Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
808928
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima


W żydowskim roku religijnym występowały siedem głównych świąt ceremonialnych związanych z okresami pór roku.
A. Wiosna
W okresie tym obchodzono cztery szczególne święta. Są to: Pascha, Przaśniki, Pierwociny, ·Pięćdziesiątnica. Wszystkie cztery święta są też ściśle powiązane z kalendarzem rolniczym gdyż trwają w okresie żniw jęczmiennych (marzec-kwiecień) 3Mojż.23, 1-13.
Święta wyżej wymienione rozpoczyna PASCHA –w dniu 14 nisan na początku żniw jęczmiennych, a po wieczerzy paschalnej w dniu 15 nisan święto PRZAŚNIKÓW, które trwa siedem dni. W następnym dniu Przaśników - 16 nisan rozpoczyna się Święto PIERTWOCIN, w którym po zżęciu pierwszego snopa jęczmiennego przynoszono go do świątyni, by go potrząsać przed obliczem Pana 3Moj23,10-11. Święta Przaśników i Pierwocin są świętami ściśle z sobą związane. Po pięćdziesięciu dniach od momentu podniesienia pierwszego snopa nastaje święto PIĘĆDZIESIĄTNICY.
Symbole i wypełnienie w wyżej wymienionych sabatach

1. Pascha
Po raz pierwszy
obchodzona była w Egipcie w czasie Wielkiej Nocy, w której naród Izraelki oczekiwał wyzwolenia z niewoli egipskiej (2Mojż.12,1-28). Wiersz 6-8 mówi „ Czternastego dnia miesiąca zabije „ Baranka całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu. I wezmą z jego krwi i pomarzą oba odrzwia i naproże w domach, gdzie go spożywają. Mięso jego upieczone na ogniu spożyją tej nocy” Baranek symbol Jezusa Chrystusa, który umiera na krzyżu Golgoty po to, by wyprowadzić ludzkość z niewoli grzechu, a Jego krwią niewinną i bezgrzeszną, oczyścić nas z naszych nieprawości i odkupić z niewoli grzechu i wiecznej śmierci. Symbol Baranka, jego śmierci i przelanie krwi urzeczywistniły się w Jezusie Chrystusie dokładnie w dniu 14 nisan 1Kor. 5,7; 1Piotr 1,19-20
2. Przaśniki, Choć nazwa ta nie występuje w Nowym Testamencie, to jednak maca ( chleb pieczony bez kwasu), który był spożywany w wielkiej nocy 2 Mojż.12,8.18,W Biblii w Starym jak w Nowym Testamencie występuje. Chleb przaśny, jest  symbolem i cieniem na przyszły chleb, o którym Jezus mówi, że jest ON chlebem żywota. Jan. 6, 35  Później Jezus o tym mówi w czasie ostatniej wieczerzy paschalnej Mat. 26, 26. W czasie paschy spożywano chleb bez kwasu, który jest symbolem grzechu. Dlatego, w 2Mojż. 19-20, Jest powiedziane, że w dniu paschy domy powinny być bez kwasu – grzechu, i w czasie upamiętnienia śmierci bezgrzesznego baranka w Wieczerzy Pańskiej, powinniśmy spożywać chleb przaśny, bo ciało przaśne jest symbolem ciała Jezusa Chrystusa. Jana 6, 51; Przepowiednia o przaśnym chlebie wypełniła się dokładnie w dniu 15 nisan, w którym to dniu bezgrzeszne ciało Jezusa odpoczywało w grobie, w paschalny sabat zgodnie z przykazaniem Mar.15, 42; Jana 19, 31; 20, 1
3. Pierwociny
Pierwszy snop jest symbolem i cieniem na przyszłe zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, o którym czytamy: Dz.26, 23. Jezus, jest pierwszym, który powstał z martwych… 1Kor.15, 23. Wraz Jezusem powstał też pierwszy snop żniwny z Jego pracy zbawczej, który tak jak w Starym Testamencie został zabrany do Świątyni niebieskiej przed oblicze Ojca. W Mat 27, 52 tak jest napisane „ I wyszli z grobów po Jego zmartwychwstaniu i weszli do świętego miasta i ukazali się wielu” Ten symbol przedstawiany w Starym Testamencie spełnił się dokładnie w dniu 16 nisan - w pierwszym dniu po sabacie - w niedzielę. Mar. 16, 1-6.
4. Pięćdziesiątnica

