Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
672125
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Kontrowersyjne

Witam Serdecznie!
Porządkując swoją skrzynkę pocztową, zauważyłem pana list z 22.10.2014 r. na który nie otrzymał pan żadnej odpowiedzi, dlatego postanowiłem  odezwać się dziś i przeprosić pana za ta sytuację.
Minęło sporo czasu od tamtego wydarzenia i nie mogę sobie  przypomnieć, jakie było pana pytanie? Czy mógłby pan mi je przypomnieć. Z załączonej treści wynika, że chodzi panu o E. G. White, ale nie pyta pan, o co chodzi?

 

Jedynie pisze pan:Powiem panu co jest najciekawsze. Najciekawsze jest to że gdy ostatnim razem byłem na pana stronie pierwszy raz miała ona 237 373 wyświetleń, uznałem to za znak. Dziś byłem u pana ponownie po dwóch miesiącach i wyświetleń było 242 788 - 2- nas dwuch + 4/27/88 to moja data urodzenia 

Szanowny Panie Kingaa, w dalszym ciągu nie rozumiem, co pan ma na myśli, konfrontując swoją datę urodzenia – 4/27/88 z wejściami do mego serwera w liczbie 242 788? Czy to rzeczywiście jest dla pana jakiś szczególny ZNAK!! Zatem proszę mi napisać, co ten szczególny znak dla pana oznacza? Mam też pytanie; Czy to pan odpowiada na zarzuty pod adresem E.G. White w załączonym pliku? Jeśli tak, to chciałbym go opublikować na  swym serwerze, aby można było skonfrontować pana wypowiedzi, z wypowiedziami  moimi z linku:
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/306-jakub-k-odpowiedz-z-cytatow-cz-1.html

 
Serdecznie pozdrawiam i życzę błogosławieństw Bożych w całym Nowym 2016 roku.

 

Jola w dniu 26,12,2015 - Napisała:
Witam i dziękuje  i niech Bóg błogosławi z Panem Jezusem i Duchem Świętym.

 Dziękuje za odpowiedź. Nie wiem Czy  obchodzi pan święta narodzenia Pana Jezusa na ziemi ,ale tak, czy nie, wciąż modle się abyśmy wszyscy wytrwali do końca biegu, i do celu, którym jest Pan nasz na tronie Jego.

 Od czasu,  gdy zadałam pytanie, nasunęła mi się, czy też może Duch Święty nasunął kilka odpowiedzi, które czy są prawdziwe, czy nie, uważam je za dość bliskie prawdy .

Najpierw przyszła odpowiedz 24 starców reprezentujących  czas doby 24 godziny, od zarania dziejów, dlatego są starcami  składającymi pokłon przed tronem. My mamy modlić się bez ustanku i też chwalić Pana bez ustanku.

Druga odpowiedz po dniach przyszła że 24 starców to  autorzy Starego Testamentu, chociaż badacze Pisma twierdza, że  było ich chyba   mniej, nie jestem tego  pewna. A wczoraj z kolei jeszcze  jedno pytanie mi się nasunęło : ile było  w Biblii? I właśnie znalazłam odpowiedz 99, ale z Panem Jezusem  jest ich 100:) Natomiast pośród tych wszystkich , królów izraelskich  było 23. Myślę sobie czy może jakaś pomyka? może było 24? Wtedy to również  miałoby sens. 24 starców rzuca korony przed tron Boży. :).To na razie tyle. Nie wiem czy już  pytałam ,czy pan może ma krewnych w Limanowej, bo ja stamtąd  pochodzę.   
Jolanta P

Wyznanie mojej wiary Cz.5

9. NOWONARODZENIE

Aby na nowo się narodzić, to stary człowiek musi umrzeć, a następnie zmartwychwstać do nowego bez grzesznego życia. Biblia to tak ujmuje w Rzym.6:4 >Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Ta myśl wzbogacona jest i w Kol.2:12 takim twierdzeniem. W raz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych.<  Chrzest przez zanurzenie jest więc początkiem nowonarodzenia. O tej chwili rozpoczyna się proces wzrastania w Jezusie Chrystusie. W 1 Liście do Jana 3:9 jest napisane: >Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził.<

