Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
766204
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

 

Poprzednie odpowiedzi Ad 1 i Ad 2 – w linku:
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/416-kto-otrzymal-imie-bestii-i-jej-nauki-a.html

Odpowiedź na Ad.3 zawiera pytanie:
Czy nauki babilońskie są naukami diabelskimi?
Pierwszą potęgą jest Babilon. Nazwa ta pochodzi od wieży Babel , którą zbudował Nimrod, pierwszy mocarz po potopie i król wybudowanego miasta Babilon. Ks. Rodzaju 10:10; 11:4.
 Budowa wieży jak i miasta była czynem sprzeciwiającym się woli Boga, który pragną aby ludzie po potopie rozmnażali się i napełniali całą ziemię, a nie gromadzili się w wielkich miastach.
                      Bóg przy stworzeniu pierwszych ludzi wyraźnie mówi: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili całą ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Ks. Wyjścia 2:28. Taki sam zamiar Boga był, i do ludzi po potopie. Ks. Rdz. 9:1-2.
                       Nimrod jednak sprzeciwił się Bogu i zaczął budowę miasta i w nich wieże, gdyż nie uwierzył Bogu i przymierzu Jego z ludźmi, o którym jest mowa w Ks. Rdz. 9:11-12> Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię. Potem Bóg dodał: ( wiersz 13) Łuk mój kładę na obłoku: aby był znakiem przymierza między mną, a ziemią<
 

                          Idea, > Nimroda< własnych wysiłków w dziele zbawczym przetrwała do dnia dzisiejszego. Tak jak Nimrod ( Ks. Rdz. 11:3) i Lucyfer Izaj.14:13 – 15 chciał sięgnąć Nieba, tak i człowiek Bestia swymi naukami i doktrynami sięgną nieba.
            Odstępstwo od woli Boga jest takim samym grzechem jak nie przestrzegania przykazań Boga, dlatego Bóg mówi:
W Ks. Rdz. 11:7-8. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego. W ten sposób Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi i tak nie dokończyli budowy tego miasta.
             Z tych też powodów miasto to zostało nazwane BABEL(wiersz 9), które w etymologii ludowej brzmi –balal, co znaczy pomieszał. Pomieszanie więc wiary z tradycją, prawdy z kłamstwem i władzy kościelnej z władzą państwową jest Babilonem - pomieszaniem, w którym :czyny, mowa i postępowanie inspirowane jest przez diabła, tak jak, miało to miejsce w czasach Nimroda i w późniejszym narodzie izraelskim.

 
Dlatego też, Bóg zawsze wkracza tam, gdzie rodzi się grzech i odstępstwo od woli Boga. Na temat ten Izajasz w 5 Rozdziale mówi:
Wiersz 11:
Biada tym, którzy od wczesnego rana gonią za trunkiem, których do późnego wieczora rozpala wino.
Wiersz 12: A na ich oczach jest cytra i lutnia, bębenek i flet, oraz wino, lecz na dzieło Pana nie patrzą, a sprawy Jego rąk nie widzą.
Wiersz 20
: Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, którzy zmieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność.
Wiersz 21: Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i we własnym mniemaniu za rozumnych.
Wiersz 22: Biada tym, którzy są bohaterami w piciu wina i mocarzami w mieszaniu wina .
Wiersz23: Którzy uniewinniają winowajcę za łapówkę, a niewinnym odmawiają sprawiedliwości.

Tak jak Bóg posłał Izajasza do narodu izraelskiego aby mówił, tak i On mówi do dzisiejszego chrześcijaństwa tymi samymi słowami z Izaj.6:9-10.
Idź i mów do tego ludu: słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie, i patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie! Znieczul – zatwardź serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a oczy jego ślepotą, aby nie widział swoimi oczyma i nie słyszał swoimi uszyma i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał.

Bóg znieczulił serca izraelitów do tego stopnia, że mając wszystkie prawa Boże, nie przyjęli je za prawdę, dlatego szukali bogów pogańskich.
Przykład narodu izraelskiego został przyjęty przez chrześcijaństwo i tak jak Żydzi czynili sobie bóstwa pogańskie odrzucając Boga jako jedynego pośrednika i orędownika i Mesjasza w sprawach wiary, życia i postępowania, tak i dzisiejsze chrześcijaństwo podąża tymi samymi drogami.
A to oznacza, że:
                 Tak jak,
uczeni w piśmie faryzeusze żydowscy, tak i uczeni współcześni z grona chrześcijańskiego podobnie czynią. Chodź maja uszy, nie słyszą, chodź mają oczy, nie widzą, chodź mają rozum, nie rozumieją, tego wszystkiego, co Bóg przekazuje im w Słowie Swoim.
Naród izraelski był naocznym światkiem wszystkich cudów, które Bóg czynił dla tego narodu, od momentu wyprowadzenia ich z niewoli egipskiej, w wędrówce przez 40 lat po pustyni, aż do ziemi obiecanej, to mimo tego odstąpili od prawdziwego Boga udając się za bogami pogańskimi.
Więcej na temat ten linku, w którym znajdziesz kilka niespodzianek Zachęcam!!
1)
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/231-jak-praktyki-poga
2)
https://www.youtube.com/watch?v=4MCYqL-Hrqc&feature=share

