Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
879560
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Jeden z gości na portalu > Kościół Biblijny? Który? Napisał:
>Dziękuję za przyjęcie do grupy. Zapraszam do dyskusji nad moim zdaniem ciekawym fragmentem Biblii, który rodzi we mnie wiele pytań. Pierwsze kim są i czym różnią się Waszym zdaniem ludzie umarli od żywych w cytacie z nauczania
Jezusa:  35 Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. 36 Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. 37 A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa "O krzaku", gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba10. 38 Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją»." [Łk 20,34-38]
           Czy jedną z konsekwencji zapowiedzianego przyjścia "Królestwa Bożego" na Ziemię będzie zniesienie instytucji małżeństwa co wynika z powyższego cytatu?<

Rafale? Cieszę się, że jesteśmy w jednej grupie, dzięki czemu będziemy mogli wymieniać swe poglądy na temat wiary, życia i naszego postępowania w codziennym życiu. Drogowskazem do wyżej wymienianych wskazań jest Biblia i tylko Biblia a w niej Jezus i tylko Jezus. Ponieważ zapraszasz do dyskusji na tematy wypływające z Biblii, to chętnie przystąpię do niej.

Pytasz o różnice po między tymi, którzy umarli a tymi którzy żyją. Biblia na ten temat wyraźnie mówi, że umarli idą do krainy umarłych a tą krainą jest grób, Hades, Szeol i Otchłań o czym mówią teksty z Hioba 17:13-16. A Kaznodzieja Salomona wyraźnie różnicę pomiędzy umarłym a żywym pokazuje w Rozdziale 9.
       Wiersz 1-2 mówi: Zaprawdę! Wszystko to rozważyłem w sercu swoim i we wszystkim tym stwierdziłem, że sprawiedliwi i mędrcy, i wszystkie ich dzieła są w ręku Boga, zarówno miłość jak i nienawiść. Człowiek nie wie co go spodka. Bo wszystkich sprawiedliwych i niesprawiedliwych spodka ten sam los – śmierć. Wiersz 4: Kto należy do grona żyjących ma jeszcze nadzieję. Wiersz 5 Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już dla nich nie ma żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Wiersz 6: Zarówno ich miłość, jak i nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły; i nigdy już nie mają udziału w niczym z tego , co się dzieje pod słońcem. Umarli zgodnie z Biblią nic nie wiedzą i nigdzie się nie udają, pozostają w grobie aż do zmartwychwstania.(Filip.3:21-22; Job. 19:25.27; 1Kor.15:22.23.51-52; 1Tes.4:15-17; Ob.20:5-6; Mat.24:30)
Dlatego wiesz 10 z K. Sal. Rozdz. 9 zaleca :
Na co się natknie twoja ręka, abyś to zrobił - (za życia) to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych - (w grobie), do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości
 
Gdy człowiek umiera, księga z jego życia, która jest w niebie zostaje zamknięta i nic już w niej nie można zapisać ani skreślić. Umarły obraca się w proch, bo z prochu powstał i w proch się obraca, czekając na wynik sądu:Ob.14:7. A w Ob.20:12 jest napisane: Widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego co zgodnie z nich uczynkami było napisane w księgach. Dan 7:10

Natomiast w punkcie 2 pytasz jaka jest różnica po między tymi, którzy zostali zbawieni i którym Bóg przygotował nową ziemię i niebo Ob. 21:1-3, a tymi, którzy żyją obecnie, to różnica jest kolosalna.
                  Ci którzy nie zmartwychwstali Ob.20:5 w czasie powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa Ob.1:7-8 to, po sądzie niebieskim, który trwa 1000 lat Ob.20:4, zostaną unicestwieni zgodnie z tekstem z Ob.20:14-15

 Natomiast ci którzy zmartwychwstali, i ci, którzy żywo doczekali przyjścia Jezusa Chrystusa udają się do nieba na tysiąc lat w ciałach chwalebnych, takich samych jakie posiadał Jezus Chrystus w czasie zmartwychwstania Filip.3:21. Bo w niebie i na nowej ziemi Iz.65:17 nie znajdą się ci, o których mowa jest w 1Kor.6:9-10 > Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą ? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy. Ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą<, gdyż zostaną oni zaliczeni przez miłosiernego i sprawiedliwego sędziego Ob.16:7 Jezusa Chrystusa za bałwochwalców nie respektujących Praw Bożych. Mat. 7:23; 25:41 Ob.20:15.