Święto pięćdziesiątnicy obchodzone w Starym Testamencie: 2 Mojż.34,22; 3Mojż. 23, 15-21 Rozpoczyna się w czasie pierwszych dni żniw pszenicznych. Rozpoczynają się one po siedmiu tygodniach od momentu żniw jęczmiennych. Jest to, więc święto tygodni – pięćdziesiąt dni licząc od następnego dnia paschy, czyli od momentu zżętego pierwszego snopa jęczmiennego, który został wniesiony do świątyni Pańskiej. 3Mojż, 23, 10-11.  Symbol objawiony w święcie PIĘĆDZIESIĄTNICY przenosi nas do ważnego czasu, który ma się wypełnić po okresie pięćdziesięciu dniach od momentu zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Jest to czas, o którym Jezus mówił jeszcze za życia Jan. 15,26; 16,7;  I powtórzył to, po zmartwychwstaniu Łuk.24,49; Dz. 1, 4. Ten Starotestamentowy symbol wypełnił się dokładnie w pięćdziesiątym dniu po zmartwychwstaniu Zbawiciela. Biblia te wydarzenie tak opisuje w Dz. 2, 1-4 „ A gdy nadszedł dzień Zielonych Świat, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch podawał.” Od tego czasu rozpoczyna się głoszenie Ewangelii wszystkim narodom w mocy Ducha Świętego. A po kazaniu Piotra zostaje nawróconych około trzech tysięcy ludzi Dz.3, 39-41. Po śmierci Szczepana i nawróceniu Saula, Ewangelia dociera do pogan w ich narodowych językach.
 Wszystkie święta Starotestamentowe mają swe odniesienia do przepowiedni obrazowanych i te się urzeczywistniły – wypełniły w oznaczonym czasie. Pierwsze cztery powiązane są z proroctwami mówiącymi o przyszłym Mesjaszu począwszy od momentu zaistnienia grzechu, do narodzin Jezusa, śmierci, wniebowstąpienia i zesłania Ducha Świętego.

