Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
858660
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

W Internecie natrafiłem na www.fundamentjezus.com przedstawiający naukę Jezusa o piekle. Czy rzeczywiście fundamentalną nauką Jezusa jest nauka o piekle?, w którym ON pełen miłości, piekło stworzył po to, aby w mim wiecznie smażyć swych przeciwników? Czy możemy Jezusa postawić w szeregu z największymi mordercami wraz  ze Stalinem i Hitlerem? Nie i to po stokroć, nie!! Jezus jest miłością, a nie katem! Jezus oddał życie swoje za grzeszników, aby ich wykupić swoją krwią, od drugiej wiecznej śmierci, a nie palić je wiecznie.

Posłuchaj wywiadu na temat piekła. Czas trwania wywiadu 19:05

 A o nieśmiertelności duszy dowiesz się z wykładu trwającego 22:30 minut
Inne zdanie na temat ten ma właściciel portalu, o nazwie: > Strona.ewangelizacyjnej.rodziny. Chrześcijańskiej<  który przedstawią naukę w formie kontrowersyjnej w stosunku do nauk Jezusa Chrystusa.  Jezus mówi i to wielokrotnie o karze za przestępstwa Prawa Bożego, ale nie mówi, że kara ta będzie trwać na wieki w ogniu piekielnym.
A o to teksty mówiące o karze.1)
Psalmista w modlitwie swej prosi Boga aby nie karał go w gniewie i zapalczywości swojej Ps.38:2; Przyp.21:10+12; Jan16:7-8; 2Piotr 2:9. Z powyższych tekstów wynika, że kara za przestępstwa  popełnione będzie rozpatrywana na sądzie przed okresem millenijnym, czyli przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa na naszą ziemię. Jest to sąd w którym Jezus występuje jako obrońca, tych którzy zgrzeszyli, ale po zetknięciu się z naukami Jezusa Chrystusa i Apostołów odstąpiły od nawyków złych zawierając Przymierze z Bogiem przez chrzest, umierając w zanurzonej wodzie grzechowi i zmartwychwstając do nowego bezgrzesznego życia. Gal.3:26-27; Mar.16:16;

 A Ap. Paweł do Rzymian 6: 1-4 tak się wypowiada: Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitowała? Przenigdy! Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wecie , że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili.

Sąd przed millenijny Ob.14:7 jest w trakcie rozpatrywania spraw ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa zgodnie z tekstem 1Piotra 4:17. W tym czasie Bóg oddzieli prawdziwych chwalców Boga od tych, którzy przyznawali się do chrześcijan, ale nadal trwali w bałwochwalstwie.Mat.25:31-36; Mat.7:23. Biblia wyjaśnia czym jest bałwochwalstwo w tekście 1Sam.15:23 tak: >Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary, a krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom…. ( i naukom nie zgodnych z nauką Biblijną – moja uwaga) Gdy pilnie będziemy czytać słowo Boże, to dojdziemy do rzeczywistej prawdy, która mówi, że czyny nawet bardzo szlachetne nie wystarczą aby dostąpić zbawienia, gdyż sąd ujawni ukrytą motywację z myśli i czynów ukrytych w każdym z nas.

 A zatem? Czy nauka o istnieniu prawdziwego piekła nie jest bałwochwalstwem w rodzinnym chrześcijaństwie? Dalej rodzina ta pisze:
Z biblii jasno wynika, że ludzie bezpośrednio po śmierci trafiają do nieba, albo do piekła. W tym jednym zdaniu ukryte są trzy kłamstwa!.

