Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
753895
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

 

Paweł Tołłoczko W dniu 24 listopada 2017 Roku o 16:14 napisał: Czy chrześcijaństwo w Europie upadnie, czy przechodzi transformację i co jest tego powodem ? Kilka cytatów; ”Stojąca na czele Kościoła Antje Jackelén, która jest pierwszą w historii kobietą-prymasem Kościoła ewangelicko-luterańskiego w Szwecji, wezwała duchownych do używania neutralnego płciowo języka podczas odnoszenia się do Boga. Kobieta sugeruje, aby powstrzymać się od używania takich zwrotów jak „Pan” i „On”, które sugerują, że Bóg jest mężczyzną, a zamiast tego mówić po prostu „Bóg”, by nie narzucać płci...A co dzieje się w kościele katolickim i anglikańskim.  Dane statystyczne potwierdzają, że liczba parafian Kościoła Anglikańskiego posiadającego status państwowy w Wielkiej Brytanii stale się zmniejsza: zaledwie 1,4% ludności kraju zachowuje wierność kościołowi...Jak wynika z danych protestanckiej gazety Evangelical Focus, Kościół Anglikański zmuszony jest zamykać co roku około 20 kościołów. W Danii prawie 200 kościołów znajduje się w stanie porzucenia lub praktycznie nikt do nich nie zagląda. Poddaje się też Kościół Katolicki w Niemczech. W ostatnich latach zamknięto tu ponad 500 kościołów. Ale najgorzej przedstawia się sytuacja w Holandii, gdzie w najbliższym czasie katolicy mogą utracić dwie trzecie z 1600 parafii, a protestanci — około 700 kościołów...Szkoci poszli jeszcze dalej. W Edynburgu w opuszczonym kościele luterańskim otworzono klub nocny i pub. Nad nazwą biznesmeni długo jak widać nie myśleli. Nazwali go: Sin (Grzech). A w oknie nad drzwiami kościoła nowi gospodarze umieścili plakat przedstawiający upadłego anioła... ” itd. Źródło http://www.facebook.com/paweł.czarkowice

Miły Pawle ? Witam cię Serdecznie.
Nie wiem do jakiego kościoła należysz i czy swój pogląd na temat Boga opierasz na Piśmie Świętym, czy na tradycjach ludzkich. Tak jak Izrael, naród wybrany, nie znał w pełni Boga, chodź On był z nimi od momentu wyprowadzenia ich z niewoli babilońskiej, aż do wywalczenia ziemi obiecanej, tak też i współczesny chrześcijanin nie zna w pełni Boga. Żydzi znali Go tylko Jego imię, którego tak mocno się bali, że nawet go nie wymawiali. Tak i współczesne chrześcijaństwo nie zna, nie tylko Boga, ale nawet jego imienia. Dlatego na temat Jego tworzą się różne teorie i wyobrażenia. Dowodem na to jest, pani prymas, o której wspominasz w swym wystąpieniu.

W Biblii na temat płci Boga nie wiele się dowiemy, gdyż o tym Biblia nie pisze. A to, czy Bóg jest płci męskiej czy żeńskiej wcale nie jest potrzebne do zbawienia. Biblia Boga pokazuje jako Ducha – Jan 4:24 bez określenia Jego płci. Ale przy tekstach z 2Kor.3:17-18; Jana 4;24 dowiadujemy się też, że Pan jest Duchem i Ojcem syna człowieczego, a te określenia odnoszą się do płci męskiej, a nie żeńskiej. Ponadto, gdy czytam tekst z Mateusza 28:18 >Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię: Ojca, Syna i Ducha Świętego, to zauważam, że w tekście tym występują dwie osoby płci męskiej Ojciec i Syn, i jedna osoba bez określenia, która jest Duchem.

Więcej wyjaśnią nam teksty mówiące o stworzeniu świata przez Osobę występującą pod imieniem Elohim z 1Moż.1:1 Na początku Elohim-Bóg, występujący w liczbie mnogiej, stworzył niebo i ziemię, a Duch Boży (z Jana 4:24) unosił się nad powierzchnią wód. Czy to nie jest ten sam Bóg-Duch Święty, który stąpił na Marię (Łuk.1:35) i moc Najwyższego zapłodniła ją? By mogła spełnić proroctwo z Izajasza 7:14.?
           Żaden tekst Pisma Świętego nawet nie sugeruje, że Bóg może być płci żeńskiej! Dlaczego więc Antje
Jackelén, kardynał Kościoła ewangelicko-luterańskiego w Szwecji nie przekazuje prawdy Biblijnej tylko kłamie? Biblia wyraźnie przekazuje tą prawdę w drugim Przykazaniu, w którym Bóg występuje w trzech osobach.
Przykazanie 2-gie i wiersze 4-5 mówią: Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż JA PAN, BÓG twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą.
         
