Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
798570
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

 Łukaszu Witam cię ponownie. W swym liście z dnia 23.III.2019 r mówisz: Dzięki Jezusowi, Bóg Ojciec dał mi darmo do mego wnętrza ducha swego Syna i On przez Niego daje mi swoje prawo do serca. I nie co dalej twierdzisz, że zbawiony jesteś nie przez nakazy i przykazania Mojżesza, lecz przez wiarę w Jezusa i dodajesz, że teraz jesteś pod prawem Chrystusowym.

Aby dokładnie zrozumieć wszystkie twe wywody w tym akapicie, będę chciał odpowiedzieć na następujące pytania:
1) Czy duch Ojca jest inny niż Syna.
2) Czy przyjąłeś do swego serca zmienione prawo Boga Ojca.
3) Czy prawo Jezusa, różni się od prawa Ojca?

Ad.1) Duch Ojca jak i Syna jest jednym i tym samych Duchem, i o tym Jan w 10:30 tak pisze: Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Zatem? jeśli Bóg Ojciec i Jego Syn są jednością, to i ich Duchy są też jednością. A jeśli wierzysz, że Biblia zawiera tytko prawdę, to musisz uwierzyć, że ten Duch, którego otrzymałeś od Ojca, jest jednocześnie Duchem Jego Syna. A jeśli tak, to nie mogą te dwa Duchy być z sobą w konfrontacji, gdyż są jednością!

Gdy Żydzi odrzucali Jezusa z powodu wypowiedzi „…Ojciec poświęcił mnie i posłał na świat, wy mówicie: Bluźnisz, dla tego, że powiedziałem jestem Synem Bożym? Wiersz 36
I dalej w wierszach 37-38 Jezus mówi: „Jeśli nie wykonuje dzieła Ojca mego, nie wierzcie mi: Jeśli zaś wykonuję, to choćbyście mi nie wierzyli, wierzcie uczynkom, abyście poznali i wiedzieli, że we mnie, jest Ojciec, a ja w nim”. A jakie to były uczynki Syna Bożego, występujące w ciele Drugiego Adama?

Nie muszę udowadniać, że czyny Jezusa wypływały ze skrupulatnego przestrzegania Prawa Bożego wypływające z miłości do swego Ojca i wszystkich ludzi. Gdyby Jezus złamał chociażby jedne prawo, nie powstał by z martwych, a my wszyscy zostalibyśmy unicestwieni wraz z Lucyferem i jego aniołami. Rozpoznawalność nas kim jesteśmy, jest nasze życie wypływające z uczynków, mowy i postępowania. Mat.5:16-20; Jak.2:22;Tak jak po drzewie owocowym rozpoznaje się czy rodzi dobre owoce, tak i po życiu człowieka można poznać kim on rzeczywiście jest. Chrześcijaninem? Czy bałwochwalcą? Mat w 7:16-20; Jan 15:1-6.

Ad.2)
W Biblii nie znalazłem żadnego tekstu, który potwierdza, że Jezus zmienił Prawo swego Ojca spisane własnoręcznie. Jezus na temat ten wyraźnie mówi w Mat.5:17 tak: Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać (zmienić) zakon, albo proroków; nie przeszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.
 Gdy czytam wiersz 18
„ Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie, niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie”; to wierzę, że zakon, prawo i proroctwa będą aktualne tak długo, aż wszystkie wydarzenia spisane w Biblii się wypełnią. Po wypełnieniu się wszystkich wydarzeń opisanych w proroctwach i zakonie, Jezus Chrystus zakończy ten > stary świat< i stworzy Nowy. W tym nowym Świecie nie będzie już Prawa, ani Zakonu, który jest przekleństwem, bo oskarża on każdego, na karę śmierci za przekroczenie go. W tym, nowym świecie nie będzie grzechu, i śmieci, ani zakonu, który jest przekleństwem.Gal.3:10.13

Żyjąc w obecnym świecie, który istnieje od czasu stworzenia go w sześciu dniach i do póki on istnieć będzie, to i wszystkie proroctwa, prawo i zakon przekazany przez Boga dla mieszkańców tego świata będą nas obowiązują, tak długo> aż wszystko to się stanie - wypełni.<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Dlatego Dlatego uważam, że nie przyjąłeś nowe prawa do swego serca tylko, te stare, które są spisane i wyszczególnione na dwóch tablicach kamiennych. Jeśli uważasz inaczej, to proszę,wyszczególni mi jakie prawa przyjąłeś, bo ja innych praw, po za tymi które są w Biblii nie znam.

 Ad.3) Jakie są to prawa Jezusa i czym one się różnią od prawa Swego Ojca? Jezus wielokrotnie wypowiada się tak:
1)
Mat.26:28 „Albowiem to jest krew moja nowego przymierza..” Wypowiedź ta dotyczy ostatniej wieczerzy paschalnej, w której Jezus  znosi stare przymierze z kultu ceremonialnego  na nowe w postaci wieczerzy Pańskiej”. Łuk. 22:20; .11:25
2) Jan 13:34 „ Nowe przymierze daje wam abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem; abyście i wy wzajemnie miłowali. Czy to nowe przymierze jest odmienne od przymierza zawartego
 w Prawie Boga Ojca?
3) 2Kor.3:5-6 „…..Który też uzdolni nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza nie z litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia” Aby tą wypowiedź Piotra można było lepiej zrozumie musimy sięgnąć po inne teksty, które dotyczyć będą tego samego zagadnienia.
-* Bóg przez Piotra do Hebrajczyków w 10:16 mówi: „ Takie zaś jest przymierze jakie zawrę z nimi. Po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich Serca i na umysłach ich napisze je
 O jakim przymierzu i Prawie jest tutaj mowa, czy nie o tym, które zostały spisane na dwóch tablicach kamiennych, które były dla nich tylko literą, bez mocy Ducha. Gdy słowa z kamienia zostaną  przeniesione i włożenie je w serce i w umysł, to słowa te staną się wskazówką skierowaną na Chrystusa, który mocą swą może zmienić życie każdego, kto chce żyć w Przymierzu z Bogiem. Wtedy serca kamienne zostaną przemienione w serca mięsiste i czułe na każde uchybienie przeciwko Prawu Bożemu. Przeanalizuj też teksty: Rzym.2:13-16; Marek10:5; Ef. 3 Rozdział
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
-* W 1Jana2:3.6 tak jest napisane: „ Z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował.”
-*W Żyd.9:15 Ap. Paweł pisze: Dlatego jest On (Jezus) pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne” Żyd.12:24; 11:4
                     Pierwsze przymierze obejmuje ofiary z kozłów i Baranków, przez krew z których grzesznik był oczyszczany. Natomiast drugie przymierze jest przymierzem doskonalszym, gdyż krew przelewaną przez kozłów i baranków była tylko cieniem i obrazem śmierci ofiarniczej wskazującej na ofiarę doskonalszą w osobie Jezusa Chrystusa.
 PS: Dalsza analiza pojęć i interpretacja tekstów Słowa Bożego w następnej  3 części. A przedmiotem analizy będzie wypowiedź treści następującej: A jak napisano o tym prawie spisanych na kamieniach? Przeklęty człowiek, który go nie spełni. Jak zostanie człowiek przyłapany na łamaniu prawa, to na podstawie 2-3 światków ma być ukamienowany. Natomiast Jezus uwolnił mnie od tego prawa, bo jestem i żyję w Chrystusie, który przez wiarę daje mi życie. Czy jestem bez prawa? Nie! Żyję pod prawem Chrystusowym.

Pozdrawiam!