Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
725009
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

W liście swym z dnia 04.06.2019 w dalszej części pytasz:
Kojarzysz pierwszy sobór w Jerozolimie? Tam Duch i apostołowie pouczyli, co mają przestrzegać nawróceni poganie, czy tam była mowa o Dekalogu? Gdyby dać nawróconemu człowiekowi tylko treść Nowego Testamentu, gdzie nie ma listy spisanych starych przykazań kamiennych (wiecznych), to nie będzie on zbawiony, choć przyjął Jezusa Chrystusa?

Łukaszu?
A czy ty znasz powód dla którego sobór ten został zwołany? Wyjęcie z kontekstu część myśli z całego rozdziału nie stanowi żadnej nauki ani zasady wiary. W Dz. 15:1 wyraźnie jest napisane > A pewni ludzie którzy przybyli z Judei, nauczali braci: Jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni.
I wiersz 5 staje się powodem dla którego został zwołany sobór. Mówi on: Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali mówiąc: Trzeba ich obrzezać i nakazać, żeby przestrzegali zakonu Mojżeszowego.

 Na soborze miała się rozstrzygnąć sprawa obrzezki i zakonu Mojżeszowego a nie dekalogu. Zakon Mojżeszowy ani obrzezka nie ma nic wspólnego z dekalogiem! Obrzezka jest prawem starym, a dekalog, chodź pochodzi ze Starego testamentu, to, mimo swej starości, pozostanie aż do zakończenia sądu, który odbywa się w pierwszej kolejności nad tymi, którzy zostali zaliczeni do Domu Bożego.

W  Ob.11, 1. O nim jest napisane: „ Wstań i zmierz „ Świątynię Bożą i ołtarz, i tych, co wielbią w niej Boga” sądzeni są w pierwszej kolejności. O tym w 1Piotr.4,17 jest napisane: „ Nadszedł, bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego; a jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą ewangelii Bożej?. Sądzeni w pierwszej kolejności, mają też prawo do pierwszego zmartwychwstania Ob.20, 6. Inni nie zapisani księdze żywota (nie sprawiedliwi) nie ożyli, aż się skończy tysiąc lat ( w.5) O sądzie pisałem w poprzednich wypowiedziach.

Dalej zastanawiając się mówisz: Gdyby dać nawróconemu człowiekowi tylko treść Nowego Testamentu, gdzie nie ma listy spisanych starych przykazań kamiennych (wiecznych), to nie będzie zbawiony on, choć przyjął Jezusa Chrystusa?
Łukasz?
Zbawiony będzie tylko ten, kto przestrzegać będzie prawo, które z kamienia przeniesione zostało na serce tych, którzy pragną być zbawieni. Abyś zrozumiał jaką rolę odgrywa zakon wpisany w serce zadedykuje w tym miejscu wersety z  Rzym.2 od wiersza 12: Bo ci, którzy bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu też poginą; a ci którzy w zakonie zgrzeszyli przez zakon będą sądzeni.
 Wiersz 13 Gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają są sprawiedliwi u Boga, lecz ci którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą.
Wiersz 14 Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, a z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają.
Wiersz 15. Dowodzą też oni, że treść zakonu zapisana jest w ich sercach; wszak świadczy o tym sumie ich, oraz myśli, które nawzajem się oskarżają, lub też biorą w obronę.
Wiersz 16: Będzie to w dniu, kiedy według ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa.
                          Taką naukę głosił Ap. Paweł i taką przyjąłem. Zakon nie zbawia, ale poucza jakie uczynki w życiu naszym będą przyjemne w oczach Boga i przez Niego zaakceptowane.

