Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
810597
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Ksiądz Henryk Zieliński w tygodniku > Idziemy<  przytacza wypowiedź Faustyny do której zjawa w postaci Chrystusa mówi:> Polskę szczególnie umiłowałem a jeśli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości< Czy rzeczywiście. Jezus objawił się Faustynie? I Czy zjawa w postaci Chrystusa była rzeczywiście Jezusem Chrystusem? A czy ta wypowiedź tego Jezusa o przyszłości Polski jest proroctwem?

Zastanówmy się zatem i skonfrontujmy wypowiedź zjawy w postaci Jezusa, z ostrzeżeniami słowa Bożego zawartymi z Biblii na temat objawień, i ustalmy czy one mogą być prawdą, czy kłamstwem?

Wierzę Biblii, a ona o przekazywanych proroctwach diabła mówi że:> Fałszywi prorocy, to podstępni działacze, udających apostołów Chrystusa. I nic dziwnego, sam bowiem i szatan podaje się za anioła światłości. Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość. BT. 2Kor.11:13-15 <

O podstępnych zjawach szatana, Mateusz w 24:23-27 pisze:

Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy, i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe także i wybranych. Oto wam przepowiedziałem. Jeśli wam powiedzą: Oto jest na pustyni ( lub na innym miejscu) nie chodźcie tam, oto jest w domu nie wierzcie. Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachód, tak będzie przyjście Syna Człowieczego<

 Zatem! Czy, duchowieństwo przekazujące proroctwa z niewiadomego pochodzenia, nie są tymi fałszywymi mesjaszami i fałszywymi prorokami? Jeśli tak! To: Nie powinniśmy przyjmować wszelkiego rodzaju zjawy i objawienia za prawdziwe?
Bo wypowiedzi zjaw zaprzeczają wypowiedziom Słowa Bożego zawartego w Biblii. Są proroctwami nie Boga, ale diabła!.

Nie znam żadnego tekstu, który mówiłby, że Jezus będzie się objawiał po wniebowstąpieniu i zmieniał treść proroctw i przykazań. Wręcz przeciwnie Bóg przez Mojżesza powiedział w Księdze Powtórzonego Prawa 4:2> Nic nie dodajcie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmujcie, zachowując nakazy Pana, Boga waszego, które na was nakładam<

Jezus objawi się dopiero na obłoku przy drugim swym przyjściu, by zapłacić należną zapłatę tym, którzy nie przestrzegali Jego Przykazań. W Ob.22:12 Jezus mówi: Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. A o Jego objawieniu się, tak jest napisane: A przyjście Jego będzie widzialne wszystkim ludziom, tak jak błyskawica Łuk.17:24, a nie pojedynczym osobom takim jak; Faustynie, Marii i pozostałym świętym. Wierzę więc też i w to, że do czasu objawienia się prawdziwego Jezusa, zjawy będą się pojawiać w różnych postaciach, ale nie będą to postacie z woli Boga, tylko diabła. Dlatego nie wierzę, że zjawa, która objawiła się Faustynie była tym Jezusem, który wykupił nas swoją krwią od kary grzechów naszych.

 Dlatego? Powinniśmy wiedzieć, co jest tym grzechem! Ap. Paweł w Rzym 4:15 mówi:
> Gdzie nie ma prawa, tam nie ma przestępstwa. Zatem? Czy obecny świat pozbawiony jest Prawa Bożego? I dlatego ludzie mogą robić, co im się podoba? Kraść, zabijać, cudzołożyć, fałszywie oskarżać się nawzajem, bez żadnych konsekwencji? Prawo Boga istniało przed stworzeniem naszego świata, istnieje obecnie i będzie istnieć aż do powtórnego Przyjścia Jezusa Chrystusa. Biblia nie informuje nas o treści Prawa niebieskiego, przeciw któremu sprzeniewierzył się Lucyfer. Wiemy tylko, że wystąpił on przeciw Prawodawcy, drugiej osobie Bóstwa mówiąc > zrównam się z Najwyższym < Izaj.14:13-14. Jedynie równym Najwyższemu jest tylko druga osoba Boska Jezus i Duch Święty, i nikt więcej. Każde przekazane słowo Boga do człowieka w spawach postępowania, czynienia i zachowania, są dla niego prawem!. Do Adama Bóg powiedział w Ks. Rodzaju 2:15-18: >Pan Bóg wziął człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz (Prawo): Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz.<
                           
Każde przestępstwo określone w Prawie jest grzechem w wyniku czego grozi karą śmierci, gdyż zapłatą za grzech jest śmierć! Rzym.6:23.

