Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
798112
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

 

 Jeden z internautów w dniu 16, 03, 2013-03-19 napisał: ·Witaj Janku! Przepraszam, ale ze względu na brak czasu nie będę w stanie uporządkować i przesłać ci całej rozmowy, dlatego zaznaczyłem w ostatnim mailu, że będzie to fragment rozmowy. Starałem się uporządkować przesłane pliki na zasadzie zarzut i odpowiedź. Oczywiście, że niektóre są oderwane z kontekstu. Dopowiem tylko, że nasza dyskusja dotyczyła pochwycenia. To był główny temat. Wokół niego krążyliśmy dotykając takich zagadnień jak:
1.24 Starców, kim są? Dlaczego są w niebie?
2.Oblubienica Jezusa. Kim jest? Czy jest to Nowe Jeruzalem? A może Kościół?
3.144000 Czy są to literalni Żydzi czy duchowy Izrael?
4.Trąba w Tm. 24 I trąba w 1Tes.4, 16N To ta sama trąba czy dwie różne trąby, czyli inne wydarzenia?
5.Dn 9, 24n
6.Przyjście Jezusa ze świętymi i aniołami w kontekście 1Tes3, 13 i 2Tes1, 7·Pozdrawiam. Czekam na twoje uwagi.

 

 

Witaj
Tematy w twoim liście są ciekawe i ze względu, że miałem podobne pytania od innych internautów będę chciał je umieścić w swym serwerze pod tytułem „Rozważania”. Będzie to jednocześnie odpowiedzią wszystkim tym, którzy interesują się poruszonymi zagadnieniami.  Zatem jak mamy je rozumieć?
 

= Ad, 1/1 Kim są osoby zaliczone do 24 starców?
Czy Biblia mówi coś więcej na temat Rady Starców? Aby wyjaśnić, kim są „ starsi”, którzy w Apokalipsie nazwanej są „ Starcami” musimy sięgnąć do Starego Testamentu i zapoznać się, czy tacy występują i czy rzeczywiście chodzi tu o wiek, czy o stanowisko, które pełnią. W każdym mieście izraelskim występują osoby „ Starsze”.  Zapoznajmy się z następującymi wersetami: 2Mojz.3:16; 12:21; 24:1; 3Mojż.4:14; 5 Mojz.19:12; 21:2; 25:7-8; 31:9; Rut. 4:9; 2Król.6: 32 Przeczytaj wszystkie wersety, aby się dowiedzieć, jakie funkcje pełnili Starsi z Izraelu. Są to czynności związane z przestrzeganiem prawa i dobrych obyczajów nadanych przez Boga a spisane przez Mojżesza dla narodu, którego Bóg wybrał do misji w tym świecie. Dlatego zawsze, gdy wychodzi prawo są oni, obok kapłanów, i są jego posiadaczami, Często biorą udział w rozprawach sądowych. Udzielają porad prawnych przy bramie w Jerozolimie. (5Mojz.25:7) itp.. Do rady starców wybierano ludzi starszych, wiernych Bogu i posiadający pewne doświadczenia życiowe.  W śród nich są książęta, ludzie wykształceni, ale też i z pospolitego ludu. Za Jezusa też występowali starsi, ale Biblia przedstawia ich w negatywnej postaci, np. w czasie sądu Jezusa. Bóg pragnął, aby Jego lud, którego wybrał i do którego się przyznaje, że jest Jego Panem i Królem, stanowił przedsionek nieba, w którym będzie panował ład i porządek na wzór niebieski. Stało się jednak inaczej. Śluby z Bogiem zostały zerwane w wyniku, czego wszystko to, co Bóg przyobiecał nie mogło być spełnione.

