Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
858662
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima
  1. Czy Kościół, który przekazuje naukę sprzeczną z przekazem biblijnym może być Kościołem  Jezusa Chrystusa? I być zaliczony do trzeźwego chrześcijaństwa? Uważam, że nie! Owszem wiele jest  społeczności, przyznających się do Chrześcijaństwa, ale, czy rzeczywiście są chrześcijanami, jeśli nadal są pijani winem wszetecznej kobiety? I nie pragną wytrzeźwieć? Kościół pijany winem kobiety która uprawiała nierząd z królami ziemi, przedstawiony jest przez Jana w Ob.17:1-5 następująco:

  2. > I przyszedł jeden z aniołów, mających siedem czas, i tak się do mnie odezwał: Chodź pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami – ( ludami) Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów. A kobieta (Kościół) była przyobleczona w purpurę i w szkarłat. I przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami.; a miała w ręce swej złoty kielich, pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu; Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi<Aby można było zrozumieć o jakim kościele – kobiecie, Jan pisze musimy posłużyć się symboliką biblijną. I tak na przykład:
    I)  Gdy w tekście mowa jest o niewieście i oblubienicy, to wyrażenia te odnoszą się do Kościoła składającego się z ludzi przestrzegających wszystkie wskazania Słowa Bożego zawarte w Biblii i tylko w Biblii.. A wskazaniami tymi są teksty  mówiące o przestrzeganiu Prawa Bożego i wyżywania go w życiu :

**.2. Mojż. 20:1-17; 1Jana2:4; Ob.12:6. 17; Rzym 1:23. 25; Jak.2:8.10-11.17,22,24,26.;
** Teksty mówiące o śmiertelnej duszy: BG Ez.18:4 i piekle jako grobie a nie miejscem z ogniem wiecznym. Więcej o duszy i piekle piszę w linkach:
                                                                                                                                                                                         
1.https://konfrontacje.com.pl/artykuly/swiat-polityki-i-religii/408-wiecej-wypowiedzi-duchowienstwa-katolickiego-2-001-0-04
2.  https://konfrontacje.com.pl/artykuly/studyjne-2/250-ewangelia-zwodziciela
3.  https://konfrontacje.com.pl/audycje/wywiady
I tam wywiad z Wł. Polokiem na temat duszy i piekła.

II).. Biblia uczy też, że jedynym wykupicielem i darczyńcą życia wiecznego jest Jezus i tylko Jezus. Jana 3:16; 1Jana 3:16; 1Tym.2:3-6; 1Kor.8:6. Jest On też jedynym pośrednikiem pomiędzy człowiekiem a Bogiem, a nie pośrednicy tacy jak; Maria, kapłani i inni święci, którzy zaraz po śmieci, według ewangelii zwodziciela udają się do nieba. Zwodziciel powtarza nieustannie od czasu Adama po czas dzisiejszy, że ludzie nie umierają, ale po śmierci udają się, jedni do nieba, drudzy do piekła, a jeszcze inni do czyśćca.  Bóg natomiast mówi: jeśli zgrzeszysz umrzesz!.1Mojż.3:3-4, Ez.8:4. gdyż zapłatą za grzech jest śmierć Rzym. 6:23.. Diabeł natomiast wmawia, że Bóg przysłał swego Syna na świat nie po to, aby wykupić grzesznika od wiecznej zagłady, ale i po to aby znieść Prawo, które karze grzesznika wieczną śmiercią. Wmawia on też, że Jezus jest miłosierny dlatego zniósł Prawo Swego Ojca, by każdy grzesznik mógł być zbawiony. Mówi on też, że do zbawienia wystarczy tylko, aby wierzyć w Jezusa, sprzeniewierzając się swemu Ojcu za ustanowienia prawa każącego śmiercią każdego, kto go nie respektuje. Diabeł uspakaja grzeszników kłamliwą nauką twierdząc, że śmierć Jezusa  zniosła prawo i od Jego śmierci nie ma już prawa karzącego śmiercią. Jeśli nauka ta jest prawdą, to i niema też sądu który karze przestępcę prawa.  Nauka ta znosi łaskę Jezusa, która została udzielona każdemu grzesznikowi, aby w okresie swego życia mógł porzucić grzeszne postępowanie i dostąpić zbawienia przez niewinną śmierci Jezusa Chrystusa. Łaska udzielana jest przez trybunał sądowy w którym Jezus występuje jako obrońca przed obliczem swego Ojca. Ez.14:5-6.13; Ps.1:5; Żyd.9:27-28; 1Piotr 4:17-18. i to Jemu zawdzięczamy, że zaraz po popełnieniu grzechu nie jesteśmy karani śmiercią, ale dzięki obrąńcy zostaje udzielona nam łaska na okres naszego życia.

Natomiast , gdy mowa jest o Babilonie Matce wszetecznic to, wyrażenie to odnosi się do Kościoła który odszedł od właściwej nauki Słowa Bożego, przyjmując nauki filozofii pogańskiej. Babilon oznacza pomieszanie. A w znaczeniu doktryn wiary oznacza pomieszania prawdy Słowa Bożego z nauką filozofii pogańskiej. Kłamstwa Matki wszetecznej głoszone nieustannie przez około 1800 lat, stały się prawdą. Tylko studiowanie Biblii z modlitwą może pomóc każdemu poszukiwaczowi prawdy rozpoznać kłamstwa i oddzielić je od rzeczywistej Prawdy. Niemalże wszystkie kościoły protestanckie, które wywodzą się z Kościoła Matki (katolicyzmu) opierają swe doktryny wiary, jak twierdzą na Biblii, co jest nie prawdą, gdyż wiele z doktryn wiary pozostawili z nauk matczynych. A są to: Nauki:
O święcie pierwszego dnia tygodnia zamiast siódmego dnia, nauka o nieśmiertelności duszy, nauka o piekle z piekielnym ogniem itp. Biblia wyraźnie ostrzega mówiąc w Ob.22:18-19 Co do mnie to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi; Jeśli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeśli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z udziału jego z drzewa żywota i ze świętego miasta, opisanych w tej księdze. Bóg w końcowym rozrachunku przyzna się tylko do tych, którzy żyją tak, jak: żył, jak nauczał, i jak wierzył Jezus.

 Jeśli kto chce poznać Jezusa i pragnie aby On był Opoką twego życia, powinieneś poznać Jego biografię z przed Stworzeniem Wszechświata.  Znać wszystkie proroctwa przepowiadające jego przyjście na naszą ziemię. Znać Jego życie na ziemni, mowę i nauki w sprawach życia obecnego jak i przyszłego na Nowej ziemi przygotowanej dla tych, którzy dzięki Jego krwi stali się podobni do Jego w wierze, życiu, mowie, nauczaniu i postępowaniu.
Czy znasz Jezusa na tyle aby określić jaką pracę On wykonał na naszej ziemi i wykonuje obecnie w niebie? Biblia wiele wiadomości na tematy te przekazuje, dlatego zachęcam, czytaj ją co dnia, a Duch Święty niech towarzyszy ci. A jeśli będziesz przestrzegać i zachowywać wszystko, co w niej jest napisane staniesz się tym samym dzieckiem samego Boga i bratem samego Jezusa Chrystusa..
Niech Nowy rok 2020, będzie rokiem studium Słowa Bożego dla wszystkich tych, KTÓRZY poszukują Prawdy, bez domieszek  wina kobiety wszetecznej.