Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
810599
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

  Ostatnio jest bardzo głośno w telewizji i na portalach społecznościowych o nowo tworzącej się sekcie opartej na samowolnej ideologii seksualnej. Jest to druga sekta, po sekcie satanistycznej wywołanej  przez katolików i ich nauczycieli i stróżów w zakresie wiary, życia i postępowania. Chrześcijańskie wyżej wymienione sekty zaliczyć można do tych, na których ciążą przekleństwa odnotowane w 5 Mojż.21:11-26. 
Biblia do przeklętych zalicza każdego: kto robi podobiznę rzeźbioną lub laną dla Pana, kto lekceważy swego ojca i matkę, kto narusza prawo obcego przybysza, kto łączy się cieleśnie z żoną swego ojca, kto łączy się cieleśnie z jakimkolwiek zwierzęciem, kto łączy się cieleśnie ze swoją siostrą, kto łączy się cieleśnie ze swoją teściową, kto zabija swego bliźniego, jak też tych, którzy łączą się cieleśnie: mężczyzna z mężczyzną i kobieta z kobietą.
 
Opisy tych dwóch ostatnich wydarzeń, pochodzą z opisów życia mieszkańców Sodomy i Gomory. W 1Mojż. 13:13 jest napisane: >Mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana. A Rozdział 18:20 dodaje: >Potem rzekł Pan: Wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzechy ich są bardzo ciężkie.< Na czym polegały owe ciężkie grzechy, że sam Bóg musiał interweniować? Zapoznajmy się z nimi sami w:

 1) Juda w wierszu 7 pisze: > Tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich osób oddawały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to.<

2)1Mojz.19:4-5. Zanim położyli się mieszkańcy miasta; mężowie Sodomy, od najmłodszego do najstarszego, otoczyli dom, i cała ludzkość z najdalszych stron. Wywołali Lota i rzekli do niego: Gdzie są ci mężowie, którzy przyszli do ciebie tej nocy? Wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi poigrali. Jakie miały być te igraszki?  Wyjaśniają nam dalsze opisy odnotowane z wierszach 6-9. >Wtedy Lot wyszedł do nich do bramy i zamknął drzwi za sobą i rzekł: Bracia moi nie czyńcie nic złego!  Oto mam dwie córki, które jeszcze nie poznały mężczyzny, wyprowadzę je do was, a wy czyńcie z nimi, co wam się podoba, tylko tym mężom nic  nie czyńcie, bo weszli pod cień strzechy mojej. Ale oni odparli: Idź precz! I mówili: Jeden jedyny przyszedł tu jako przybysz, a teraz chce być sędzią naszym?. Postąpimy z tobą gorzej niż z nimi. Potem bardzo napierali na tego męża, na Lota i podeszli, aby wyłamać drzwi.< Z opisów tych wynika, że nie chodziło im o sekst, z córkami Lota, lecz z przybyszami, którzy odwiedzili Lota. 

W czasach Starotestamentowych, łączenie się ciała mężczyzny z mężczyzną ludzie nazywają >Igraszką<, natomiast obecnie politycy, jak i masmedia czyny takie nazywają >LBGT< z ideologią wiary dozwolonego bezprawia. Każde nie respektowanie Prawa Bożego zawartego w dziesięciu Przykazaniach Bożych pociąga za sobą upadek moralności w zwyczajach, naukach, życiu i wyznaniach wiary ideologizowanej
indywidualnie każdego człowieka jak i całych grup wyznaniowych.
 
Kim są ci ludzie z LBGT czy powstali oni dopiero w 1978 r jak podają masmedia? Nie! Oni istnieli od dawien dawna, o czym wspominają wyżej cytowane wersety Pisma Świętego. Z badań Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce wynika, że katolików w Polsce jest ponad 90 %, zatem, czy większość wyznawców z ideologią LBGT nie stanowią katolicy? A jeśli tak, to czy Kościół nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie nie ponosi winę za taki stan? Niewątpliwie tak!! Wina za taki stan leży po stronie  Kościoła, który zmienił treść dziesięciu Przykazań Bożych i wprowadził system kapłański, który po śmierci Jezusa został zniesiony, a po wniebowstąpieniu przejęty przez Jezusa Chrystusa.

