Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.pl



Statystyki (2)

Odsłon artykułów:
879552
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Na portalu: www.parafiapolanica.pl-
 Ks. Mateusz Matusiak w swym artykule, „ Symbolika Liczb Biblijnych”  ,pisze:
Pismo Święte ma dwóch autorów. Pierwszym jest Pan Bóg, a drugim człowiek, którego nazywamy autorem natchnionym. Mówimy, że Biblia to słowo Boga. I tak jest naprawdę, ponieważ przez księgi natchnione, Pan Bóg chce prowadzić swój lud i go umacniać. Biblia zawiera w swej strukturze wiele symboli. Są to liczby, które pojawiają się bardzo często i coś one konkretnego oznaczają.

Na początku wyjaśnijmy czym jest liczba. Służy ona do podawania liczności i ustalania kolejności, np. ktoś może mieć piąty numer w dzienniku szkolnym bądź też w firmie pracuje sto osób. Następnie wyjaśnimy czym jest symbol. Słowo pochodzi z języka greckiego Σύμβολον (sýmbolon). Jest motyw lub zespół motywów w dziele literackim – a takim niewątpliwie jest Biblia – który oznacza głębiej ukrytą treść, która sugeruje jej istnienie. Tutaj kolejny przykład: w średniowiecznej literaturze pojawiał się motyw śmierci, który symbolizował przemijanie i kruchość ludzkiego życia. Znajomość liczb w Biblii jest pożyteczna. Pomaga zrozumieć pewne reguły i prawa, ustanowione przez Pana Boga. Liczby w Biblii pojawiają się już od pierwszej księgi – Księgi Rodzaju. Pan Bóg stwarzał świat przez sześć dni.

To prawda! W Biblii występują pewne liczby, ale czy liczny te  możemy zaliczyć do ogólnie przyjętej numerologii wykorzystywanej do wróżb i różnych wizji?
Gdy weźmiemy pod uwagę wymienione liczby od 1 do 6, które występują w opisach tworzenia wszechświata w 1Mojz. 1:1-31,to Bóg w wierszu 31  w Ks. Rodzaju mówi: A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień szósty. Jeśli z pod każdą cyfrą występują rzeczy bardzo dobre, to i same cyfry są też bardzo dobre. W szóstym dniu Bóg jednak nie kończy swego dzieła twórczego, dlatego stanowi ona niepełność wyrażoną brakiem znaku zakończenia twórczej pracy Boga. Dopiero stworzenie siódmego dnia, przeznaczonego na u uświęcenie Boga i wypoczynek, stanowi pełnię doskonałą w twórczej mocy Boga, gdyż dzień ten został pobłogosławiony i uświęcony. 1Mojz 2:1-3

Artykuł Ks. Mateusza jest ciekawy i godny do zapoznania się w nim, ale ze względu na objętość materiału ograniczę się tylko do liczb 6 i 7, które występują także w Jou Tube pod nazwą: https://pl.wikipedia.org/wiki/Symbolika_liczb Ksiądz Mateusz jak i autor z Jou Tube są na tyle ciekawi, że starają się liczbom występującym w Biblii nadać jakiś sens znaczeniowy. Oba artykuły odnoszą się do liczby 6 jednakowo twierdząc, że jest ona nie pełna i niedoskonała. W Apokalipsie 13:18 (BT) jest napisane: „Tu potrzebna jest mądrości, kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy, liczba to bowiem człowieka A liczba jego 666. Jeżeli jedna szóstka jest liczbą niedoskonałą to liczba 666 zawiera trzykrotną niedoskonałość. A jaki to człowiek chlubi się tą liczbą? I czy na podstawie tekstów z Pisma Świętego i innych opracowań możemy go odnaleźć? 
Niewątpliwie tak!! Jest to imię Bestii – Człowieka, który przywłaszczył sobie nie tylko imię Boga, ale i Jego Boskie atrybuty, takie jak: nieomylność, moc, władzę, zrównanie się z Najwyższym itp. A czy są dowody na takie twierdzenie? Oto one!

1) Przywódca katolicyzmu zapragnął zrównać się z Najwyższym przyjmując tytuł: VICARIVS FILI DEI, który jest tytułem człowieka, zwanego w Biblii, Bestią. 
#. Tytuł ten odnosi się do papieża i  jest wpisany do Kanonu Prawa Kościoła Rzymskokatolickiego.  Po łacinie brzmi on tak: „Beatus Petrus In terris VICARIUS FILII DEI videtur esse constitutus” (Decretum Gratiani)
#. Teolog i wykładowca historii starożytnej i archeologii chrześcijańskiej w Szkole Świętej Teologii Uniwersytetu Katolickiego w Waszyngtonie 5.3.1943 Dr. J. Quaston tak się wypowiada na ten temat „ Tytuł, VICARIUS FILII DEI” jest bardzo powszechny jako tytuł mający zastosowanie do papieża”
#. 
Według słów niejakiego Biniusa „ tytuł VICARIUS FILII DEI” został potwierdzony przez sobór. Patrz w Sacrosanta Concilia tom I s.1539-41#. Gość Niedzielny (Our Sudany Visitor) ukazujący się w USA w dniu 15.XI.1914 Roku tak napisał „Tytuł papieża rzymskiego brzmi VICARIUS FILII DEI a jeśli litery tego tytułu w języku łacińskim zastąpimy odpowiednikami liczbowymi i dodamy razem otrzymamy liczbę 666

