Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
810372
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Różne kościoły i wyznania mają różne wyobrażenie o Bogu. Jedni uważają, że Bóg jest zmienny i w zależności od okoliczności zmienia swe poglądy, decyzje czy prawo. Inni znów, że jest omylny i dlatego przysłał swego Syna, aby Ten zmienił Prawo swego Ojca i przybił je do krzyża.  Są i tacy, którzy uważają, że Boga w ogóle nie ma.

A zatem Kim jest Bóg i co o Nim mówi Biblia?

1. Bóg jest miłością. „Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością” 1 Jana?4,8.16; Jana 3,16

2.Bóg jest wieczny „ Zanim góry narodziły się w bólach, nim ziemia i świat powstały, od wieków po wiek ty jesteś Bogiem.”Ps.90, 2; 1 Mojż? 21,33; 2.Mojż?15,18; Izaj.40,28; Rzym.1, 20;

3.Bóg jest Bogiem jedynym. „ Czyż nie Ja jestem Pan, a nie ma innego Boga oprócz Mnie? Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem. Iż.45, 21-22. Mar. 12,29.

4.Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. „Jam Jest Bóg Wszechmogący.” 1 Mojż.17,1; Ezech. 10,5;  Ob.4, 8; ob.11, 17; Ob.16,7: 19,6.15

5. Bóg jest Bogiem miłosiernym. „ Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność” 2 Mojż.34,6; Ps.130, 7,: 145, 8. Iz. 63,7 Efez. 2.4; Jer.31,3

6. Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. „ Podstawą Twego tronu sprawiedliwość i prawo. Przed Tobą kroczą łaska i wierność.” Ps.89, 15: PS.119, 160: Ob.19, 11: Jana 5,30. Iż.45,7

7. Bóg jest Zbawicielem. „ Ja, Pan, tylko Ja istnieję i poza Mną nie ma żadnego zbawcy.” Iz 43, 11: Jan 3,16. Iz.45,13: 1Jana 4.14. Juda 25.

8. Bóg jest Stworzycielem. „ Tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie i Twórca twój o Izraelu. Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim! Iz. 43,1-3.15: 1 Mojż.1,1:Ob.10, 6; 0b.5, 13; Mar.10, 6; Iż 40, 26; Izaj. 42, 5; 0b.4, 11; Ps. 33,6.9.

9. Bóg jest naszym, jedynym Ojcem.  „ Myśmy się nie narodzili z nierządu, jednego mamy Ojca-Boga.” Jana 8.41; „ Nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym Ojcem; bowiem jeden jest OJCIEC wasz Ten w niebie” Mat.23,9

10. Bóg jest właścicielem wszechświata. „ Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy.” Ps. 42,1;

11.Bóg usuwa i ustanawia królów. „On zmienia okresy i czasy, usuwa królów i ustanawia królów, udziela mędrcom mądrości, a wiedzy rozumnym, „ Dan.2.21

12.Bóg zna koniec na samym początku. „Obwieszczam od początku to, co ma przyjść i naprzód to, co się jeszcze nie stało. Mój zamiar się spełni i uczynię, co zechcę.” Iz. 46, 10

13, Bóg swego słowa nie odwołuje. „ Przysięgam na Siebie samego, z ust moich wychodzi sprawiedliwość, słowo nieodwołalne.  Izaj. 54,23

14, Bóg jest gwarantem naszego bezpieczeństwa. „Postępowanie wasze niech będzie wolne od chciwości na pieniądze: zadawalajcie się tym, co macie. Sam, bowiem powiedział: Nie opuszczę cię ani nie pozostawię. Śmiało, więc możemy mówić; Pan jest wspomożycielem moim, nie ulęknę się, bo cóż może uczynić mi człowiek? Żyd. 13,5-6

15. Czy Bóg istnieje? „ Mówi głupi w swoim sercu: nie ma Boga. Oni są zepsuci i ohydne rzeczy popełniają, nie ma takiego, co dobrze czyni. Bóg spogląda z nieba na synów ludzkich, badając, czy jest pośród nich, rozumny, który szuka Boga” PS. 53, 1-3

16. Czym jest mądrość tego świata u Boga? „ Mądrość tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: On udaremnia zamysły przebiegłych, lub także: Wie Pan, że próżne są zamysłu mędrców „ 1 Kor.3,19-20.

17. Gdzie jest początek mądrości Bożej? „ Bojaźń Pańska początkiem mądrości, wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują, a sprawiedliwość Jego trwać będzie zawsze. Ps. 111, 10; Przyp. 1,7;

18, Czy możemy osiągnąć mądrość Bożą.? „ Jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią u Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawia2010-01-12