Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
731605
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

W Dniu 3 maja 2019r. otrzymałem od brata Łukasza Z. drugi list mailowy następującej treści:
Witaj bracie w Panu
Dziękuję ci za obfitą odpowiedź i cieszę się, że możemy wspólnie badać prawdę w Panu i w pokoju. Postaram się nie rozkładać na czynniki pierwsze twego rozważania moich słów, miły bracie. Czuję, że Duch mnie pobudza i przez to nie mogłem czekać na kolejną część twojej wypowiedzi. Postanowiłem, że wskaże te istotne, mój punkt widzenia prawdy w Chrystusie Jezusie. Ja uważam, że Stare Przymierze nie przeminęło i nadal trwa. Zakon zaś nie jest z wiary, ale: Kto go wypełni, przezeń żyć będzie [BW Ga 3:12]

Łukaszu Witam cię po raz piąty. Dalsze odpowiedzi znajdziesz w artykułach Studyjnych.

Z twej wypowiedzi  o tym, że stare przymierze nie minęło, mam wrażenie, że nie odróżniasz przekazów Słowa Bożego na temat Prawa, Zakonu i Ustaw. Jeśli w zdaniu twym masz na uwadze dziesięć przykazań Bożych przekazane Mojżeszowi na górze Synaj, to masz rację one nie przeminęły i są w dalszym ciągu aktualne.
Natomiast jeśli masz na uwadze inne przymierza wypływające z obrządku ceremonialnego, i z kultu religijnego związanego ze świątynią, to nie masz racji.
 
W Biblii nie znajdziemy nigdzie, aby kapłaństwo, ofiarnictwo i jakiekolwiek czynności na wzór ceremonialnej świątyni odbywały się w świątyniach Nowotestamentowych. Świątynia Starotestamentowa, którą Chrystus odwiedzał i o którą dbał, aby nie była targowiskiem Jana 2, 16 miała istnieć do momentu wypełnienia się proroctwa z Dan.9,27 I śmierci Jezusa (Mat. 27,51; Mar. 15,38; Łuk.23,45-46) Wraz ze śmiercią zasłona oddzielająca miejsce święte od najświętszego, w której obecny był Bóg nad skrzynią przymierza 2Mojż.25,22; Jak też przy ołtarzu 2Mojż 27,1; 2Mojż.29,42-46; rozrywa się od góry w dół i służba świątynna wraz z kapłaństwem utraciła swą ważność, gdyż  po odsłonięciu miejsca Najświętszego dostęp do ołtarza i skrzyni przymierza miał każdy, nie tylko kapłani, ale i grzesznicy. Bóg opuścił to miejsce i od tej pory obecność Boga była wyłącznie, poprzez Ducha Świętego z każdym, kto przystępuje do Boga w imieniu Jezusa Chrystusa.
Opis Świątyni znajdziesz w:
1.  https://konfrontacje.com.pl/artykuly/studyjne/81-swiatynia-starotestamentowa


Jeśli twierdzisz, że Dekalog i Prawo Mojżeszowe jest jednym prawem! Dlaczego więc nie przyjąłeś i prawa Mojżesza i gdy zgrzeszysz nie składasz ofiary przebłagalnej z owieczki i własnoręcznie nie zabijasz jej tak, jak nakazuje prawo Mojżeszowe z kultu religijnego? …Łukasz odpowiada: Pragnę tu sprostować, gdyż musiało się pojawić jakieś nieporozumienie. Otóż, nie przeczę sobie, pisząc te słowa, gdyż wskazałem że jak ktoś przyjmuje Zakon – Torę – Przymierze Mojżesza, to musi wypełnić całość, a nie tylko sam Dekalog.
 
 Miły Łukaszu! Rzeczywiście nie rozumiemy się gdyż mówimy o dwóch różnych prawach. Ja pisząc o Dekalogu mam na uwadze Prawo Boga składające się z dziesięciu Praw, których nie łączę z Prawami Mojżesza gdyż prawa te dotyczą tylko i wyłącznie obrządku ceremonialnego, które są obrazem i cieniem rzeczy niebieskich. Prawa te nie są prawami wiecznymi i nie biorą udziału w sądzie niebieskim. To nie na podstawie tych praw będziemy sądzeni, ale na podstawie Dekalogu – Prawa które zostało przekazane na górze Synaj i które zostało włożone do skrzyni przymierza , a nie obok skrzyni.

