Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
766206
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

 

Paweł Tołłoczko W dniu 24 listopada 2017 Roku o 16:14 napisał: Czy chrześcijaństwo w Europie upadnie, czy przechodzi transformację i co jest tego powodem ? Kilka cytatów; ”Stojąca na czele Kościoła Antje Jackelén, która jest pierwszą w historii kobietą-prymasem Kościoła ewangelicko-luterańskiego w Szwecji, wezwała duchownych do używania neutralnego płciowo języka podczas odnoszenia się do Boga. Kobieta sugeruje, aby powstrzymać się od używania takich zwrotów jak „Pan” i „On”, które sugerują, że Bóg jest mężczyzną, a zamiast tego mówić po prostu „Bóg”, by nie narzucać płci...A co dzieje się w kościele katolickim i anglikańskim.  Dane statystyczne potwierdzają, że liczba parafian Kościoła Anglikańskiego posiadającego status państwowy w Wielkiej Brytanii stale się zmniejsza: zaledwie 1,4% ludności kraju zachowuje wierność kościołowi...Jak wynika z danych protestanckiej gazety Evangelical Focus, Kościół Anglikański zmuszony jest zamykać co roku około 20 kościołów. W Danii prawie 200 kościołów znajduje się w stanie porzucenia lub praktycznie nikt do nich nie zagląda. Poddaje się też Kościół Katolicki w Niemczech. W ostatnich latach zamknięto tu ponad 500 kościołów. Ale najgorzej przedstawia się sytuacja w Holandii, gdzie w najbliższym czasie katolicy mogą utracić dwie trzecie z 1600 parafii, a protestanci — około 700 kościołów...Szkoci poszli jeszcze dalej. W Edynburgu w opuszczonym kościele luterańskim otworzono klub nocny i pub. Nad nazwą biznesmeni długo jak widać nie myśleli. Nazwali go: Sin (Grzech). A w oknie nad drzwiami kościoła nowi gospodarze umieścili plakat przedstawiający upadłego anioła... ” itd.

Paweł T w dalszej swej wypowiedzi na facebooku z dnia 24.XI. 2017r. pyta:” Czy Chrześcijaństwo w Europie upadnie, czy przechodzi transformację i co jest tego powodem?
Na pytanie, czy Europejskie chrześcijaństwo upadnie nie będę się wiele wypowiadał, gdyż już na temat ten pisałem w linku:

1)
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/swiat-polityki-i-religii/414-tensknota-za-dawna-chrzescijansk-a-unia-europejska.html

A o zasadach jakie panowały obyczaje w chrześcijaństwie w Europie do II wieku znajdziesz w linku:.
2)
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/69-tsknota-za-chrzecijaska-europ.html


           Dlatego w niniejszej wypowiedzi niektóre zagadnienia z wypowiedzi poprzednich, nie co rozwinę. W sprawie upadku chrześcijaństwa nie tylko w Europie ale na całym świecie,  Biblia bezpośrednio nie mówi, ale gdy zwrócimy uwagę na proroctwa biblijne, to zauważyć możemy, że upadek nastąpi. A dlaczego upadnie chrześcijaństwo? Bo chrześcijaństwo, odeszło od prawdziwego Boga i Jego Praw. Jeśli współczesne chrześcijaństwo nie powróci do swych korzeni z pierwszego wieku, to upadnie!
TAK jak upał pierwszy naród wybrany przez Boga – Izrael, który odrzucił Prawo Boże i udał się za bałwochwalstwem. Nie nastąpi to jednak teraz, ale w nieco późniejszym czasie.
          
Żyjemy w czasie końca, w których możemy jeszcze powrócić do pierwotnych korzeni chrześcijaństwa, gdyż Dzień Pojednania – Sąd, jeszcze trwa i pojednanie z Bogiem jest możliwe. Gdy Sąd Niebieski się skończy, skończy się też udzielona łaska zbawienna. Duch święty przysłany przez Boga na naszą ziemię, powróci do Boga i w tedy nie będzie już czasu na poprawę. Po Sądzie, Jezus Chrystus zmieni szatę sędziego i Najwyższego Kapłana, na szatę Pana Panów i Króla Królów by w chwale swego Ojca powrócić na nasza ziemię.

