Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
810375
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Jahwe jest hebrajskim imieniem Boga, przekazane Mojżeszowi, przez samego Boga. Imię to oznacza, „ ON JEST albo TEN, KTÓRY JEST”. Imienia tego, jako Jedynego Boga, Żydzi nie wymawiali. Wymawiał je jedynie arcykapłan. Jahwe wyraża istotę Boga wiecznego, Jego wieczne trwanie, Jego wieczne istnienie, Jego wieczną teraźniejszość.

1.Ukazanie się Jahwe Mojżeszowi.Odpowiedział Bóg Mojżeszowi > JESTEM, KTÓRY JESTEM< i dodał, tak powiesz synom Izraela, JESTEM posłał mnie do was. 2. Mojż. 3,14

2. Jahwe jest Zbawcą. „ Ja Jehowa, tylko Ja istnieję i poza Mną niema innego Zbawcy” Iz.43,11 ( B.N.Ś)

3. Imię te posiada też Jezus Chrystus. „On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgla, I niema w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni Dz.Ap.4,11-12.Wiersz 10 wskazuje na Nazarejczyka

4. Jahwe jak i Jezus jest Kamieniem węgielnym. „ Gdyż będę oznajmiał imię Jehowy. Skała- doskonałe są wszystkie Jego poczynania, bo wszystkie jego drogi są sprawiedliwością” 5 Mojż.32,4 I tekst dotyczący Jezusa „I stanie się On jakoby miejscem poświęconym, ale dla obu domów Izraela – jakoby Kamień, o który się uderzą i Skałą, o którą się potkną..” Iz 8, 14 Efez. 2,20; Łuk.20,17-18 (B.N.Ś)

5.Jahwe jak i Jezus jest naszym sędzią:, „ Bo Jahwe jest naszym sędzią, Jahwe naszym ustawodawcą, Jahwe naszym Królem, On nas wybawi. Iz.33,22 I teksty wskazujące na Jezusa.„ Jezus Chrystus przyszedł na świat wybawić grzeszników” 1 Tym.1,15; Ob.17,14

6. Jahwe po prawicy Jahwe. „ Wypowiedź Jehowy do mego Pana ( Jezusa) siądź po prawicy mojej…. Ps.110, 1 i wiersz 5 wskazujący na Jezusa „Jehowa po Twojej prawicy roztrzaska królów w dniu swego gniewu” ( Ps. 110, 5. Dz.Ap.2,25 – (B.N.Ś)

7.Jehowa i Jezus jest dobrym Pasterzem. „Jehowa jest moim Pasterzem, niczego mi nie zabraknie” Ps. 23, 1 i tekst dotyczące Jezusa: „Ja jestem wspaniałym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swe za owce. „ Jan. 10,11

8. Jahwe jak i Jezus są bez początku i końca. „Oto, co rzekł Jahwe, Król Izraela i jego Wykupiciel, Jehowa Zastępów. Ja jestem Pierwszy i Ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga „ Izajasz 44, 6 i tekst dotyczący Jezusa: „ On zaś położył na mnie swą prawicę i rzekł: Nie bój się Jam jest pierwszy i Ostatni i żyjący i byłem martwy, lecz oto żyję na wieki wieków.Ob. 1, 17-18 ( Biblia Nowego Świata)

9 Jahwe jak i Jezus jest wieczny, nieprzemijający. Iz 40, 28 „ Czy nie wiesz tego? Czyś nie słyszał? Jehowa to Bóg wieczny, Stwórca krańców ziemi.” I teksty dotyczące Jezusa

Iz. 9,5 „Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany. Na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przeciwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju”

 NAUKA BIBLIJNA O TRÓJCY

 Chociaż w Biblii nie występuje słowo „ trójca „ to jednak przy głębszej analizie studyjnej zauważamy, że Pismo Święte uczy o trójcy i chociaż rozum ludzki nie potrafi zrozumieć w pełni tajemnicy Bóstwa o Jedynym Bogu w Trójcy osób, to zauważamy, że trzy osoby występują w Piśmie Świętym.

Zauważamy to w wypowiedziach trynitarnych. „ Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody chrzcząc je w IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO Mat. 28,19. W wypowiedzi tej występują trzy osoby: Ojciec, Syn i Duch Święty (eis to onoma) 

- Różne są dary łaski, lecz Duch ten sam, różne posługi, lecz Pan ( Jezus) ten sam, różne sposoby działania, lecz ten sam Bóg ( Ojciec) 1 Kor.12,4-6.  Tutaj też występują trzy osoby: Duch, Pan, Bóg.

-- Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen. 2 Kor.13,13. Występujące trzy osoby to: Pan Jezus, Bóg Ojciec i Duch Święty

Mimo, że Bóg występuje w trzech osobach: Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty, nie znaczy, że są to trzy niezależni Bogowie. Bóg jest jeden, występuje jednak w trzech osobach. Przy stworzeniu świata „ Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” 1.Moż.1,1 Użyte zostało imię Boże „ Elohim”, które posiada formę liczby mnogiej wskazując na wielość Osób Bóstwa, przy jedności działania. Wskazuje to, że przy stworzeniu naszej planety udział brali: przynajmniej dwie osoby. O trzeciej dowiadujemy się w wierszu drugim „ a Duch Święty unosił się nad wodami”.

Inne wypowiedzi wyrażone w liczbie mnogiej:, „Zatem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka „ 1Mojż 1,26. „Przetoż zstąpmy a pomieszajmy tam język”.1Mojż.11,7

W czasie zwiastowania o narodzinach Jezusa tak jest powiedziane: „ Odpowiadając anioł tak rzekł: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym Łuk.1,35

I tutaj występują trzy Osoby: Duch Święty, moc Najwyższego( Bóg Ojciec) i Syn Boży.

