Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
762981
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Dalej Ks. Henryk  w Tygodniku „ Idziemy” mówi: >I co ważne, również tę treść objawień, jako zgodną z naszą wiarą, ostatecznie zatwierdziła Stolica Apostolska <

Czy to, ta Stolica, o której mowa jest w Apokalipsie 18:4 ?>,I głosem potężnym zawołał tak: Upadł, Upadł Babilon – Stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego budzącego wstręt jest Stolicą Apostolską? Czy Babilonem?


     N
iewątpliwie
Ks. Henryk mówi o Stolicy państwa Watykańskiego - wydzielonego z miasta Rzymskiego, o którym Luter wypowiada się tak:> Kto nie zobaczy, to i nie usłyszy, jakie grzechy i haniebne czyny popełniane są w Rzymie:, dlatego mają tam zwyczaj mówić; jeśli istnie piekło, to z pewnością Rzym jest na nim zbudowany. Jest on otchłanią wydającą na świat każdy rodzaj grzechu <       ………..To co Luter zauważył w tej Stolicy, jeszcze w tedy gdy był dzieckiem i obywatelem tej Stolicy, jest zgodne z wyżej wymienionym tekstem Apokalipsy.

Zatem!  Czy to miasto może być Stolicą Apostolską?
Apostołowie mieli swą Stolicę, ale nie znajdowała się ona na ziemi, ani w żadnym państwie. Pisze o tym Ap. Paweł do Filip. 3:20: Nasza bowiem Ojczyzna jest w niebie, wraz z jej Stolicą Jeruzalem, które przy trzecim przyjściu Jezusa stąpi z nieba - Apok.21:2.10 na nową odnowioną ziemię, (wiersz 1), i po spaleniu obecnej Stolicy ogniem. Biblia Warszawska na temat ten tak tłumaczy wypowiedź Ap. Piotra w jego 2 Liście 3:7: >Teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa( które stworzyło świat Ps.33:6.9) zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi.<
          
Jeżeli Stolica, o której mówi Ks. Henryk, nie jest nowym miastem Jeruzalem, to też nie może być Stolicą Apostolską, bo ostatnim Apostołem Jezusa Chrystusa był Jan – Autor Apokalipsy, który zmarł na wyspie Patmos, a nie w Rzymie. A jeśli tak, to miasto Rzym z wydzielonym terenem na państwo watykańskie, może być tylko Stolica Bestii, która powstała po upadku Rzymu w roku 476r.  n. e. zgodnie z przewidzianym proroctwem Daniela opisanym w Rozdziale 7:8.24:

> Gdy przypatrywałem się rogom, oto inny mały róg wyrósł między nimi i trzy spośród pierwszych rogów zostały przed nim wyrwane. Miał on oczy podobne do ludzkich oczu i usta, które mówiły wielkie rzeczy.<

 
Dlaczego więc to małe królestwo przewyższające pozostałe dziesięć królestw, którym zarządza człowiek
nazwany jest Bestią? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w linku:
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/416-kto-otrzymal-imie-bestii-i-jej-nauki-a.html

Dalej < ksiądz H. Zieliński mówi
:>Polska podobnie jak w roku1981 i wielokrotnie wcześniej, może zatrzymać ofensywę antychrześcijańskich systemów, które opanowują świat<

Czy rzeczywiście Polska może powstrzymać antychrześcijańskie systemy światowe? Owszem mogła by, ale czy obywatele naszego kraju są na tyle mocni w wierze chrześcijańskiej aby temu podołać? Zatem! Skonfrontujmy wiarę Polaków, z wiarą Jezusa Chrystusa i Apostołów. Jezus wskazywał jaka wiara jest właściwa i zwycięska.