Wyrażenie:” Ja (Duch Święty z Jana 2:4) Pan (Jahwe) i Bóg twój (Syn Boży i człowieczy zrodzony przez Ducha Świętego w mocy Najwyższego, (Ps.2:7), odnosi się do trzech istot Boskich, ukrytych w jednym imieniu – Jezus, zgodnie z tym, co mówi tekst z Kol.1:19; 2:9, gdyż Boga Ojca nikt z ludzi nie widział (Jan1:18) za wyjątkiem Jezusa z przed jego ucieleśnieniem. Biblia o tym tak sprawozdaje w Ew. Jana 6:46 „Ojca widział tylko ten, który jest od Boga Ojca”.
Więcej na podobne tematy znajdziesz w:
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/384-zbigniew-k-pyka-o-dowody-boskosci-jezusas-jest-bogiem.html

Zatem! - Pytanie: Czy prawdę jest że Bóg jest osobą płci żeńskiej? Ponieważ Biblia mówi o Bogu, że jest Duchem, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nigdy nie będzie, to i teolodzy o różnych orientacjach powinni milczeć. Autorka wielu książek na tematy religijne Ellen White, tak się wypowiada na temat głupich wypowiedzi  teologicznych. >Zdeklarowani teolodzy zdają się mieć przyjemność w czynieniu tajemniczym czegoś, co jest proste. Zakrywają oni jasne nauki Słowa Bożego swoim własnym zagmatwanym rozumowaniem i w ten sposób powodują zamieszanie w umysłach tych, którzy dają posłuch głoszonym przez nich doktrynom”. (Signs of the Times, July 2, 1896) <

A Biblia potwierdza to, tak: Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata.? 1Kor.1:20
Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem: On chwyta mądrych w ich własnych chytrości. 1 Kor.3:19

Nie wiemy też nic o tym, czy aniołowie, którzy występują jako duchy usługujące, są kobietami czy mężczyznami. Są po prostu bezpłciowe. Bo w niebie nikt się nie rodzi, nikt nie umiera i nikt się nie żeni i tak będzie na nowej ziemi!
1) Ap. Paweł w 3:21 mówi, że po zmartwychwstaniu ludzie otrzymują ciała chwalebne, podobne do ciała Jezusa Chrystusa, które przenika materię. Będą oni w niebie przez tysiąc lat, a potem w nowym świecie, całkowicie odmiennym od świata współczesnego
2) Łukasz 20:35-36; Mat.22:30  Ludzie będą jak aniołowie i nie będą się żenić, ani  rodzić
Dlatego uważam, że wypowiedź pani prymas nie była inspirowana przez Ducha Bożego, tylko ducha złego, - diabła. 1Jana3:8, bo to on zapewniał Ewę, że po zjedzeniu owocu nic się nie zmieni.

Człowiek nie powinien prowadzić żadnych badań o istocie Boga, bo jest On istotą poza wszelkimi sporami i badaniami. Powinniśmy zatem pozostać, tylko przy tej wiedzy, która została przedstawiona w Biblii. A ona mówi:
1) Jan 1:18: > Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go.< Biblia Tysiąclecia wyrażenie >na łonie Ojca< tłumaczy >w łonie Ojca Być może, to jest przyczyną, że owa pani kardynał. Kościoła luterańskiego przyjęła te tłumaczenie za pewnik, że Bóg jest kobietą. Ale tak nie jest! Bo tekst ten wyraźnie wskazuje, że Ojca objawił Syn, a On o kobiecości swego Ojca nic nie mówi.
2) Mateusz 11:27> Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić<
3) Łuk.10:22 Wszystko mi jest przekazana przez Ojca mego i nikt nie wie, kto to Syn, jak tylko Ojciec, a kto Ojciec, jak tylko Syn… .<

Jeśli Bóg w słowie swoim mówi, że nikt nie zna Ojca, ani Syna tylko Bóg, to dlaczego ludzie sięgają swymi wywodami, tak jakby go znali, twierdząc
na przykład: że ON jest kobietą. A inni nawet twierdzą, że nie jest stworzycielem wszechrzeczy, ale wszystko powstało samoistnie 100 milionów lat temu. Tak jak wszechświat nie powstał z żadnych wybuchów samoistnie, tak też on  samoistnie nie zniknie. Bóg Ojciec o sobie mówi, że jest wieczny, bez początku i końca, jest poza wszelkim czasem.Izaj.44:6; 44:12, tak samo, jak i Jego Syn Ob.1:8. 17 przy rozpoczęciu stwarzania naszego świata. W 1Mojż. 1:1 jest napisane:> Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię > I tak, jak ,Bóg był początkiem wszelkiego stworzenia, tak i On będzie końcem jego istnienia.