1) Zanim to nastąpi muszą spełnić się jeszcze niektóre proroctwa. A między innymi to
 
# Z Ewangelii Mateusza 24:14 > I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo, wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec.< Do póki głoszona jest Ewangelia i ludzie jeszcze poszukują prawdy Słowa Bożego i nawracają się, porzucając dotychczasowe fałszywe wierzenia i praktyki, to w tym czasie chrześcijaństwo będzie jeszcze istnieć.>
 
#Z Objawienia 14: 7 > Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon Temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód Wyjdźcie z niego ludu mój, abyście nie byli uczestnikami grzechów jego i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające.

 Ap.18:4. I gdy wyjdą, zaczną czcić Boga w świętym dniu Szabatu, odrzucając pierwszy dzień tygodnia czczony dotychczas, jako dzień Pański. Przy wyjściu z Babilonu, zrozumieją, że niedziela nie jest dniem Pańskim tylko dniem boga słońca. Ks. Wyjścia 20:10 podaje: >Dzień zaś siódmy jest szabatem, ku czci Pana (Jehowy) i Boga twego - Pana Sabatu (Jezusa Chrystusa). Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy… .<Natomiast Marek w 2:27-28 tak się wypowiada: > To sabat został ustanowiony dla człowieka.. . (a nie niedziela), gdyż sabat jest dla człowieka a nie odwrotnie; człowiek dla sabatu. Dlatego syn człowieczy ( Jezus ) jest Panem sabatu.
  Przed upadkiem odpadłego chrześcijaństwa, sobota stanie się znakiem oddzielającym naród wykupiony krwią Jezusa, od tych którzy czynili bezprawie i nie usłuchali wezwania Bożego do zaprzestania czynienia bezprawia w godzinie sądu Jego. Jan w 15:6 przypomina wypowiedź Jezusa: >Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie<

 A Mateusz w 7:21 pisze: Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz tylko ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.<  I do tych, którzy nie spełniali wolę Ojca w nauczaniu, w życiu i w postępowaniu, Jezus powie: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie od Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości (wiersz 23)< Nieprawością tą jest, nie przestrzeganie Prawa Bożego. A Szabat jest jednym z dziesięciu Praw Boga, wskazując na Jego twórczą moc stworzenia wszechświata w normalnych siedmiu dniach, a nie jak twierdzi nauka, że powstał on  ponad 100 miliony lat temu, bez udziału Boga. Dlatego Sobota była i obecnie jest atakowana przez diabła i jego zwolenników.


Zwolennikami tymi jest niemalże całe odpadłe chrześcijaństwo, dlatego Sobota, stała się znienawidzona przez, nie tylko przywódców chrześcijańskich, ale też przez ich wyznawców. Autorka w książce „ Wielki Bój ” napisała około 100 lat temu, tak: Kościół i państwo połączą się w celu wymuszenia święcenia niedzieli,(a nie świętego dnia Pańskiego Soboty – moja uwaga), toteż opór mniejszości wobec powszechnych przepisów, uczyni ją obiektem ogólnej nienawiści. Nieprzyjaciele będą stale podkreślać, że nie należy tolerować tych nie wielu, którzy sprzeciwiają się zarządzeniom Kościoła i prawom państwa. Lepiej będzie, aby oni zginęli, niż cały naród miałaby opanować fala zamieszania i bezprawia. Czyżby wypowiedź autorki było proroctwem?, które wypełnia się na naszych oczach? W sprawie ataków na świętujących sobotę diabeł użyje tej samej metody, którą użył w spawie Jezusa, Jan w 11:50 pisze: Lepiej jest dla nas, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród.