W Kościele katolickim, najwyższym kapłanem jest Papież, a po nim kardynałowie, biskupi i zwykli księża. A co Biblia mówi w powyższych sprawach. Zapoznajmy się z nimi: Apostoł Paweł do Żyd. 7:12-14 pisze o nowym kapłaństwie. Kapłaństwo Lewickie  w Nowym Testamencie przestało obowiązywać, bo miejsce Najwyższego Kapłana przejął Jezus, który w świątyni niebieskiej wstawia się za nami  przed obliczem Ojca swego. W wierszach:15-18 jest napisane: A Staje się to jeszcze bardziej rzeczą oczywistą, jeśli na podobieństwo Melchizedeka powstaje inny kapłan. Który stał się nim nie według przepisów  prawa, cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia. Bo świadectwo opiewa: Tyś  kapłanem na wieki Według porządku Melchizedeka. A przeto poprzednie przykazanie ( w sprawie kapłaństwa) zostało usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności.
Zatem! Jeśli Jezus w niebie stał się Najwyższym Kapłanem, to czy na ziemi po śmieci Jezusa powinno być Kapłaństwo, w takim znaczeniu jaki istnieje w Kościele Rzymskim? Czy kapłaństwo współczesne jest doskonalsze niż istniało w Starym Testamencie i jest doskonalsze od kapłaństwa Jezusa?

Duch Święty przez usta Piotra w pierwszym Liście 2:4-6  wyraźnie wskazuje, kto od momentu wstąpienia Jezusa do nieba powinien być kapłanem i mówi w BT: Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy zaś również niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa Świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.
Biblia Warszawska myśl tą tak oddaje: Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami jako kamienie budujcie się w dom  duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa.
Biblia Tysiąclecia jak i Warszawska wyraźnie wskazują, że każda kobieta, jak i każdy mężczyzna gdy świadomie zostają ochrzczeni w imię Jezusa stają się budowniczymi i kapłanami Świątyni Boga żywego, w której powinni składać ofiarę nie w hostii, ale ofiarę uwidocznioną w czynach przyjemnych dla Boga jak i bliźniego.
Czy życie chrześcijan ochrzczonych w dzieciństwie, którzy w wieku dojrzałym przyjęli ideologię LGBT i zaczęli według niej żyć, jest winą ich, czy nie tych, którzy odrzucając wskazania Biblijne wprowadzili zasady ludzkie inspirowane nie Ducha Bożego, ale zwodniczego?
 
Współczesne kapłaństwo nie wychowuje swych ludzi w bojaźni Bożej polegającej na przestrzegania wszystkich reguł wypływających z dziesięciu przykazań i wskazań zapisach w księgach Pisma Świętego, gdyż więcej czasu poświęcają sprawom politycznym różnych partii, niż wpajanie chrześcijańskich nawyków w życiu, mowie i postępowaniu. Bo kim są ci, którzy głoszą i żyją zgodnie z ideologią LBGT?? Czyż nie są to ci, co figuruj w księgach parafialnych? Brak wychowywania i nauczania nie zgodnie ze wskazaniami biblijnymi przyczynia się do tego, że w społeczeństwie mamy nie poprawnych kłamców, złodziei, cudzołożników, morderców, pijaków, narkomanów itp.