 Ap. Piotr w 2Liście 3:7.10, tak się wypowiada:> Teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa
(tworzone Ps.33:6.9) zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zgłady bezbożnych ludzi. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną.
Tak jak Bóg nie potrzebował 100milionów lat na stworzenie naszej planety, która została stworzona „słowem Pana Ps. 33:6, bo On rzekł i stało się, On rozkazał i stanęło wiersz 9”. Tak też nie będzie potrzebował długiego okresu czasu na unicestwienie naszej ziemi wraz z planami i zamysłami wszystkich narodów, w. 10.

Natomiast na temat odejść ludzi z różnych kościołów protestańskich, mogę powiedzieć tylko tyle, że zjawiska takie nie rozpoczęły się od chrześcijaństwa współczesnego. One istniały od zawsze. Widzimy je w Izraelu jak i wśród uczniów Jezusa. Nauki Jezusa jak i Apostołów pochodzą od Boga, a mimo to, niektórzy powiedzieli: Twarda to mowa, któż ją słuchać może? Jana 6: 60-62 Czym się zgorszyli i odeszli od Jezusa?  Czy nie dlatego, że Jezus mówił w wierszu 53: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie mieli żywota w sobie.
Wiersz 54: Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Czy Jezus chciał, aby słuchacze jego stali się  kanibalami?

 Nie! Jezus mówiąc o ciele i krwi swojej mówi, że jest ono życiem wiecznym, bo przez ciało Jego i krew zostają zmazane grzechy nasze. Dlatego słowa te powinniśmy przyjmować duchem, a nie rozumem. Gdy tak rozumować będziemy słowo Boże, to wtedy właściwie odczytamy i zrozumiemy je. Gdy Jezus mówi o pragnieniu wody z Mat.4:14,o drzwiach z Jana 10:1-2, o bramie i wąskiej drodze z Mat. 7:14 to, wyżej wymienione teksty odnoszą się do: pożywienia, picia, chodzenia, wchodzenia i wyżywania tego wszystkiego, co przekazał Jezus w swych naukach i życiu.
 
*.Bo jedzenie i picie jest pragnieniem spożycia posiłku, które daje życie ciału. Aby wzmacniało się życie duchowe, powinniśmy odżywiać się Słowem Bożym, która daje życie Duchowe, a ta nauka jest streszczona w całej Biblii, jest ona synonimem, przenośnią >chleba i wody< pokarmu duchowego, tak samo jak brama, drzwi i droga, są przenośniami na której powinniśmy chodzić i wchodzić do owczarni Jezusa Chrystusa Jana 6:35.48
Zatem!
*
.Chodzić powinniśmy tylko drogą wytyczoną przez Jezusa, pozbywając się starych nawyków, przyzwyczajeń, wygód i nauk odmiennych od przekazów Słowa Bożego.
* Chodź droga ta jest wąska i bardzo często wyboista nie powinniśmy szukać innych dróg wygodniejszych.
* Wchodzić do owczarni Jezusa powinniśmy wchodzi, tylko przez drzwi Jezusa i Jego bramę. A gdy nie zrozumiemy nauk Jezusa, nie powinniśmy opuszczać Go, tak jak uczynili to Jego uczniowie. Gdy na skutek nie zrozumienia nauk Jezusa, uczniowie Jego opuścili Go. Dlatego pozostałych pyta, czy i wy chcecie odejść, Piotr odpowiada: Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota. Jan 6:66.68.
                           Znam taki tekst, którym chciałbym wzmocnić swoje zrozumienie w tym temacie. Zapisany jest on u Jakuba 5:16. W treści tego tekstu jest taki zwrot: >Wyznawajcie grzechy jedni drugim< Gdy zmienimy słowo > Grzechy < na (wątpliwości, niezrozumienie, słabości) To werset ten brzmieć będzie: Wyznawajcie tedy  swe słabości, niezrozumienie, wątpliwości w interpretowaniu wykładni Słowa Bożego, jedni drugim i módlcie się, jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może modlitwa sprawiedliwego.
 Nie powinniśmy być w sobie zamknięci. Dzielmy się swymi wątpliwościami, z innymi aby wspólnie szukać wyjaśnienia w Biblii na nasze wątpliwości, nie rozumienie i interpretacji jakiegoś wersetu.  

