Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
762971
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

 

Na moją wypowiedź z linku:
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/407-2017-08-26-13-57-

 Pan Leszek wypowiada się:

Leszek Daniec. No tak, w skrócie można powiedzieć: dziesięcina została biblijnie zawieszona.

Jan Cichocki Wskaż mi teksty, na potwierdzenie zawieszenia dziesięciny.

 Odpowiedz z dnia 02,09,2017  2 godz.

 Leszek Daniec 5M14:22-29 22 Będziesz dawał dziesięcinę z każdego plonu twojego nasienia, które rokrocznie wydaje pole.
23 Na miejscu, które Pan wybierze na mieszkanie dla swego imienia, będziesz jadł przed Panem, Bogiem twoim, dziesięcinę z twego zboża, wina i oliwy oraz z pierworodnych twojego bydła i trzody, abyś się uczył bojaźni Pana, Boga twego, po wszystkie dni.
24 Jeśli jednak droga będzie dla ciebie za daleka i nie będziesz mógł jej tam zanieść, gdyż miejsce, które obierze Pan, Bóg twój, aby tam złożyć swoje imię, będzie zbyt oddalone od ciebie, kiedy Pan, Bóg twój, cię pobłogosławi,
25 To możesz ją spieniężyć i zawiniesz pieniądze w swej ręce i pójdziesz na miejsce, które sobie wybierze Pan, Bóg twój,
26 I wydasz te pieniądze na to wszystko, czego zapragnie twoja dusza: z bydła, owiec, wina, napoju upajającego i wszystkiego, czego zapragnie twoja dusza, i będziesz tam jadł przed Panem, i będziesz się weselił, ty i twój dom
27 Oraz Lewita, który jest w twoich bramach. Nie opuścisz go, gdyż on nie ma działu i dziedzictwa z tobą.
28 Pod koniec trzech lat oddzielisz całą dziesięcinę z twoich plonów tego roku i złożysz ją w swych bramach.
29 Wtedy przyjdzie Lewita, ponieważ nie ma on działu i dziedzictwa z tobą, oraz obcy przybysz, sierota i wdowa, którzy są w twoich bramach, i będą jedli, i nasycą się, aby ci błogosławił Pan, Bóg twój, w każdym dziele twojej ręki, które będziesz wykonywał.

Odpowiedz z dnia 02,09,2017-09-02· 41 min

Leszek Daniec W ten sposób dowiadujesz się jaki kontekst funkcjonowania dziesięciny w państwie Izrael... Czego dotyczy 10-na? 3M27:30 Wszelka dziesięcina z płodów ziemi, czy to z plonów polnych, czy z owoców drzew, należy do Pana. Jest ona poświęcona Panu.
31 A jeżeli ktoś chce wykupić coś ze swojej dziesięciny, to dołoży do niej jedną piątą.
32 Wszelka dziesięcina z bydła i z trzody, wszystko, co przejdzie pod laską pasterską, co dziesiąte będzie poświęcone Panu.
33 Nie będzie się przebierać między lepszym a gorszym i nie będzie się zamieniać na inne. Jeżeli jednak je się zamieni, to jedno i drugie, i ono i to, na które zostało zamienione, będzie święte i nie może być wykupione. Ogólnie rzecz biorąc dotyczy to rolnictwa.
Odpowiedź:
Leszku!
Witam Serdecznie. Przedstawiając teksty biblijne, o dziesięcinie z płodów rolnych, nie wiem, co przez to chcesz mi  udowodnić. Każdy dochód niezależnie z jakich źródeł pochodzi należy do Boga i jest Jemu poświęcowny. 1Mojz.28:22. Nie znalazłem w Starym ani Nowym Testamencie  i listach apostolskich, żadnego tekstu, który znosiłby dziesięcinę. Rzecz jasna składanie dziesięciny w Starym Testamencie ma inny podtekst niż w Nowym. Składanie dziesięciny było praktykowane jeszcze wtedy gdy nie było narodu izraelskiego. Naród izraelski powstaje dopiero od przemienienia imienia Jakuba w imię Izrael odnotowane w 1Mojż.32:28; 35:10; 33:20. Abraham ojciec Jakuba nie był izraelitą, a mimo to składa dobrowolną dziesięcinę Bogu z wdzięczności, za jego prowadzenie i błogosławieństwa, którymi jest obdarzony1Mojż.14:20. Składanie dziesięciny z nadania Prawa zostaje wprowadzony dopiero w tedy, gdy zostaje zbudowana świątynia i kapłani powołani z pokolenia Lewiego do służby w niej. 4Mojż.18:19-21.24.26.28; 14:22.23.;26:12.

                        Zatem
z jakich źródeł dochodów pochodzi dziesięcina? Z różnych: Sadownictwa, rolnictwa i hodowli 3Mojż 27:30- 32, ale także z pozostałych dochodów. Młodzieniec w Łuk.18:12 mówi: że daję dziesięcinę z każdego dorobku na wzór tego co uczynił Abraham o którym pisze Ap. Paweł do Żyd. 7:2. Świadczy to, że dziesięcina w Nowym Testamencie była praktykowana. Jednak każdy czyn i ofiara ofiarowana Bogu czy też bliźniemu bez miłości do Boga i bliźniego, jest obrzydliwością godną do potępienia.
                        Jakiemu celowi służy dziesięcina? Tak jak w Starym Testamencie służyła na utrzymanie wszystkich tych osób i ich rodzin, którzy służyli Świątyni, tak i w Nowym Testamencie służy na wypłatę, tym, którzy są zaangażowani w służbie dla Boga i bliźniego zgodnie z tym co jest napisane w Mat.28:19-20. Jezus mówi idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, ucząc je przestrzegać wszystkiego co wam przekazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do końca świata. I do tych, którzy wyruszyli aby głosić słowo Boże, Jezus mówi w Mat.10:9-10 tak: Aby nie zabierali z sobą nic, co by miało służyć im na kupno żywności czy też ubrania, gdyż godzien jest robotnik wyżywienia swego. Łukasz rozwija tą myśl i w 10:4.7-8 mówi. W domu tym pozostaniecie, jedząc i pijąc to, co u mich jest. A jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, spożywajcie to, co wam podadzą. Świadczy to, że zapłatą tą była zapłata w naturze, a nie w środkach płatniczych.

 Jezus nie zmienia nic w sprawie ofiarności, lecz jedynie potwierdza zwyczaj, który przekazał Mojżeszowi w 4Mojz.18:30-31:>Powiedz im: Gdy odłożycie z tego to, co najprzedniejsze, to będziecie, to co pozostanie poczytane Lewitom, jako plon z gumna i jako plon z tłoczni. Możecie to jeść na każdym miejscu, wy i wasze rodziny, gdyż jest to wasza zapłata za waszą służbę w Namiocie Zgromadzenia. A Ap. Paweł w nieco późniejszym czasie mówi Tymoteuszowi w1Liście i 5:17-19. Aby wszystkim ludziom głosił, by nie wynosili się i nie pokładali nadziei w nie pewnych bogactwach, lecz w Bogu. Aby dobrze czynili i bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi. Gromadząc sobie skarb w niebie jako dobry fundament, na przyszłość, by dostąpić żywota prawdziwego.
Paweł radzi Tymoteuszowi: By unikał mowy pustej, sprzecznych twierdzeń i błędnej nauki, do której wielu przystaje odchodząc od czystej i jedynej wiary, która zawarta jest w całej Biblii. Wiersze 20-21
Pozdrawiam.