbG0

Jako osoba wierząca, wierzę, że wszystkie cuda i informacje wymienione w powyższych linkach dzieją się i będą się dziać, ale nie z woli Boga, tylko z woli szatana. Biblia informuje nas, i ostrzega, aby nie wierzyć, tym cudom i zjawiskom, że pochodzą one od Boga. Diabeł jest duchem i jako duch ma moc, nie tylko do czynienia cudów, ale też do przybierania różnych postaci: Marii, Jezusa, i Ducha Świętego w aurze wielkiej jasności na niebie lub nad osobą. Może on też przepowiadać swoje proroctwa, które są jego dziełem; takie jak: wojny, kataklizmy, śmierć i tym podobne rzeczy. Dlatego każdy wierzący człowiek, powinien pilnie studiować Słowo Boże, tak jak czynili to Berejczycy, o których jest mowa w Dz.17:11
>Którzy byli szlachetniejszego usposobienia, niż owi w Tesalonice, przyjęli oni Słowo z całą gotowością i co dziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają<

Wypowiedzi osób pochodzących z objawień, powinniśmy skonfrontować z Pismem Świętym, czy pokrywają się one z Prawdą Pisma Świętego. Jeśli są przeciwstawne, powinne być odrzucone. Dlatego nie wierzę, że objawienia Fatimskie są z woli Boga, gdyż są w konfrontacji z Biblią Udokumentowanie Biblijne znajdziesz w linku występującym w punkcie. (*f). i w linku poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=Pp6aYnb9dI8#t=881.637875

Serdecznie zachęcam do zapoznania się z nimi.

Dalsza analiza portalu Apokaliptycznego niebawem. Proszę o trochę cierpliwości. Pozdrawiam!