Tak samo dzieje się i ze współczesnym chrześcijaństwem. Autorzy, których Bóg wybrał do spisania całej prawdy objawionej w swoim Słowie, byli naocznymi światkami cudów dokonanych przez Jezusa i spisali wszystko to, co widzieli i słyszeli. Jezus do wysłanników Jana Chrzciciela mówi w Mat.11:4 > Idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie.< Bóg  w wizjach przekazywał wszystko co miało być spisane i przekazane całej ludzkości. Do Jana mówi w Ob.1:11 >To, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do siedmiu zborów… .<

 Dlaczego więc, chrześcijaństwo, nie przestrzega tego wszystkiego, co w Biblii jest napisane? Tylko ci są błogosławieni którzy czytają i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w niej jest napisane. Ob. 1:3, gdyż Biblia i tylko Biblia jest jedynym źródłem prawdy.

Nie zachowywanie tego, co się czyta, jest powodem, że, czytając nie rozumieją treści przeczytanej, parząc nic nie widzą i słysząc nic nie słyszą. Bo jak można wierzyć w Boga przedstawionego posągach, figurkach, malowidłach, rzeźbach i do nich się modlić i służyć im?
 Bóg jest Duchem 2Kor.3:17-18: Jan 4:24, dlatego nikt Go z ludzi nie widział i widzieć nie może. Jan 1:18.Gdy Mojżesz prosi Boga aby pokazał mu swe oblicze, Bóg odpowiedział: > Nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu< Czy dlatego, że Boga nie widzimy, chrześcijanie zaczęli naśladować pogan? Czyniąc różnego rodzaju figurki i malowidła by kłaniać się i służyć im?

Prorok Izajasza w 40:18.25  zadaje pytanie: Z kim porównacie Boga i jakie podobieństwo Mu przeciwstawicie? Z kim więc mnie przyrównacie, że mam być im równy? – mówi Święty.
Figurki i malowidła różnego rodzaju, są bogami martwymi jakie występowały w pogaństwie i w odpadłym Izraelu. Opis tego bałwochwalstwa opisuje Ezechiel w Rozdziale 8:5-17, a wiesz 18 mówi:> Dlatego i Ja postąpię z nimi w gniewie: Ani nie drgnie moje oko i nie zlituje się! A gdy będą głośno wołać do moich uszu, nie wysłucham ich<

Tak jak Baal i królowa nieba - Artemida byli martwymi bóstwami, i tak jak poczynione bogowie uwidocznione w obrazach i figurkach w Jerozolimie, były martwe, tak i obecne figurki Jezusa i Marii są martwe. Nie mogą nic uczynić ani pomóc w czymkolwiek.. Chodź mają: ręce, nogi, oczy i uszy, to mimo tego, nie mogą nic zrobić, chodzić słyszeć i widzieć.

.Izajasz tego rodzaju bóstwa ośmiesza, mówiąc w Rozdz.44:13.
Snycerz rozciąga sznur, kreśli zarysy czerwonym ołówkiem, wycina go dłutem, wymierza go cyrklem i wykonuje go na podobieństwo człowieka, jako piękną postać ludzką, która ma być ustawiona w domu – kościele i różnego rodzaju kapliczkach.
W wierszach 14-15 jest opisane w jaki sposób są wykonywane rzeźby z drzew. Izajasz mówi, że część przeznaczona jest na opał, część na ogrzanie i na upieczenia chleba jak i na zrobienie sobie boga oddając mu pokłon. Czyni z niego bałwana i pada przednim na kolana.
Wiersz 17 > Z reszty czyni sobie boga, swojego bałwana, przed którym klęka i któremu oddaje pokłon i do którego się modli mówiąc: ratuj mnie, gdyż jesteś moim bogiem.
Wiersz 18 > Nie mają poznania, ani rozumu, bo zaślepione są ich oczy,
tak, że nie widzą, a serca zatwardziałe, tak że nie rozumieją.<
Wiersz 19 >Nikt tego nie rozważa i nikt nie ma tyle poznania i rozumu, aby rzec: Jedną jego połowę spaliłem w ogniu i na jego węglach napiekłem chleba, upiekłem też mięso i najadłem się, a z reszty zrobię ohydę i będę klękał przed drewnianym klockiem? Czyż to nie złuda, czego się trzymam? – Ostatnia część w. 20.