Porównując obecny świat naszej ziemi, ze światem przyszłym - nowej ziemi, to różnice też są nieporównane.
  O obecnej ziemi
jest napisane w Izajaszu 24:24-25 tak: >Więdnie i obumiera ziemia, marnieje i obumiera świat, marnieją dostojnicy ludu ziemi. Ziemia jest splugawiona pod swoimi mieszkańcami, gdyż (mieszkańcy ziemi) przestąpili prawa, wykroczyli przeciwko przykazaniom, zerwali odwieczne przymierze.<. Dlatego przeznaczona jest na spalenie, nie bombami atomowymi, ale tą samą mocą Boga, który stwarzał ją. 
                      Piotr w swym 2Liście i 3:7.10 na temat ten, pisze tak: Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną.
.
 Prawa,
o których mówi Izajasz w rozdziale 24 są zawarte w dziesięciu przykazaniach spisanych w 2Ks. Mojżeszowej 20:1- 17, i przekazane mieszkańcom naszego globu.
        Przykazanie 1 mówi - wiesz 3: Nie będziesz miał innych bogów. Natomiast spora część mieszkańców naszego globu czynią wysiłki aby sami stali się bogami przez wielokrotność inkarnacyjną. Dla innych bóstwem są pieniądze i bogactwa tego świata. Dla jeszcze innych bóstwem jest rozum uwidoczniony w różnych wywodach naukowych, o których Bóg mówi, że są głupstwem. 1Kor.1:20; 3:19 Pozostali czynią sobie różnego rodzaju bóstwa w postaci figur, malowideł i zmyślonych opowiastek np. o bogini Marii.
       Przykazanie 2 mówi - wiersz4-5: Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, na ziemi w dole i tego co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż JA, PAN, BÓG twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą.
Natomiast ludzkość naszej ziemi wbrew temu co mówi Prawo Boże, czyni sobie podobizny różnego rodzaju i im się kłania. Są to podobizny Jezusa, Marii, Krzyża, cała plejada świętych, Buddy itp. postaci. Owe figurki, malowidła i krzyże uczestniczą niemalże w każdych uroczystościach i nabożeństwach, ignorując Boga Stworzyciela i Wykupiciela.
       Przykazanie 3 mówi -  wierz 7: Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Natomiast większa część mieszkańców naszej ziemi tego wezwania nie respektuje i nadużywa imię Boga w różnego rodzaju żartach, rozmowach, dowcipach, i wypowiedziach bez żadnej czci imienia Boga. Nawet przysięgają się mówiąc: >Jak Boga kocham<, wbrew temu, co mówi Bóg przez usta Mateusza w 5:33-37, Wiersz 33 mówi: Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał. ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich, a wiersz 34 mówi: A Ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga. Wiersz 36. Ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Wiersz 37: Niechaj więc mowa wasza będzie Tak - tak, Nie – nie, bo co ponadto jest, to od złego.
                       Gdyby przysięgający na Boga, dochował swoich przysiąg w czasie chrztu i przez to zachował wszystkie nakazy Boga i przestrzegał je, to wówczas przysięga taka byłaby - być może - zaakceptowana przez Boga.  A ponieważ nie znamy zamiarów Boga, dlatego Ewangelista radzi, aby w ogóle nie przysięgać na coś, co nie jesteśmy wstanie spełnić.