2. Zanim całkowity upadek chrześcijaństwa nastąpi, muszą spełnić się jeszcze inne proroctwa odnotowane w:

#Apokalipsie 13:11-18 proroctwo to mówi o pokazaniu oblicza drugiej Bestii, która wychodzi z lądu, a nie z morza jak Bestia pierwsza. Morze, (wielkie wody) są, symbolem lądu zaludnionego ludźmi. Na temat ten Jan w 17:15 pisze; >I rzecze do mnie:
Wody które widziałeś, gdzie Nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki< .Są to ludy i narody Europy Zachodniej, z której powstała współczesna Zjednoczona Unia Europejska.

 Natomiast ziemia z której wyłania się druga Bestia, jest symbolem lądu z bardzo mało zaludnionym kontynentem – Ameryką Północną, która w czasie prześladowania inkwizycyjnego, przyjęła nie tylko protestantów, ale wszystkich tych, którzy od roku 538 zostali zaliczeni do Oblubienicy Pańskiej -  Niewiasty, którą żywioną przez 1260 lat. Ap.12:1-6

# W Ap.12:1-6 Jan pokazuje
oblicze ostatniego Kościoła Chrześcijańskiego, który w Biblii nazwany jest Kościołem Laodycejskim, odnotowanym w Ap. 3:14-22. Bóg powołuje go w XIX wieku w momencie gdy wszystkie dotychczasowe kościoły chrześcijańskie zawiodły oczekiwania Boga w Przestrzeganiu Przykazań i wyżywaniu Jego woli w życiu, postępowaniu i mowie. I tak jak z narodu Izraelskiego Bóg zbawi tylko odsetek przestrzegających właściwe Prawo Boże, tak i z chrześcijaństwa powołanego od 31 roku zbawieni będą tylko ci, którzy do końca będą przestrzegać Przykazania Boga i wiary Jezusa Chrystusa.

 Dlatego też uważam, że współczesne chrześcijaństwo nie przechodzi transformacji , ku lepszemu, ale raczej ku upadkowi. A dlaczego? Bo nic nie wskazuje na to, aby chrześcijaństwo współczesne powróciło do przestrzegania Szabatu, który w czasach ostatecznych stanie się znakiem oddzielających prawdziwych chwalców Boga, od tych, którzy połączą się do zwalczania ich w mocy trójcy: Pogaństwa - (Smoka), chrześcijaństwa Rzymskokatolickiego -.(Bestii z morza) i zjednoczonych protestantów – (Bestii wychodzącej z ziemi - Fałszywego proroka)
………..Bestia z lądu, opisana jest w Ob.13, 11 Tekst ten odnosi się do protestantów amerykańskich, którzy wykorzystując władze świeckie, przyczynią się do zbudowania kopi obrazu rzymskiego, zmuszając wszystkich do umocnienia Watykanu, który za sprawą swej popularności i potędze militarnej USA utworzy globalną koalicję trzech wymienionych potęg, zmuszając wszystkich do respektowania i przestrzegania znaku mocy Bestii wyrażonej w postanowieniach kościelnych  i ustawach państwowych.  Wszyscy otrzymają znak mocy, Bestii wyrażonej w obowiązku świętowania niedzieli. Niedziela jest więc znakiem Smoka, który władzę swą przekazuje Bestii Ap.13:2, by w czasie prześladowań ludzi świętujących sobotęnie nie pomylić z tymi, którzy świętują niedzielę. Dlatego Bestia przemówi do mieszkańców ziemi, by zbudowali obraz Bestii i dali jej moc, by duchem obdarzyła Bestię, aby on przemówił i sprawił, żeby wszyscy, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii by zostali zabici. Wszyscy przeciwnicy, którzy są zwolennikami niedzieli otrzymają znamię Bestii, żeby nikt nie mógł nic kupić i sprzedaż, kto nie posiada znamienia imienia Bestii lub liczby jej imienia. Ap. 13:11-18. Imię Bestii i jej znamię znajdziesz w:
 
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/416-kto-otrzymal-imie-bestii-i-jej-nauki-a.html