1. Biblia zaprzecza temu, że człowiek po śmierci gdzieś się udaje. A oto dowód z opisów historii Łazarza opisany w 11 Rozdziale Ewangelii Jana. Jezus o śmierci mówi w wierszu 11-14 >Łazarz, nasz przyjaciel zasną; ale idę zbudzić go ze snu. Tedy rzekli uczniowie do niego: Panie! Jeśli zasnął, zdrów będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci; oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie, Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie: Łazarz umarł.<
Jezus gdy mówi o > śnie Łazarza<, to śmierć przyrównuje do snu, z którego może zbudzić tylko Bóg. W śnie pierwszej śmierci (1Kor.15:51-52) nigdzie śpiący nie udaje się, ale kładą go do zwykłego dołu – grobu ( Hiob 33:28; Mat.27:59-60)  i czeka tam na głoś trąby Bożej (1Tes.4:15-17) w czasie powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Głos trąby tej oznajmia, że sąd Boży nad śpiącymi i żyjącymi już się zakończył i powraca Pan Panów i Król Królów by oddać zapłatę każdemu.( Kol.3:24-25; Ob.11:18,19; 22:12.13.)

2) Aby śpiący mógł udać się do nieba czy piekła, musi przejść przez sąd Boży, który określi, czy osoba zmarła kwalifikuje się do nieba czy piekła W Biblii nie ma żadnej wzmianki o tym, że po śmierci automatycznie umarły idzie do nieba lub piekła z palącym się ogniem. Biblia wyraźnie mówi, że udanie się do nieba będzie znakiem widocznym, takim samym jak przyjście i odejście Jezusa Chrystusa (Dz.1:9.11; Ob.1:7; Mat;24:30; Mar.14:62), a ci, którzy zasługują na niebo, zostaną porwani na obłoki i wraz z Jezusem udadzą się do nieba. Ap. Paweł w 1Tes.4:17 tak o tym pisze: Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi ( wzbudzonymi z martwych) porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem<

Natomiast ci, którzy nie zasługują na niebo, nie powstaną z martwych po sądzie, gdyż na podstawie wyroku sadowego, który trwa przed okresem milenijnym, przeznaczeni będą na sąd trzeciej fazy, który trwać będzie tysiąc lat. Dlatego nie biorą oni udziału w pierwszym zmartwychwstaniu, lecz pozostaną w grobie na dalsze 1000 lat. O tym pisze Jan w Objawieniu 20:5 tak: > Inni umarli nie ożyli, aż się dopełni 1000 lat…<. Po okresie tysiącletnim i sądzie z udziałem sprawiedliwych (Ob.20:4) zostaną oni unicestwieni wraz z lucyferem i jego aniołami. Ob.20:7-10 w ogniu, nie wiecznym, ale trwającym tak długo, aż spalą się całkowicie.

3) Fałszywa nauka o wędrujących duszach obala, obok nauki o sądzie, obala też naukę o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Bo po co miały przychodzić Jezus Chrystus po raz drugi, jeśli osoba, zwana, duszą (1Piotr 3:20; Dz.2:41; 4:4; 5:14) zaraz po śmierci udaje się do nieba, lub do wiecznego piekła? Jezus przychodzi po to, aby swoje osoby – dusze, zabrać do nieba (1Tes.4:16-17 ) i ukarać te dusze – osoby, które czynili bezprawie. (Mat.24:21;Ob.20:9-10 )

 Biblia wyraźnie mówi, że osoby zabrane do nieba będą posiadali ciała chwalebne (Filp.3:21; 1Kor.15:51.) takie jakie posiadał Jezus po zmartwychwstaniu i posiadają aniołowie, będą więc duchami z ciałami rozpoznawalnymi, jak Jezus, Eliasz, Mojżesz, (Mat.17:3; Łuk.9:29-30 ) i ci, którzy powstali z martwych zaraz po Jezusie Chrystusie (Mat 27:52-53; Dz.26: 23. Ci natomiast, którzy umierają pierwszą śmiercią w czasie współczesnym, nie idą do piekła, ani do nieba, lecz śpią w grobie, w którym obracają się w proch, bo z prochu powstali i w proch się obracają.1Mojż.2:7; Ps.119:25; 22:16.Prawdę tą potwierdza Izajasz w 14:18 mówiąc tak” „ Wszyscy królowie narodów ( święci i grzesznicy – moja uwaga) spoczywają w chwale, każdy w swoim grobowcu. A o diable w wierszu 15 tak jest napisane: Strącony jesteś do krainy umarłych na samo dno przepaści. Zatem? Czy kraina umarłych i dno przepaści jest tym piekłem z wiecznie palącym się ogniem? O piekle,  o którym pisze Mateusz w 11:23 i Łukasz 10:15? Nie ! Jest to miejsce w którym znajduje się każdy z umarłych ludzi i znajdował się Jezus Chrystus, i wyżej wspomniany Łazarz. Łazarz został wezwany przez Jezusa nie z piekła ognistego, ale z normalnego grobu, takiego samego, z którego powstał Jezus Chrystus.

Zatem? Czy w takim  piekle znajduje się wieczny ogień, by palić, smażyć i przypiekać zmarłe dusze - osoby?, I czy do takiego grobu - piekła zabrany został Józef Syn Jakuba za którym tęsknił i rozpaczał jego Ojciec? Opis sprzedaży Józefa do Egiptu i rozpacz jego ojca Jakuba opisany jest w 1Mojz. 37:31-36  (BT Ks. Rodzaju) i tam w 35 wierszu jest napisane: > Gdy zaś wszyscy jego synowie i córki usiłowali go pocieszać, nie słuchał pociech, mówiąc: „Już w smutku zejdę za synem moim do Szeolu”, i ojciec jego nadal go opłakiwał.<
Użyte w tym tekście słowo >Szeol< odnosi się do wyrażenia Starotestamentowego określające miejsce milczenia, wypoczynku, grobu, otchłani, Hadesu Słowa te tłumaczone są przez zbałamuconych chrześcijan, jako piekło z ogniem wiecznym. Zatem? Czy do takiego piekła chciał wstąpić Jakub za swoim Synem? Czy Józef był grzesznikiem i zasługiwał na takie miejsce?

Jeśli chodzi o Łazarza, to leżał on już w grobie – Szeolu cztery dni i ciało jego już zaczęło rozkładać się, czy w tym czasie osoba – dusza Łazarza, była w niebie? I Jezus nie wzbudził go z martwych, tylko przywołał go z nieba? Jana 11:17.23-26.39.43 Nie i to na pewno Nie!!
Jeśli Łazarz jako osoba – dusza, była w niebie, to Jezus nie musiał przywracać Łazarza do życia, tylko wezwać go z nieba, na oczach wszystkich.. Jezus przez ten fakt potwierdziłby, że Łazarz jest w niebie, a nie w grobie. Tego jednak nie uczynił, bo Łazarz jako osoba – dusza - istota leżała w grobie. To, co Jezus uczynił, to jedynie przywrócił Łazarzowi >dech życia<, ten sam, którym obdarzył człowieka ulepionego z gliny. 1Mojż.2:7; 1Kor.15:45., by stał się on znów duszą – istotą- osobą żywą.
Jeśli nauka o wędrujących duszach byłaby nauką prawdziwa, to w Biblii nie powinna być taka wypowiedź: „Każdego dzieła, które ręka twa napotka, podejmij się według twych sił! Bo nie ma żadnej czynności ni rozumienia, ani poznania, ani mądrości w Szeolu do którego ty ( i ja) zdążamy” Ks. Koheleta 9:10; 12:7 ( Ks. Kaznodziei. Salomona)

Czy każdy z nas zdąża do Szeolu - piekła z ogniem? Nie!!Gdyż Biblia wyraźnie mówi w Ks.Kaznodziei Salomona 9:5 >wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już dla nich nie ma żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie< Wszyscy umarli otrzymaują zapłatę. Sprawiedliwi otrzymają ją przy powtórnym Przyjściu Jezusa. A zapłatą tą jest życie wieczne w niebie tysiąc lat Ob.20:6, a potem na Nowo Stworzonej ziemi Ob.21:1-4. Niesprawiedliwych i wszystkich zbuntowanych aniołów zapłatę będzie,  wieczna śmierć w ogniu piekielnym opisanym w Objawieniu 20:7-10, po okresie millenijnym

W oryginalnych językach Pisma Świętego występują cztery różne słowa, które bywają tłumaczone na język polski, jako piekło. W Starym Testamencie słowem tym jest > Szeol >. Wyraz ten pochodzi z języka hebrajskiego i w Starym Testamencie występuje 65 razy. W Nowym Testamencie, będą to słowa: >Hades<. Słowo to występuje 11 razy, Gehenna  12 razy, Tartaros 1 raz. Apostołowie rozumieli słowo >Szeol< jako grób, miejsce milczenia, niepamięci, skażenia i stan śmierci. Takie samo odniesienie posiadają wyrazy z Nowego Testamentu. A oto nie które teksty starego i Nowego Testamentu, które określają grób jako piekło.:

#BW 4Mojż.16:30.33> Lecz jeśli Pan dokona rzeczy nadzwyczajnej, że ziemia otworzy swoją czeluść i pochłonie ich, oraz wszystko, co do nich należy i żywcem wstąpią do podziemi, wtedy poznacie, że ci mężowie zbezcześcili Pana.
  Oni zaś wpadli ze wszystkim, co mieli, żywcem do podziemi, a ziemia zamknęła się nad nimi; i tak zginęli spośród zgromadzenia
#BW Hjob 17:13-14.16> Czego mam oczekiwać? Kraina umarłych jest moim domem. W ciemności uściele sobie łoże. Jeśli na grób muszę wołać: Tyś moim  ojcem, a na robactwo: Matko moja i siostro moja. Czy wraz ze mną wstąpią do krainy umarłych, gdy razem położymy się w prochu?
# BW Ps.115:17> Umarli nie będą chwalili Pana, ani ci, którzy zstępują do krainy milczenia< Także: Kazn.9:5.10; Izaj.38:17-19
# Dz.2:27.31> Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, i nie dopuścisz, by święty twój oglądał skażenia (BW). Widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że nie pozostanie w Otchłani ani ciało Jego nie ulenie rozkładowi (BT)< Także: Łuk.16:23; 10:15.
Jeśli: Szeol, Otchłań, czeluść, Kraina umarłych i milczenia jest grobem, zgodnie z wyżej wymienionymi tekstami, i wypowiedzią Psalmu z 30:4 >Panie, dobyłeś mnie z Szeolu, (piekła – grobu- moja uwaga) przywróciłeś mnie do życia z pośród schodzących do grobu<, to nie może być jednocześnie piekłem z wiecznie palącym się ogniem. Jezus gdy umarł to nie wstąpił do piekła z palącym się ogniem, lecz do normalnego grobu, a trzeciego dnia zmartwychwstał. W nauczaniu uczniów na lekcjach religii w szkołach do dziś istnieje nauka, że Jezus  wstąpił do piekła a trzeciego dnia martwych powstał. I to jest prawda, bo Jezus nie był w piekle z palącą się smołą ani ropą, tylko w normalnym grobie. Natomiast katolicy jak i pozostałe nacje religijne  nauczają, że piekło jest to miejsce do którego Bóg zsyła wszystkich grzeszników, by tam zadawać im ból i cierpienie.

Dalej, Wyżej wymieniona rodzina chrześcijańska przedstawia tekst z Łukasza 16:19-29 jako dowód biblijny, że istnieje piekło z ogniem wiecznym. Wyrażone jest to w wypowiedzi. „ Uważam, że Pan Jezus jasno podsumował fakt, gdzie trafiali ludzie przed jego zmartwychwstaniem. Jezus podawał przykłady w formie przypowieści, aby każdy nawet nie wykształcony człowiek mógł je zrozumieć.”
Czy rzeczywiście Rodzina Chrześcijańska jak i pozostałe nacje religijne mają rację twierdząc, że >dusza<, która w Biblii występuje jako osoba - istota ( 1Piotr 3:20; Dz.2:41) nie ma nic wspólnego z ciałem i gdy umiera ciało, to dusza zaczyna wędrówkę? I czy teksty z Łukasza 16:19-29 potwierdzają tą prawdę?

 O tym jaką naukę czerpiemy z przypowieści i o jej znaczeniu w szerszym pojęciu, przedstawię a następnym artykule. Czytających me wypowiedzi serdecznie pozdrawiam!.