#. 
W encyklice Leona XIII z dnia 10,06,1894 Spince s.149 mówi on: „Papieże na ziemi zajmują miejsce Boga”
#. Innocenty III stwierdza, że papież jest zastępcą nie człowieka, lecz samego Boga (Decretales Domini Gregorii Papae IX; Korpus Juris Canonici Lipsk 1881
#. Tytuł „Pan Bóg Papież” pojawia się w Gossie do Extravagantes papieża Jana XXII w wydaniu antwerpskim i paryskim z roku 1612
#
. Wszystkie imiona, które w Piśmie Świętym odnoszą się do Chrystusa, wyrażając Jego zwierzchnią władzę nad kościołem, przysługują także papieżowi” Kardynał Bellarmin (1542-1621) Spicer s.147. Był on beatyfikowany w 1923 r. przez Piusa XI.

A nasz Kardynał Stefan Wyszyński do nowo wyświęconych księży, wypowiada się tak w Ateneum Kapłańskie T.61. Zeszyt 2/310 z roku 1952. Otrzymaliście w tej chwili władzę. To jest władza nie tylko nad szatanami, nie tylko nad znakami sakramentalnymiale przede wszystkim nad samym Bogiem. Jesteście przecież „Spirytuales imperatores”, a jako tacy, macie władzę rozkazywać nawet samemu Bogu” >   Kardynał Stefan idzie jeszcze dalej twierdząc, że po wyświęceniu alumna  do godności kapłana, Bóg staje się niewolnikiem jego, dlatego może MU rozkazywać, przenosić z miejsca na miejsce i wcielać Boga w hostię.

Współczesny świat i jego mieszkańcy wraz ze swoimi duszpasterzami, zaczynają się upodobniać do przedpotopowego świata, czyniąc wszystko to, co się Bogu nie podoba. Św. Paweł w 2 liście do Tymoteusza 4:3-4 w BT mówi: >Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań, będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiastkom<
 Fałszywe nauki zaczęły wkradać się do chrześcijaństwa pod koniec I wieku n.e. I w 2Liście Piotra 2:1, Piotr mówi: Znaleźli się jednak fałszywi prorocy w śród ludu, tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy  wprowadzą wśród was zgubne herezje.

Prorok Izajasz przepowiedział, że stan uduchowienia ludzi, przed powtórnym przyjściem Jezusa upodobni się do ludzi, którzy zginęli w czasie potopu. I dlatego w BT 24:5-6 Izajasz mówi: >Ziemia została splugawiona przez swoich mieszkańców, bo pogwałcili prawa, przestąpili przykazania, złamali wieczne przymierze. Dlatego ziemię pochłania przekleństwo, a jej mieszkańcy odpokutują…<

Po potopie Bóg zawarł przymierze z człowiekiem mówiąc: > Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią  Ks. Rodzaju 9:13<. Łuk ten, jako tęcza z siedmioma kolorami ukazuje się do dziś po obfitym deszczu, a nie z 6 kolorami występującymi na flagach tych ludzi, którzy sprzeniewierzyli się przeciwko Przykazaniom samego Boga.. Tęcza zawierająca w sobie siedem kolorów tworzy barwny łuk, by w pierwszej kolejności przypominał o przymierzu Boga z ludźmi i z drugiej strony o obietnicy Boga w sprawach udzielenia pomocy dla tych, którzy grzeszą, ale zapragnęli narodzić się po raz drugi, do nowego bezgrzesznego życia.

 Dlatego drugiej nadziei zawartej w tęczy, która ukazała się po potopie nie będzie, bo obecna ziemia jest zachowana na spalenie. W BW 2Piotra 3:10, Piotr się wypowiada: „ A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną” Tęcza składająca się z siedmiu barw, jedynie przypomina nam o przymierzu Boga z człowiekiem, dając gwarancje, że Bóg gotów jest przebaczyć nam nasze grzechy, jeśli odwrócimy się od wszelkiej nieprawości. Prorok Ezechiel apeluje, nie tylko do narodu żydowskiego, ale też i do narodu polskiego tymi słowami:

> Lecz gdy bezbożny odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił i będzie przestrzegał wszystkich moich przykazań i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył. Dlatego według jego postępowania będę sądził – dom polski – mówi Wszechmocny Pan. Odrzućcie od siebie wszystkie swoje odstępstwa, które popełniacie przeciwko mnie, i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha! Dlaczego macie  umierać, domu polski? Ez. 18:21.30-31 BW. Przeczytaj też: Ez.7:1-10. A w Rozdziale 14:6 jest taki apel: „ Dlatego mów do domu polskiego: Tak mówi Wszechmogący Pan: Nawróćcie się i odwróćcie się od swoich bałwanów, i odwróćcie swoje oblicza od wszystkich swoich obrzydliwości.  

