Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
798565
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima


W dniu 03.03 2019. Otrzymałem od brata Jana K list treści następującej:.
„W książce Konstantego Bullego pt. Księga Daniela na stronie . 225. Autor pisze na temat sądu z Ks. Daniela 7:9-10 interpretując ten tekst  następująco: „Przewodniczący usiadł”. Sam Bóg przewodniczy  Trybunałowi Najwyższej Sprawiedliwości. Tedy niebiosa odpowiedzą. Sprawiedliwość Jego; albowiem Bóg jest Sędzią –Ps.50:6. Jest dla nas błogosławioną nadzieją, że Sędzią jest Ojciec, bowiem tylko w tym wypadku Syn Boży jest dla nas Najwyższym Kapłanem i Orędownikiem. Gdyby Jezus Chrystus  był sędzią, nie mielibyśmy już orędownika”.

 Natomiast w Ewangelii Jana 5:22 jest napisane: Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki Sąd przekazał Synowi. Jestem adwentystą i do tej pory nie znalazłem żadnej publikacji na ten temat i nie słyszałem żadnego wykładu. Dlatego uprzejmie proszę o wyjaśnienie mi, jak mam rozumieć naukę o Sądzie i roli w nim Ojca i Syna.

 Miły Bracie Janie Witam Serdecznie!
W pierwszej kolejności chcę ci podziękować za ten list i zadane w nim pytanie. Gdyż odpowiadając na zadawane mi pytania bardzo często zastanawiam się, czy moja interpretacja nie których tekstów Pisma Świętego wykorzystywana w odpowiedziach na róże pytania, jest prawidłowa. Nikt do tej pory z adwentystów ani pastorów nie zwrócił mi uwagi na mylne interpretacje tekstów i nie zadał mi żadnego pytania  na ten temat. Dlatego postanowiłem swoje wypowiedzi sam skonfrontować z wypowiedziami innych adwentystów, uwzględniając jednocześnie treści słowa Bożego w poszczególnych tematach.

 Nie jestem teologiem, ani prawnikiem, dlatego też nie wiem czy woje wyjaśnienia będą zgodne z twoim rozumowaniem. Ja interpretując jakiś tekst trudny do zrozumienia nie opieram się jedynie na jednym tekście, ale wyszukuje inne teksty, które moją wypowiedź mogą wzmocnić i połączyć w jedną całość wyjaśniającą w poruszonym temacie. Dlatego teksty Biblijne, które są tylko zasygnalizowane , a są bez dalszego wyjaśnienia  zawsze interpretowałem według mego osobistego zrozumienia. A czynię to zgodnie z tekstem z 1 Piotra3:15, który zachęca taką wypowiedzią: „ Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym,domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei ( i z wiary) waszej

To każdy czytelnik Słowa Bożego, powinien sam wytłumaczyć się ze swej wiary i udokumentować ją nie tylko tekstami Biblijnymi, ale przede wszystkim, swym codziennym życiem Dlatego uważam, że interpretacja tekstów, nawet wtedy, gdy jest nie zgodna z interpretacją innych osób, a tekst nie posiada żadnych znamion zbawczych, to tak na prawdę nic to nie znaczy w sprawach wiary i wyżywaniu jej w swym osobistym życiu.

Biblia zawiera wiele tekstów tajemnych i nie zrozumiałych, dla tych, którzy chcą je zrozumieć rozumem ludzkim, a nie Boskim.  …..Jeśli chcielibyśmy poznać Boga, Jego Syna, Ducha Świętego i wiele innych tekstów nie zrozumianych przez naukę Świata tego, to nigdy nie osiągniemy celu, gdyż nauka bez Boga jest głupstwem. Ap Paweł w 1Kor. 1:20 pyta: Gdzie jest mądry?, Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata tego? Dlatego wiersz 21 odpowiada tak: „Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie.”

Dalsze teksty wyjaśniają dlaczego wypowiedzi filozofów mijają się z prawdą i są bardzo często głupstwem, a nie dowodem udokumentowanym naukowo.
…..1) 1Kor.2:14 „Człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może je poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać”( 1Kor.4:19)
…..2) Mat. 13:11 „A On odpowiadając rzekł: Wam jest dane znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane”
…..3) Rzym 16:25-26 „ A Temu, który ma moc utwierdzić was według ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy, przez długie wieki milczeniem pokrytej. Ale teraz objawionej i przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga obwieszczonej wszystkim narodom, żeby przywieść do posłuszeństwa wiary”
     4) Amos 3:7 „Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeśli nie objawił swego planu swoim sługom, prorokom.” A Hiob do tych, którzy chcą Boga poznać według nauk świata, zadaje pytanie: „ Czy możesz zgłębić tajemnicę Boga, albo zbadać doskonałość Wszechmogącego? Hiob 11:7 „

Wiele tajemnic zakrytych w Starym Testamencie, w Nowym zostało odkrytych i zrozumianych, a dotyczyło to nie tylko Bóstwa Jezusa Chrystusa, który ukryty był w Baranku zabitym od założenia świata, zgodnie z tekstem BG z Ob. 13:8 „ I będą się jej kłaniać wszyscy mieszkający na ziemi, których imiona nie są zapisane w księgach żywota Baranka, zabitego od założenia świata.” , w doskonalszej niebieskiej Świątyni , zbudowanej przez Boga, a nie człowieka
….. O tym mówi tekst z 2 Mojż.15:17 tak: „ Wprowadziłeś ich i zasadziłeś na górze dziedzictwa swego. Na miejscu, które uczyniłeś swoją siedzibą Panie, Świątynią, które przygotowały ręce Twoje.”
….. W Nowym Testamencie odkryto też, że Duch Święty jest osobą i należy  do trzeciej osoby Bóstwa. Jan pisze: „Bóg jest Duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać  w duchu i w prawdzie Jan 4:24” Jest to ten sam Duch który występuje w 1Moj.1:2

