Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
810393
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Biblia ukazuje wspaniałe ślady, które pozostawił Bóg, poprzez twórczą moc stworzenia wszechświata i wszystko to, co w nim się znajduje. Słowo Boże mówi: „A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień szósty.”

1 Mojż.1,31. Gdy spojrzymy dzisiaj na to, co nas otacza, widzimy nieszczęścia, skażenia, ból, śmierć, okrucieństwo, wojny, nienawiść. Zadajemy, więc pytanie:, dlaczego, w tym wspaniałym świecie, stworzonym, przez Boga, tak źle się dzieje? Czy w Biblii możemy odnaleźć odpowiedź na to pytanie? Tak! Biblia mówi nam, że sprawcą wszystkich nieszczęść i zła, które nas otacza jest nasz nieprzyjaciel. Jezus w przypowieści ilustruje to zagadnienie następująco: „ Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: >Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd, więc wziął się na niej chwast?< Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił.” Mat.13, 27-28 " Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł, żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie Mat. 14,39

Należy, więc zadać następne pytanie: Skąd się wziął diabeł? Jeśli wszystko, co Bóg uczynił było dobre? Czy Biblia wyjaśnia ten problem?

Przy głębszym badaniu Biblii dowiadujemy się, że zło przyszło z nieba! Sprawcą wszelkiego zła, jest szatan. Dla lepszego zrozumienia jego charakteru, Biblia przedstawia go w postaci króla Tyru i tak mówi: „ Byłeś odbiciem doskonałości, pełen mądrości i niezrównanie piękny. Mieszkałeś w Edenie, w ogrodzie Bożym; okrywały cię wszelkie szlachetne kamienie (…) a ze złota wykonano okrętki i oprawy na tobie, przygotowane w dniu twego stworzenia. Jako wielkiego cheruba opiekunem ustanowiłem cię na świętej górze Bożej, chadzałeś pośród błyszczących kamieni? Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni twego stworzenia, aż znalazła się w tobie nieprawość. Serce twoje stało się wyniosłe z powodu twej piękności, zanikła twoja przezorność z powodu twego blasku. RZUCIŁEM CIĘ NA ZIEMIĘ, WYDAŁEM NA WIDOWISKO”. Ezech, 28,11-15. 17.

Tak, jeden z najwspanialszych aniołów, od chwili, gdy w sercu jego znalazła się „ nieprawość „ zbuntował się przeciw Bogu i zaczął rozpowszechniać kłamstwa wśród innych aniołów o Bogu, gdyż diabeł jest ojcem kłamstwa i prawdy w nim nie ma. Jan 8,44

Za pomocą kłamstwa Lucyfer zamierzał zrównać się z Bogiem: „ Jakże to spadłeś z niebios, Jaśniejący, Synu Jutrzenki? Jakże runąłeś na ziemię, ty, który podbiłeś narody? Ty, który mówiłeś w sercu swym: Wstąpię na niebiosa; powyżej gwiazd Bożych postawię mój tron. Zasiądę na Górze Obrad, na krańcach północy. Wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do Najwyższego” Iz. 14,12-14.

Na podstawie kłamstw zbuntował on innych aniołów doprowadzając do rewolty, o której Biblia tak mówi: „ I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem. Wystąpił smok do walki i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już miejsca dla nich w niebie się nie znalazło. I został strącony wielki smok, Wąż starodawny, który się zwie diabłem i szatanem, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie” Ob.12,7-9

Następne pytanie, jakie niektórzy zadają to:, W jakim czasie, kiedy nastąpił bunt aniołów w niebie? Biblia nie wyjaśnia tego, lecz na podstawie innych opisów domyślać się możemy, że bunt w niebie nastąpił przed stworzeniem naszej ziemi. A oto te teksty:

-Ob.13, 8 „(…)” Których imiona nie są zapisane w Księdze Życia Baranka, który jest zabity od początku świata” (B. Ks. Jakuba Wujka) Znaczy to, że Baranek był zbity zanim Adam i Ewa zgrzeszyli, a więc grzech już wtedy istniał? Przy takim twierdzeniu musimy wziąć pod uwagę to, że Biblia nie mówi jak długo Adam i Ewa przebywali w ogrodzie Eden bez grzechu. Stworzeni oni byli do życia wiecznego, które było warunkowe i uzależnione od posłuszeństwa i zaufania do swego Stworzyciela. W wieczności, czas nie istnieje.