Natomiast Prawo Boga, napisane przez Boga i przekazane na górze Synaj Mojżeszowi ma całkiem inne przeznaczenie. Na podstawie tego Prawa każdy z nas będzie sądzony w Sądzie niebieskim. Nie przestrzeganie tego prawa w Biblii nazwane jest bezprawiem Mat.7:21-22 i w 23 wierszu Jezus mówi: Wtedy im powiem nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.
Dalej mówisz:

Jednak ja nigdzie nie wspomniałem, że wypełniam Stare Przymierze. Gdybym wypełniał Mojżesza, to rzeczywiście, trzeba by było składać ofiary. Jednak jesteśmy i ja jestem w Nowym Przymierzu, które jest wznioślejsze od poprzedniego, a którego prawodawcą jest Jezus Chrystus, a nie Mojżesz. Łukaszu? Przepraszam, ale i w tej wypowiedzi mylisz się, gdyż Mojżesz nigdzie w Biblii nie występuje jako prawodawca, Prawodawcą jest Bóg, a Mojżesz jedynie je przekazuje Izraelczykom w formie pisanej lub ustnej.

Mówisz: Czy nie podpisaliśmy „umowy” z Panem przez wiarę i chrzest?
 Łukaszu!.
 W starym przymierzu Bóg przez obrzezanie napletków zawierał przymierze z człowiekiem 1Mojż.17:23. Natomiast w nowym przymierzu przez obrzezanie serca. Rzym.2:28-29 i Chrzest w Jezusie Chrystusie. Rzym.6:3 i od tego czasu powinniśmy być spełnieni w Prawie Boga, przestrzegając je. Bo kto z Boga się narodził grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził 1Jana 3:9

Pytasz i odpowiadasz:
 W związku z tym jakie prawo wypełniam? Odpowiem jak czuje to moje serce w Panu, przez wskazanie kilku wybranych wersetów Biblijnych.
Według mojego poznania dzięki łasce Bożej, prawem są słowa Jezusa Chrystusa:
- Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. [BW J 5:24]
 Łukaszu, to jest święta prawda, tylko zapewne przez ciebie nie w pełni zrozumiana. Poza Prawem Boga nie ma innego Prawa, bo Prawo to jest prawem uniwersalnym. Na podstawie tego Prawa sądzeni będą wszyscy bez wyjątku. A dlaczego? Bo Biblia mówi, że na tej ziemi nie ma ani jednego bez grzechu. Ap. Paweł do Rzym 3:10-12 tak to ujmuje: > Jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego<

 Dlatego w pierwszej kolejności przed sądem staną ci, z wersetu, który przedstawiłeś - Jan w 5:24.
Piotr w 1 liście 4:17 wyjaśnia dlaczego ci nie staną przed sądem i mówi: >Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od Domu Bożego; a jeśli rozpoczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą ewangelii Bożej? <
Jest to sąd przed adwentowy, I i II fazy, w której Jezus oczyszcza wszystkich grzeszników, którzy wyznali swe grzechy zgodnie z wypowiedzią z 1Jana 1:9 >Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści od wszelkiej nieprawości.<
Grzesznicy oczyszczeni z grzechów w sądzie przedadwentowym są już bez grzechu, dlatego nie staną przed sądem, lecz przejdą ze śmierci do żywota wiecznego. Prorok Micheasz o miłującym Bogu mówi: Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwa resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce. Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy ( swą krwią –moja uwaga) i wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy.<
             W sądzie tym Jezus, który wziął miny nasze na głowę swą i umarł jako przestępca, także zostanie oczyszczony, nie tylko z naszych win, ale także z oskarżeń,  którymi obciążają Go, diabeł i ludzie.
…………Izajasz w 5:16 mówi: >Lecz Pan Zastępów będzie wywyższony przez Sąd, a święty Bóg okaże się świętym przez sprawiedliwość<

 CYTUJESZ: - Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego [BW J 15:10]
Łukaszu!
Tak jak Jezus był spełniony w przestrzeganiu Przykazań swego Ojca, tak i my powinniśmy dążyć do tego samego, - przestrzegać przykazań Jego.
CYTUJESZ:- Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie [BW J 14:21] 
Łukaszu? Mogę wypowiedzieć tylko, Amen. Niech się tak stanie!


CYTUJESZ:- Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy. [BW J 14:23]. Łukaszu? I w tej nauce, jestem z tobą. Amen!

CYTUJESZ:- Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. A jeśliby kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, Ja go nie sądzę; nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym; bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. I wiem, że przykazanie jego jest żywotem wiecznym. Przeto, co Ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. [BW J 12:45-50]
Łukaszu? Każdy z nas ma swego Stróża, który spisuje wszystkie nasze poczynania jawne jak i skryte w księdze pamiątek, które zostaną odczytane w czasie sądu. Jan w Ob.20: 11-15 (BT) pisze: >Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim Zasiadającego, od którego oblicza uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono. I Ujrzałem umarłych – wielkich i małych – stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów.<      Sędzią jest Bóg Ojciec, a obrońcą Jezus Chrystus. ( moja uwaga)

CYTUJESZ:- Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. [BW 14:15].
Łukaszu?  Mogę tylko rzec niech tak się stanie. AMEN.