Gdy Jezus Rozmawia z Samarytanką daje właściwy kierunek czczenia Boga i mówi w Jana 4:21-24 tak: > Odpowiedział jej Jezus: Wierz mi kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest Duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i Prawdzie.<
Z tekstów po wyższych wynika, że po śmierci Jezusa, Świątynia ziemska traci swe znaczenie nie tylko zbawcze ale i czczenia Boga. Od tej chwili Bóg pragnie, aby ludzie czcili Go w Duchu i Prawdzie. Gdyż  pragnie On przybywać nie w Świątyniach zbudowanych rękoma ludzi, ale w nich sercach. Prawdę tą potwierdza Ap. Paweł pisząc w 1Kor. 3:16-17.> Czysz nie wiecie, żeście świątynią Boga, i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.<
          To w takich świątyniach pragnie zamieszkać Bóg, i Jan w Apokalipsie 3:20 tak to przedstawia:> Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.<

A jak to się ma do czczenia Boga w naszym polskim społeczeństwie
? Duchowieństwo polskie, które popierane jest przez polaków i Rząd, woli budować wykwintne i bardzo drogie budowle kościelne i parafialne by czcić Boga, który jest Duchem, niż przyjąć Go do swej osobistej Świątyni, o której naucza Ap. Paweł, i w której pragnie zamieszkać sam Jezus.

Zamiast czcić Ducha, Boga w duchu i prawdzie, czczą wizerunki martwe w postaci Jezusa, Marii i pozostałych świętych wybranych przez duchowieństwo. Ale czy ci święci są zaakceptowani przez Boga?
Osąd nie należy do mnie ale do Boga, gdyż On jest jedynym sędzią. Dlatego Jego osąd będzie oparty na miłosierdziu i sprawiedliwości.
Ap. Paweł gdy pisał listy do zborów, to był pewien, że jego członkowie są ludźmi świętymi, bo żyją zgodnie z przyjętymi zasadami wiary, którą im przekazał. I tak na przykład, gdy pisze list do Rzymian w 1:7 tak zwraca się do nich: > Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie: łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.< 1Kor. 1:2; Efez.1:1; Fil.1:1; Kol.1:1: itp. Zwrot > powołanych świętych< oznacza, że ci którzy żyją zgodnie z wolą Boga i Jego wskazaniami są świętymi w oczach Boga, a nie ci, których wyznaczy człowiek, czy też jakiej zgromadzenie duchowieństwa. Bo tak wybrani święci, nie koniecznie są tymi, którzy żyją zgodnie z wolą Boga. Są raczej tymi, którzy żyją zgodnie ze wskazaniami i naukami tych, którzy ich podnoszą do godności  świętych. Biblia wyraźnie mówi, że świętymi nie mogą być ci, którzy czynią bezprawie, czyli nie przestrzegają Prawa Bożego. Bo to, do nich Jezus powie: > Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuściliście się nieprawości. Mat.7:23 <
                      Prawość Boga określona jest w dziesięciu przykazaniach Boga obejmując 4-ry praw miłości do Boga i 6-ć praw miłości do człowieka. Zapisane są one w Ks. Wyjścia 20:1-17.  A Jezus streszcza je w dwóch Przykazaniach opisanych w Mat.22:37-40 tak: > Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoja duszą i całym swoim umysłem (4-y przykazania z tablic kamiennych). To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego (6 Przykazań z tablic kamiennych): Będziesz Miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.
 
               Niemalże cała Polska ogarnięta jest bezprawiem, bo nie przestrzega Prawa Bożego. Jedni są ateistami, którzy w ogóle nie wierzą w Boga. Inni są tylko z nawy chrześcijanami zachowując tylko jakąś część z 10-ciu Przykazań, a Biblia wyraźnie mówi w BT Jakub 2:10 > Choćby kto przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby tylko jedno Przykazanie, ponosi winę za wszystkie< Czynią więc bezprawie !