Biblia wyraźnie podje nam wskazówki jak Rada Parafii, Zboru, ksiądz i pastor powinni postępować ze swoimi członkami, którzy trwają nieustannie w grzechu. Opis ten jest przedstawiony w Ewangelii Łuk.17:3-4 >Miejcie się na baczności. Jeśli zgrzeszy brat twój, strofuj go, a jeśli się upamięta, odpuść mu<. A Mateusz w 18:15-18 rozwija tą myśli mówi: > A jeśli zgrzeszy brat twój, idź upomnij go sam na sam; jeśli cię usłucha pozyskałeś brata swego. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego ( np. księdza, pastora), lub dwóch aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśliby ich nie usłucha, powiedź (ty lub będący z tobą duchowny) Radzie Parafialnej, Zborowi; a jeśli i ich nie wysłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik ( Rada może taką osobę też zawiesić w członkostwie dając możliwość wyzbycia się nałogu grzesznego lub naprawienia szkód osobie pokrzywdzonej). Wiersz 18 dodaje: >Zaprawdę powiadam wam: Cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie; i co cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie i rozwiązane i w niebie. Taki sam przywilej otrzymał też Piotr po zaparciu się Jezusa. I o trym jest mowa Mateuszu 16:19 > I dam ci klucze królestwa Niebios; i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek  rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie

          
To, że z Polsce znajduje się tak duża grupa pedofilii i pozostałych przestępców Prawa Bożego z ideologią LBGT, nie jest to wina Rządu ani brakujących ustaw w tej sprawie, ale tego, że Kościół Katolicki nie przestrzega obowiązku wychowywania swych członków przynależnych do niego i trzyma ich nadal w spisie ksiąg parafialnych. Czyż oni nie powinni być wydaleni jako poganie i celnicy? Gdyby wszyscy przestępcy prawa Bożego zostali usunięci z Kościoła Katolickiego, to nie wiem czy liczba ich nie zmniejszyłaby się do około 4o % ogółu naszego społeczeństwa. A tak nie jest, bo ksiądz wysłucha grzechy spowiadającego się przestępcy i ukarze go tylko karą odmówienia kilka modlitewek Zdrowaś Maryjo, by odejść od konfesjonału z przekonaniem, że jest czysty i może od tej chwili znów; kraść zabijać, cudzołożyć  i rozkoszować się czynami wypływających z ideologii LBGT, aż do następnej spowiedzi.

           Zamiast spowiedzi usznej powinno się wprowadzić wskazania Słowa Bożego opisanego w Ewangelii Mateusza, które polegają na trzykrotnym upomnieniu: współbrata, księdza i Rady Parafialnej. A wtedy jeśli dany członek społeczności nadal trwa w swym grzechu, to wówczas ksiądz w czasie mszy powinien poddać pod głosowanie decyzje Rady Parafialnej o skreślenie z listy członkostwa lub dając jeszcze jedną szansę na poprawę – i zawiesić go w członkostwie na jakiś okres czasu. A jeśli wszystkie wysiłki wychowawcze zawiodą powinien on być skreślony z listy członkostwa katolickiego stając się poganinem poza społecznością katolicką.

Mylne pojęcie o odpuszczeniu grzechów mają katolicy uważając, że może to uczynić tylko kapłan. Otóż nie, jest to pojęcie mylne. Gdyż na podstawie  tekstów z Łukasza i Mateusza , cytowanych powyżej wiemy, że jedyna osobą, która odpuszcza nasze grzechy jest Jezus i tylko On i jest też jedyną Osobą, która  udziela pełnomocnictwa do udzielenia odpuszczenia grzechów innym osobom.. Z wypowiedzi Łukasza i Mateusza wiemy, że takie pełnomocnictwa zostały udzielone Apostołom, osobom pokrzywdzonym jak i Kościołowi w przedstawicielstwie Rady Parafialnej – Zborowej. Pełnomocnictwa te zostały wyrażone w zdaniu „ co byście związali i rozwiązali na ziemi będzie związane i rozwiązane w niebie”, oraz: „Jeśli upadnie brat twój; odpuść mu”
Bóg nie życzy sobie, aby do nauk pochodzących od Ducha Bożego, można było cos dodawać lub pominąć i to jest wyrażone w ostatniej księdze Pisma Świętego tak (BT): Ja świadczę każdemu, kto słucha proroctwa tej księgi; Jeśliby kto do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. A jeśli ktoś odjął coś ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w Mieście Świętym, które są opisane w tej księdze.”
Pozostałe myśli z podobnego tematu znajdą się z części 2