Jeśli człowiek zabija, kradnie, cudzołoży, nadużywa imienia Bożego i nie uznaje Boga za Stworzyciela wszechświata w sześciu dniach i nie czci Go za to, w dniu siódmym tak jak On Stworzyciel, lecz czci inny dzień, to mimo tego, ma możliwość dostąpić zbawienia! Bo gdy grzesznik uwierzy w Jezusa Chrystusa i przyjmie Go, wtedy podejmuje słuszną i jedyną decyzję, by umrzeć wraz z Jezusem i razem z Nim powstać do nowego bezgrzesznego życia. A jeśli zdarzy mu się potknąć i zgrzeszyć ponownie, wie do kogo ma się udać i prosić o wybaczenie i oczyszczenie z nieprawości, których się dopuścił.

W 1Jana 1:9 jest zapewnienie:. „ Jeśli wyznamy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści od wszelkiej nieprawości. Po odpuszczeniu grzechów i oczyszczeniu od wszelkiej nieprawości grzesznik taki zostaje wpisany w księgę życia i nie staje już przed sądem ale ze śmierci przechodzi do żywota wiecznego. Jana 5:24 Grzesznicy pokutujący, będą zbawieni!! Zapoznaj się też z 1Jana 3:21-24; 1Jan 2: 1-2; Jana 16: 23-24

Dla mnie jest wielką zagadką  nauka, którą przyjęły niemalże wszystkie kościoły protestanckie uznając ,niedzielę za dzień  święty, a nie dzień Pański –sobotę. Czyżby dlatego, że jest ona wymieniona w Dekalogu, który został napisany przez samego Boga i przekazany przez Mojżesza Żydom? A może dlatego że siódmy dzień tygodnia uświęca twórczą moc Boga , który stworzył go w sześciu dniach, a nie jak głosi moc diabelska, że powstał on samoistnie przeszło 100 miliony lat temu?
                  Zmieniając Prawo Boga  przez ludzi  obdarzonych mocą diabelską, staje się ono nie prawem Boskim, ale diabelskim, gdyż Bóg nie może być skłócony z sam sobą! O ostrzeżeniach w sprawie zmian, Jezus przez usta Mojżesza i Jana mówi:
1) 5Mojż. 4:1-2 >A teraz Izraelu, posłuchaj,  ustaw i prawa, które was uczę wypełniać, abyście zachowali życie, weszli i wzięli posiadanie ziemię, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Niczego nie dodajcie do tego, co ja wam nakazuję i niczego z tego nie ujmujcie, przestrzegając przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam nakazuję.<
2) Ob.22:18-19 >Co do mnie, to świadczę każdemu,, który słucha słów proroctwa, tej księgi: Jeśli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu  Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeśli ktoś ujmie coś ze słów z tej księgi proroctw, ujmie Bóg z udziału jego z drzewa żywota, opisanych w tej księdze.<
                 Żydzi podążali zgodnie z obietnicą do ziemskiej ojczyzny , Chrześcijanie do niebieskiej  Fil.3:20. Jednych jak i drugich dotyczy takie same przesłanie Boga. Powinniśmy się trzymać nauk wypływających z przesłań zawartych w całym Piśmie Świętym i nic z nich nie ujmować ani dodawać. Tak Panie Jezu! Amen.

Dalej twierdzisz:
Wiadomo też, że to Bóg ustanawia Prawo, a może też je zmienić lub dać nowe, lepsze i to przez swego Syna, a nie spisane na kamieniu, które było niedoskonałe i nie dawało życia. Od początku świata, Bóg dał wcześniej kilka Zakonów człowiekowi: w Edenie, Noemu po potopie, Mojżeszowi. Mógł też dać kolejne, lepsze, dzięki Duchowi, który ożywia, a nie jak kamienne, gdzie trzeba wypełnić całość, jedno potknięcie i śmierć.

Łukaszu?
Czy nie spostrzegasz, że za przekroczenie prawa przez Adama i Ewy zostaliśmy obciążeni grzechem do dziś i będziemy, aż do samego sądu. A czy Mojżesz  przez swój grzech wprowadził izraelitów do ziemi obiecanej?  Nie, musiał umrzeć! Natomiast Noe, który wykonał zlecenie Boga został praojcem nowego świata.

