Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
731573
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

 

Dalsze wypowiedzi Marii ze zjawy, są zaprzeczeniem naukom ewangelicznym, które były spisane pod natchnieniem samego Boga. Ap. Paweł w 2 Liście do Tymoteusza 3:15-16 (BT) pisze: >Ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości.
A jeśli tak, to kim są ci, co głoszą inną ewangelią, nie zgodną ewangelią samego Boga? Odpowiedź daje nam ten sam Apostoł w liście do Gal. w 1:6-9 (BT) >Nadziwić się nie mogę, że od TEGO, który was łaską Jezusa Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją w śród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet i my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosimy, Niech będzie przeklęty!
Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze (raz) mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną (odmienną) od tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie przeklęty. A nie uznany za świętego - świętą.

W tym miejscu chciałbym nadmienić, że w dniu 13 maja 2017 roku – w stuletnią rocznicę wydarzeń Fatimskich, papież Franciszek podjął decyzję do kanonizowania Łucji i jej towarzyszy na świętych Kościoła Rzymsko – katolickiego w brew temu, co nakazuje Ap. Paweł. Paweł wyraźnie mówi, że ci, którzy głoszą inną Ewangelię, nich będą przeklęci.

Sprawdźmy więc, czy przekazy spisane przez Łucję są zgodne z Biblią!
1) Łucja pyta zjawę, rzekomo Marię! Co rozkażesz pani zrobić z pieniędzmi, które ludzie zostawili na CAVA DA IRIA? Maria odpowiedziała: Niech sporządzą drążki do niesienia posągu…. .

Zjawa, którą Łucja uważa za Marię
, nie jest Marią- matką Jezusa, która nigdy nie czyniła żadnych posągów, zgodnie z drugim przykazaniem Boga z Ks. Wyjścia 20:4-5. Przykazanie to zakazuje czynienia wszelkiego rodzaju posągów, obrazów i rzeźb, które miałyby służyć do celebrowania nabożeństw i oddawania im wszelkiego rodzaju: służby, pokłonów, czci, uwielbienia i modlenia sie do nich. Jezus jak i Jego matka Maria, a potem i apostołowie byli przeciwni oddawania czci, pokłonów i służby, człowiekowi, aniołom jak i ich posągom. Jezus wyraźnie mówi w Mat. 4:10 >Panu Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz.<

Gdy Piotr przybył do poganina Korneliusz a, ten wyszedł mu na spotkanie i padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: Wstań ja też jestem człowiekiem. Dz.10:26 BT – ( któremu nie należy się cześć, ani pokłon; moja uwaga)

Tak samo nie należy się kłaniać aniołom, choć są duchami usługującymi. Gdy do Jana przemawia anioł, z poleceniem by spisał  weselną ucztę Baranka, Jan pada do nóg anioła by oddać pokłon. Wtedy anioł rzekł do niego; nie czyń tego! Jam współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon…. .BW Ap.19:10
                           
Wszystkie wyżej wymienione teksty świadczą, że wypowiedź zjawy, którą Łucja przyjęła za Marię są nie zgodne z Biblią, są więc odmienna, inną Ewangelią. Zatem czy nie powinna ona być, zgodnie z wypowiedzią Ap. Pawła przeklętą, a nie świętą, jak twierdzi papież Franciszek?

2)
Następna wypowiedź zjawy, która uważana jest za Marię. Mówi :
>Chcę aby wybudowano kaplicę na moją cześć, tu w tym miejscu. Jestem Matką Boska Różańcową. Odmawiajcie nadal codziennie różaniec.
Wypowiedź i ta jest niezgodna z Biblią, gdyż Maria, matka Jezusa nigdy za swego życia nie dawała żadnego powodu aby jej czyniono cokolwiek na jej cześć. Wręcz przeciwnie, kazała czynić wszystko to, co jej Syn, Jezus powie. Gdyby Maria była Matką Boską, jak twierdzi, to w czasie wesela w Kanie Galilejskiej nie musiałaby prosić swego Syna Jezusa o cud, o którym pisze Jan 2:3-5, lecz sama, jako Bogi, mogłaby zmienić wodę w wino. Tego jednak nie czyni, lecz mówi: co wam powie, (Jezus) czyńcie!
                   Kult Matki Bogów znany był dużo wcześniej, zanim pojawiła się Maria. W Biblii nie ma też żadnej wzmianki, aby Maria posiadała różaniec i przy jego udziale modliła się do Boga. Różaniec za jej życia już istniał i był w użyciu pogańskich religiach. Aby bardziej zapoznać się z historia kultu różańcowego chciejmy cofnąć się wstecz do początku XI wieku n.e.

W 1090r - Podczas pierwszych krucjat chrześcijanie przejęli na Wschodzie różaniec. Służył on poganom do zmawiania modlitw ku czci bogini Kali, czczonej na Wschodzie, jako Dziewica i Królowa Niebios, dlatego większość pacierzy różańcowych skierowanych jest do Królowej Niebios. Różaniec rozpowszechnił rodzaj mechanicznej modlitwy, gdzie modlący się powtarza w kółko te same słowa, czasem i bezmyślnie, jak to czynili poganie, którym chodziło o ilość pacierzy, a nie o ich, jakość.   Pan Jezus przestrzegł przed taką modlitwą, mówiąc: "A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani" (Mat.6: 7)
Różaniec znany był dużo wcześniej niż, został przyjęty w Kościele Rzymskokatolickim. Używany on był w pogaństwie, ku czci dziewicy i królowej nieba
. Występowała ona pod różnymi imionami: Dana, Diana KALI, Isztar, Izyda, Artemida.