B. JesieńW okresie jesieni po zbiorach owoców z winogron i oliwek, które trwają w miesiącu hebrajskim Elul (sierpień-wrzesień) obchodzono pozostałe trzy ważne święta: Trąbienia, Dzień Pojednania, i Namiotów. W okresie święta Namiotów celebrowano zakończenie żniw zbieraniem winogron, oliwek, daktyli, fig i pozostałych owoców w miesiącu Tiszri ( wrzesień-październik)
5) Trąbienie - w czasach w starożytnych odgrywało bardzo ważną rolę. Na głos trąby ruszano do boju. Trąbieniem ogłaszano jakieś ważne wydarzenie, prawo i przesłanie. Sędz.7,18; Joz.6,5: Dan. 3,5; 4Mojż. 10, 1-10. Trąbienie jest, więc też symbolem pobudzenia, ogłoszenia ważnych wydarzeń w życiu i działalności całego Kościoła Bożego, tego w Starożytności jak w czasach nowożytnych. Święta jak i czynności obrzędowe związane są ze świątynią jak i obrzędami w samej świątyni. Związane były też z głosem trąb, które symbolem przenoszą nas do wydarzeń, które miały się wypełnić w przyszłości. I tak trąbieniem takim, możemy nazwać przebudzenie i nawoływanie do powrotu studiów starych ksiąg, w wyniku, czego rozpoczęto czytanie Biblii i przebudzenia religijnego w XIV wieku, które zostało nazwane reformacją w całej Europie. Mimo wielkiego pobudzenia religijnego w okresie reformacji, z czasem zapał reformatorów zostaje spowolniony. Następuje powolne usypianie reformatorów z dziesięciu państw Europy Zachodniej. Gdy dziesięć panien spoczęło w spowolnionym rozwoju (Mat. 25, 1. 5) Wtedy głośny głos drugiej trąby zaczyna brzmieć nie w Europie, ale w dalekiej Ameryce, w śród tych, którzy na skutek prześladowań uciekli do pustego, mało zaludnionego kraju. Z nich to wywodzą się Adwentyści Dnia Siódmego, którzy zaczynają „trąbić” - głosić prawdę o dniu pojednania przedstawioną symbolicznie w kulcie religijnym narodu żydowskiego. (4Mojz. 10,10; Rzym. 5, 10-11; Kol.1, 20-22) Głoszą o Jezusie, jako Jedynym pośredniku i kapłanie, który rozpoczął służbę w świątyni niebieskiej (Żyd. 8, 1-2; 9, 11-12. 19). Głoszą o rozpoczętym sądzie Ob. 14, 6-7, O Powtórnym przyjściu Jezusa i o wyjaśnieniu zapieczętowanego proroctwa na czas końca, który rozpoczął się od 1844 r. zgodnie z proroctwem o 2300 wieczorach i porankach Dan.8,14; Dan.12,4.
Symbol trąbienia ma, więc wypełnienie w rozpoczętej reformacji i zakończy głoszeniem trój- anielskiego poselstwa, głoszonego przez Adwentystów Dnia Siódmego, które trwać będzie do samego powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa.
6
.Dzień Pojednania
Dzień Pojednania u Żydów (3Mojż. 23, 27-32), Jest też dniem sądnym, w którym Najwyższy kapłan wchodzi do Świątyni przed oblicze Boże, aby wstawiać się za narodem świętym – odłączonym, do służby i kapłaństwa. Dla tegoż narodu jest to czas na ostatnie pokutne modlitwy i kto nie ukorzy się w tym czasie będzie wytracony (w.27-28).Wypełnienie tego symbolu wypełniło się zgodnie z proroctwami w chwili, wstąpienia Jezusa Chrystusa, jako Najwyższego Kapłana według porządku Melchizedeka do Świątyni Niebieskiej Dan. 7, 9-10;
8, 14, W której rozpoczyna się I faza sądu Ob.11, 18-19 Jest to urzeczywistnienie symbolu występującego w świątyni Starotestamentowej. Szerszy opis tegoż wydarzenia znajdziesz w linku:
1) http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/141-c-d-pytania-i-idpowiedzi-cz7.html
2) http://konfrontacje.com.pl/artykuly/studyjne/64-biblijna-nauka-o-sadzie.html

7) Święto namiotów
Jest ostatnim świętem ceremonialnym,
w którym dziękowano Bogu za błogosławieństwo, prowadzenie i obfite zbiory. 3Mojż.23, 39-43. Jest to też, święto na upamiętnienie wyprowadzenia narodu izraelskiego z niewoli egipskiej i tułaczce po pustyni przez 40 lat.
 (w. 43) Ta symboliczna zapowiedź w przeciwieństwie do poprzednich sześciu, ma się wypełnić dopiero w przyszłości w wielkim ostatecznym żniwie ziemi, które dokonane będzie przez Pana Panów i Króla Królów – Jezusa Chrystusa przy powtórnym swym przyjściu. O tym wydarzeniu piszą ewangelie Starego jak i owego Testamentu. Mat.13, 39.43; 24, 31; Mat. 8, 11; 3, 12; Łuk.13,28-28; Ob.7, 9-17; Ob.14, 14-16; 19, 6-9; Jak.5,7-8; Joel, 2, 1; Mal. 3,18-19