Zatem! Wszystkie nauki, które nie mają swego odzwierciedlenia w Słowie Bożym – Biblii, są naukami Lucyfera, tego samego kłamcy o którym jest napisane przez 1Jana 2:4; Jan 8:44. A Ap. Paweł do Tymoteusza w 4:3-4 mówi: > Przyjdzie taki czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom.<

Taki czas nastąpił po śmieci  Apostoła Pawła  Dz.20: 29-30, a po śmierci Jana, umiłowanego ucznia Jezusa, odstępstwo od czystych nauk Jezusa i Apostołów, jeszcze bardziej się nasiliło. Więcej znajdziesz w linku:
1)
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/231-jak-praktyki-poganskie-wkradaly-sie-do-chrzescijan.html
2)
https://www.youtube.com/watch?v=4MCYqL-Hrqc&feature=share

 

Odpowiedź na Ad 4 Czy modlitwy mogą nam pomóc w odejściu od ducha katolicyzmu?
I Ad 5  Czy czytanie Biblii pomoże nam w pozbyciu się wszelkich wątpliwości? Pytania te są z sobą związane i zależne. Bo:
Czytanie Biblii powinna poprzedzić modlitwa, w której powinniśmy zaprosić Ducha Świętego, by nam towarzyszył, nie tyle przy czytaniu, ale przy studium jej. Jezus wyraźnie w Ewangelii Jana 14:13-14 mówi: O cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię i spełnię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli mamy obietnice samego Jezusa, że modlitwy nasze będą wysłuchane, to czyż nie powinniśmy modlić się do Boga Ojca, o przysłanie kogoś, który nas nauczy, przekona i pomoże odejść od ducha katolicyzmu? Osoba tą jest Duch Święty, o którym pisze Jan w 14:26 tak: Pocieszyciel Duch Święty, którego pośle Ojciec w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Jeśli osoba ta jest na naszej ziemi od momentu odejścia z niej Jezusa Chrystusa do nieba, czyż nie powinniśmy go zaprosić do wspólnego studium Słowa Bożego?
Jezus słowami Jana w 16:7 mówi: Lecz Ja wam mówię: lepiej dla was, żebym Ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę. Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę poślę Go do was. A wiersz 13 rozwija tą myśl i mówi: Gdy przyjdzie On Duch – Pocieszyciel - Prawdy, wprowadzi was we wszelka prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to,  co ma przyjść, wam oznajmi. Modlitwa wypowiadana z wiarą ma wielką moc. W Mat. 17:20 ost.cz jest napisane: … .Gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy, to powiedzielibyście tej górze przenieś się stąd tam, a przeniesie się, i nic niemożliwego dla was nie będzie.

Tak! Modlitwa z wiarą jak i czytanie Słowa Bożego jest pomocne w zrozumieniu tego, co się czyta i daje moc w podjęciu decyzji do odejścia od fałszywych nauk głoszonych nie tylko przez wyznawców Bestii, ale też przez wyznawców fałszywego proroka – protestantów.

A to oznacza, że nie
jest się uczestnikiem koalicji ekumenicznej trzech mocy: Smoka, Bestii i Fałszywego proroka, o którym Jan pisze w Ob.20:10 tak:
>
Diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę – Bestia i fałszywy prorok.<
Do wyznawców, którzy przyjęli nauki głoszone przez nauczycieli Smoka, Bestii i fałszywego proroka Jezus powie: Wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Mat. 7:23 i nie żyjecie zgodnie z Prawem Bożym.

 Dlaczego zostaną odrzuceni przez Chrystusa? Ap. Paweł w 2Kor.11:3.13-15 wyjaśnia: Bo tak, jak diabeł zwiódł Ewę i Adama przekazując myśli skażone, które odwróciły uwagę od Boga, tak i obecnie Chrześcijaństwo odwrócone jest od Jezusa Chrystusa i Jego Przykazań. Dalej apostoł mówi: Nic więc nadzwyczajnego, gdyż i w obecnym chrześcijaństwie są nauczyciele, którzy przybierają ,postać sprawiedliwości i prawdomówności: lecz kres ich jest taki sam, jak ich uczynki i nauki.
Zatem? Będą one przez Jezusa w końcowym rozrachunku potępione i wraz w nimi wrzuceni w ogień wieczny Ob.14:10-12;  20:10,14
Serdecznie pozdrawia,!