Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
808944
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Od: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Do: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dnia
Witaj Janku!
1. Jak rozumiesz Hebr. 12, 23-” i do duchów ludzi sprawiedliwych?..”·
2. Jak rozumiesz otchłań z Ap. 20,1.2? W Ap 9, 2 czytamy o studni otchłani, czyli istnieje gdzieś jakaś otchłań?
2P2, 4 demony w otchłani. Mar. 5, 10 demony proszą Jezusa żeby nie wrzucił ich do otchłani. Dlaczego adwentyści sadzą, że otchłań to ziemia w stanie chaosu. W takim razie jak wyjaśnić podane wyżej wersety o istnieniu otchłani? Pozdrawiam

Od Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Do Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dnia 19.02.2011
Witam Cię serdecznie.
 W pytaniu 1 -pytasz jak rozumiem tekst z Żyd.12,23 W którym występują duchy sprawiedliwe i doskonałe. Temat ten częściowo omawialiśmy w poprzednich naszych listach, niemniej chciałbym go przedstawić w nieco inny sposób. Wiemy, na podstawie poprzednich dyskusji, że istoty żywe posiadają trzy elementy: ducha, duszę i ciało. 1Tes.5,23. Ponieważ wyjaśnialiśmy każdy z wyżej wymienionych elementów nie będę odnosił się do duszy i ciała, ale tylko do ducha.  Wyrażenie w Biblii „duch” ma przynajmniej dwa znaczenia.
=1. Jako energia życiowa do życia cielesnego jak i duchowego
- Do życia cielesnego: 1Moj?2,7 BG Przy stworzeniu Adama, Bóg „Tchnął w oblicze jego dech żywota i stał się człowiek duszą żyjącą” Duch Boży ożywia materię i staje się człowiek duszą – istotą żywą. A więc w tym znaczeniu wyrażenie „duch” odnosi się do tchnienia, energii życiowej do ożywienia duszy – człowieka. Dz.2, 41- „dotyczy duszy, jako ludzi posiadających własną wolę i inteligencję.
- Do życia duchowego: Biblia podaje też inne znaczenie „ ducha” i mówi: Jan 4, 24 „ Bóg jest duchem” a więc w tym wypadku, wyrażenie „duch” odnosi się do osoby duchowej nie widzialnej. Takimi duchowymi osobami są też aniołowie usługujący Bogu jak i ludziom 2Mojż.23,20.23; Dan.3,28; 6,22; Jan 20,12. Wiemy też z Biblii, że są też aniołowie źli. Zwani są oni duchami zwodzącymi, diabelskimi itp. Ob. 16, 13. Znając pobieżnie znaczenie wyrażenia „duch” możemy teraz odnieść się do wersetu z Hebrajczyków 12, 23 w którym czytamy: „ Do walnego zgromadzenia, i do zebrania pierworodnych, którzy są spisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów sprawiedliwych: „ Wyrażenie „ i do duchów sprawiedliwych” odnosi się do aniołów dobrych, sprawiedliwych, usługujących. Werset ten wylicza wszystkie istoty niebieskie znajdujące się na walnym zgromadzeniu. Są tam: Ci, którzy znaleźli się dzięki zapisom w księdze życia – ludzie zbawieni, Bóg Ojciec, Sędzia wszystkich i aniołowie sprawiedliwi, którzy trwali zawsze przy Bogu.
W pytaniu 2- pytasz jak rozumie otchłań z Ob.20, 1-2; ob.9, 2; Marek 5,10?Przeczytajmy wszystkie te wersety z BG.  Jako wstęp na wyjaśnienia tego tematu chcę przeczytać w pierwszej kolejności tekst z Ob.12, 9 „ I zrzucony jest smok wielki, wąż on starodawny, który się zwie diabłem i szatanem, który zwodzi wszystek okrąg świata: zrzucony jest na ziemie, i aniołowie jego z nim są zrzuceni”, Gdy to wydarzenie miało miejsce, ziemia była: „niekształtna i próżna i ciemność była nad przepaścią, a Duch Boży unosił się nad wodami 1.Mojz?1,2  A więc z tych dwóch tekstów wiemy już, że przepaścią otchłanią jest nasza ziemia w stanie pustkowia, na której nic niema. Dlatego na takiej ziemi zostanie związany szatan w czasie powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa: Ob.20, 1-2 „ I uchwycił Smoka, Węża starego, który jest diabeł i szatan i związał go na tysiąc lat (w.2)”
Natomiast tekst z Ob.9, 1-2 tak mówi: „I zatrąbił piaty Anioł, i widziałem, że gwiazda spadła z nieba na ziemię i dano jej klucz studni przepaści (w.1)”  Z tego tekstu wynika też, że studnią tą jest nasza ziemia, na której ukazuje się dym ( po zrzuceniu na ziemie gwiazdy), jakoby dym z pieca gorejącego.
Marek 5, 10 „ I prosił Go bardzo, aby ich nie wyganiał z tej krainy” W tym natomiast tekście nie ma mowy o tym, że demony proszą Jezusa, aby ich nie wrzucał do otchłani, tylko nie wyrzucał z tej okolicy, krainy.
2Piotra 2, 4 „ Albowiem, jeśli Bóg Aniołom, którzy zgrzeszyli, nie przepuścił, ale strąciwszy ich do piekła, podał ich łańcuchom ciemności, aby byli zachowani na sąd” Wyrażenie „ strąciwszy ich do piekła” ma to samo odniesienie, co mówi Jan w Ob.9, 2 – strąceni na ziemię, a nie do miejsca, w którym będą smażyć ludzi grzesznych. Jeśli chcesz zapoznać się z tematem piekła przesłuchaj plik, który ci wysyłam. 
Konkludując wyżej wymienione teksty chciałbym podkreślić, że wyrażenie otchłań i piekło, któremu protestanci jak i katolicy przypisują miejsce wiecznych męczarni Biblia nie zna, a nauka w tym temacie dla Jezusa i Apostołów była nauką obcą. 