 Czy Polska taka, ma moc powstrzymać „ofensywę antychrześcijańskich systemów”, jeśli obywatele jej sami czynią bezprawie, które samo w sobie jest antychrześcijańskim systemem wiary. Polska powinna powrócić do pierwotnych korzeni chrześcijaństwa z okresu Apostolskiego, a nie średniowiecza. Powinna więc odrzucić wizerunki martwych bogów i ich święty dzień „Sol Invictus” – niedzielę, bo jedynym dniem Pańskim jest siódmy dzień tygodnia - sobota, ku czci Boga Stworzyciela. Jest ona dniem Pana, Jezusa Mat.12:8, dniem do świętowania i wypoczynku Łuk. 23:56. Natomiast niedziela jest: Venerabili Dies Solis, dniem do świętowania i wypoczynku, ku czci boga słońca, a nie Boga Stworzyciela wszystkiego.

W ostatniej swej wypowiedzi Ks. Zieliński mówi: >
Bardziej istotne jest nasze staranie o świętość życia na wzór największych polskich świętych<
Polska wielu ma swych świętych, ale czy taka świętość gwarantuje im i nam zbawienie? Święci ci wierzyli, jak i większość żyjących wierzy w to, że po śmierci każdy gdzieś się udaje. Święci i pozostali ludzie idą do nieba, a grzesznicy z wielkimi grzechami do piekła lub do czyśćca, z którego można wykupić ofiarami pieniężnymi lub modlitwami. Czy nauka ta, jest nauką Jezusa i Jego Apostołów? Absolutnie nie!

           Jest to nauka
wywodząca się z filozofii pogańskiej, która istniała dużo wcześniej niż narodził się Jezus. W Starym Testamencie mamy opis wywołania ducha zmarłego proroka Samuela. Wydarzenie to opisane jest w 1Sam.28 Rozdziale po tym jak,  Bóg opuszcza pierwszego króla narodu Izraelskiego Saula za nie wykonanie polecenia Boga opisane w 1Sam.15:2-3” Tak mówi Pan Zastępów: Ukażę Ameleka za to, co uczynił Izraelitom, jak stanął przeciw nim na drodze, gdy szli z Egiptu. Dlatego teraz idź, pobijesz Ameleka i obłożysz klątwą wszystko, co jest jego własnością; nie lituj się nad nim, lecz zabijaj tak mężczyzn, jak i kobiety, młodzież i dzieci, woły i owce, wielbłądy i osły.” Saul poszedł i pobił Amalekitów – wiersz 7, ale ulitował się nad ich królem i zwierzętami, co było wbrew nakazowi Boga. Dlatego Bóg w wiersz 11 tak się wypowiada: „Żałuje tego, że Saula uczyniłem królem, gdyż ode mnie odstąpił i nie wypełniał moich przykazań.” Podobną wypowiedź Boga znajdziemy w Ks. Rodzaju.6:5-6 „ Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest nieprawość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi i zasmucił się.”

Jeśli człowiek nie wypełnia Przykazania Boga, Bóg opuszcza go, tak jak uczynił to z Saulem i wtedy przystępuje duch zły, który go trapi 1Sam.16:14-15. Gdy Saul był w łączności z Bogiem i wypełniał wszystkie Jego nakazy, duch zły nie miał do niego dostępu, ale gdy zgrzeszył, on opanował jego serce. Podobnie wypowiada się też Łukasz w 11:24-25. Tak: „Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: Wrócę do swojego domu, skąd wyszedłem. Przychodzi i znajduje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedem innych duchów złośliwych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy tego człowieka staje się gorszy niż poprzedni.”