-1Mojż.2,16-17 „ A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania, dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz”

Ponieważ grzech już istniał, Bóg ostrzegł Adama i Ewę, że przy drzewie tym, będzie zwodziciel, który może ich skusić kłamstwem tak jak uczynił to z aniołami w niebie. Dlatego dał taki rozkaz, żeby nie tylko, nie jedli, z tego drzewa, ale nawet, nie dotykali się owocu z niego. 1Mojż.3,3 „(…) Bóg powiedział: nie wolno wam jeść owocu z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli” Szatan nie był włodarzem ogrodu Eden, był nim Adam i dlatego szatan miał dostęp tylko do drzewa poznania dobrego i złego. Ellen G. White w książce Patriarchowie i Prorocy tak o tym wydarzeniu mówi: „ Naszym pierwszym rodzicom dane było ostrzeżenie o niebezpieczeństwie, które im zagrażało. Niebiańscy posłańcy opowiadali im historię upadku szatana i przedstawili im jego zamiar doprowadzenia ich do zguby, a jednocześnie wyraźnie ukazali naturę Bożych rządów, które książę zła próbował podważyć. To przez nieposłuszeństwo sprawiedliwym przykazaniom Bożym, szatan i jego aniołowie upadli.” Rozdz. III str. 35 Wypowiedź ta jest potwierdzeniem w wielu tekstach Biblijnych.

Do czego doprowadził grzech?

- Grzech doprowadził do utraty życia, bo zapłatą za grzech jest śmierć Rzym.6,23

- Zamiast Adama, szatan zdaje sprawozdanie z naszej ziemi przed Bogiem Hiob 1,6-8.-

 -Oddanie panowania nad ziemią szatanowi, który stał się władcą świata tego. Jana 12,31;14,30 

Czy po zaistnieniu grzechu człowiek otrzymał obietnicę uwolnienia się od niego?

Po zaistnieniu grzechu Bóg daje obietnicę, że grzech, zostanie zwyciężony przez potomka wywodzącego się z KOŚCIOŁA BOŻEGO (1 Mojż.3,15) I przez Chrystusa uwolniony z niewoli grzechu..Hebr.2,14-17

Czy zwycięstwo to już się dokonało?

Tak, w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Niewinna, śmierć Syna Bożego zamknęła raz na zawsze wstęp przed oblicze Boże szatana, Który oskarżał braci w Chrystusie. ( Jana 12, 31; 0b.12,9-10;)

Czy na skutek klęski szatana, zaprzestał zwodniczych sztuczek?

Nie, wysiłki jego raczej się zmogły, gdyż wie, że niewiele czasu mu pozostało. (Ob.12,12)

Czy szatan odpowie za swe zbrodnicze czyny?

Tak, z początku będzie uwięziony na okres 1000 lat, osądzony i wyrok kary śmierci szatanowi i jego zwolennikom, wykonany (Ob.20, 1-3; Jana16, 10-11; Iz.3,14;Jana 5, 29; Ob. 18, 10; Ob.,20,10)

Co było przyczyną upadku Lucyfera i jego grzechu?

Lucyfer jak i wszyscy aniołowie, a następnie stworzony, człowiek otrzymali wolną wolę.