Wszystkie Osoby Boskie są równe pod względem doskonałości i pełni atrybutów. Potwierdza to Pismo Święte:

Równość Ojca i Syna została stwierdzona następująco.

Mając naturę Bożą i równość z Bogiem nieprzywłaszczoną, nie strzegł jej zazdrośnie, ale wyniszczył samego siebie, przyjął naturę sługi, stając się podobnym do ludzi.” (Filip.2,6-7: Jana 5, 18) i w zwracaniu się Ojca do Syna: Hebr.1, 5-9 „ Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem. Jam Cię dziś zrodził. I znowu: Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem. Skoro zaś znowu wprowadzi pierworodnego na świat, powie: Aniołów swoich czyni wichrami, sługi swe płomieniami ognia.

Do Syna zaś: Tron Twój, BOŻE na wieki wieków, berło sprawiedliwości berłem królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię BOŻE, Bóg Twój olejkiem radości, bardziej niż Twoich towarzyszy. Tyś Panie na początku osadził ziemię, dziełem też rąk twoich są niebiosa. „

Jezus nie zaprzeczył, gdy Tomasz nazwał Go Bogiem. Jana 20, 28-29 ( B.N.Ś) „ Odpowiadając Tomasz rzekł do niego> mój Pan i mój BÓG< Jezus mu odpowiedział, czy uwierzyłeś, dlatego, że mnie ujrzałeś? Szczęśliwi, którzy nie widzą, a jednak wierzą”

A zatem, czy możesz odpowiedzieć, kim był JEZUS zanim powstał świat? " a teraz Ty Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwała, którą miałem u Ciebie pierwej nim świat powstał. Jana 17,5. Proszę zwrócić uwagę, że w modlitwie Boga ukrytym ciele Syna człowieczego, ukryta jest żeczywista prawda o bycie Jezusa w przeszłości. Był On Jahwą tak jak jego Ojciec a jego imię Jezus zostaje mu nadane zgodnie z zapowiedzia anioła " Porodzisz syna i nazwiesz go imieniem Jezus" Mat. 1,21

Na podstawie studium Pisma Świętego stwierdzić mogę to, co Jesus wypowiedział w swej modlitwie za tymi, których pozostawia na ziemi, do momentu jego powtórnego przyjścia. Odnotowane to zostało u Jana 17, 10 „ Wszystko, bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje i w nich zostałem otoczony chwałą”

Chrystus po wypełnieniu misji zbawczej, powraca do swego Ojca. Ojciec wszystkie atrybuty Boskie, które złożył Jego Syn w Jego ręce, przed pojawieniem się na naszej ziemi, przywraca Mu. Dlatego wszystko, co jest Ojca, jest i Syna i to, co jest Syna jest i Ojca. Dotyczy to nie tylko tych, zbawionych, ale i wszystkiego tego, co posiadał Jahwe, przed przyjęciem postaci człowieka, drugiego Adama

W wykładach swych Frank Breaden tak się wypowiedział „ Doniosła prawda o „troistości „ Boga nie jest czymś, co pierwsi chrześcijanie wymyślili, czy odkryli dzięki swoim zdolnościom intelektualnym. Ta prawda została im objawiona w Biblii. Nie oni do niej dotarli, ale ona dotarła do nich. Nie oni jej szukali, ale ona znalazła ich.

W starym Testamencie odnajdujemy teksty, w których zaimki w liczbie mnogiej ( my i nasz) - są użyte w wypowiedziach Boga. Np. 1.Mojz. 1,26; 3,22; 11,7; Iz.6,8

Trójca w symbolach:

Poza Biblią, istnieją jeszcze inne dowody, czerpane, z księgi przyrody, które uzupełniają Boże świadectwo w znaczny sposób.

„Jesteśmy otoczeni intrygującymi przykładami w świecie przyrody, stworzonymi zjawiskami, KTÓRE SĄ JEDNOŚCIĄ TRZECH ELEMENTÓW, jeśli wahamy się zaakceptować „ trój jedyność” Boga, bo wydaje się nam nielogiczna, musimy zaakceptować istnienie tych „ trójcy”, których potrafimy dostrzec i zbadać”. A oto przykłady:

  1. Czas składa się z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości
  2. Przestrzeń ma trzy wymiary
  3. Materia może mieć postać: stałą, płynną lub gazową
  4. Światło. Kiedy promień białego światła zostaje rozszczepiony w pryzmacie dzieli się na trzy podstawowe barwy: czerwona, zieloną i niebieską, oraz ich pochodne, tworzące spektrum barwne?
  5. Słońce wydziela światło, ciepło i siłę grawitacji, która utrzymuje ziemię na orbicie słonecznej.
  6. Człowiek. W Piśmie Świętym tak jest powiedziane: „Sam Bóg pokoju nich was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało, bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa.” 1 Tes.5,23

Jeżeli człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże posiada trzy elementy: ducha duszę i ciało, które są jednością, dlaczego pozbawiamy tego Boga?

Jeśli nie przekonały cię przedstawione powyżej argumenty, że „ Bóg jest w Trójcy Jedyny” a jesteś wierzącym, to przyjmij do wiadomości jeszcze jeden tekst z Biblii:

„ Odpowiadając, Jezus rzekł do niego, jeśli kto Mnie miłuje, to będzie zachowywał moją naukę, a mój Ojciec umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przybywać” Jana 14,23

Jeśli natomiast masz dalej wątpliwości, to nie staraj się sam rozwiązać ten problem. Jest on, bowiem trudny do zrozumienia, ale jeśli będziesz usilnie chciał go rozwiązać, to proś na osobności w modlitwie, a będzie ci dane. Duch Święty, którego poleca sam Jezus, On cię nauczy, przypomni i przekona.