Twierdzisz też, że Bóg, który dał stare prawo, może też zmienić na nowe,  lepsze. Czy takim rozumowaniem kierowali się pisarze Biblijni? Uważam, że nie!! A dlaczego NIE? Bo jak wspominałem poprzednio Bóg Ojciec jak i Jego Syn są zdecydowani w swych wypowiedziach i nie zmieniają je pod wpływem biegnącego czasu. O niezmienności Boga i Jego słów mówią nam teksty z: Mal.3:6; Iz.45:23; Jak. 1:17. Prawo Boga z dekalogu jest prawem uniwersalnym i Jezus nic lepszego nie przekazał, lecz przeciwnie, utwierdzał prawo swego Ojca, przez przestrzeganie go.

Dlatego uwierzyłem w Boga:
1) Stałego i nie zmiennego: Iz. 45:23; Jak.1:17; Mal.3:6
2) Miłosiernego: 1Jana 4:8; Jer.31:3;  Iz.63:8-9; 2Kor.13:11; Jana 3:16
3) Karcącego: Przyp.3:12; Iz.2:4; 11:3-4;Jer.10:24; Jana 16:8; Rzym. 3:19; Żyd.12:5-6; Ob.3:16.
4) Gniewliwego: Ps.38:3; Jer.4:8; 25:37; Ez.5:13.15; Jana 3:36; Rzym. 1:18; Ob. 6:16-17
5.) Wybawiającego: Ps. 7:11-12; Rzym.11:26; Ps.106:21; 62:8
6) Sprawiedliwego i Karcącego Ps. 97:2; 50:6
7) Sądzącego sprawiedliwie Ob.14:7; 15:4; 16:7; Ps.7:12; 9:5;19:10; Dan 7:10; Rzym.7:12; 2Tes.1:5-6.

Mówisz!
Czyż Chrystus nie dał nam Nowego Przymierza, nowe prawo oparte na Duchu i wierze - skoro mam nowe, to jak mam coś spełniać ze starego? Warto się zastanowić nad warunkami Nowego Przymierza którego pośrednikiem jest Jezus Chrystus. Zgadzam się z tymi słowami, że Jezus jest jedno z Ojcem i pełni Jego wolę. Ma też władzę na Niebie i na Ziemi, sąd żywych i umarłych, a także stał się sługą dla nas gdy objawił się raz w ciele na ziemi przed wiekami. Znów do zastanowienia: dlaczego faryzeusze oskarżali Jezusa, za łamanie Zakonu, szczególnie sabatu? Skoro Pan Jezus skrupulatnie wypełniał spisany Zakon i miał jednego Ducha z Ojcem, to dlaczego w tych wersetach nie mówi "w naszym zakonie” lub „nam", czyżby był ponad nim? To taka ciekawostka.

Ależ miły przyjacielu, zadając pytanie dlaczego faryzeusze oskarżali Jezusa za łamanie Zakonu, to chcę ci wyjaśnić, że dla faryzeuszy prawem Zakonu były ich własne dopiski do dekalogu zmieniając w nim ideał Boski. Przy poprawkach prawa Boskiego staje się ono, nie prawem Boga ale prawem faryzejskim. Dlatego Jezus nie przestrzegał je.

Sobota miała być świętem radosnym, a nie obciążona różnego rodzaju zakazami. Między innymi zakazem takim był zapis określający, że w sabat nie można było oddalić się od domu ponad 2000 łokci ( około 1 km). Jezus przekroczył tą granicę, a ponadto uczniowie Jego byli głodni i zrywali kłosy by zjeść ziarna. Mat.12:1-2 Za takie właśnie czyny Jezus i Jego uczniowie byli karceni przez faryzeuszy i uczonych w piśmie. Jezus lekceważył ich uwagi i pouczenia, i nie przestrzegał ich