Pierwszy (według chrześcijańskich legend) wystąpił przeciwko Bogini Dziewicy św. Paweł i jak podają relacje “Tłum, wykrzykujący hasło; Artemida z Efezu jest wielka!, wzbudził zamęt w teatrze i porwał tam kilku towarzyszy św. Pawła. Po tych wydarzeniach św. Paweł musiał uciekać z Efezu, miasta w którym mieszkała Maria, matka Jezusa Chrystusa.
                  Kult Wielkiej Matki, Wiecznej Dziewicy i Królowej Niebios okazał się potężniejszy i kwitł dalej przeradzając się w kult maryjny. Chrześcijaństwo poddało się i na początku IV wieku zbudowano pierwszą bazylikę poświęconą Matce Boskiej w Efezie, gdzie oddawano nieustającą cześć Artemidzie tak, jak miało to miejsce od wieków tyle, że zmieniono jej imię z Artamidy, na Marię.


W 1950r. - Pius XII
ogłosił następny nie Biblijny dogmat o wniebowzięciu Maryi, wynosząc jej kult, jako "Orędowniczki", choć Pismo Święte mówi, że "jedynym orędownikiem miedzy Bogiem i człowiekiem" nie jest Maria, tylko Jezus Chrystus (1Tym.2:5). Apostoł Jan napisał: "Jeśliby, kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze" (1Jana 2:1-2). Pan Jezus przestrzegał przed innymi pośrednikami: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą... Ja jestem drzwiami dla owiec" (Jan 10:1.7). Watykan od lat czyni przygotowania do kolejnego dogmatu maryjnego, tym razem o współudziale Maryi w odkupieniu ludzkości (łac. Coredemptrix), choć Pismo Święte mówi, że imię Jezusa jest jedynym, imieniem przez które ludzie mogą być zbawieni (Dz.Ap.4:12). Wiele dogmatów maryjnych powstało pod wpływem objawień maryjnych, ale czy objawienia te, są objawieniami z woli Boga? Objawienia mogą być diabelskim zwiedzeniem, gdyż według Pisma Świętego diabeł bez trudu potrafi podrobić postać zmarłych: Maryi, anioła, a nawet Chrystusa: "I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości.  2Kor. 11:14. Nic wiec nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług, i apostołów  Chrystusa - wiersz 13

3) Kolejna wypowiedź, która jest sprzeczna z Biblią.
Zjawa, która przez Łucję, a następnie przez Kościół Rzymskokatolicki uznana jest za Marię, wyraża swoje pragnienie tymi słowy: > Chcę abyście przyszli tu 13 następnego miesiąca i nadal odmawiali różaniec na cześć (moją) Matki Boskiej Różańcowej, aby uprosić Boga pokój dla świata i koniec wojny, gdyż tylko ona będzie mogła wam pomóc<

Wyrażenie
zjawy w postacji kobiety uznanej za Marię w początkach XX wieku n.e, w wypowiedzi: > i nadal odmawiali różaniec< świadczy, że był on odmawiany w Efezie jeszcze za życia Marii, tylko nie na jej cześć, ale na cześć Dziewicy, Królowej Nieba, Artemidy. Po śmierci Marii, kult tem pozostał, tylko nie na cześć Artemidy ale Marii!
                           Biblia wyraźnie wskazuje w Ewangeli Mateusza do kogo powinne być kierowane wszelkie proźby. Mateusz w 6:5-6.8 pisze: Gdy sie modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach, kapliczkach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludzom pokazać... . Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. ... Albowiem wie Ojciec wasz czego wam potrzeba, zanim Go poprosicie.
Żaden ewangelista, Maria ani jej Syn - Jezus, a potem jej opiekun Jan, nigdzie nie mówią aby modlitwy były kierowane, do dziewicy bogini nieba, Marii i aby w tym celu budować drogie kapliczki, świątynie i kościoły. Wiersz 9 wyraźnie mówi: Wy zatem tak sie módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, (a nie w wybudowanych światyniach) niech się święci imie Twoje! Jedynym odbiorcą naszych modlitw jest  Bóg i nikt więcej. Aby modlitwy były wysłuchane, nie są potrzebne paciorki różańcowe, ani żadne inne wizerunki w postaci krzyża, żeźby czy malowidła.

Wypowiedź zjawy fatimskiej, > gdyż tylko ona będzie mogła wam pomóc < jest zwykłym kłamstwem, gdyż Jezus Syn Marii temu zaprzecza i mówi:  Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja dam wam ukojenie. A nie moja matka - Maria. Weźcie na siebie moje jarzmo ( a nie mojej matki Marii-moja uwaga) i uczcie się ode mnie, (a nie od mojej matki Marii-moja uwaga) że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię lekkie. Mat.11:28-30 - BW

Wszelką pomoc możemy otrzymać tylko od Boga, a nie od jakiegokolwiek pośrednika, bo naszym pośrednikiem jest tylko Jezus i nikt więcej. Dlatego Jan w 16:23 -24 mówi:...O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w Imię Moje. .....Proście a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.