  CYTUJESZ: A to jest przykazanie jego, abyśmy wierzyli w imię Syna jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. A kto przestrzega przykazań jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. [BW 1j 3:23-24]
Łukaszu? Po Duchu, który ujawnia nasze uczynki, ludzie mogą rozpoznać nas, czy rzeczywiście jesteśmy dziećmi Bożymi. Mateusz w 7:19-20 Pisze:> Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich.<

CYTUJESZ:- A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. [BW 1j 4:21]
Łukaszu? Na interpretację w przedstawionych wersetach mogę powiedzieć tylko, Amen, gdyż one dowodzą tego, że Jezus Chrystus potwierdza jedyną prawdę o tym, że Prawo swego Ojca z góry Synaj, dalej nas obowiązuje i będzie nas obowiązywać, aż do powrotu Jezusa Chrystusa. A ci, którzy go wypełniają świadczą o tym, że posiadają miłość do Boga 4 Praw i do człowieka 6 Praw.

MÓWISZ: Z tych powyższych słów wynika jasno, że Prawem są słowa Jezusa Chrystusa, które są od Boga, a sądzić nas będą właśnie Jego słowa, a nie to co było w starym przymierzu
Łukaszu! Mówisz, że sądzić będą nas słowa Jezusa. Z tym twierdzeniem nie mogę się zgodzić, gdyż w Biblii nigdzie nie znalazłem żadnego tekstu na ten temat. Sądzić nas będzie Bóg Ojciec, a nie słowa Jezusa. Jezus Chrystus będzie naszym obrońcą, a nie sędzią. A przedmiotem sądu będą czyny wynikłe z nie przestrzegania dziesięciu przykazań Boga z góry Synaj.
Być może źle cie zrozumiałem, bo nie wiem, co było w starym przymierzu. Podaj mi teksty starego przymierza, abym mógł cię zrozumieć.

MÓWISZ:
Pan klarownie to mówi, w wielu miejscach: „kto słucha moich słów...”, wobec tego, czy to nie są Jego przykazania? Jestem zbawiony przez to, że przestrzegam Dekalog, czy przez to że wierzę w Jezusa Chrystusa i słucham Jego słów, będąc też uczniem?

 Łukaszu: Jeśli słuchasz słów Jezusa, to powinieneś nie tylko wierzyć tak jak Jezus ale i czynić tak jak Jezus. Jezus przestrzegał dekalog swego Ojca i wierzył, że jest to obowiązek każdego człowieka. Dlatego przestrzegał wszystkie słowa dekalogu, ON i JEGO uczniowie. Czyny dekalogu nie zbawią nas, są jedynie świadectwem, że Jezus ogarną nasze serce i dlatego będziemy zbawieni.

MÓWISZ: Idąc dalej, gdy tak wierzę i naśladuję, to mieszka we mnie Bóg, a On się objawia w moim życiu przez Ducha Świętego dając ku temu świadectwo. W związku z tym, że Ojciec dał mi przez swego Syna Ducha Świętego do mojego wnętrza, to Duch mnie poucza i objawia co dobre i właściwe, albo co mam wziąć z natchnionych Pism, także gdy zgrzeszę będę wiedział.
 Łukaszu! Słowa Jezusa nigdy nie były sprzeczne z Prawem Boga Ojca i jeśli spełniasz to prawo przedstawione w Dekalogu, tak jak mówisz, to jesteś nie tylko uczniem Jezusa, ale przynależysz też do synostwa Bożego, jesteś dzieckiem samego Boga!


CYTUJESZ:- A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. [BW Ga 5:18]
 Łukaszu?
I wtedy jako dziecko samego Boga, nie będziesz zabijał, mówił fałszywie, będziesz kochał Boga nade wszystko i razem z nim upamiętniał siódmy dzień, twórczej mocy Jego. A te czyny będą świadectwem o tobie, że nie jesteś już pod zakonem i ciebie one już nie obejmują, bo stałeś się ich spełnieniem.

Mówisz:
- Ale to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył; lecz jak namaszczenie jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie. [BW 1j 2:27]

Łukaszu: I To jest święta prawda!. Bo jeśli przyjąłeś Jezusa do swego serca to On wraz z tobą będzie nie tylko wieczerzał Ob.3:20,ale i nauczał Łukasz 12:12. A wtedy gdy przyjmiemy w pełni Jego Nauki, to będziemy bezpiecznie chodzili Jego Ścieszkami. A o Ścieszkach tych mówi Mich.4:2 tak „ I pójdzie wiele narodów mówiąc: Pójdźcie, a wstąpmy na górę Pańską, to jest do domu Boga Jakubowego, a będzie was nauczał dróg swoich i będziecie chodzili Ścieszkami Jego, bo zakon z Syonu wyjdzie, a słowo Pańskie z Jeruzalemu. Czy studiowałeś jakimi Ścieszkami chodził Jezus? I Czy przyjąłeś w pełni Jego nauki? Czy tylko te, które Ci przekazał człowiek, a nie Duch Pański??