Nigdzie nie znalazłem żadnego tekstu o tym, że Jezus ustanowił nowe i lepsze prawo od swego Ojca. Jest to takie same twierdzenie jak przywódców Kościoła Rzymskiego, którzy wyjmując tekst z kontekstu nauk z całego Pisma Świętego twierdzą, że otrzymali moc od Boga aby zmienić 2-gi i 4-ty paragraf Prawa Bożego. Natomiast inni wyznawcy Jezusa całkiem je odrzucają, ale czy z woli Boga? Jeśli odrzucają Prawo Boga zawarte w Dekalogu to dlaczego nauczają, że nie można kraść, zabijać i inne czynić przestępstwa, o których mówi Dekalog, a odrzucają tylko  zapis mówiący o świętym dniu Pana, sobocie? Przyjmując niedzielę, za dzień święty, przyjmują jednocześnie uwielbienia boga słońca, a nie Jezusa Chrystusa, który utożsamia się z sobotą, a nie niedzielą?                  

Miły Łukaszu!
Zadając pytanie na temat sabatu i innych świąt ceremonialnych  to mam wrażenie, że znów łączysz Prawo z Dekalogu z Zakonem Ceremonialnym i Ustawami. Biblia te prawa oddziela i nie łączy. Czynią to tylko te Kościoły Chrześcijańskie, które chcą  nauki Pisma Świętego wykorzystać do, nie wiadomych celów, zmieniając je. Czy czynią to pod natchnieniem Ducha Świętego? Nie mnie oceniać, oceni to Bóg.

                              Biblia wyraźnie mówi w 2Mojz. 16: 25 tak:> I rzekł Mojżesz: Zjedźcie to dziś, gdyż dzisiaj jest Sabat Pana (z hebrajskiego wypoczynek Pana); dzisiaj nie znajdziecie tego na polu<
Wypowiedź ta, była wypowiedziana przed spisaniem Prawa na dwóch tablicach kamiennych. Prawo Boga z dwóch tablic kamiennych występuje dopiero w Rozdziale 20 a nie 16. Z tego wynika, że Izraelczycy byli zapoznani o ważności soboty, zanim Mojżesz otrzymał je od Boga na dwóch tablicach kamiennych, gdyż wiadomości o Bogu Stworzycielu wszechrzeczy, przekazywane były ustnie z pokolenia na pokolenie. Wypowiedź Mojżesza o Sabacie Pana, zgodna jest z 1Mojż.2:2-3 i z tekstem z Nowego Testamentu Jana 12:8 > Albowiem Syn człowieczy jest Panem Sabatu<.  O tym mówi też Neh. 9:13-14.

Wypoczynek i dzień upamiętniający twórczą moc Boga, ustanowił  Stwórca, Pan, a nie Mojżesz.? I dzień ten nie był dany tylko Żydom ale dany człowiekowi, dużo wcześniej niż pojawili się Żydzi. Święto to istnieje od czasów Adama i trwać będzie aż do powtórnego powrotu  Jezusa Chrystusa, a potem na nowej ziemi. Izajasza 66:23.

                               Wypoczynek każdego siódmego dnia tygodnia, jest sabatem Pana tak, jak i pozostałe sabaty upamiętniające różne wydarzenia w Narodzie, które z polecenia Boga były wykonywane. Różnica jednak po między tymi sabatami jest znaczna. W 2Mojż. 31:13 tak jest napisane: „ Powiedz synom izraelskim: Zaiste, przestrzegać będziecie sabatów moich, gdyż to jest znakiem między mną a wami po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, że Ja Pan, który was poświęca. W >sabatach moich< mieści się też sabat Pana, jak i pozostałe sabaty z obrządku ceremonialnego i sabaty pochodzących z ustaw. Sabaty wasze są przeznaczone tylko dla narodu Wybranego, izraelskiego. Dlatego nazwane są one sabatami -  świętami, waszymi. W 4Mojż. 10:10 tak o nich jest napisane: W dni waszej radości i w wasze uroczyste święta, oraz w wasze dni nowiu będziecie dąć w trąby przy waszych całopaleniach i przy ofiarach pojednania. Będą one przypominały was Bogu waszemu; Jam jest Pan, Bóg wasz.
Natomiast Sabat Pana jak wspomniałem po wyżej, istnieje od Adama po dzień dzisiejszy.
  ……………………. Jednym z sabatów waszych napisane jest w 3Mojżeszowej Rozdział 16. Aby zrozumieć jaka jest różnica po między Sabatem Pana, a sabatami waszymi, należy dokładnie zapoznać się z przyczyną, dlaczego ustanowiony był między innym sabat wasz występujący w tym rozdziale. Różnica jest znaczna, gdyż sabat Pana jest upamiętnieniem dzieła twórczego Boga, który w sześciu dniach stwarza wszechświat. Natomiast sabat wasz występujący w tym rozdziale w wierszach 29 i 31 i jest upamiętnieniem dzieła oczyszczenia, przebłagania  i pojednania, grzesznika z Bogiem w Świątyni Starotestamentowej w dniu sądnym..