        

Od Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Do Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dnia 19.02. 2011
Witaj Janku! Dziękuję za odpowiedzi. Chciałbym się do nich ustosunkować.
1.Sprawa Hbr,12,23.W niektórych przekładach (BT,BW)pojawia się słowo "ludzi" i tak się tłumaczy- "do duchów ludzi sprawiedliwych". W oryginalnym tekście słowo" Ludzie" nie występuje. Stąd poprawnie BG, BB tłumaczy " do duchów sprawiedliwych i doskonałych". Twoja odpowiedź jest poprawna. Biblia uczy o duchach zwodniczych(demonach) MK1,27;Łk4,36 itd., ale także o duchach sprawiedliwych(aniołach Bożych)Hbr.1,6
2.Sprawa otchłani. Prawdą jest, że w Mk 5,10 jest mowa o wyrzucaniu z okolicy a nie z otchłani, ale Łk 8,31(a mowa jest o tym samym co w MK) wspomina o wyrzucaniu z otchłani. I pojawia się tam to samo słowo co w Ap20,3.Dodajmy jeszcze tekst z Judy 6.Jakoś nie pasuje to do ziemi. Pozdrawiam
Od:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  z dnia 21.02.2011
Witam!
W twym ustosunkowaniu się do 2 pytania w sprawie „ otchłani” wyczuwam, że w dalszym ciągu masz wątpliwości. Mój komentarz w spawie „otchłani” był krótki, i być może niewystarczający, aby można było, to wyrażenie dogłębniej zrozumieć i dlatego wysłałem ci plik z wywiadu na temat „ piekła”, w którym można odnaleźć wszystkie cztery oryginalne wyrażenia greckie, które odnoszą się do tłumaczeń polskich, jako „piekło, otchłań, Hades itp.”. Powróćmy, więc, jeszcze raz do niektórych tekstów.
2Piotr 2,4 W oryginale tego tekstu znajduje się greckie słowo„ Tartaros” , które w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej przetłumaczono jako Piekło. Natomiast w Biblii 1000-lecia, jako „ ciemne miejsce Tartaru”, co w znaczeniu greckim oznacza miejsce pod chmurami, czy też Hades, jako miejsce przebywania nieczystych duchów, duchów zwodniczych.  W liście do Judy 6 dokładnie jest określone miejsce gdzie przebywają te duchy. Znajduje się ono wysoko, pod chmurami. Tegoż miejsca nie możemy, kojarzyć, jako piekła, w którym zmarzły się grzeszników. W Łukaszu 8, 31 BG jest napisane, „ aby im nie rozkazywał odejść w przepaść” natomiast BT tak oddaje tą myśl, „aby im nie kazał odejść do czeluści”.
Wyrażenie „ przepaść i czeluść „ ma identyczne znaczenie, co Hades i Otchłań. Gdy Jezus przepędzał zbuntowanych aniołów z nieba, to przepędził ich do otchłani, w przepaść pod chmurami, gdzie panowała ciemność. Ziemi w tym czasie jeszcze nie było ukształtowanej 1Mojż.1,2. „Była bezładem i pustkowiem a ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód” Dopiero zjawili się oni na ziemi, gdy została ukształtowana i przeznaczona na zamieszkanie dla stworzonych istot. Jednak panami, tej ziemi stali się dopiero po odebraniu jej Adamowi i Ewie poprzez zwiedzenie ich i od tej chwili mieszkaniem ich stała się ziemia a nie miejsce pod ciemnymi chmurami. Biblia na ten temat tak mówi: Ob.12, 12 „ Biada mieszkańcom na ziemi i na morzu, iż stąpił diabeł do was, mając wielki gniew” Oni są książętami, panami tej ziemi. Jana 12,31. Dlatego, legion, który opanował człowieka i który został z niego wyrzucony prosi Jezusa, aby pozwolił im pozostać na ziemi i nie wyrzucał ich do miejsca, z którego przyszli i opanowali ją i aby nie musieli zmieniać miejsca swego przebywania. Drugie znaczenie wyrażenie słowa ( przepaść – czeluść) z tekstu  Łukasza 8, 31 można przyjąć za identyczne literalne znaczenie. Znaczy to, że demony proszą Jezusa, aby nie wrzucał ich w przepaść, otchłań, w którym musieliby pozostać aż do sądu ostatecznego. Proszą, więc aby mogli wejść w świnie, z których można łatwo się wyzwolić. Przebywanie na stałe w ciemnościach pod chmurami, czy też w otchłani morskiej było by zmianą krainy stałego pobytu bez prawa powrotu na ziemię. Dlatego jak byśmy nie rozumowali te wyrażenie, to przyjąć musimy, że wypowiedź w tym temacie Marka 5, 10 jak i Łukasza 8, 13 są sobie równe i maja te same znaczenie. Inaczej być nie może, bo głównym autorem ich wypowiedzi jest ten sam Duch Święty, a On sam sobie nie morze zaprzeczać i nie może być skłucony.