Wyznanie mojej wiary Cz.4
7. CZŁOWIEK

Wierzę, że człowiek jest stworzony przez Boga w szóstym dniu tygodnia, jest koroną wszelkiego stworzenia.
O ile wszechświat i wszystko to, co się na nim znajduje zostało stworzone mocą Słowa Bożego Ps.33:6.9 BW> Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem, ust Jego całe wojsko ich. Bo On rzekł i stało się. On rozkazał i stanęło.< Ps.R.19 i104; A. Ap Paweł w Rozdz. 11:3 wyjaśnia Hebrajczykom, że przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk – ewolucji – moja uwaga, ale Słowem Bożym! Natomiast odmienną formą stworzenia jest człowiek. W 1Mojż.1:1-25. A Wiersz 26 odnośnie człowieka mówi:> Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi.< A zatem w jaki sposób człowiek został stworzony? Wiersz 27 sprawozdaje: > I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich.< Bóg w stosunku do człowieka nie mówi niech wyda ziemia istotę żywą wiersz 24, ale w 1Mojż.2:7 mowa jest o tym, że Bóg sam rękoma swoimi kształtuje postać człowieka z prochu ziemi, potem nachyla się nad nim i ustami swoimi tchnie w usta ukształtowanego człowieka, dech życia. W tedy człowiek stał się istotą – duszą żywą. Dlatego człowiek przewyższa wszelkie stworzenia ziemskie, nie może więc być starszym, ani młodszym bratem, psa kota, małpy itp. A tak niektórzy przyrównują się do zwierząt. Bóg jedynie powierza całą przyrodę człowiekowi by się nią opiekował i strzegł 1Mojż.1:28

Wyznanie mojej wiary cz.3

5. ŻYCIE

Bóg stwarzając wszystkie istoty żywe, stworzył je by żyli wiecznie, ale wieczność tą ograniczył warunkiem:1Mojż.2:17> Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz < Bóg powierzył Adamowi opiekować się zwierzętami i całą przyrodą - był on gospodarzem i ambasadorem nowo powstałej planety przed obliczem Boga. Ponieważ Adam nie potrafił sam siebie upilnować przed zwodzicielem, dlatego nie mógł w dalszym ciągu opiekować się zwierzętami i przyrodą, gdyż po przestępstwie Prawa Bożego, władzę nad planetą – ziemia, objął zwodziciel - zwany księciem świata tego.

Jan w 12:31 o nim pisze:Teraz jest sąd świata, teraz książe świata tego precz wyrzucony będzie. Od momentu powstania grzechu wszystkie istoty żywe umierają i obracają się w proch. Ale dzięki Jezusowi, który był posłuszny woli swego Ojca w przestrzeganiu Prawa Bożego, przezwyciężył grzech, płacąc za niego swoja śmiercią, zgodnie z  wyceną  wykupu grzesznika od śmierci wiecznej. Dzięki temu każdy grzesznik otrzymał dar łaski Ef.4:7 i dzięki tej łasce możemy otrzymać życie wieczne Ef.1:7. W Rzym.6:23. Napisano: Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. Ap. Paweł w Rzym 5:19 mówi: >Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznymi, tak też przez posłusznego jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia.<  Każdy człowiek otrzymał łaskę, bo na ziemi niema ani jednego sprawiedliwego zgodnie z tym, co mówi Ap. Paweł w Rzym. 3:10.12; Ps. 14:1-3.  Dlatego dzięki łasce, każdy może na nowo się narodzić i żyć wiecznie. Jan w 6:40 tak to widzi: A to jest wola Ojca mego, aby każdy kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym.

Wierzę więc, że życie każdego ma swój czas w łasce. Biblia o tym mówi w  Ps. 90:10 tak: > Życie nasze trwa lat 70, a gdy sił stanie lat 80, a to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój. Gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy< Życie nasze jest czasem łaski darowanej nam przez Boga, abyśmy żyli w bojaźni Bożej. Izajasz 42:6-7 i w 49:6 Bóg mówi do narodu powołanego: >.…ustanowiłem was światłością poganom, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi; Dz. 13:47-48 < A Ap. Paweł w 1Kor. 15:34 upomina: > Opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie; albowiem niektórzy nie znają Boga; dla zawstydzenia waszego to mówię.< Łaska jeśli nie zostanie wykorzystana na wyzbycie się grzechu nie gwarantuje nam życia wiecznego. Nawoływanie proroków Starego jak i Nowego Testamentu są w dalszym ciągu aktualne i bardzo ważne w naszym życiu. Prorok Ezechiel w 18:31-32 > zachęca tymi słowy: Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko Mnie, i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha! Dlaczego macie umierać..? Gdyż nie mam umiłowania w śmierci umierającego, mówi Wszechmogący Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie.< Żyd.10:19-22; Jak. 4:8; 5:8; 1Piotr 3:14; Gal. 4:6; Ef. 3:17; Kol. 3:15