=Ad1/2, Kim są owi 24 starców w Niebie?
Biblia dokładnie tego nie wyjaśnia i nie wiemy skąd oni pochodzą, czy z ziemi, czy z innych planet. Nie wiemy też czy liczba 24 jest liczbą literalną, czy symboliczną. Wiemy też nie wiele o ich działalności w niebie. Przeczytajmy: Ap.4:3 mówi o tronie Bożym, wokół którego znajdują się 24 starców (w.4) Siedzących na swych tronach. Na głowie posiadają złote wieńce i są odziani z białe szaty. W czasie uwielbienia Tego, Który był, Który jest, i Który przychodzi (w.6), Wtedy upadają oni przed tym, który siedzi na tronie oddając mu pokłon, zdejmują swe korony i rzucają je przed tronem (w.10), Mówiąc, że tylko On Jezus jest godzien chwały, czci i uwielbienia, bo to On stworzył wszystko, a dzięki Jego woli wszystko istniało i zostało stworzone. Ap. 5:6 mówi, że obok tronu są cztery zwierzęta z okręgiem starców, w którym stoi Baranek jakby zabity (w.6). On podchodzi do Tego, który siedzi na tronie, bierze księgę (w7) i wtedy 24 starców upada przed Barankiem. Mają oni harfy i złote czasze kadzideł, które są modlitwami świętych.(W.8). Zaczynają śpiewać nową pieśń: Godzien Jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć. Bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią swoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu. I uczyniłeś ich Bogu królestwem i kapłanami. (W.9-10) Starcy upadli i oddali pokłon (w14) To jest wszystko, co mówi Biblia o 24 starcach. Czy z tej wiedzy możemy określić, kim oni są i skąd pochodzą? Ja bynajmniej nie odważyłbym się odpowiedzieć definitywnie na to pytanie. Jednak, gdy zaczniemy rozważać całe rozdziały 4 i 5 Apokalipsy, możemy przypuszczać, ale tylko przypuszczać, że mogą to być osoby z ziemi, gdyż mają korony zwycięstwa na swych głowach. Ale w tym wypadku istnieją wątpliwości i pytanie: Czy zwycięstwo to dokonało się na ziemi? Czy może na innych planetach, na których przedstawiciele tych planet nie zgrzeszyli tak jak nasi pierwsi przodkowie? A może to są zwycięzcy, którzy obok Jezusa walczyli z Lucyferem i jego aniołami w niebie? Wątpliwości jest wiele!
Po zatem wiemy z tych rozdziałów, że akcje opisujące wydarzenia, w których biorą udział 24 starców odbywają się po zmartwychwstaniu Jezusa, który staje się kapłanem według porządku Melchizedeka Żyd:5:6; 6:20. Przepuszczać, więc można, ale tylko przepuszczać, że mogą to być przedstawiciele z ziemi. Czy mogą to być Mojżesz, Enoch, Eliasz i ci, którzy powstali z martwych w czasie zmartwychwstania Jezusa?(Mat.27: 52-53), uzupełniając liczbę do 24 osób? Ale i w tym przypadku występują wątpliwości. W Ap.5:8 Jest napisane, że 24 starców posiada czasze z modlitwami świętych. Z tego wynika, że 24 starcom powierzono gromadzenie wszystkich modlitw świętych i przechowywanie ich w czaszach. Są to modlitwy zanoszone do Boga od czasów Adama i Ewy aż do czasu rozpatrywania życia każdego człowieka w czasie sądu? Wniosek, więc jest jasny. Starcy w licznie 24, musieli być w niebie przed Adamem i Ewą. Po zatem Apokalipsa opisuje wydarzenia po czasie sądu. Jest to wyrażone w treści pieśni, którą rozpoczynają śpiewać 24 starców, a potem do nich dołącza się wielki tłum w(11-14) Wiersz 10 pisze: „I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i będą królować na ziemi” Wyrażenie słowa: „ Uczyniłeś z nich”, – kiedy? Niewątpliwie w czasie orędowniczej służby Jezusa w Niebie. Z treści pieśni śpiewanej nie wynika, że 24 starców zostało wykupionych krwią Baranka. Pieśń mówi o narodach ludach i językach a nie o 24 starcach (Ob. 5:9). Nie wiemy, więc, czy ich życie było rozpatrywane na sądzie. A jeśli tak, to nie wiemy też czy to oni stanowią Oblubienicę wykupioną z ziemi. Ponieważ rozdziały 4 i 5 opisują wydarzenia po służbie Jezusa, jako Kapłana i po sądzie należy przypuszczać, i tylko przypuszczać, że mogą oni pochodzić z innych planet a nie z ziemi. Z tych też powodów nie możemy jednoznacznie wypowiedzieć się za jedną jak i za drugą opcją. Wiemy natomiast, że po zakończeniu służby Jezusa w niebie jako najwyższego kapłana według porządku Melchizedeka, przychodzi On po raz trzeci na naszą ziemię, wraz z całym tłumem z Ob.5:11 Jan w Ob.21: 2-3 pisze o tym jak nowe miasto Jeruzalem stępuje na odnowioną ziemię wraz ze zbawionymi, podkreślając, że wraz z nimi jest Jezus, który zamieszka w śród nich. Skąd wiemy, że wśród nich Jest Jezus? Wiersz 3 mówi: Oto Przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi.Kto przybywa w Przybytku – świątyni? I kto jest Tym, o którym mówi Jan?. Czysz potrzeba więcej dowodów?