        Przykazanie 4 mówi - wiersz 8.9 i 10 cz.1: Pamiętaj o dniu sabatu aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelka prace, ale siódmego dnia jest Sabat Pana, Boga twego... . Natomiast niemalże wszyscy mieszkańcy naszej ziemi, mają, inny dzień na uwielbienia swych bogów, zapominając o Bogu Stworzycielu i Bogu, który oddał swoje żucie aby nas wykupić od wiecznej śmierci i wyprowadzić z niewoli grzechu babilońskiego. Dlatego Jan w Objawieniu zachęca w 18:4 tymi słowami: >Wyjdźcie z niego ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające.<
         Przykazanie 5 mówi - wiersz 12. Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni na ziemi, którą Pan, Bóg twój, dał tobie. Natomiast spora część mieszkańców naszej ziemi nie szanuje swych rodziców i na starość nie opiekuje się nimi. Nawet w narodzie izraelskim, którego Bóg wybrał za swój lud przykazanie to było wypaczone.
Izraelczycy uważali, że jeśli wypowiedzą słowo KORBAN i złożą dar na ofiarę, to spełnili już obowiązek opieki nad swymi rodzicami i od tej chwili Kapłani zwolnili ich od obowiązku wszelkiej opieki. Marek 7:11-12. Jezus takie rozumowanie ludzi i Kapłanów gani i w wierszu 13 mówi do kapłanów: Tak unieważniacie słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej; i wiele tych podobnych rzeczy czynicie.
                      Tak samo i we współczesnym świecie ludzie uważają - choć żyją - dostatnie, że gdy oddają swych rodziców do domu opieki, to spełnili swój obowiązek nad opieką i szacunkiem.
       Przykazanie 6 - wiersz13: Nie zabijaj. Natomiast ludzie zabijają nie tylko w wojnach, ale niemalże w każdym dniu. Czynią to nie tylko środkami wybuchowymi: bombami różnego rodzaju i bronią palna, ale także różnego rodzaju narzędziami codziennego użytku.
                      Uśmiercają też: Nie właściwym odżywianiem, nękaniem obmawianiem, doprowadzając do chorób: cielesnych, psychicznych i do śmierci.
       Przykazanie 7 – wiersz 14: Nie cudzołóż. Natomiast ludzie cudzołożą nie zważając na swą przysięgę osobie poślubionej. Czyn taki przyczynia się do rozbicia małżeństwa a tym samym prowadzi do cierpienia dzieci, osoby zdradzonej i nie często do chorób psychicznych i śmierci.
       Przykazanie 8 – wiersz 15: Nie kradnij. Ludzie natomiast kradną w różny sposób: Napady z bronią, kradzieże kieszonkowe, włamania, oszustwa podatkowe, nie zwracają rzeczy znalezione itp.
       Przykazanie 9 – Wiersz 16:  Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Ludzie natomiast nie tylko obmawiaj swych przyjaciół i nieczęsto ludzi im nie znanych, ale ponadto kłamią i osądzają o czyny złe bez dowodu winy, fałszując zeznania w sądach i rozprawach prawnych.
       Przykazanie 10 – wiersz 17:Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wolu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego swego. Nie przestrzeganie tego przykazania doprowadza do: do zabicia dla zdobycia cudzego majątku, pożądanie żony lub panny bliźniego swego do cudzołóstwa, itd. Dziesiąte przykazanie zwrócić ma nam uwagę aby, nie zazdrościć i nie pożądać tego wszystkiego co posiada, mój bliźni, wyrażone w zwrocie > ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego swego.< A jak to się ma w rzeczywistości?  Przez  pożądanie są: Morderstwa, kradzieże, fałszerstwa, rozwody, kłamstwa, wojny itp.