Jezus Chrystus jest punktem kulminacyjnym całe Biblii. Tylko  On posiada słowa żywota i przekazywał je w taki sposób, aby jego słuchacze zrozumieli Go i uwierzyli w to, co chce im przekazać. Mówił językiem ludzkim, do ludzi, którzy zdecydowali się przyjąć Go za swego zbawcę, i postanowili: chodzić jak On, żyć jak On, mówić jak On, wierzyć jak On i postępować tak, jak ON. Nie były to przekazy duchowe ale realne przekazy, wskazujące, jak człowiek normalny powinien wierzyć, żyć i postępować

 Izajasz w 5:21 mówi: Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i we własnym mniemaniu za rozumnych. Normalny człowiek ulepiony z gliny, gdy przyjął chrześcijaństwo powinien żyć, rozumieć i postępować jak Jezus.
Jeżeli w mowie swojej Jezus używa słowa dla człowieka nie zrozumiałe: z synonimów, przenośni, przypowieści i parafraz to ma na uwadze tych ludzi, którzy nie chcą być w gronie ludzi zabawionych, a o których jest napisane w:

1) Rzym.1:28-31 A ponieważ nie uznali  za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak, że czynili to, co się nie godzi. Pełni są też wszelkiej zazdrości. Oddani niegodziwości, zabójstwu, waśniom, podstępowi w złośliwości; potwarcy oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi w tym, co złe, rodzicom nie posłuszni, bezrozumni, nie stali, bez serca, bez litości.”
2) Rzym. 1: 23-27 Zamienili chwałę nieskazitelnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka. Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak, iż dopuszczają się do bezczeszczenia własnych ciał. Prawdy Boże zamienili w kłamstwa, oddając cześć stworzeniu służąc im, a nie Stwórcy, który jest błogosławionym na wieki. Mężczyźni jak i kobiety przemieniają pożycie zgodne z naturą i rozniecają się nawzajem rządzą. Kobieta z kobietą a mężczyzna z mężczyzną, uprawiając bezwstyd na samym sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie.
3) W
Rzym. 2:12-16, napisano: Bo ci co bez Zakonu – Prawa zgrzeszyli, bez Zakonu – Prawa też poginą; a ci, którzy w Zakonie zgrzeszyli, przez Zakon sądzeni będą; Gdyż nie ci, którzy Zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy Zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają Zakonu, z natury czynią to, co Zakon nakazuje, są sami dla siebie Zakonem, chociaż Zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść Zakonu jest zapisana w ich serach; wszak świadczy o tym sumienie ich, oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę.
4) Gal.1:11-12 A oznajmiam wam, bracia, że ewangelia, którą ja zwiastuję, nie jest pochodzenia ludzkiego; Albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie ją nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa.
5) Izajasz w 5:21: Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i we własnym mniemaniu za rozumnych.

Wyżej wymienione wersety ukazują ludzi, którzy uważają się we własnym mniemaniu, za ludzi mądrych. Odrzucając nauki Jezusa,  Apostołów i Prawo Boże, oraz Jezusa, jako syna Bożego występującego w Biblii, jako drugą osobę Bóstwa, która w Starym Testamencie występuje pod imieniem Jahwe i Elohim w liczbie mnogiej. Nie uznając tego faktu, przyznają się, że są duchowymi głupcami. Jeśli ludzie, którzy  nie uznają Jahwe – Elohim za Stworzyciela Nieba i Ziemi, to kim oni są? Wyznawcami Boga? Czy diabła? Ziemia i pierwsze niebo stworzone są na mieszkanie człowieka, o której Izajasz pisze w 45:18, tak: Bo tak mówi Pan, Bóg - Jehowa, Stwórca niebiosOn jest Bogiem, który stworzył ziemię, i uczynił ją, utwierdził ją , a nie stworzył aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył. Ja jestem Pan, a nie ma innego. Czy inaczej możemy określić czym, dla ciebie i dla mnie, ziemia jest?

Pozdrawiam!