 ……..Znakiem rozpoznawczym Bestii, jest więc nie sobota tylko niedziela, która ukazuje moc otrzymaną od „Smoka” Ob.13,4. A zatem? Czy niedziela będzie tym znakiem ostrzegawczym, która przybliży katolitów do protestantów i to nie tylko w USA ale w krajach Unii Europejskiej przed ustalenie dekretu globalnego na wymuszeniu przestrzegania święta niedzielnego?
………..Odpowiedź może być tylko twierdząca, TAK ! Jest to znak wypełniającego się proroctwa, zapowiedzianego przeszło sto lat temu przez E.G White, które ma swe udokumentowania w opisach Biblijnych. I jako dowód tych faktów przedstawiam artykuł opublikowany w Internecie.
Wspólny list ekumeniczny o tym, jak świętować niedzielę wystosują do wiernych hierarchowie Kościoła katolickiego i Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej - zapowiedział w rozmowie z PAP dyrektor Rady ks. Ireneusz Lukas.”

Zjednoczenie trójcy o której jest mowa, nastąpi przy wsparciu i pomocy takich władz międzynarodowych, jak, na przykład: ONZ, Zjednoczonej Europy itp. organizacji.  Przy połączeniu ekumenicznej trójcy, główną role odegra Bestia, która siedzibę swą ma w mieście wielkim położonym na siedmiu pagórkach. Są to: Palatinus, Quirinalis, Capitolinus, Aventinus, Caelius, Esquilinus, Viminalis. Na pagórkach tych zbudowano miasto wielkie Rzym z wydzielonym Watykanem, który jest stolicą >Bestii z siedmioma głowami<

           O Bestii tej na której rozsiadł Kościół występujący w symbolice Niewiasty, Jan w Ap.17:7 pisze tak: -Czemu się zdumiałeś? Ja ci wyjaśnię tajemnicę Niewiasty i Bestii, która ją nosi, a ma siedem głów i dziesięć rogów. A wiersz 18 dodaje: A niewiasta którą widziałeś , jest to wielkie miasto mającą władze wielką nad królami ziemi. Tekst ten potwierdza, że miasto wielkie Rzym jest stolicą władzy Kościoła Rzymskokatolickiego, której podlegają władcy królestw Zachodniej Europy: Tacy jak :
Alenami (Niemcy), Frankowie (Francja), Wizygoci (Hiszpania), Burgundowie (Szwajcaria), Swenowie (Portugalia), Anglosasi .(Wielka Brytania) Longobardowie – Italia i 3 królestwa unicestwione w okresie rozrastania się małego Rogu odnotowane w Dan7,8 : Są to:(Wizygoci, Herulowie i Ostrogoci) Zatem owe siedem gór- pagórków, określają władzę siedmiu, królów, którzy pozostali po unicestwieniu trzech narodów, które w dużym stopniu uzależnieni byli od papiestwa. Bestia wywodząca się z Małego rogu mająca 7 głów przejęła wszystkie cechy: Babilonu, Medo-Persji, Grecji i Rzymu pogańskiego, które są wykorzystywane do nauczania, zarządzania i zwalczania swych przeciwników. Jan w Ap.13:7 pisze: Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich, i dano jej władze nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem.

           Proroctwo   o siedmiu głowach i pagórkach ma odniesienie do proroctw dwu znaczących. Z jednej strony odnosi się ono do umiejscowienia siedziby stolicy Bestii, która znajduje się w mieście – Rzymie, zbudowanym na siedmiu pagórkach.
Z drugiej zaś strony odnosi się ono też królestw Zachodniej Europy, którzy w większym czy też mniejszym znaczeniu byli uzależnieni od Kościoła Rzymskokatolickiego w podejmowania decyzji nie tylko w sprawach religijnych ale też i politycznych. Uzależnienie Królów Zachodniej Europy i całego chrześcijaństwa od Bestii, trwał od roku 538 do momentu aresztowania Papieża w 1798. Jest to okres owych 1260 lat, w którym ukrywali się uciekinierzy przed prześladowaniami i mordami, o których  pisze Jan w Ap.12:1-6. A Jan w Ap.13:7 uzupełnia ta myśl pisze: Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich, i dano jej władze nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem.