 Natomiast na Nowej Ziemi górować będzie miłość, tak jak w niebie, bo miłością tą jest Bóg 1Jana 4:7-8, który będzie w śród zbawionych w nowej stolicy wszechświata - Jeruzalem, które stąpi z nieba na Nową Ziemię. Ob.21:1-2-3. Na tej Nowej Ziemi nie będzie już: krzyku smutku, płaczu, grzechu, śmierci i grobu (w.4)

                       Pytasz: Jak myślicie, czym się różnią ludzie umarli od żywych w kontekście tekstów z 20 Rozdziału Łukasza od wiersza 34 do 37. Zatem! Przeanalizujmy każdą myśl zawartą w wyżej wymienionych wierszach. Pragnę w tym miejscu nadmienić, że cały rozdział 20 zawiera odpowiedzi Jezusa na zadawane pytania; arcykapłanów i uczonych w piśmie. Po nauczaniu Jezusa w Światyni zaczęto zadawać Mu pytania, nie po to, aby się przybliżyć do Boga i lepiej go poznać, ale aby złapać Jezusa na jakimkolwiek potknięciu, by potem oskarżyć Go za przekroczenie Prawa lub przepisów zakonu.
…….Wiersz 34: Rzekł do nich Jezus: Synowie świata tego żenią się i za mąż wychodzą.
       Wiersz 35: Lecz ci, którzy zostaną uznani za godnych tamtego (Nowego Świata) i zmartwychwstania, ani się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą. Po spaleniu ogniem starego świata, już go nie będzie. Natomiast zbawieni będą jak aniołowie bez związków małżeńskich. Mówi o tym Jezus ustami Mateusza w22:30 Przy zmartwychwstaniu ani żenić się nie będą ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie.
       Wiesz 36:  Gdyż już nie mogą umrzeć, są bowiem równi aniołom, a jako uczestnicy zmartwychwstania, są synami Bożymi.
       Wiersz 37: A że umarli wzbudzeni będą, to i Mojżesz zaznaczył przy krzaku gorejącym, gdy nazywa Pana, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Wiersz 38 rozwija tą myśl i mówi, że Bóg nie jest Bogiem umarłych ale żywych. Dlatego wszyscy ci, którzy zmartwychwstali, nie zależnie od przynależności narodu będą dziećmi Bożymi i dla Niego żyć będą.
                      A którzy to luzie będą? Odpowiada na to pytanie Zachariasz w 13:7-9. A w wierszu 8-9 tak jest napisane: > I stanie się w całym kraju – mówi Pan: Dwie trzecie zginą i pomrą, a tylko trzecia część pozostanie z nim.
Tą trzecią część wrzucę w ogień i będę ją wytapiał, jak się wytapia srebro, będę ją próbował, jak się próbuje złoto. Będą wzywać mojego imienia i wysłucham ich. Ja powiem: Moim jesteś ludem, a oni odpowiedzą: Pan jest moim Bogiem.
       Teksty te niech też będą odpowiedzią dla tych, którzy zastanawiają się nad tym ilu ludzi zbawionych będzie i dla tych którzy zastanawiają się, dlaczego miłujący Bóg, dopuszcza cierpienia, bul i tak straszne doświadczenia.
                     Ponadto na Nowej Ziemi znajdą się:
       Ps. 37:11.29 > Pokorni
odziedzicza ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. Sprawiedliwi posiądą ziemię i zamieszkają w niej na wieki.
…….Mateusz w Rozdz.5 od wiersza 3 - 12 wymienia tych którzy odziedziczą Nowa Ziemię. Są to: Ubodzy w duchu, cisi, którzy pragną i łakną sprawiedliwości, ludzie miłosierni, czystego serca, pokój czyniący, ludzie cierpiący prześladowania różnego rodzaju.
       Ludzie zapisani w księgi żywota Dan,12:1-2cz. W owym czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest w pisany w księgi żywota
        Ludzie którzy przeżyli wielki ucisk i nie zgrzeszyli. Ob.7:14>…
To są ci którzy przychodzą z wielkiego ucisku. < Mat.24:21

                Czym będą się różnic od ludzi obecnie żyjących
1) Będą żyć wiecznie, obecnie umierają.
2) Będą mieć ciała chwalebne, obecnie materialne.
3) Będą żyć na ziemi, która nie ulegnie zniszczeniu, obecna zostanie spalona
4.) Nie będą kuszeni przez złe duchy, obecnie są kuszeni
5) Będą żyć bez grzechu, obecnie żyją w grzechu
6) Nie będą się żenić, obecnie żenią się
7) Nie będą rodzic, obecnie rodzą
8) Nie będą pożądać niczego, co posiada sąsiad, obecnie pożądają
Odpowiedzią więc na pytanie zawarte w tytule, niech będzie tekst z Ob.1:3 tej treści: > Błogosławiony jest ten, który czyta, i ci którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nich jest napisane; czas bowiem bliski jest<.

 Miły przyjacielu na twe pytanie odpowiedziałem na wszystkie niemalże zagadnienia , które są przeciwstawne sobie w czasie teraźniejszym w porównaniu czasem przyszłym. Dlatego nie wiem czy takiej odpowiedzi oczekiwałeś.
        Serdecznie pozdrawiam i życzę błogosławieństwa Bożego w całym Nowym 2020 Roku.