Trochę o Zakonie:
- Święty Paweł tu pisze coś ciekawego: I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać; dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. [BW 1kor 9:20-21]

Łukaszu? Czy dobrze zrozumiałeś ten tekst? O jakim zakonie Ap. Paweł mówi?
Aby zrozumieć o jakim zakonie Ap. Paweł mówi musisz zapozna się z historią nawracania pogan. Jest ona w krótkim zarysie opisana w 15 Rozdziale Dziejów Apostolskich.  Za Barnabą i Pawłem podążali Żydzi mesjanistyczni i zaczęli nauczać braci mówiąc: Jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju – zakonu Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. ( wiersz 1). Wtedy aby rozstrzygnąć kto ma rację; Paweł i Barnaba?, czy ci, którzy wiedli spór o ważności zakonu Mojżeszowego?. Zdecydowano się więc wybrać Pawła i Barnabę aby udali się do Jerozolimy, by apostołowie i bracia starsi rozpatrzyli tą sprawę.( Wiersze2-5).

W wierszach od 7 do 19 Piotr wyjaśnia, że Bóg nie robi żadnej różnicy po między Żydami a poganami, którzy przyjęli Jezusa za swego Zbawiciela przez wiarę, a nie przez obrządek ceremonialny uwidoczniony w obrzezaniu. Dlatego podjęto następującą decyzję: Aby nie czynić trudności tym z pośród pogan, którzy nawracają się do Boga.

Apostoł Paweł w liście do Galacjan 3:19-24 wyjaśnia czym jest zakon. Dokładnie przeanalizuj te teksty, a przekonasz się, że Paweł mówi o obrządkach zakonu ceremonialnego a nie o dekalogu. W dekalogu nie występuje:
1) Pośrednik (w.19), natomiast w zakonie ceremonialnym występuje w postaci kapłana.4Mojż.4:5-8
2) Zakon nie sprzeciwia się obietnicom Bożych. (w.21)
3) Wszystko poddane jest grzechowi (w22), dlatego niema ani jednego bez grzechu4) Zanim przyszła wiara, ludzkość była pod zakonem ( w.22). Dlatego? Bóg ukazuje wzór Świątyni i prawo zakonu ceremonialnego przez który grzesznik może zostać oczyszczony z grzechu.
5) Zakon objawiony Mojżeszowi był przewodnikiem do Chrystusa (w.24), który w zakonie ceremonialnym występuje w postaci Baranka.
- Tak jest aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu; lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta.
CYTUJESZ:A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. [BW 2kor 3:15-17]
Łukaszu? Jeśli poruszasz sprawę mówiącej o zasłonie Mojżeszowej o której mówi Ap. Paweł, to nie będę w tej sprawie się wypowiadał, bo o niej mówiłem panu BHP w linku poniżej:

https://konfrontacje.com.pl/artykuly/studyjne-2/372-list-pana-h-h-p-z-dnia-31-01-2016-cz-10
  Jeśli chciałbyś się z nim zapoznać, to Zapraszam do wyżej wymienionego linku.

Dalej podajesz tekst z Ef.2:15 BW- >On zniósł zakon przykazań i przepisów... < twierdząc jakoby Jezus Chrystus niósł przykazania zawarte w dekalogu.
  ŁUKASZU: Jest to manipulacja niemalże wszystkich kościołów protestanckich, bo takiego faktu nigdzie w Biblii nie znajdziemy. A tekst, który podajesz nie odnosi się do przykazań z dekalogu, tylko do USTAW I PRZEPISÓW które stanowiły przegrodę między nawróconymi poganami a Żydami. ( nieprzyjaźń między nawróconymi Żydami a nawróconymi poganami) To one stanowiły mór po między nawróconymi żydami i poganami. Wiersze po niżej tak to przedstawiają:


Wiersz 14  > Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą po środku przegrodę z muru nieprzyjaźni.< Przegrodą tą był zakon Mojżeszowy, i znak obrzezki, zawarty w ustawach, przepisach i ceremoniach- kościelnych, a nie w dekalogu.
Wiesz 15 >On zniósł, zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka.<
Wiersz 16> I pojednał obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy w nim nieprzyjaźń. Gal.3:27-29
  Wierniej niż Biblia Warszawska myśli wyżej wymienione oddaje Biblia Tysiąclecia, a nawet Nowego Świata.

Łukaszu, dalej mówisz:
- Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem; napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. [BW Ga 3:10] Interpretowanie dalszych tekstów na których opierasz swoją wiarę przedstawie w Części 6