Łączenie wszystkich Religii
tych chrześcijańskich jak i pogańskich pod jednym przywództwem, zostało zapoczątkowane za Jana Pawła II, który zaprosił wszystkich przywódców religijnych do Watykanu, by wspólnie utworzyć jednolity front przeciwko przemocy i wojnom religijnym, modląc się, każdy do swego boga o realizacje tego pomysłu. W grupie zaproszonych byli: chrześcijanie o orientacji Rzymskokatolickiej (Katolicy – Prawosławie- Mariawici – Grekokatolicy), Przedstawiciele kościołów protestanckich, jak i przedstawicieli z religii wschodnich, które nauczają, że każdy człowiek może stać się bogiem poprzez wielokrotną inkarnację. Jest to filozofia samego diabła, który powiedział, jeśli usłuchasz mnie nie umrzesz ale staniesz się jak sam Bóg. 1Mjż. 3:5. Był to pierwszy krok do utworzenia koalicji religijnych: Smoka, Bestii i Fałszywego Proroka. Czy Bóg w takiej koalicji może uczestniczyć? Nie!! 

Dlatego całe chrześcijaństwo, chodź posiada całą prawdę Słowa Bożego, nie jest właściwym chrześcijaństwem, gdyż zabarwiło rzeczywistą prawdę, winem szaleńczej rozpusty, wynikającej z filozofii pogańskiej.
W Apokalipsie Jan 17:1-2 pisze: Chodź ukaże ci wyrok na Wielką Nierządnicę, z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu. I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej mającej siedem głów i dziesięć rogów. Owe wino, o którym jest tu mowa, odnosi się do nauk pochodzących z filozofii pogańskiej uwidocznionych tradycjach i obrządkach ludów pogańskich. Prawda połączona z pogaństwem stała się niczym innym jak tylko Babilonem, dlatego musi upaść. Na temat ten tak się wypowiada Jan w Ap.18:2
„ Upadł, Upadł Babilon – Stolica (Watykan), która stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptactwa nieczystego i budzącego wstręt.”
ZAPRASZAM do następnego linku w którym znajdziecie fałszywe proroctwa
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/425-ks-zielinski-o-faustynie-cz-2.html

Prorok Daniel w 7:10 mówi, że Sąd się rozpoczął i księgi zostały otwarte. A wiesz wiersz 11,  mówi, że z powodu gwałtu wielkich słów Bestii została ona przeznaczona na spalenie, a innym Bestiom odebrano władzę (12).  Wiersze 13 i 14 mówią, że po zakończeniu sądu wszelką władze przekazano Jezusowi Chrystusowi, który przychodzi po raz Drugi na naszą ziemię, o którym pisze Mat.24:30 tak: „Wówczas ukarze się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi, gdyż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z wielka mocą i chwałą”. Wraz z przyjściem Jezusa wszyscy otrzymają należną zapłatę, o której Jan  pisze w Apokalipsie 22:12 i 12:18. Będzie to koniec nie tylko ludzi i zwierząt o którym pisze w 2Piotr 3:5-6 „Nie wierzą bowiem ci, którzy tego pragną, że niebo było od dawna, i ziemia, która z wody i przez wodę zaistniała na SŁOWO BOŹE i przez nią ówczesny świat zaginął wodą zatopiony.”
                
W przeciwieństwie do pierwszego zniszczenia ziemi wodą,  zabici zostali tylko ludzie i zwierzęta, to drugie zniszczenie będzie o wiele gorsze, gdyż zostanie zniszczona nie przez wodę, ale przez ogień. Ap. Piotr w 2 Liście i Rozdz.3:7 pisze: A to samo Słowo zabezpieczyło obecne niebo i ziemię jako zachowane dla ognia na dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi.

Odpowiedź na pytanie czy teraz skończy się świat znajdziesz w:
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/394-2017-to-teraz-skonczy-sie-swiat-2.html