 W wierszu 29 jest napisane: „A to będzie dla was wieczną ustawą; W miesiącu siódmym dziesiątego dnia tegoż miesiąca ukorzycie się i nie będziecie wykonywać żadnej pracy, zarówno tubylec jak i obcy przybysz, który osiadł wśród was.”
A wierszu 31 mówi: „Jest to dla was sabat, dzień całkowitego odpoczynku. Ukorzycie się w waszych duszach. Ustawa to wieczna.

Dla mnie jest wielką zagadką i znakiem zapytania nauka, którą przyjęły niemalże wszystkie kościoły protestanckie uznając ,niedzielę za dzień  święty, a nie dzień Pański –sobotę. Czyżby dlatego, że jest ona wymieniona w Dekalogu, który został napisany przez samego Boga i przekazany przez Mojżesza Żydom? I dlatego odrzucają?
                         A może dlatego że siódmy dzień tygodnia uświęca twórczą moc Boga , który stworzył go w sześciu dniach, a nie jak głosi moc diabelska, że powstał on samoistnie przeszło 100 milionów lat temu?
                           Zmieniając Prawo Boga  przez ludzi  obdarzonych mocą diabelską, staje się ono nie prawem Boskim, ale diabelskim, gdyż Bóg nie może być skłócony z sam sobą! O ostrzeżeniach w sprawie zmian
, Jezus przez usta Mojżesza i Jana mówi:

1) 5Mojż. 4:1-2 >A teraz Izraelu, posłuchaj,  ustaw i prawa, które was uczę wypełniać, abyście zachowali życie, weszli i wzięli posiadanie ziemię, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Niczego nie dodajcie do tego, co ja wam nakazuję i niczego z tego nie ujmujcie, przestrzegając przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam nakazuję.<
2) Ob.22:18-19 >Co do mnie, to świadczę każdemu,, który słucha słów proroctwa, tej księgi: Jeśli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu  Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeśli ktoś ujmie coś ze słów z tej księgi proroctw, ujmie Bóg z udziału jego z drzewa żywota, opisanych w tej księdze.<
                        Żydzi podążali z godnie z obietnicą do ziemskiego Hanaanu , Chrześcijanie do niebieskiej Rzeczpospolitej. Jednych jak i drugich dotyczy takie same przesłanie Boga. Powinniśmy się trzymać nauk wypływających z przesłań zawartych w całym Piśmie Świętym i nic z nich nie ujmować ani dodawać. Tak Panie Jezu! Amen.

…………………… W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że Mojżesz nie ustanawiał żadnych praw, ustaw jak i zakonów. Ustanawiał ich Bóg, który za pośrednictwem Mojżesza przekazywał je całemu narodowi, i o tym, tak jest napisane w 34 wierszu: „ Będzie to dla was wieczną ustawą, aby raz w roku dokonywać przebłagania za wszystkie grzechy synów izraelskich. I uczynił tak jak Pan nakazał Mojżeszowi.

Łukaszu?
 Analizą tekstów, które w liście przedstawiłeś zajmę się w części 9.
Serdecznie pozdrawiam