A obrzydliwością taką jest między innymi ideologia LBGT, która wyłoniła się z grona tych, którzy chlubią się flagami z  sześcioma kolorami.  Nie otrzymali oni od swoich dusz pasterzy wiedzy z moralności chrześcijańskiej. Są to przecież katolicy! Młodzież polska wychowywana jest nie na ideologii biblijnej, lecz na różnych opowiastkach, które niejednokrotnie są przeciwstawne z ideologią Biblijną. Z tąd też są takie skutki, a nie inne Nawet w śród nauczycieli świeckich jak i duchownych pojawiają się tu i tam czyny obrzydliwe. Zdjęcie niniejsze przedstawią zgromadzenie ludzi w Białymstoku, którzy żyją zgodnie z ideologią LBGT. Ideologia ta nie spełnia woli Boga, który stworzył człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ja sobie poddaną…” 1 Mojż1:27-28  Dzieci rodzi kobieta, a nie mężczyzna, czy jakiekolwiek inne zwierze. Ale spotkać można i takim mężczyzn, którzy spłodzili dzieci, a potem z niewiadomych przyczyn rozwiedli się, by złączyć się z mężczyzną. Nie jest to więc wada wrodzona tylko wybryk natury. Takie wynaturzenie posiadają nie tylko mężczyźni ale i kobiety. Ideologia LBGT ma więc różne podłoża, a inspiratorem tej ideologii jest sam Lucyfer.

Natomiast to zdjęcie przedstawia protest z Hiszpanii. Skopiowałem je z Internetu, i ma takie same podłoże protestu co w Polsce i innych krajach Europy zachodniej.      Hiszpania jak i Polska są krajami o kulturze Rzymskokatolickiej, która przyczyniła się, do tego, że ideologia LBGT opanowała też duchowieństwo. Przyczyną takiego stanu stały się decyzje władz Kościoła, który zakazał duchowieństwu wchodzenia w związki małżeńskie. Decyzje takie nie mają uzasadnienia biblijnego. Jezus powoływał do służby mężczyzn nie tylko w stanie wolnym, ale też zamężnych, i niegdzie nie znalazłem wypowiedzi Jezusa żeby powołani uczniowie opuścili swe żony. Wręcz przeciwnie biskupem mógł zostać tylko ten duchowny, który posiadał rodzinę. I o tym pisze Ap. Paweł w Liście do młodego Tymoteusz w BT 3:2-10. Tak:
# Wiersz 2: „Biskup powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny,  przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania”.
# Wiersz 4-5 „Dobrze zarządzający swym własnym domem, trzymający dzieci w uległości z cała gotowością. Jeśli ktoś nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie  się troszczył o Kościół Boży?

Ap. Paweł nie posiadał żony, gdyż w stosunku do kobiet był wstrzemięźliwy i nie pożądał ich. A powołanie go przez Jezusa do służby Bożej może jedynie świadczyć, że osoby o podobnych cechach do Pawła mogą być filarami Kościoła Bożego.  Samotność ta będzie wtedy z własnej woli a nie z nakazu jakichkolwiek władz kościelnych. Gdyby władze kościelne kierowały się wskazaniami Słowa Bożego a nie decyzjami soborowymi, które niejednokrotnie są w konfrontacji z wypowiedziami Jezusa i Jego uczni, to współczesne chrześcijaństwo było by rzeczywiście światłością świata, a tak nie jest.
Na Samym szczycie władz kościelnych w Rzymie trwały zwyczaje, które są niegodne nie tylko wśród pospólstwa, a tym bardziej w śród duchowieństwa. Nic więc dziwnego, że zakonnik Luter po powrocie z Rzymu wypowiada się tak: "Kto nie zobaczy i nie usłyszy, ten nie uwierzy, jakie grzechy i haniebne czyny popełniane są w Rzymie:, dlatego mają tam zwyczaj mówić; jeśli istnieje piekło, to z pewnością Rzym jest na nim zbudowany, jest on otchłanią wydającą na świat każdy rodzaj grzechu. ”Luter najwidoczniej zapoznał się z niektórymi archiwalnymi dokumentami Watykanu, dlatego tak nieprzychylnie wypowiada się o Rzymie.
Czyżby Luter dotarł do tek niechlubnej historii Papieża Jana VIII – Joanny z roku 855 który przez dwadzieścia wieków zdążył się doczekać niezliczonych skandali i teorii spiskowych, które cieszą się taką popularnością jak legenda pontyfikatu Jana VIII. Być może dlatego, że nie był to Jan, a Joanna. I nie papież, a papieżyca, która zatajając swoją płeć, zasiadła na tronie św. Piotra. Pech chciał, że pomimo światłych rządów zgubił ją poród w samym środku procesji. Zapoznaj się z pełną wiadomością w: https://kobieta.onet.pl/joanna-kobieta-która-zostala-papieżem/hskvl4, o której wspomina inny zakonnik – narodowości polskiej, dominikanin Marcin z Opawy.
Kapelan Aleksandra IV w kronice cesarzy i papieży, podaje okres panowania papieża Joanny na 2 lata, 7 miesięcy i 4 dni, oraz odsłania dokładny opis porodu i przyczyny wymazania z historii tej niechlubnej papieżycy.