Abyś mógł zrozumieć moją wiarę i wykładnię nauki o: grzechu, śmierci, oczyszczeniu z grzechu, sądzie, kapłanie, arcykapłanie i o ostatecznym wyroku na ludziach sprawiedliwych i potępionych, dowiesz się w innych wypowiedziach, które będą przedstawione w oddzielnych artykułach upublicznionych w poszczególnych linkach  -  www.konfrontacje.com.pl
 Ponieważ piszesz po raz pierwszy informuję, że pytanie twoje jak i odpowiedź opublikowane będą w Internecie pod linkiem jak wyżej. Jeśli nie wyrażasz na to zgody daj znać pisząc na adres e-mail, lub przez Kontakt z pierwszej strony  w/w  linku.

Miły bracie Janie zanim przystąpię do wyjaśnienia wyżej wymienionych tematów, to chciałbym ci  w pierwszej kolejności wyjaśnić, że moja wypowiedź wcale nie odbiega od wypowiedzi Brata Bullego
 Myślę, że wypowiedź twoja jest oderwana od całej myśli poruszanego tematu. Jest po prostu wyjęta z kontekstu. Gdyż autor książki, nie co dalej, tak się wypowiada: „Jest to sesja sądu ostatecznego, zwana też sądem śledczym, która odbywa się w czasie łaski.”
 A łaska ta została udzielona zbuntowanym aniołom jak i później Adamowi i Ewie. A dowodem na takie rozumowanie jest tekst z Rzym 6:23, który mówi: „ Albowiem zapłata za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie.” Tak jak Bóg nie każe od razu karą śmierci zbuntowanych aniołów, tak i po grzechu Adama i Ewy czyni tak samo w stosunku do ludzi . 
Bardzo często jest zadawane pytanie, dlaczego Bóg od razu nie zniszczył buntowników, tylko zezwolił im aby dalej czynili zło. A no dlatego, że Bóg jest Miłością. W BT –(1Jan 4:7-8), Jan tak się wypowiada: „Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością”; Jan 15:10

                  Gdyby Bóg zaraz po pokonaniu zbuntowanych aniołów ukarał ich śmiercią wieczną (likwidując ich), to pozostali aniołowie miłowaliby Boga ze strachu, a nie z miłości, tak jak czyni to niemalże całe współczesne chrześcijaństwo, które naucza, że jeśli nie będziesz miłował Boga, to będziesz wiecznie cierpiał w piekielnym ogniu. Diabeł chce Boga przedstawić właśnie w takim obrazie: Boga złośliwego, bez miłosierdzia i litości, który lubuje się w cierpieniach ludzi w piekle, które zostało stworzone przez niego dla tych, którzy Go nie miłują.
Nic więc dziwnego, że niemal wszyscy ludzie a w tym i chrześcijanie obciążą Boga, a nie diabła za całe zło, które dzieje się na naszej planecie, mówiąc: „ to jest kara Boska”; albo: „ gdyby był Bóg to, nie zezwoliłby aby ludzie masowo byli paleni w obozach zagłady, aby były wojny i nawracanie na chrześcijan nie według Ewangelii miłości, ale według przemocy i nie często kończące się śmiercią"
.
 
Bóg jest miłością, dlatego udziela każdemu grzesznikowi; aniołom jak i ludziom łaski na  opamiętania się i powrotu do pierwotnego stanu, który uwidoczniony był w podobiźnie Boga.  W Ks. Rodzaju 1:26 tak to jest przedstawione: „ Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego do Nas…. .”Bóg pragnął, aby podobizna Boga w człowieku trwała wiecznie. Tak jednak się nie stało za sprawą diabła.

Zamiast zniszczenia grzechu i po ujawnieniu go, Bóg Strąca z nieba zbuntowanych aniołów i o tym Jan a Apokalipsie 12:8-9 tak to opisuje: „ Wystąpił do walki Smok i aniołowie jego, ale nie przemógł i już miejsca dla nich w niebie nie znaleziono. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który zwie się diabeł i szatan zwodzący ( z początku aniołów) a potem całą zamieszkałą ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.”  Karą za przestępstwo Prawa Bożego przez aniołów a potem człowieka było jedynie wypędzenie: aniołów z nieba, a Adama i Ewy z ogrodu Eden.

Czas łaski zbuntowanych aniołów kończy się w momencie uśmiercenia Jezusa Chrystusa, który nie popełnił żadnego grzechu, za który grozi śmierć, zgodnie z tekstem wcześniej cytowanym z Rzym, 6:23. A za co poniósł śmierć Jezus, który nie przekroczył żadnego Prawa?
Natomiast czas łaski dla człowieka kończy się wraz z jego śmiercią. A o końcowym rozrachunku obu tych grup zadecyduje sąd, o którym mówi Ap. Paweł w liście 2Kor.5:10 tak:   „Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe” Prawdę tą potwierdzają też inne teksty: Rzym2:16; Ks. Sal.12:14

 Ponieważ w liście swym przedstawiasz dwa teksty z pozoru przeciwstawne z sobą z Daniela  7: 9-10 jak i  z Jana 5:22, dlatego postanowiłem wyjaśnić to zagadnienie  w następnych artykułach.
Serdecznie pozdrawiam.