 Treść prawa Bożego, które Bóg spisał własnoręcznie Ks. Wyjścia 31:18 i przekazał przez Mojżesza swojemu wybranemu narodowi, nie tylko dla Izraela, ale i dla całego chrześcijaństwa, które zgodnie z tekstem do Galatów 3:29 zostało zaliczone do potomstwa Abrahamowego.

Dlatego sam Bóg przychodzi na ten świat w postaci ciała grzesznego człowieka Rzym.8:3, by wykupić go od kary wiecznej śmierci. I o tym jest napisane w 1Piotra 1:18:19 tak BT: > Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Jezusa Chrystusa, jako baranka nie pokalanego, i bez zmazy<

Nic więc dziwnego, że Ap Paweł do Rzymian w 2:13 pisze: > Nie ci bowiem, którzy czytają i przysłuchują się czytaniu Prawa, są sprawiedliwi wobec Boga, ale ci, którzy Prawo wypełniają, będą usprawiedliwieni.
Natomiast, jeżeli wizje pochodzą z woli diabła, to wierzę też i w to, że diabeł jako duch ma możliwość oddziaływania na umysł i wolę przywódców do podejmowania decyzji zgodne z jego wolą, a nie Boga? Dlatego może on wywyższyć Polskę, na arenie międzynarodowej, ale nie w świętości Boskiej, tylko w mocy trójcy ekonomicznej: Smoka, Bestii i Fałszywego proroka. W Ap 16:13-14 Jan Pisze: > Ujrzałem wychodzące z paszczy Smoka i z paszczy Bestii i z paszczy Fałszywego Proroka trzy duchy nieczyste, jakby ropuchy, a są to duchy - demony czyniące znaki, które wychodzą ku królom całej zamieszkałej ziemi, by ich zgromadzić na wojnę w wielkim dniu Wszechmogącego Boga <

Aby Polska stała się wyróżniona wśród narodów świata musi spełnić warunek zjawy podszywającej się pod postać Jezusa Chrystusa. Postać ta mówi:> Jeśli posłuszna będzie ( Polska) woli mojej, to wtedy wywyższę ją w potędze i świętości.<  Obserwując poczynania Rządu chociażby z ostatnich kilkunastu dni, to stwierdzić należy, że wola zjawy jest realizowana, i objawiona w przywróceniu ustawy Konstantyna Wielkiego z 321r, którego rodzina czciła bożka słońca zwanego Sol Invictus., I gdy zaczął przewodzić soborom chrześcijańskim, wywyższył specjalnym edyktem pogańskie święto słońca - niedziele: "W czcigodny dzień Słońca [venerabili die Solis], niech urzędnicy i mieszkańcy miast wypoczywają, zaś wszystkie sklepy i warsztaty niech będą pozamykane." Edykt ten w wielu krajach świata jest coraz bardziej wzmacniany i wprowadzany nie tylko przez kościoły ale i poszczególne państwa.

Dalej dokument ten podaje:> Czcigodny dzień Słońca -(niedziela
) winen być wolny od rozpraw sądowych i od wszelkich zajęć ludności miejskiej; natomiast mieszkańcy wsi mogą w tym dniu swobodnie uprawiać rolę" (Codex Justinianus, III, 12).

             Wolą diabła jest, aby pomniejszyć Przykazanie Boga nadane ludzkości na dwóch tablicach kamiennych o treści spisanej w Ks. Wyjścia 20:1-18. Niedziela jest znakiem mocy diabła, która została przekazana człowiekowi Bestii Ap.13:18, o której Jan w Ap.13:2-4 pisze> Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę. I ujrzałem jedną z jej głów jakoby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią (człowiekiem) i pokłon oddali Smokowi, bo władze dał Bestii, i Bestii ( człowiekowi) pokłon oddali mówiąc: Któż jest podobny do Bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę?

Przyjmując ustawę o wywyższeniu niedzieli, znaku mocy diabła, zamiast znaku mocy Boga > soboty< Polska włączona została do ogólno światowej Ekumeńji Smoka, Bestii i Fałszywego Proroka, ale czy przez to zostanie zaliczona do potęgi ogólnoświatowej?

  A oto dalsi wizjonerzy na temat Polski:
1
https://www.youtube.com/watch?v=BIaOFIK4hms

2)  https://www.youtube.com/watch?v=jCPpe65Fbc83)

3)  https://www.youtube.com/watch?v=q4cf3XicuYo

4)  https://www.youtube.com/watch?v=PC1kxet5s
2-ga część wypowiedzi H. Zielińskiego w następnym artykule.
Pozdrawiam.