=Ad, 2/1 Kim jest oblubienica.? Jest
symbolem kobiety grzesznej, w której zakochuje się Oblubieniec do tego stopnia, że poświęca swoje życie, aby ją zbawić ratując od śmierci wiecznej. Oblubienicą, więc jest każdy grzesznik, który dzięki śmierci Jezusa zostaje przyjęty do grona dzieci Bożych. Są nią ludzie, którzy przyjęli wszystkie nakazy prawa Bożego przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie od Adama aż do potopu, a potem przez Abrahama i jego synów Izaaka i Jakuba. To z tą kobietą – Oblubienicą, Bóg bierze ślub, ślubując jej wierność. 2Mojż. 19:1-8; 24:6-8. Gdy Izrael zdradza swego Boga i udaje się za bałwochwalstwem, ślub zostaje zerwany i zawarty z innym narodem, który dzięki Jezusowi zostaje zaliczony do potomstwa Abrahamowego Gal.3:29. Od tej pory nie liczy się ciało, ale Duch, który oba te narody łączy w jeden naród i jedno ciało Chrystusowe stanowiąc jedną oblubienicę. Iz.61:10-11; Izaj.62:4-5.

=Ad 2/2 Czy może nią być nowe miasto Jeruzalem? Nie! Miasto nie może być Oblubienicą, ale ci, co tam się znajdują. Biblia mówi, że miasto zstępuje z nieba od Bogaprzystrojone jak Oblubienicazdobna w klejnoty dla swego męża.  Ob.21:, 2 Co zdobi to miasto? I czym są te klejnoty? Odpowiedź mamy w wierszu 3, który mówi: „Oto Przybytek Boga z ludźmi” Ozdobą nowego miasta jest Jeruzalem, Przybytek – Kościół, w którym przebywa Bóg i Baranek. A klejnotem tego miasta są ludzie, którzy zostali wybawieni, wykupieni z przestępstwa prawa Bożego, świętą krwią niewinnego Baranka. 

=Ad2/3 A czy Kościół może być tą Oblubienicą
?  Zależne jest to od tego, co rozumiemy przez Kościół i miasto. Jeśli przyjmujemy miasto czy też Kościół, jako budowle to na pewno nie będą one Oblubienicą. Dlaczego? Bo jeśli mówimy o Oblubienicy, to zawsze dotyczy to ludzi, którzy zostali wykupieni krwią Jezusa. A rozlanie krwi Jezusa dokonało się na ziemi, a nie w niebie. Dlatego nie mogą Nią być aniołowie ani inne stworzenia Boże, które nie popadli w grzech np. z innych planet. Oblubienica pochodzi z ziemi. Jeśli mówimy o Kościele, jako ludziach, to wówczas Kościół wyrażony w takim pojęciu jest Oblubienicą.