Saul bez Boga, stał się bojaźliwym i gdy zobaczył obóz filistyński przestraszył się 1Sam.28:5, radził się więc Boga, lecz Bóg mu nie odpowiadał. Zaczął więc poszukiwać wróżki, aby ta wywołała zmarłego proroka Samuela i gdy ją znalazł, rzekł: Proszę cię, powróż mi przez ducha i niech przyjdzie ten, którego ci wymienię (wiersz 8). Spytała więc kobieta: Kogo mam wywołać? Saul odpowiedział, wywołaj mi Samuela. Gdy zobaczyła kobieta Samuela, zawołała głośno do Saula: Czemu mnie oszukałeś? Tyś jest Saul!. Odezwał się do niej król. Nie obawiaj się! Co widzisz? Kobieta odpowiedziała: widzę istotę pozaziemską wyłaniającą się z ziemi. Król zapytał: Jak wygląda? Odpowiedziała: Wychodzi starzec, a jest on okryty płaszczem. Saul poznał, że to Samuel i upadł przed nim twarzą na ziemię i oddał mu pokłon. (wiersze 8-14). Czy był to Samuel? Czy duch zły, który opętał króla Saula?
          Niewątpliwie nie był to Samuel tylko diabeł - duch, który przybrał postać Samuela. Wywoływacz duchów, ani żaden wróżbita i czarnoksiężnik nie jest wstanie nikogo wzbudzić z martwych, bo może to uczynić tylko Bóg. Samuel był prorokiem i umarł jak każdy człowiek. Jego ciało obróciło się w proch, a energia życiowa >dech< powrócił do Boga, który go dał. Zgodnie z nauką niemalże całego chrześcijaństwa, to po śmierci sługi Bożego Samuela,  jego duch powinien powrócić do nieba! A co widzi kobieta wywołująca ducha Samuela? Widzi jak duch Samuela wyłania się z ziemi – grobu, Szeolu, Hadesu, Otchłani, a nie z nieba. Tak samo i Jezus, gdy umarł złożono go do grobu. BT Dz.2:31; Ps.16:10 i był w nim do trzeciego dnia. Z martwych  powstał  trzeciego dnia, a po 40 dniach udaje się do nieba, by zająć miejsce po prawicy Ojca swego.

Biblia obala następujące nauki rzekomego chrześcijaństwa, które są niezgodne z naukami Jezusa jak i Apostołów. Nie zgodne są też z tradycjami chrześcijaństwa z pierwszego wieku, zaczęto raczej przyjmować po śmierci apostołów, tradycje ludów pogańskich, które były praktykowane zanim pojawiło się chrześcijaństwo.

Prawdziwi chwalcy Boga powinni nauczać o tym, że
1. Sobota jest Dniem Pańskim i to ona powinna być świętem, a nie niedziela.Mat:12:8; Łuk.23:54.56;Dz.15:21, 18:4; 2Moj. 20:10-11.
2.  Jedynym Ojcem Świętym Jest Bóg, a nie papież i duchowieństwo. Mat.23,8-10; Łuk. 11, 2.
3. Każdy Nowonarodzony chrześcijanin jest Świątynią Ducha Świętego i dlatego nie powinien tej Świątyni niszczyć po przez jedzenie nieczystych i niezdrowych pokarmów, napojów i narkotyków, niszcząc nasz organizm, a po przez wulgarne słowa, czyny i zachowania, bezcześcić ją. (1Kor.3,16.17)
4. Oryginalne dziesięć przykazań Bożych dalej nas obowiązują, że są one święte, niezmienne i wieczne (2Mojż.20.1-17; PS.111,7,8.)
5. Jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem jest Jezus Chrystus a nie kapłani, Maria i wszyscy święci Żyd.3,1; 8,1-2
6. Każda dusza jest śmiertelna Ez.18,4.20; Ob.16,3 1Mojż. 2,17 BG
7. Jedynie nieśmiertelnym jest Bóg 1Tym.1,17; 6,16
8. Po śmierci człowiek nie udaje się do nieba, czyśćca i piekła z wiecznie palącym się ogniem, lecz do grobu, w którym oczekuje na sąd Boży,( Koh.12:14. 11:9; Hebr. 9:27; Rzym.2:1-3: Ob.14:7) by się rozliczyć z czynów dobrych, czy też złych. Z tych też względów osoby zmarłe nie mogą się objawiać ludziom żywym.