Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
731558
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Łukasz się wypowiada:
  "
A jak napisano o tym prawie spisanych na kamieniach? Przeklęty człowiek, który go nie spełni. Jak zostanie człowiek przyłapany na łamaniu prawa, to na podstawie 2-3 światków ma być ukamienowany. Natomiast Jezus uwolnił mnie od tego prawa, bo jestem i żyję w Chrystusie, który przez wiarę daje mi życie. Czy jestem bez prawa? Nie! Żyję pod prawem Chrystusowym "

Miły Łukasza? Witam cię po raz trzeci.
Nie wiem z jakiej Biblii korzystasz, twierdząc, że w Prawie spisanym przez Boga na dwóch tablicach kamieniach jest napisane > Przeklęty człowiek, który go nie spełni< Prawo Boga spisane jest w 2Ks. Wyjścia 20:1-17 < i tam nigdzie nie znalazłem tego cytatu, na którym opierasz swoją wiarę. Bóg przemówił w grzmotach, błyskawicach i w głosie trąby, pochodzącej z góry dymiącej –wiersz 18. Całe zgromadzenie przed górą zlękło się, wtedy Mojżesz rzekł do ludu: Nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed nim była w was, byście nie grzeszyli. Wiersz 20.

Ty natomiast, prawdopodobnie,  opierasz się na dwóch słupach kamiennych z 5Mojż.27:2, które mieli Izraelici zbudować po przekroczeniu Jordanu, a nie o dwóch tablicach kamiennych, na których Bóg swym palcem wypisał dziesięć praw obowiązujących, każdego człowieka. W 5Mojż, 27 i 28 rozdziałach Bóg nakazał Mojżeszowi aby on przypomniał narodowi o Prawach z góry Synaj, o Zakonie i Ustawach. Z tekstów wyżej wymienionych wynika, że po zdobyciu i osiedleniu się na obiecanej ziemi, zostaje przez Boga przekazane trzecie Prawo dotyczące ustaw obowiązujących w zorganizowanym państwie, składającym się z dwunastu pokoleń. Mam takie wrażenie, że nie rozróżniasz Prawa Bożego przekazanego dla każdego człowieka, od praw przekazanego tylko dla narodu Izraelskiego, z którym Bóg zawarł przymierze z Abrahamem i jego potomstwem. Wrzucając wszystkie prawa  do jednego worka jest przyczyną zamieszania i wadliwego rozumowania  w sprawach zbawczych każdego człowieka.

W 5Mojż.26:16-17 tak jest napisane: „W dniu dzisiejszym Pan, Bóg twój, nakazuje ci abyś spełniał te przepisy i prawa; przestrzegał ich i spełniał je z całego serca i z całej swej duszy. Dzisiaj oświadczyłeś Panu, że będzie twoim Bogiem i że będziesz chodził jego drogą i przestrzegał Jego ustaw, przykazań i praw, i słuchał Jego głosu”
                                                                                                                                                                                                                                                        
Według mego rozumowania w Biblii występują trzy najważniejsze prawa, które zostały przekazane dla człowieka, a potem dla narodu Izraelskiego.
Prawa z czasów przedpotopowych obejmują trzy najważniejsze wydarzenia
:
1) Upamiętnienie twórczej mocy Boga przez uświęcenie siódmego dnia. W 1Mojż.2:2-3. „ I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu.” Dzień ten później, po wyjściu izraelitów z niewoli egipskiej, Bóg napisał na dwóch tablicach kamiennych. 2Mojz 20:-8-11 

2) Prawo ceremonialne-kościelne polegające na kulcie religijnym, w którym składano ofiarę z baranka .2Mojż.4:4. „ Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swoich i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i jego ofiarę.” Prawo to później po wyjściu z niewoli egipskiej Bóg nakazał Mojżeszowi spisać wszystkie prawa jakie będą obowiązywały w służbie ceremonialnej w świątyni. 

3) Prawo miłości w stosunku do Boga jak i człowieka. Gdy prawo to całkowicie przestało funkcjonować w życiu ludzi, Bóg żałował, że uczynił człowieka.
1Mojż.6:5-8.” , A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi, że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, Żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka, aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana”
Prawo to później, po wyjściu Izraela z niewoli egipskiej zostało wyszczególnione na dwóch tablicach kamiennych 2 Mojż. 20:1-20

Prawa te były znane przez Noego i jego rodzinę, a potem były przekazywane ustnie, aż do powołania Abrahama, z którym Bóg zawiera przymierze

Po potopie też są trzy najważniejsze prawa. Są to prawa spisane w 2Mojz.2o rozdziale, prawa ceremonialne i różne przepisy spisane w Zakonie w rozdziałach 25-33; 3 i 4 księga Mojżeszowa. I trzecie prawo spisane w ustawach, które obejmowało rożne przepisy dotyczące stosunków po między ludźmi już w zorganizowanym państwie.

Mówisz, że nie chcesz być pod prawem, które karze śmiercią jeśli się go nie spełni.
Ja natomiast mam całkiem odmienne zdanie na ten temat. Przekleństwo jak i błogosławieństwo uzależnione jest od tego, czy przestrzegam prawo, i od tego czy go nie przestrzegam. Ludzie przedpotopowi nie przestrzegali żadnego prawa, dlatego zginęli w potopie. Tak samo będzie i ze współczesnym  światem, który przeznaczony jest na spalenie go w ogniu..2Piotr 3:7.9-10 Tak o tym mówi:Teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do opamiętania. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną”..