=Ad 3 Czy liczba ludzi 144000 pochodzą z Izraela literalnego, czy duchowego? Jeśli zagadnienie to rozważać będziemy literalnie to liczbę 144000 zaliczymy do Izraela literalnego, bo przecież tak jest napisane w Ob.7: 4-8 W wierszach tych jest wymienionych 12 pokoleń Izraela literalnego. Ale czy to jest rzeczywistą prawdą? Każde wymienione imię rodowodu Izraela ma inny charakter, zachowanie jak i postępowanie. Biblia nie wiele czasu poświęca w omówieniu charakteru każdego z nich. Ale możemy zauważyć jak niektórzy bracia Józefa zachowują się w momencie sprzedaży go do Egiptu i potem, kiedy dziedzictwo Abrahama zostało podzielone po między dwanaście pokoleń. Izrael, jako naród, znany jest nam z opisów Biblijnych, który przedstawionych jest w negatywnej postaci w wyniku, czego został pozbawiony błogosławieństw Bożych i ostatecznie odrzucony. Zatem czy rzeczywiście w tym wypadku chodzi o ten naród? Czy Apostoł Jan pisząc o pieczętowaniu 144000 miał na myśli literalnego Izraela? Nie wydaje mi się. Dlaczego? Bo idąc po linii rozważania literalnego dochodzimy do absurdów. W Ob.14 rozdziale przedstawiono, jakie cechy posiada liczb 144000 opieczętowanych. Wiersz 4-5 mówi: „To są ci, którzy z kobietami się nie splamili, bo są dziewicami, ci, który Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie, ci z pośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i Baranka. A w ustach ich kłamstwa nie znaleziono, są nienagannymi.” Czy chodzi tu tylko o mężczyzn, którzy zostali zaliczeni do grona 144000? I tych, tylko tych, którzy życie swoje spędzili w celibacie? Proszę zwrócić jeszcze na inną rzecz wymienioną w tym cytacie. „ To są ci, którzy z kobietami się nie splamili” – odnosi się do mężczyzn. Dlaczego się z kobietami nie splamili? Bo są dziewicami. Czy mężczyzna może być dziewicą? Jeśli rozważać tą wypowiedź będziemy literalnie to na pewno nie! Ale jeśli symbolicznie to na pewno tak! Bo Kościół może być dziewicą, jeśli nie wchodzi w związki z innymi odstępczymi Kościołami. Tylko na podstawie jednego wersetu dochodzimy do wniosku, że przyjmując interpretację literalną tego, co przedstawione jest symbolicznie, jest absurdem nie do przyjęcia. Zatem liczba 144000 jest liczbą symboliczną i nie dotyczy to Izraela literalnego, ale duchowego zgodnie z tym, co mówi Słowo Boże: „ Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na, zewnątrz, ale ten, który jest nim wewnętrznie, i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu.. „ Rzym.3: 28-29 I jeszcze jeden argument przytoczę na to, że liczba 144000 nie dotyczy Izraela literalnego, ale symbolicznego. W Objawieniu 6: 7 jest napisane:, „Bo nadszedł Wielki Dzień Jego gniewu, a któż zdoła się ostać? Mowa tutaj jest o powtórnym przyjściu Jezusa, a pieczętowanie liczby 144000 jest tuż przed Jego Przyjściem i przed wielkim uciskiem, jakiego nie było od samego początku. Ob.7: 3; Mat.24: 21. Któż będzie się mógł ostać?  Czyż nie tylko ci, którzy otrzymają pieczęć Boga? Czas Pieczętowanie nie dotyczy, więc Izraela literalnego, ale duchowego, bo pisze o nim Jan po śmierci Szczepana i po wyznaczonym czasie proroczym 490 lat. Jak też o czasie przyszłym, a nie przeszłym? Pośmierci Szczepana Izrael przestał być Oblubienicą Boga!!

·=Ad 4 Czy trąba z Tm 24 i z 1Tes. 4:16 Dotyczą tego samego wydarzenia? Nie znam skrótu Tm, dlatego nie mogę zapoznać się z treścią tam zawartą i nie mogę obie treści skonfrontować. Jeśli chodzi o 1Tes. 4:16 To treść tego wersetu tak brzmi: „Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zatrąbi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. „ W tekście tym mowa jest o zmartwychwstaniu, przed którym nastaje trąbienie trąby Bożej, dającej znać tym, którzy umarli w wierze Jezusa Chrystusa do zmartwychwstania..  Rozpatrując zagadnienie zmartwychwstania, to Biblia mówi, o trzech takich przypadkach. Pierwsze zmartwychwstanie występuje w Mat.27: 52-53 zgodnie z tym, co pisze Apostoł Paweł w 1Kor..15:22-23. Drugie w 1Tes.4:16-17. Trzecie Ob.20: 5. Każde wydarzenie przedstawione w przedstawionych wersetach dotyczy zmartwychwstań występujących w odmiennych okolicznościach i w innym czasie. Natomiast o trąbie mowa jest tylko raz, przy zmartwychwstaniu, gdy przychodzi Jezus. Dlaczego? Bo trąba, obok wzbudzenia z martwych ma też inne znaczenie. Ma obwieścić całemu światu, że nadchodzi Pan Panów i Król królów i by oddać zapłatę każdemu; dobrą lub złą.