Stworzone osoby nie były ubezwłasnowolnione i każdy z aniołów decydował o swoim losie.  Miał możliwość wyboru czynienia dobra, lub zła. Jeżeli zmienia się swoje uczucia względem Boga i skierowuje je na siebie, rodzi się egoizm. Tak było z Lucyferem, który egocentrycznie wypowiada: ja wstąpię na obłogi, ja wywyższę swój tron, ja zrównam się z Najwyższym, ja, ja i ciągle ja. Właśnie egoistyczne wybory upodliły go, a takie decyzje przyczyniły się, do tego, by być diabłem i szatanem.

Czy Bóg mógł pozbawić Lucyfera wolności wyboru, aby nie mógł on zgrzeszyć?

Tak, mógł to uczynić, ale wtedy istoty ubezwłasnowolnione stały by się maszynami bez możliwości wyboru dobra, czy zła. Bóg nie chciał mieć mechanicznych aniołów, tak jak każdy z nas nie chciałby mieć mechanicznych dzieci. Bóg pragnął mieć wokół siebie istoty, które darzyłyby Go spontaniczną dobrowolną miłością, a takie uczucia dostępne są jedynie osobom obdarzonym wolnością wyboru.

Dlaczego Bóg nie unicestwił Lucyfera w momencie popełnienia grzechu?

Bóg mógł tak uczynić i zlikwidować bunt w zarodku, ale nie usunąłby wtedy wątpliwości innych aniołów o słuszności podjęcia takiej decyzji przez Boga. Likwidacja grzechu we wczesnym jego etapie uniemożliwiłaby wyjaśnienia grzechu i jego skutków. Aniołowie miłowali Lucyfera i ufali mu, a jego nagłe zniknięcie spowodowałoby zaniepokojenie, podejrzenia i lęk.? Zlikwidowanie jednego buntownika nie rozwiązałby problemu strachu, który pozostałby na zawsze. Bóg wybrał trudniejsze, ale jednocześnie najlepsze rozwiązanie – dał grzechowi czas na rozwój, jak nasieniu chwastu, aby ten wydał straszliwy plon. W ten sposób Lucyfer obnażył swój podły charakter i wystawił się na potępienie całego wszechświata.

Gdy Lucyfer i jego zwolennicy zostaną unicestwieni, czy jest pewność, że grzech nigdy więcej nie powstanie? Możemy mieć taką pewność. Po unicestwieniu szatana, cały wszechświat będzie w innej sytuacji, niż był na początku. Wtedy grzech był zamaskowany nie znano jego struktury i skutków. Na sądzie wszechświat ujrzy grzech rozwinięty, dojrzały, wydający plon i będzie zupełnie zdemaskowany. Wszystkie wątpliwości dotyczące miłości Boga zostaną rozstrzygnięte i zarzuty szatana o niesprawiedliwości odparte, a podejrzenia wyjaśnione.

Grzech został zwalczony przez moc krzyża i udokumentował okrucieństwo szatana, ukazał też niekończącą się miłość Bożą.            Właśnie tej publicznej demonstracji natury grzechu i prawdziwego charakteru Boga, wszechświat będzie na zawsze bezpieczny. Czy upadek Adama i Ewy obciąża nas nadal – grzechem pierworodnym.?

Nie!. Bo Jezus odkupił winę Adama. „Jeśli przez przestępstwo jednego śmierć za panowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu Jednego – Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Rzym.5,17-19”.

Czy dzieci odpowiadają za przestępstwa rodziców i odwrotnie? Nie! Bo każdy człowiek dojrzały psychiczne, odpowiadał będzie za swoje czyny przed Bogiem. Dotyczy to rodziców i ich dzieci ( Mat.16, 27; Rzym.2, 5-8; Kol.1, 10.; „ Ob.20,13 ( ….) I każdy został osądzony według swoich uczynków” Czy możemy liczyć na pomoc i opiekę Bożą? Tak!„Iz. 41,13 (…) Ująłem cię za prawicę mówiąc ci: Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą”