Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
879535
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima


Portal stromy ewangelizacyjnej rodziny chrześcijańskiej, podając tekst z Łukasza 16:19-29 z przypowieść Jezusa o Łazarzu twierdzi, że przypowieść ta jest dowodem na to, że istnieje piekło dla grzeszników, do którego są kierowani ludzie grzeszni zaraz po śmierci na wieczne męki. Czy twierdzenie takie jest prawdą, czy nauką sfałszowaną przez ducha diabelskiego?

Jezus
wielokrotnie przekazywał prawdy w przypowieściach, przysłowiach i różnych opowiastkach krążących w danym czasie. I taką opowiastką jest przypowieść o Łazarzu. Aby zrozumieć naukę wypływającą z przypowieści, przysłów i innych opowiastek powinniśmy zwrócić uwagę w jakich okolicznościach jest ona wypowiadana i do kogo kierowana. Każda przypowieść i opowiastka ma swego adresata. I tak na przykład, Przypowieść o Łazarzu z Jana 11:11-14.17.25..26: Ma odniesienie do dwóch grup ludzi: Do pierwszej grupy zaliczam tych, którzy nie są ugruntowani w prawdach przekazywanych przez proroków o Boskości Jezusa, który ma moc nie, tylko leczyć, ale i wzbudzać z martwych tych, u których rozkłada się już ciało,  jak i tych, u których ciało obróciło się już w proch.(1Tes.4:17; 2Tes.1:78; 1Kor.15:22-23.)

Natomiast do drugiej grupy zaliczam tych, którzy do przekazów proroczych, Jezusa, i apostołów podchodzą bez pilnego studiowania Słowa Bożego lekceważąc ostrzeżenia przed wkradaniem się do prawdziwego chrześcijaństwa nauk dla nich nie zrozumiałych lub zwodniczych i nie mających potwierdzenia biblijnego.

Zatem zapoznajmy się z niektórymi przypowieściami i opowiastkami. Jedna z nich jest odnotowana w Ewangelii Łukasza w Rozdziałach 16.
1)   W wierszach 1-8 mowa jest o nieuczciwym Zarządcy,  który oszukiwał swego prawodawcę dopuszczając się kradzieży, po przez namowę swych podwładnych do współpracy
. Czy w tej przypowieści jest nauka aby człowiek bojący się Boga tak samo jak ten zarządca postępował?  Nie! Przypowieść ta uczy o uczciwości, która powinna być w każdym chrześcijaninie. Jest to jeden z przykładów przypowieści, która powinna zwrócić naszą uwagę na wskazania Prawa Bożego spisanego przez samego Boga w Dekalogu  mówiącego, > aby nie kraść i nie pożądać żadnej rzeczy, która należy do bliźniego swego <. Czytając przypowieści powinniśmy wyciągać z niej pewien morał do własnego życia i postępowania, a nie dodawać do niego, przeciwstawną naukę. Czy namowa do korupcji jak i uczestniczenie w niej, jest właściwą drogą do osiągnięcia swego zamierzonego celu?? Jaki jest więc cel właściwego Chrześcijanina??

2)  Wiersz
:9-13. Przypowieść ta w 9 wierszu mówi: Ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby, gdy się skończy przyjęli was do wiecznych przybytków. A czy ta przypowieść jest nauką wskazującą nam w jaki sposób mamy pozyskiwać przyjaciół, czy też stanowiska z wyższą płacą?  NIE?? Zatem, czym przypowieść ta, powinna być, dla nowo narodzonego człowieka?  Czy  powinna być nauką lub wskazaniem w jaki sposób mamy postępować, by stać się bogaczem podwyższając swój status społeczny?   Czy zbawienie możemy kupić mamoną niesprawiedliwości?  Czy też osiągnąć większe poważanie społeczne zyskując przyjaciół z wyższych sfer?? Nie i to na pewno nie. Morał z tej przypowieści może być tylko jeden,  być zawsze  uprzejmym i miłym chrześcijaninem niezależnie w jakim otoczeniu się znajduje jaki jest jego status społeczny. Powinien też wiedzieć że dobra majątkowe otrzymuje nie tylko ze swej pracy, ale i dzięki błogosławieństwom Boga. Dlatego Chrześcijanin jak i jego majątek jest własnością Boga, a on sam jest tylko szafarzem tego majątku. Dlatego 12 wiersz, tak to przedstawia: jeśli nie byliście wierni w sprawie cudzej, którą otrzymaliśmy od Boga, to któż wam powierzy rzecz własną?. Dla chrześcijanina powinien być tylko jeden Pan, Bóg, i dlatego nie powinien służyć dwóm panom; Bogu i mamonie!

  Natomiast przypowieść o Łazarzu z  Łukasza 16:19-31:  porusza sprawę dwojga ludzi Jeden z nich jest bardzo bogaty, drugi biedny. Ten biedny leżał przed domem bogacza schorowany i głody, i po pewnym czasie umiera biedny żebrak jak i bogacz. Wiersz 23 mówi, że umarły bogacz, który znalazł się w krainie umarłych zobaczył z daleka Abrahama i Łazarza. I wiersz 25 przedstawia rozmowę Abrahama z bogaczem. > Abraham zaś rzekł; Synu, przypomni, że dobro otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz 0n doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. Przypowieść ta nic nie mówi o rzeczywistych mękach bogacza  w piekle z ogniem…<.  Wręcz przeciwnie, mówi, że te trzy osoby; Łazarz Abraham i bogacz występują w Szeolu, który był znany apostołom i Jezusowi jako grób, a nie piekło z wiecznym ogniem. W grobie tym ( Szeol, przetłumaczono jako piekło), w  którym  w brew naukom zwodziciela znajdują się ludzie dobrzy jak i źli.

 W wierszu 26,
 w którym występuje wielka przepaść po między żyjącymi w niebie, a tymi którzy są w piekle – grobie, nie odnosi się  do przestrzeni tylko czasu w którym sprawiedliwi zostaną porwani w powietrze. przy przyjściu Jezusa Chrystusa i zabrani do nieba na okres 1000-c lat. 1Tes: 4:17; Ob.20:5.6.9.10.

Przypowieść o Łazarzu pragnie pobudzić naszą wyobraźnię z której powinna wypływać nauka o miłości bliźniego jak siebie samego odnotowane w Mat.22:36-40;Jakub 2:8-10. Bogacz, który co dzień przechodził obok Łazarza; rannego, schorowanego i głodnego, i nie udzielił mu żadnej pomocy, czy dla tego do dnia dzisiejszego smaży się on w piekle? NIE! I to na pewno nie!! Bo, Piekło z ogniem będzie dopiero w po 1000-leciu i po sądzie ostatecznym, o którym j mowa jest w Objawieniu Rozdział 20. A morałem z tej przypowieści niech będą słowa odnotowane w:
a)Jakuba 4:17
Kto więc umie i może dobrze czynić a nie czyni, dopuszcza się grzechu.
b) Łukasza.12:47-48; Ten zaś sługa, który znał wolę pana ( Pana ) swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według ( Jego ) woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał swego pana, choć popełnił coś karygodnego, odbierze nie wiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Do jakiej grupy ludzi przypowieść ta jest kierowana, czyż nie do tych, którzy nadzieję swoją pokładaj w bogactwach świata tego?

 c)  Łuk.16:23. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Czy z tego tekstu możemy przyjąć naukę, że piekło z wiecznym ogniem jest w górze? Nie! I to na pewno nie!! Gdyż w 2Piotra  2:4 tak jest napisane> Bóg bowiem nie oszczędził aniołom, którzy zgrzeszyli, ale strąciwszy do otchłani - Hadesu- Tartaros, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd.<  Owe mroczne lochy znajdują się na ziemi a nie w górze. 4Mojż.16:30,33; Ps.115:17;Hiob 17:13-14.16; Dz.2:27.31:; Łuk.16:23; 10:15 i nie jest to piekło z wiecznie palącym się ogniem. Owszem jądro ziemi posiada lawę ziejąca ogniem, czego dowodem są ciągłe wybuchy wulkaniczne i nie jest to dowodem na to, że piekło znajduje się w jądrze naszej ziemi z którego budzą się od czasu do czasu wulkany? Czy to, do tego piekła podążają grzesznicy?
.
d)  A wypowiedz > podniósł oczy swoje< nie mówi że spojrzał w górę, tylko podniósł oczy swoje, a wtedy wypowiedź tą możemy interpretować jako otwarcie oczu po śnie(Jana 11;11-14) i ujrzał wtedy w oddali Abrahama i Łazarza, którzy znajdowali się na tym samym poziomie w grobie. Czy było to piekło z palącym się ogniem, gdzieś w górze? Nie!! Jest to grób, który przetłumaczony jest ze słowa > Szeol, Hades < Jest takim sam grobem, jak grób Jezusa, do którego ciało jego zostało złożone.

4) Przyp. 15:24. Rozumny idzie drogą życia wzwyż, aby uniknąć krainy umarłych w dole  Z tekstu tego jasno wynika, że kraina umarłych jest grobem znajdującym się w dole, w ziemi. I nie jest to piekło z wiecznie palącym się ogniem gdzieś w przestrzeni odzielającej niebo od piekła. Jest raczej zaprzeczeniem wypowiedzi autora portalu www.fundamentjezus.com, który wypowiada się tak na stronie 3 pod a) piekło jest niżej niż niebo i jest oddzielone nieprzebytą przepaścią i na dowód tego podaje tekst z Łuk.16:3 „ Łazarz spojrzał w górę”. Zatem! czy Jezus przywołuje Łazarza z góry, czy z normalnego grobu znajdującego się w ziemi? Jan 11:17. 23.25-26.34.38.41. 43. To Jezus podniósł oczy swoje w górę do Ojca swego a nie Łazarz, który był w normalnym grozie ziemskim.
Pod punktem b) wyżej wymienionego portalu właściciel jego mówi: „Piekło od nieba jest oddzielone wielką przepaścią i jest nie możliwe wydostania się z niego. Czy ta wypowiedź jest prawdziwa? Czy fałszywa?

 Aby naukę tą zgłębić należałoby zadać pytanie: Czy piekło to ma łączność z niebem? I Czy dusze znajdujące się w niebie widzą cierpiące dusze swoich dzieci, matki, ojców i przyjaciół?, Jak się czują obywatele nieba patrząc na członków swoich rodzin, krewnych i przyjaciół będących w piekle w wiecznych piekielnych męczarniach?

Ja bynajmniej nie chciałbym być w takim niebie, w którym oglądałbym wiecznie na cierpiące osoby znajdujące się w piekle. A czy Bóg, ,który oddał życie swoje by ratować każdego grzesznika lubuje się z męczarń wiecznych? NIE!! Bóg jest miłością, a nie katem- Lucyferem, z którego przykład wzięli Hitler, Stalin, Bestia i pozostali monarchowie świata starożytnego jak i współczesnego.

 ZATEM? Czym są przypowieści biblijne?
Są nauką wyrażoną symbolicznie w każdej opowieści, przypowieści i anegdocie. Korzystali z nich pisarze staro testamentowej jaki w pisarze nowo testamentowi. Korzystał z nich i Jezus Chrystus. W Starym Testamencie przypowieść nazwana jest też wyrocznią odnotowaną w 4Mojż. 23:7-12; A w 1Królewskie 4:30-32  mowa jest o mądrości tych, którzy potrafią nauczać w  przypowieściach. Mędrcem takim był Salomon, który ułożył 3 tysiące przypowieści  o drzewach, zwierzętach, rybach i ptakach (wiersz 33). A Ezechiel w Rozdziale 12 i w wierszach:21- 24 mówi tak: >I doszło do mnie Słowa Pana tej treści: Synu człowieczy! Cóż to macie za przypowieści o ziemi izraelskiej, która brzmi: Wydłużają się dni, a żadne widzenie nie sprawdza się? Dlatego mów do nich: Tak mówi wszechmogący Pan: Skończę z tą przypowieścią i już jej nie będą powtarzali w Izraelu. A raczej przemów do nich tak: Bliskie są dni, kiedy spełni się każde widzenie. Bo nie będzie już pośród domu izraelskiego żadnego fałszywego widzenia żadnej złudnej wróżby.

Z treści wypowiedzi Ezechiela wynika, że przypowieści mogą powstawać też przez ludzi, którzy oczekują wypełnienia się jakiegoś wydarzenia i w oczekiwanej tęsknocie snują własne wyobraźnie, przepowiadają własne przepowiednie i proroctwa. Dla przykładu podaję przykład z wizjonerów polskich, którzy przepowiadają, że nastanie taki czas, że Polska stanie się potęgą światową, która ochroni  Świat i Europę przed wpływami ateizmu i islamem. Przepowiadają też, że Polska będzie też potęgą militarną z granicami od Morza do Morza. Mówię to na podstawie własnej dyskusji z dwoma osobami, z którymi rozmawiałem w roku1970.

Wszystkie przypowieści te Biblijne i poza biblijne są tylko wypowiedziami, które mogą przedstawić nam pewien wskaźnik do poznania i zrozumienia pewnej nauki przedstawionej w obrazach, przysłowiach, i opowiastkach. Jeśli są one nie oparte na rzeczywistej prawdzie wynikłej z wypowiedzi proroków, Jezusa i apostołów nie możemy je przyjąć jako dogmat wiary. Wypowiedzi proroków jak i Jezusa wyraźnie mówią że,  Człowiek został stworzony przez Boga, jako osoba składająca się z trzech elementów: Tchu, Duszy i Ciała i na ten temat w 1Mojż.2:7 tak jest napisane:
>Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech, życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.<

Pierwszym elementem z którego składa się człowiek jest proch.
Drugim elementem jest dech – energia Boga, która pobudza do życia.
Trzecim elementem jest istota – osoba, człowiek.
Te trzy elementy są z sobą ściśle powiązane i w życiu nie występują oddzielnie. W 1Tes.5:23 jest napisane: >A sam Bóg pokoju niech wasz w zupełności poświęci, a cały duch wasz  i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Zatem? Jak należy rozumieć wypowiedź Apostoła Pawła?. Czy Paweł mówi, że tylko dusza powinna być przygotowana do nieba? Nie! Bo cała pełnia człowieka składająca się z trzech elementów powinna być przygotowana do nieba; ciało, dusza i duch, a nie tylko dusza – osoba, bez ciała i ducha.

Dlaczego ciało powinno być przygotowane? Bo ciało powinn0 być czyste bez zalegania nieczystymi złogami: nikotyny, kofeiny, narkotykami i pozostałymi spożywanymi artykułami szkodliwymi dla zdrowia. Biblia wyraźnie wskazuje nam jakie produkty są szkodliwe dla zdrowia.
Dlaczego dech powinien być przygotowany? Bo dech- energia tak jak ciało powinno być bez nagany, a będzie ono tylko wtedy, jeśli siły swoje – całą energię poświęcimy Bogu i bliźniemu swemu w wędrówce do niebiańskiej Rzeczpospolitej, o której jest nowa w Filipian .3:20
Dlaczego dusza powinna być przygotowana?
Bo moja osobowość jak i każdego chrześcijanina powinna być przyjazna do każdego człowieka nie zależnie od jego narodowości, wyznania, pochodzenia i wykształcenia zgodnie z wypowiedzią Mat.22: 37-39. >Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i całej myśli swojej To jest największe i pierwsze przykazanie (2Mojż. 20:1-10). A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego ja siebie samego (2Mojż 20:5-17)

Każdą naukę wypływającą z Przypowieści i i Prawa powinno się analizować nie według litery, ale Ducha objawionego w Starym jak i Nowym Testamencie. Dlatego doktryną wiary chrześcijanina powinien być Duch a nie litera.