=Ad 5. Dan.9:24 Pisze: „ Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono twojemu ludowi ( Izraelowi – moja uwaga) i twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina, i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość i potwierdzi się, widzenie i prorok i Najświętsze będzie namaszczone.”Ponieważ nie zadałeś żadnego pytania, chciejmy wspólnie przeanalizować ten werset i określić, czego on dotyczy. Wiersz 24 jest częścią proroctwa o 2300 wieczorach i porankach, które zapisane jest w Dana. 8:13-14. Okres ten Obejmuje:
1. Okres wyznaczony dla narodu Izraelskiego na nawrócenie się w czasie 70 tygodni, czyli 490lat. Okres ten możemy podzielić na mniejsze okresy:
1a. Okres siedmiu tygodni, czyli 49 lat – przeznaczony na odbudowę świątyni w Jerozolimie, którą zakończono w roku 408 p.n.e.
1b. Okres 62 tydzień – przeznaczony na czas zniesienia przestępstwa Narodu żydowskiego, zgładzenie grzechów i oczyszczenie nieprawości oraz powrotu do sprawiedliwości wiecznej.
Okres ten trwa do roku 27 (-408+434+1-rok przestępny)
1c. Wyznaczony czas na namaszczanie, co najświętsze. Jezus Chrystus w roku, 27 n.e.  Przyjmuje chrzest a Duch Święty namaszcza Go do służby, którą ma wykonać zgodnie z zapowiedzianymi proroctwami.
1d. Ostatni tydzień obejmuje dwa okresy: Po pierwszych 3 i ½ latach zostaje dokonane morderstwo Jezusa (27+3 1/2) = 30, 1/2 rok i Po następnych 3 i ½ latach zostaje ukamienowany Szczepan. W roku 34 n.e. Okres wyznaczony dla narodu Izraelskiego kończy się.
2. Okres wyznaczony
na służbę Jezusa w świątyni niebieskiej, w której występuje jako kapłan, arcykapłan, sędzia i obrońca, zgodnie z proroctwami Żyd.8:1-2. 5;  9:11-12 Okres ten trwa od roku 31, 1/2 do czasu rozpoczęcia dnia sądnego Ob. 14: 7, w którym kapłan przywdziewa się w szaty arcykapłana urzeczywistniając cień z kultu ceremonialnego 3Mojż. 16:16-20. Żyd.5:5. Okres Jezusa, Jako zwykłego kapłana trwa do Roku 1844. Po tym okresie Jezus staje się Arcykapłanem Żyd. 6;20; 9:11-12 I jednocześnie: sędzią i obrońcą.

Ad 6 Przyjście Jezusa ze świętymi i aniołami w kontekście 1Tes. 3, 13 i 2Tes. 1, 7·
1Tes.3:13 Tak pisze:, „Aby
serca wasze były utwierdzone, bez nagany, w świętobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ze wszystkimi Jego świętymi” Apostoł Paweł dowiaduje się, że coś niedobrego dzieje się w Zborze Tesaloniczan i wysyła Tymoteusza, aby ten zbadał sprawę i złożył sprawozdanie. Tymoteusz mówi Pawłowi o dobrej nowinie (w.6) i ze względu braku u nich wiary (w.10) przesyła życzenia zawarte w (w.12 i 13) Jakie życzenia?  Aby członkowie tego zboru zapałali miłością względem siebie i w niej wytrwali do samego przyjścia Jezusa, i aby serca ich były utwierdzone w świętobliwości na przyjście Pana naszego, ze wszystkimi Jego świętymi. Mateusz w 25: 31 mówi, jacy to są święci: „A Gdy przyjdzie syn człowieczy w chwale swojej i wszyscy święci aniołowie z nim, wtedy usiądzie na stolicy chwały swojej” W niebie w tym czasie będzie cisza na okres pół godziny. Ob.8: 1, która obejmuje czas proroczy zgodnie z Ezech 4: 6 (360dni roku/ 24 godziny dnia daje nam 15 dni na jedną godzinę) Natomiast tekst z 2Tes, 1: 7 tak mówi: „ A wam, uciskanym, dać odpoczniecie wespół z nami, gdy się objawi Pan z nieba ze zwiastunami mocy swojej.” W tym rozdziela Apostoł Paweł wyraża zadowolenie z tego, że wytrwałość i wielka wiara Tesaloniczan jest dowodem na to, że sąd Boży jest sprawiedliwy, a oni sami zostali uznani za godnego Królestwa Bożego (w.4-5) Wiersz 7 jest jakby pocieszeniem wszystkich uciskanych za wiarę, których czeka odpoczniecie, w czasie, gdy się objawi Pan Jezus z nieba. Sprawiedliwość Boże polega między innymi na tym, że sąd Jego przeprowadzony będzie według sprawiedliwości, cierpliwości i miłości, dlatego każdemu odda zapłatę sprawiedliwą, według życia dobrego lub złego, każdego człowieka. Biblia bowiem mówi, że na sąd Boży będzie przywiedziona każda rzecz tajna, dobra czy zła, na podstawie której będziemy sądzeni. Kaz. Sal. 12:14