W Biblii słowo > przeklęty< występuje wielokrotnie, ale zawsze, gdy słowo to występuje, jest podany powód; kogo słowo to dotyczy i dlaczego jest ono użyte. I tak na przykład w 5Mojżeszowej i Rozdziale 27 znajdziesz sporo działań ludzkich, które mogą sprowadzić przekleństwa jak i błogosławieństwa.

Wiesz 15 Przeklęty mąż, który zrobi podobiznę rzeźbioną lub laną, obrzydliwość dla Pana, dzieło rąk rzemieślnika i ustawi go w ukryciu. A cały lud odezwie się i wypowie: Amen. Czyż to przekleństwo, podobnie jak i te wymienione po niżej, nie dotyczy czynów wynikających z nie przestrzegania, Prawa Bożego?
Wiersz 16: Przeklęty, kto zlekceważy swego ojca i matkę. A cały lud powie: Amen.
Wiersz 20: Przeklęty, kto łączy się cieleśnie z żoną swego ojca. A cały lud powie: Amen.
Wiersz 21: Przeklęty, kto łączy się cieleśnie jakimkolwiek zwierzęciem. A cały lud powie Amen zapoznaj się ze wszystkimi przekleństwami od wiersza 15-26
O przekleństwach mowa jest też w 5Mojż.28 od wiersza 1-14.


.
Tak było w Starym Testamencie i w Nowym nic się nie zmieniło pod względem błogosławieństw i przekleństw. Różnica po między tymi dwoma okresami jest taka, że w Starym Testamencie, gdy izraelita dopuścił się grzechu zasługującego na przekleństwo, to przyprowadzał baranka do Świątyni, i wyznając swój grzech na głowę baranka, zabijał go własnoręcznie, a krew z tego baranka kapłan rozmazywał po rogach ołtarza, a pozostałą wylewa u podstaw ołtarza..O ofiarach pojednania i przebłagania za grzech jest napisane w 3Mojżeszowej i rozdziałach 3 i 4. Przez takie czynności grzesznika i Kapłana, grzesznik wychodził ze Świątyni pojednany z Bogiem, a grzech, który popełnił zostaje z jego zdjęty i przekazany na głowę baranka
.
W Nowym Testamencie barankiem tym jest Jezus Chrystus, który grzechy  całego  świata  bierze na siebie i umiera jako przestępca zgodnie z prawem Boga Ojca o którym pisze Ap. Paweł w liście do Rzymian 6:23 > Zapłatą za grzech jest śmierć, ale dzięki temu, że Jezus wziął grzechy nasze na siebie możemy być pojednani z Bogiem, i stać się dziećmi Boga Ojca..Po zmartwychwstaniu, Jezus Chrystus przyjmuję funkcje  kapłana, który swą krwią jedna wszystkich tych grzeszników, którzy spostrzegli swój grzech, i w modlitwie wyznali go, a następnie naprawili wszystkie szkody. spowodowane swym postępowaniem.  W Dz. 13:37-38 jest napisane: Lecz Ten, którego Bóg wzbudził, nie oglądał skażenia. Niech więc będzie wam wiadomo, mężowie bracia, że przez Tego zwiastowane wam będzie odpuszczenie grzechów.

A Ap. Paweł do Rzymian w 3:24-25 uzupełnia tą myśl tymi słowami: > I są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, ,przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, Którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną, przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości, przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów.<. Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia Żyd.9:22
Jezus jako Baranek został ofiarowany na ołtarzu Golgoty i tam została rozlana krew Jego. Od tego czasu przestały obowiązywać wszelkie ofiary, gdyż jedyną doskonałą ofiarą ( Żyd. 10: 12-18) był Jezus Chrystus, który od tego czasu prawa swoje z dwóch tablic kamiennych przenosi na serce mięsiste każdego grzesznika, który wypełniając je staje się światłością i sola w tym świecie. Mat. 5:13-14.

Mówisz, że jesteś pod prawem Chrystusowym! Czy mógłbyś mi je przedstawić? Bo ja nie znam prawa Jezusa Chrystusa, które byłoby odmienne, od prawa Boga Ojca. Uważam, że prawo Boga Ojca, jak i Jego Syna jest jednym i tym samym Prawem. Bóg przyjmując ciało pierwszego Adama przychodzi na ten świat w grzesznym  ciele pierwszego Adama, by w nim przezwyciężyć grzech, po przez skrupulatne wypełnianie Prawa swego Ojca. Jeżeli Bóg Ojciec nie uwolnił swego Syna od przestrzegania swego Prawa, to jak mógł ciebie uwolnić, abyś  nie przestrzegał go? Przestrzeganie Prawa Bożego jest nie tylko obowiązkiem człowieka, Ks. Kaznodziei Salomona 12:13-14, ale i przywilejem. Dawid w Ps.119:97 mówi: O jakże miłuję zakon twój, Przez cały dzień rozmyślam o nim!  Twoim jestem!. Wybaw mnie, ,bo szukam Przykazań twoich! Wiersz 94. Z przykazań Twoich nabrałem rozumu. Dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki kłamliwej. Wiersz 104.
Serdecznie pozdrawiam.