  Dalej mówi on: "Kiedy jednak już została papieżem, zaszła w ciążę ze swoim kochankiem. Nie wiedziała jednak, kiedy ma nastąpić poród. I tak zaczęła rodzić podczas procesji z bazyliki św. Piotra do bazyliki św. Jana na Lateranie, w uliczce między Koloseum a kościołem św. Klemensa. Mówią, że po jej śmierci została pochowana w tym samym miejscu. Każdy Ojciec Święty zawsze omija tę uliczkę i wielu ludzi wierzy, że czyni tak z powodu zgrozy i zgorszenia, jakie wywołało tamto wydarzenie. Jej imię nie zostało też umieszczone na liście Ojców Świętych, zarówno z powodu jej płci, jak i popełnionego wszeteczeństwa" – relacjonuje zakonnik.  Po polsku, już w trakcie panującej reformacji, ukazało się  dzieło pod tytułem: "Historia o papieżu Janie ósmym, który był Gilberta, biała głowa z Anglii, i o inszych wielu papieżach, którzy przed nią i po niej byli. Prawdziwie napisana, a z łacińskiego na polskie pilnie wyłożona w woku 1560". Nieprzypadkowo właśnie w tamtym czasie w legendzie o papieżycy szukano sposobu na potępienie kleru rzymskiego
Kończąc tą niechlubną historię o licznie 666, i pojawieniu się ideologii LBGT, należało by zadać pytanie kim są ci, którzy z flagami LBGT okupują ulice i Świątynie, w której byli chrzczeni w wieku niemowlęcym !. Czysz nie są to synowie i córki matki wszetecznej, która karmi swe dzieci naukami fałszywymi i upija winem nierządu i rozpusty?. Apok. 17:1-3. Są to dorosłe dzieci wywodzące się z tradycyjnych domów katolickich i tych ugrupowań wyznaniowych, którzy odrzucają Dziesięć Praw Boga, gdyż uważają, że dzięki łasce Bożej wszyscy ludzie będą zbawieni nie zależnie do której ideologii przynależą. Głoszone fałszywe nauki od wieków, stały się prawdą tradycyjną, które nie ma oparcia na Słowie Bożym.  Zapraszam do dyskusji na poruszone tematy lub zadawania pytań na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przy okazji pragnę przeprosić wszystkie te osoby, które mogą czuć się obrażonymi za moje, być może ostre wypowiedzi pod adresem duchowieństwa. Uważam, że wszyscy jesteśmy braćmi wywodzącymi się z prapradziada Adama i Ewy, a naszym wspólnym Ojcem jest Bóg i to On przez usta Mateusza w 18:15 mówi: „ Gdy brat twój zgrzeszy nie tylko tobie ale i Bogu idź i upomni go. Jeśli cię usłucha, pozyskasz brata swego.” Głęboko wierzę, że wszyscy ci, którzy wierzą w jedynego Boga, a są nieświadomi, że byli wychowywani w kłamstwie, usłuchają wezwania św. Jana, który w Ap.18:2-4 głośno woła: Upadł, upadł Babilon – Stolica i stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego i kryjówką ptaka nieczystego i budzącego wstręt, bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój wyjdźcie z niej, abyście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli”
Zachęcam do zapoznania się z życiem tego Babilonu i ich obyczajami przedstawionymi  w linku: O SODOMIE  wypływającej z WATYKANU: https://www.youtube.com/watch?v=fV7ZUzCgffM
G
dy wysłuchacie wypowiedzi prelegenta z wyżej wymienionego linku to przekonacie się, że spostrzeżenie zakonnika Lutra, są  jak najbardziej trafne, a to dlatego, że do dnia dzisiejszego niec się nie zmieniuło i nie zmieni!